Налог на прибыль

Податок на прибуток підприємств

27.12.2016 / 10:38

Для складання декларації з податку на прибуток підприємств (далі —Декларація) за 2016 р. слід використовувати форму, затверджену наказом № 897 зі змінами, внесеними наказом № 585. Особливості заповнення та подання Декларації розглянемо далі.

Звітний період  

Нагадаємо, Законом № 909 запровад­жено поквартальне декларування податку на прибуток підприємств, Декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.

Подання Декларації за звітний (податковий) квартал здійснюється протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового кварталу.

Для окремих категорій платників податку встановлено річний податковий (звітний) період, до них належать:

 • платники податку, що зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені) і сплачують податок на прибуток на підставі річної Декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;
 • виробники сільськогосподарської продукції;
 • платники податку, в яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) визначено за показниками Звіту про фінрезультати (Звіту про сукупний дохід) за поперед­ній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн.

Декларація за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

З метою розмежування граничних строків подання Декларації за звітний (податковий) рік, що здійснюється або протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, або протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, у рядку 2 заголовної частини Декларації зазначатиметься базовий звітний період — календарний квартал або календарний рік.

Звертаємо увагу, що з метою ідентифікації платників, на яких поширюються передбачені Податковим кодексом особливості оподаткування податком на прибуток, при складанні Декларації платником проставляється позначка у полі 9 Декларації «Особливі відмітки» щодо його належності до відповідної категорії: виробника сільськогосподарської продукції; банку; страховика; суб’єкта, що провадить букмекерську діяльність та азартні ігри, крім азартних ігор з використанням гральних автоматів; суб’єкта, що провадить діяльність з випуску та проведення лотерей або азартні ігри з використанням гральних автоматів; підприємства (організації) громадської організації інвалідів, яке отримало дозвіл на користування пільгою; постійного представництва нерезидента; платника податку, що подає Декларацію за останній податковий (звітний) рік у періоді, на який припадає дата його ліквідації.

Авансовий внесок

Зауважимо, що викладено в новій редакції назви показників розрахунку авансового внеску:

 • розділ «Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств»;
 • рядок 26 Декларації: «Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягав сплаті щомісяця або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток ((позитивне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок  12 + рядок 15 Декларації) ´ 2/9), що підлягає сплаті до 31.12.2016 р.».

Розрахунок авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31.12.2016 р., необхідно було заповнити платником податку за три квартали 2016 р. Такий авансовий внесок сплачується платниками, які звітують щокварталу.

У рядку 26 Декларації розрахунок авансового внеску відображається таким чином:

 • у разі уточнення  показників декларацій за звітні періоди  2013 та 2014 років — у розмірі 1/12 податку на прибуток підприємств;
 • при складанні Декларації за три квартали 2016 р. платниками, що звітують щокварталу, — у розмірі 2/9 податку на прибуток підприємств (сплачується до 31.12.2016 р., відповідно граничний термін сплати — 30.12.2016 р.).

При складанні Декларації слід звертати увагу на примітки, які допоможуть попередити допущення помилок.

Наприклад, заповнення рядків 18, 21, 24 Декларації передбачено для платників, які звітують поквартально, на що вказує примітка6. А примітка7 вказує, що рядки 19, 22 та 25 заповнюються платниками, які подають звітність поквартально та за рік. При цьому у платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 19 (22, 25) дорівнює рядку 17 (20 АВ, 23 ПН) Декларації.

Показники Декларації

У рядку 01 Декларації відображаєтьсядохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку. Цей рядок є інформаційним та заповнюється з метою визначення досягнув чи ні дохід платника 20 млн грн за звітний рік.

У рядку 02 відображається показник «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фін­звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності», відповідно позитивне (+) або від’єм­не значення (–).

У рядку 03 РІ відображаються різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу, — до Декларації переноситься значення рядка 03 додатка РІ.

Об’єкт оподаткування відображається у рядку 04 як різниця між показниками рядка 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності» та рядка 03 «Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України».

У рядку 05 ПЗ відображається прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування, — показник переноситься з додатка ПЗ до Декларації. 

У рядку 06 відображається податок на прибуток, який визначається як позитивне значення різниці між рядком 04 «Об’єкт оподаткування» та рядком 05 «Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування», помножене на ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу.

Рядки 07 — 15 Декларації заповнюються платниками, що здійснюють окремі види діяльності та операції, на які поширюються особливості оподаткування. Розглянемо це детальніше.

Страховики

У рядку 07 Декларації відображається загальна сума доходу за договорами страхування і співстрахування, визначеного згідно з п. 141.1.2 п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу.

Показник рядка 07.1 Декларації є складовою показника 07 та відображає суму доходу за договорами: з довгострокового страхування життя, добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії.

Податок на дохід за договорами страхування відображається у рядку 08 та визначається як різниця між показниками рядків 07 та 07.1, помножена на ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену пп. 136.2.1 п. 136.2 ст. 136 Кодексу.

Букмекери

У рядку 09 Декларації відображається сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей.

Податок на дохід від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період відображається у рядку 10 Декларації та розраховується шляхом множення показника рядка 09 на ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену пп. 136.4.1 п. 136.4 ст. 136 Податкового кодексу.

У рядку 11 відображається сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів.

Відповідно податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період розраховується шляхом множення показника рядка 11 на ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену пп. 136.4.1 п. 136.4 ст. 136 Кодексу, та відображається у рядку 12 Декларації.

У рядку 13 зазначається сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів,у рядку 14 — сума виплачених виплат гравцю.

Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період визначається як позитивне значення різниці між показниками рядків 13 та 14, помноженої на ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену пп. 136.4.2 п. 136.4 ст. 136 Податкового кодексу, та відображається у рядку 15 Декларації.

У рядку 16 Декларації відображається зменшення нарахованої суми податку — показник переноситься з рядка 16 додатка ЗП.

Податок на прибуток за звітний (податковий) період відображається у рядку 17 Декларації та визначається як сума показників рядків 06 (податок на прибуток), 08 (податок на дохід за договорами страхування), 10 (податок на дохід від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період), 12 (податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період), 15 (податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період), зменшена на показник рядка 16 ЗП (зменшення нарахованої суми податку) Декларації.

Рядок 18 заповнюється платниками, які звітують поквартально та відображають податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Декларації за попередній звітний (податковий) період поточного року).

У рядку 19 зазначається податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду, що дорівнює різниці між показниками рядків 17 та 18 Декларації.

Для платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 19 дорівнює рядку 17 Декларації.

Дивідендні аванси

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді, відображається у рядку 20 АВ — показник переноситься з рядка 6 додатка АВ до Декларації.

Рядок 21 заповнюють платники, які подають звітність поквартально та відображають суму авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 20 АВ Декларації за попередній звітний (податковий) період поточного року).

У рядку 22 зазначається сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду, що дорівнює різниці між рядками 20 АВ та 21 Декларації.

Для платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 22 дорівнює рядку 20 Декларації.

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого вони виплачуються, грошове зобов’язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 цього Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

При цьому у разі якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкта оподаткування, обчислене пропор­ційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Нерезиденти

У рядку 23 ПН Декларації відображається сума податків, яка утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період, — до рядка переноситься сумарне значення показників рядка 25 додатків ПН до Декларації, які заповнюються окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

Рядок 24 заповнюють платники, які подають звітність поквартально та відображають суму податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 23 ПН за попередній звітний (податковий) період поточного року).

У рядку 25 зазначається сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду, що дорівнює різниці між рядками 23 ПН та 24 Декларації.

Для платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 25 дорівнює рядку 23 ПН Декларації.

Виправлення помилок

Виправлення помилок в уточнюючій декларації відображається таким чином:

 • у рядках 27 — 28 та 30 — 31 Декларації — при уточненні показника (збільшенні або зменшенні) задекларованого податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється;
 • у рядках 32 та 34 — 35 — при виправленні помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів;
 • у рядках 36 та 38 — 39 — при виправленні помилок по авансових внесках з податку на прибуток підприємств.

Показники додатка ВП до Декларації відображаються у двох таблицях:

 • показники таблиці 1 аналогічні показникам основної декларації та відображають дані виправлених показників за звітний (податковий) період, що уточнюється;
 • показники таблиці 2 відображають результати виправлення помилок, дані з яких переносяться до рядків 27 — 30, 32 — 34, 36 — 38 Декларації.

При цьому у разі самостійного виправлення помилок за звітні (податкові) періоди до 01.01.2015 р. заповнюються показники таблиці 2, а у рядках таблиці 1 проставляються прочерки. Про зазначене вказує примітка10 у додатку ВП до Декларації. 

Додатки до Декларації

Додаток АВ. Визначення сум виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів) здійснюється шляхом заповнення оновленого додатка АВ. У рядку 4 відображається сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, позитивне значення (сума позитивних значень) (сума виплачених дивідендів — (рядок 04 + рядок 07 + рядок 09 + рядок 11 + рядок 13 – рядок 14 Декларації)).

Слід звернути увагу, що у складових формули цього рядка не вираховується значення рядка 23 ПН Декларації щодо суми податків, які утримуються при виплаті доходів нерезидентам на відміну від визначеною попередньою редакцією рядка 2 додатка АВ.

Крім того, порівняно з попередньою редакцією додатка АВ в оновленому додатку змінено нумерацію рядків показників, що відображаються відтепер у рядках 1.4, 1.5, 2, 3 та 4 (раніше відображалися у рядках 1.5, 1.4, 4, 2 та 3 відповідно).

Показник з рядка 6 Додатка АВ переноситься до рядка 20 АВ Декларації.

 

Додаток ЗП. У рядку 16.1 зазначається сума податку на прибуток, отриманого з іноземних джерел, сплаченого суб’єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду (пп. 141.4.9 п. 141.1 ст. 141 Кодексу).

У рядках 16.2 та 16.3 відображається сума нарахованого та сплаченого авансового  внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), а саме:

 • у звітному (податковому) періоді — переноситься значення показника рядка 6 додатка АВ до Декларації (рядок 16.2);
 • сума, що не врахована у минулих періодах у зменшення податку, дорівнює значенню рядка 16.4.2 додатка ЗП до рядка 16 Декларації  попереднього звітного (податкового) року (рядок 16.3).

У рядку 16.4 зазначається підсумкове значення нарахованого та сплаченого авансового  внеску у зв’язку з виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному періоді та не зарахованих у минулих періодах (рядок 16.2 + рядок 16.3), у тому числі, з якої:

 • сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді, зазначається у рядку 16.4.1;
 • сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 16.4 — рядок 16.4.1, переноситься  до рядка 16.3 додатка ЗП до рядка 16 Декларації за наступний звітний (податковий) період), зазначається у рядку 16.4.2.

Слід звернути увагу, що у рядку 16.5 зазначається сума нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яка у попередній редакції відображалася у рядку 16.2 цього додатка.

Рядок 16.6 заповнюється платниками податку, які сплачують авансовий внесок з податку на прибуток підприємств у розмірі 2/9 цього податку, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 р.

До рядка 16 ЗП Декларації переноситься показник з рядка 16 додатка ЗП.

 

Додаток ПН містить розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України, і заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

Таблицю 1 «Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України» доповнено новими рядками 22 — 24, у яких відображаються отримані нерезидентами доходи із джерелом їх походження з України. 

До рядка 23 ПН Декларації переноситься сумарне значення показників рядка 25 усіх додатків ПН.

Додаток РІ. Нагадаємо, що додаток РІ передбачено для відображення різниць, які розподілено на дві групи коригувань: які збільшують фінансовий результат та які зменшують фінансовий результат, а також систематизовані за типами різниць, залежно від видів здійснених операцій та норм Кодексу, які передбачають відповідне коригування фінрезультату, — на чотири основні розділи.

Розділ 1 «Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів». Для заповнення цього розділу використовуються дані додатка АМ — підсумковий результат з графи 5 рядка 1.2.1 додатка АМ переноситься до рядка 1.2.1 додатка РІ до Декларації та відображає загальну суму амортизації, розраховану за звітний (податковий) період відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

Розділ 2 «Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень), які в свою чергу систематизовані також за видами резервів»:

 • забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (п. 139.1 ст. 139 Кодексу);
 • резерв сумнівних боргів (п. 139.2 цієї статті);
 • страховий резерв банків (п. 139.3 цієї статті).

Розділ 3 «Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій». У складі різниць цього розділу передбачено також різниці, які розраховуються при здійсненні контрольованих операцій. Для заповнення цього розділу використовуються дані додатка ТЦ — до рядків 3.1.3 та 3.1.4 додатка РІ до Декларації показники переносяться з граф 15 та 16 відповідно підсумкового рядка розділу «Коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів, операції з якими відображаються у додатку ЦП» додатка ТЦ.

Розділ 4 «Інші різниці». До складу різниць цього розділу віднесено всі інші різниці, передбачені Кодексом для коригування фінрезультату, які не увійшли до зазначених вище розділів.

У кожному рядку з різницями додатка РІ є посилання на відповідну норму Кодексу, якою передбачено таку різницю.

Змінено показники рядків 3.2.2 та 3.2.3 розділу 3 «Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій». Зазначена норма дає змогу платникам податку зменшувати фінрезультат до оподаткування на:

 • суму нарахованих доходів від участі в капіталі платників єдиного податку четвертої групи (рядок 3.2.2);
 • суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (рядок 3.2.3).

Законом № 909 доповнено підрозділ 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу новими різницями, на які коригується фінансовий результат до оподаткування на період дії Закону № 1414, які відображаються у рядках 4.1.18, 4.2.14 та 4.2.15 розділу  4 «Інші різниці» додатка РІ.

Крім того, Законом № 702 підрозділ 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу доповнено п. 36, яким передбачено нові різниці для коригування фінрезультату до оподаткування, які відображаються у рядках 4.2.13 та 4.1.17 додатка РІ.

У рядку 01 додатка РІ підсумовується загальна сума різниць, на які збільшується фінрезультат, у рядку 02 відображається підсумок різниць, на які зменшується фінрезультат. Остаточний результат для коригування фінрезультату визначається у рядку 03 з відповідним знаком («+», «–»), що дорівнює різниці між рядками 01 та 02 додатка РІ.

Значення рядка 03 додатка РІ переноситься до рядка 03 РІ Декларації.

 

Додаток ПЗ. Цей додаток призначено для відображення прибутку, звільненого від оподаткування, або збитків від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування. Відповідні показники відображаються у рядку 05 додатка ПЗ до Декларації.

 

Додаток ВП до рядків 27 — 30, 32 — 34, 36 — 38 Декларації «Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и)» — додаток заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Декларації.

 

Додатки ТЦ, ЦП та АМ до Деклараціїзаповнюються з метою відображення результатів від здійснення окремих операцій, дані з яких використовуються для складання інших додатків до Декларації або мають інформаційні дані, а саме: додаток ТЦ до Декларації складається платниками, які здійснювали контрольовані операції, винятково у разі проведення самостійного коригування відповідно до пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу.

Дані з цього додатка відображаються:

 • у рядках 3.1.3 та 3.1.4 додатка РІ до Декларації показники переносяться з граф 15 та 16 відповідно підсумкового рядка розділу «Коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів, операції з якими відображаються у додатку ЦП»;
 • у рядках 01.12 та 02.12 додатка ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ — показники переносяться з граф 15 та 16 відповідно підсумкового рядка розділу «Цінні папери, операції з якими відображаються у додатку ЦП».

Результат цих коригувань передбачено відображати у додатку РІ до Декларації у підрозділі «Різниці, передбачені розділом І Податкового кодексу України» розділу 4 цього додатка.

Суми зворотного коригування доходів та витрат з метою трансфертного ціноутворення є різницями, на які збільшується фінрезультат (пп. 39.5.5 п. 39.5 ст. 39 Кодексу) та відображаються відповідно у рядках 4.1.6 та 4.1.7 додатка РІ.

Суми пропорційного коригування доходів та витрат з метою трансфертного ціноутворення є різницями, на які зменшується фінрезультат (зазначений підпункт) та відображаються відповідно у рядках 4.2.5 та 4.2.6 додатка РІ до Декларації.

 

Додаток ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ до рядка 03 РІ складається з метою відоб­раження показників за операціями з цінними паперами та визначення окремого фінансового результату від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (показник переноситься до рядка 4.1.3 додатка РІ до декларації).

 

Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації «Інформація щодо нарахованої амортизації» складається з метою відображення показників балансової вартості основних фондів та нематеріальних активів, сум амортизації за звітний (податковий) період відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу (підсумковий результат з графи 5 рядка 1.2.1 додатка АМ переноситься до рядка 1.2.1 додатка РІ до Декларації).

Інформація про наявність додатків до Декларації відображається у відповідній таблиці «Наявність додатків» — у відповідних клітинках таблиці проставляється позначка «+», крім клітинки під літерами «ПН», у якій проставляється кількість поданих додатків «ПН».

При поданні податкової звітності до контро­люючого органу необхідно пам’я­тати, що додатки до Декларації є її неві­д’єм­ною частиною.

У кінцевій частині Декларації заповнюється таблиця для відображення відомостей про одночасне подання до Декларації форм фінансової звітності — у відповідних клітинках таблиці проставляється позначка «+».

Разом з відповідною Декларацією подається квартальна або річна фінансова звітність.

Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу, подають разом з річною податковою декларацією річну фінзвітність у порядку, передбаченому для подання Декларації.

Відображення результатів перевірки

Згідно з п. 140.4 ст. 140 Кодексу фінрезультат до оподаткування зменшується, зокрема, на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Таке зменшення відбувається шляхом відображення збитків минулих років у рядку 3.2.4 додатка РІ до Декларації.

У разі якщо за результатами проведеної документальної перевірки зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, то коригування фінрезультату до оподаткування в Декларації за звітний період, що був охоплений перевіркою, не здійснюється. Від’ємне значення об’єкта оподаткування з цього податку з урахуванням висновків документальної перевірки, проведеної контролю­ючими органами, відображається в наступних податкових (звітних) періодах.

Отже, при складанні Декларації за звітний (податковий) період поточного року у рядку 3.2.4 додатка РІ до неї рекомендується відобразити від’ємне значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, визначеного з урахуванням висновків документальної перевірки.

До Декларації додаються складені за довільною формою пояснення із зазначенням сум від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, розрахованого за результатами документальної перевірки, та про цей факт зазначається у спеціально відведеному місці в Декларації.

У разі якщо за результатами проведеної документальної перевірки контролюючим органом донараховано податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств та прийнято податкове повідомлення-рішення, яке платником не оскар­­жується, узгоджені суми донарахованого податку та штрафних (фінансових) санкцій нараховуються в інтегрованій картці платника податків та сплачуються платником до бюджету на підставі податкового повідомлення-рішення.

У такому разі коригування фінрезультату до оподаткування в податкових деклараціях за звітні (податкові) періоди, що були охоплені перевіркою, не здійснюється.

Якщо контролюючим органом здійснено перевірку за звітний (податковий) період поточного року і за такий період донараховано податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств, а термін подання Декларації за наступний звітний (податковий) період у межах поточного року не настав, результати перевірки впливають на показник фінрезультату до оподаткування за наступний звітний (податковий) період поточного року, оскільки Декларація розраховується наростаючим підсумком.

Показники Декларації у рядках 01, 02 зазначаються згідно з даними бухобліку з урахуванням результатів документальної перевірки та показників фінзвітності відповідно до ПБО або МФСЗ, а показник рядка 02 Декларації враховується при визначенні об’єкта оподаткування у рядку 04 та відповідно впливає на обрахунок податку на прибуток за поточний звітний (податковий) період.

У рядку 19 відображається податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду, та визначається як різниця показників: рядок 17 – рядок 18 Декларації.

З метою уникнення подвійного нарахування податку на прибуток по Декларації, в якій для визначення фінрезультату до оподаткування було враховано результати документальної перевірки, рекомендовано у рядку 18 Декларації за звітний (податковий) період поточного року врахувати суму донарахованого за результатами документальної перевірки податкового зобов’язання з податку на прибуток в частині суми основного податку за звітний (податковий) період поточного року (без врахування штрафних (фінансових) санкцій), збільшивши на цю суму показник рядка 17 Декларації за попередній звітний (податковий) період поточного року.

Разом з Декларацією рекомендовано подати доповнення до неї, складене за довільною формою, з поясненнями складових для розрахунку відповідних показників Декларації та зазначенням суми донарахованого за результатами документальної перевірки податку на прибуток (основної суми податку) за звітний (податковий) період поточного року, вказавши про цей факт у спеціально відведеному місці в Декларації.

Виправлення помилок у фінзвітності

Порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінзвітності визначено ПБО 6.

Відповідно до підпунктів 4 — 8 цього ПБО виправлення помилок, допущених при складанні фінзвітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

При виправленні помилок, які відносяться до попередніх періодів, відповідна порівняльна інформація повторно відображається у фінзвітності.

Облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких ґрунтувалася ця оцінка, або отримано додаткову інформацію.

Наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї самої статті Звіту про фінрезультати, яка раніше застосовувалась для відображення доходів або витрат, пов’язаних з об’єктом такої оцінки.

Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до Звіту про фінрезультати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.

Крім того, відповідно до п. 20 ПБО 6 у примітках до фінзвітів слід розкривати інформацію щодо  виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах, зокрема зміст і суму помилки, статті фінзвітності минулих періодів, які були переобраховані з метою повторного подання порівняльної інформації.