Налог на прибыль

Неприбуткові організації

27.12.2016 / 11:25

Нову форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт) затверджено наказом № 553.

Дані, наведені у Звіті, мають ґрунтуватися на даних бухобліку та відповідати вимогам щодо складання податкової звітності.

Звіт подається неприбутковими підприємствами, установами, організаціями (далі — неприбуткові організації) у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств (далі — Декларація) за базовий податковий (звітний) період — календарний рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) 2016 р.

Таким чином, неприбуткові організації повинні подати Звіт за 2016 р. у період з 01.01.2017 р. по 01.03.2017 р.

Звіт складається із заголовної, основної частин та додатків, які є його невід’ємною частиною.

У рядку 1 заголовної частини Звіту зазначається тип документа (звітний, звітний новий, уточнюючий).

У рядку 2 заголовної частини Звіту передбачена відмітка щодо річного звітного (податкового) періоду, за який він подається.

Також обов’язково у рядку 4 заголовної частині Звіту зазначається повне найменування неприбуткової організації згідно з реєстраційними документами.

У рядку 5 — код за ЄДРПОУ (неприбуткові організації, які не мають коду, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом) та код виду економічної діяльності (КВЕД).

У рядку 6 — податкова адреса неприбуткової організації, поштовий індекс, номер телефону та факс.

Дата і номер рішення контролюючого органу про внесення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових організацій (далі — Реєстр) зазначаються у рядку 7 заголовної частини.

Ознака неприбуткової установи (організації) — у рядку 8 заголовної частини форми Звіту.            

У рядку 8 — найменування контролю­ючого органу, до якого подається Звіт.

Основна частина Звіту складається з двох частин.

Частину І Звіту заповнюють всі без винятку неприбуткові організації незалежно від того, дотримались вони вимог, визначених п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, чи ні.

Отже, профспілки, їх об’єднання та організації профспілок заповнюють частину І Звіту на загальних підставах.

У рядку 1 відображається загальна сума доходів, одержаних неприбутковими організаціями, яка дорівнює сумі рядків 1.1 — 1.16.

При цьому показники у рядках 1.1 — 1.16 заповнюються з урахуванням особливості діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює діяльність такої організації.

У рядку 1.15 (сума рядків 1.15.1, 1.15.2 ГД та 1.15.3) відображається загальна сума отриманих неприбутковою організацією безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, з яких:

суми надходжень благодійної допомоги відображаються у рядку 1.15.1;

гуманітарної допомоги — у рядку 1.15.2 ГД, що дорівнює сумарному значенню графи 9 розділу 2 додатка ГД Звіту;

cуми коштів або вартість товарів, робіт, послуг за переліком, що визначається постановою № 758, які добровільно перераховані (передані) неприбутковій організації згідно з абзацом другим п. 33 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу, відображаються у рядку 1.15.3.

Рядок 1.16 передбачено для відображення інших доходів, які не включено до рядків 1.1 — 1.15 Звіту.

Загальна сума видатків неприбуткової організації відображається у рядку 2 Звіту та дорівнює сумі рядків 2.1 — 2.6.

Сума використаних неприбутковою організацією безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань відображається у рядку 2.6 і дорівнює сумі рядків 2.6.1, 2.6.2 ГД та 2.6.3. При цьому до рядка 2.6.2 ГД переноситься сумарне значення графи 8 розділу 3 додатка ГД Звіту.

Частина ІІ Звіту. Рядки 3 — 6 другої частини Звіту заповнюються лише неприбутковими організаціями, які недотримались вимог, визначених п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

Нагадаємо, що такі неприбуткові організації зобов’язані подати Звіт у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду (20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця). Звіт складається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою, якщо таке визнання відбулось пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

Для неприбуткових організацій — порушників вимог п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу у рядках 2 та 3 заголовної частини Звіту передбачено відмітку про такий особливий звітний (податковий) період «Місяць», який зазначається при поданні Звіту за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

У рядку 3 Звіту відображається сума коштів, витрачених не за цільовим призначенням.

Рядок 3.1 ГД дорівнює сумарному значенню графи 7 розділу 4 додатка ГД, при цьому його значення не повинно перевищувати значення рядка 3.

Об’єкт оподаткування відображається у рядку 5 Звіту та розраховується від суми коштів, витрачених не за цільовим призначенням, зазначеної у рядку 3 (у тому числі гуманітарної допомоги — рядок 3.1. ГД), та/або суми доходу (прибутку) або її частини, що була розподілена серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, зазначеної у рядку 4.

При заповненні рядка 4 слід звернути увагу на те, що згідно із Законом № 1667, який набрав чинності з 20.11.2016 р., для цілей абзацу третього пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 цього пункту, а саме видатків на утримання релігійної організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

У рядку 6 відображається сума самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток за ставкою 18 %.

Надалі за період з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контро­люючого органу квартальну фінансову звітність та Декларацію (нароста­ючим підсумком) та сплачувати визначений податок на прибуток.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову звітність і Декларацію та сплачує податок у порядку, встановленому статтями 46, 49, 137 та 57 Податкового кодексу для платників податку на прибуток.

Наприклад, якщо порушення відбулось у серпні, то неприбуткова організація має подати Звіт не пізніше 20 вересня. У рядку ­­­2 заголовної частини Звіту проставляється позначка «08» у полі «Місяць». Цей Звіт складається з початку року по останній день серпня, в якому вчинено порушення.

Неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру і стає платником податку на прибуток на загальних підставах з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено порушення. Отже, у такому випадку неприбуткова організація стає платником податку на прибуток з 1 вересня.

При цьому за подальші періоди починаючи з вересня така організація втрачає право звітувати як неприбуткова організація та зобов’язана подавати Декларацію і сплачувати податок на загальних підставах.

Така організація зобов’язана була протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, що дорівнює трьом кварталам, тобто не пізніше 09.11.2016 р., подати до контролюючого органу Декларацію, в якій необхідно було відобразити показники фінансово-господарської діяльності за вересень, а також подати з фінансову звітність за дев’ять місяців 2016 р.

Відповідно, за подальші звітні (податкові) періоди такого року, а саме за звітний (податковий) період «Рік», така неприбуткова організація має подати Декларацію, до якої включити показники фінансово-господарської діяльності за вересень — грудень такого року, а також подати річну фінансову звітність.

З наступного звітного (податкового) року така організація подає Декларацію у порядку, встановленому для платників податку на прибуток разом з квартальною або річною фінансовою звітністю.

Виправлення помилок

Рядок 7 розділу «Виправлення помилок» Звіту заповнюється у разі самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданих звітах відповідно до ст. 50 Податкового кодексу, шляхом уточнення показників податкового зобов’язання, розрахованого у разі порушення вимог п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

Сума штрафу нараховується та сплачується платником самостійно згідно з п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу та відображається:

у рядку 8 — у розмірі 5 % у разі відображення недоплати у складі Звіту, який подається за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (показник переноситься з рядка 6 таблиці 2 додатка ВП);

у рядку 10 — у розмірі 3 % у разі відображення недоплати в уточню­ючому Звіті (розраховується від суми зобов’язання, що має позитивне значення, відображеного у рядку 7 уточнюючого Звіту). У рядку 9 Звіту відображається пеня.

У разі якщо неприбутковою організа­цією виявлено помилку у раніше поданому Звіті, така організація має право подати:

• Звіт з позначкою «звітний новий» — у разі подання такого Звіту в терміни, визначені п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу для подання податкової декларації;

• Звіт з позначкою «уточнюючий» — у разі його подання після встановленого строку.

Звіт з позначками «звітний новий» або «уточнюючий» має містити повну інформацію про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за звітний (податковий) період.

Додаток ВП

Цей додаток складається з двох таблиць. Таблиця 1 призначена для врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, що настає за періодом, у якому виявлено помилку(и). У таблиці 2 відображаються результати виправлення помилок.

Додаток ВП надається у разі виправлення помилок, пов’язаних з обчисленням податкового зобов’язання, у разі витрачання коштів за нецільовим призначенням та/або розподілу доходів (прибутків) організації серед засновників (учасників), її членів, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Водночас у разі необхідності уточнення показників, які відображаються у частині І Звіту, неприбутковою організацією також може бути подано уточнюючий Звіт або Звіт з позначкою «звітний новий», навіть якщо це не призводить до визначення податкових зобов’язань.

Додаток ГД

Додаток ГД до Звіту подається неприбутковими організаціями в обов’яз­ковому порядку при здійсненні операцій з гуманітарною допомогою. Цей додаток доповнено новим розділом «Гуманітарна допомога, використана не за цільовим призначенням за звітний (податковий) рік».

Розділ 2 «Отримано гуманітарну допомогу за звітний (податковий) рік» додатка ГД доповнено колонкою, в якій необхідно зазначити дані митної декларації, за якою було ввезено товар на митну територію України (дата, номер, код товару за УКТ ЗЕД).

Фінансова звітність

Слід зауважити, що фінансова звітність разом зі Звітом за 2016 р. подається за бажанням неприбуткової організації. При цьому у відповідних клітинках поля Звіту «Відомості про одночасне подання до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації форм фінансової звітності» проставляється позначка «+» про подання відповідних форм фінансової звітності.