Єдиный налог

Підприємницька діяльність

27.12.2016 / 14:40

Тема подання звітності  фізичними особами — підприємцями завжди є актуальною, оскільки такі суб’єкти протягом року можуть змінювати систему оподаткування, тобто застосовувати загальну або спрощену.

У разі прийняття рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, фізична особа — підприємець повинен подати відповідну Заяву до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Слід зауважити, що здійснити такий перехід можна один раз протягом календарного року.

Перейти на спрощену систему оподаткування дозволяється за умови, коли протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимог, передбачених п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, якими встановлено обмеження щодо умов перебування на тій чи іншій групі, кількості найманих працівників, неперевищення граничної норми доходу тощо.

Слід зазначити, що фізична особа — підприємець, яка на початок року була платником єдиного податку та перейшла на сплату інших податків і зборів (загальну систему оподаткування) з початку одного з кварталів, не може повернутись у цьому самому році на спрощену систему оподаткування, оскільки ця особа вже скористалася своїм правом на застосування такої системи оподаткування у поточному році. Водночас фізична особа може перейти на спрощену систему оподаткування з 1 січня наступного року, якщо відповідає вимогам вищезазначеної статті.

Заява про відмову від спрощеної системи оподаткування

Для відмови від спрощеної системи оподаткування фізична особа — підприємець не пізніше ніж за десять календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву із зазначенням причин відмови від неї.

До заяви, зокрема, включаються відомості (за наявності) про дату (період) припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності.

У разі прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності платник єдиного податку також повинен подати заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування.

Слід зауважити, що такий платник не сплачує єдиного податку з періоду, що настає за періодом, у якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з державною реєстрацією припинення господарської діяльності.

Зміна у даних

У разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку першої — третьої груп або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) така фізична особа повинна подати заяву протягом місяця з дня виникнення цих змін.

Якщо змінено податкову адресу

У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів такої діяльності платника єдиного податку першої та другої груп заява подається не пізніше 20 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися ці зміни.

У разі зміни податкової адреси, місця провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання — платника єдиного податку третьої групи заява подається разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

При цьому Податковим кодексом не передбачено відповідальності за неподання платником єдиного податку заяви про застосування спрощеної системи оподаткування у разі зміни місця провадження господарської діяльності.

Водночас у разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої — третьої груп вимог, встановлених главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої — третьої груп здійснюється за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, що настає за кварталом, у якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом (п. 299.11 ст. 299 Податкового кодексу).

Подання декларації

Платники єдиного податку першої та другої груп подають податкову декларацію протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, та відображають у ній обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески.

Така декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку інших груп.

Платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, встановлений для таких платників вищезазначеним пунктом, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, передбаченої для платників єдиного податку другої або третьої груп, або відмовляються від спрощеної системи оподаткування.

До суми перевищення такі платники зобов’язані застосувати ставку єдиного податку в розмірі 15 %.

Платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, передбачений п. 2 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, у наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, встановленої для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. Сума перевищення у таких платників оподатковується за ставкою єдиного податку в розмірі 15 %.

Заява про перехід до третьої групи такими платниками подається не пізніше 20 числа місяця, що настає за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

У разі якщо допущено перевищення або прийнято рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку іншої групи, зазначені платники подають до контролюючого органу податкову декларацію протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

При цьому в податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 %, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, передбаченими главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу, авансові внески, встановлені п. 295.1 ст. 295 цього Кодексу.

Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

У разі якщо платники податку третьої групи перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, встановлений для них п. 291.4 ст. 291 Кодексу, до суми перевищення застосовується ставка єдиного податку в розмірі 15 %. Крім того, такі платники зобов’язані у порядку, передбаченому вищезазначеною главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом.

Заява про перехід на сплату інших податків і зборів подається не пізніше 20 числа місяця, що настає за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Різні системи оподаткування протягом року

Фізичні особи — підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли зі спрощеної на загальну систему оподаткування, подають податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами звітного кварталу, в якому розпочато таку діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.

При цьому навіть якщо фізична особа — підприємець, яка зареєстрована підприємцем, що перебуває на загальній системі оподаткування, не веде підприємницької діяльності та не отримує доходу, вона повинна подати річну декларацію про майновий стан і доходи.

Така декларація подається за базовий звітний (податковий) період, який дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб — підприємців, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Декларацію за 2016 р. необхідно подати до 9 лютого 2017 р.

Слід зазначити, що доходи, отримані ново­створеною фізичною особою — підприємцем за період від дати державної реєстрації до переходу на спрощену систему оподаткування, включаються до декларації про майновий стан і доходи та оподатковуються на загальних підставах відповідно до ст. 177 Податкового кодексу.

Новостворені фізичні особи — підприємці подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочато таку діяльність, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу (пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 цього Кодексу).

Вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи станом на дату державної реєстрації підприємця.

Відповідальність

За несвоєчасно подану звітність п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу передбачено накладення штрафу.

Так, за неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій (розрахунків) платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1 020 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

ДОВІДКОВО

Зміни

Група платника єдиного податку

Строк подання заяви

Перехід на спрощену систему оподаткування

Всі

Не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку нового календарного кварталу

Відмова від спрощеної системи оподаткування

Перша — третя

Не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року)

Зміна прізвища, імені, по батькові фізичної особи

Перша — третя

Протягом місяця з дня виникнення таких змін

Зміни податкової адреси, місця провадження господарської

Перша — друга

Не пізніше 20 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

діяльності, видів господарської діяльності

Третя

Разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни

Відмова або перехід на іншу групу єдиного податку внаслідок перевищення обсягу доходу, визначеного п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу

Перша — третя

Не пізніше 20 числа місяця, що настає за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу