Налог на прибыль

Розділ 2. Бухоблік та звітність

27.02.2017 / 09:31

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

Неприбуткові організації, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, подають Звіт за формою, затвердженою наказом № 553.

Слід звернути увагу, що Законом № 1797, який набрав чинності з 01.01.2017 р., внесено зміни, зокрема до статей 46, 48, 49 та 133 Податкового кодексу, які стосуються саме неприбуткових організацій.

Так, відповідно до п. 46.1 ст. 46 Кодексу Звіт прирівнюється до податкової декларації —документа, що подається платником податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов’язку нарахування і сплати податку і збору.

Водночас положеннями п. 46.2 вищезазначеної статті передбачено особливості подання Звіту професійними спілками, їх об’єднаннями та організаціями профспілок, утвореними у порядку, визначеному законом, які звітують лише у разі порушень вимог п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу. Зазначене положення стосується звітування профспілок за результатами за 2016 р.

Пунктом 46.2 ст. 46 Кодексу також визначено, що з 01.01.2017 р. неприбутковими організаціями до контролюючих органів разом зі Звітом обов’язково подається річна фінзвітність, яка є додатком та невід’ємною частиною Звіту (нагадаємо, що до 01.01.2017 р. фінзвітність подавалась за бажанням неприбуткової організації).

Установлено річний податковий (звітний) період для неприбуткових організацій (крім випадків, передбачених пп. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу).

Нагадаємо, що Звіт за базовий податковий (звітний) період — календарний рік подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Отже, неприбуткові організації повинні подати Звіт за 2016 р. за новою формою у період з 01.01.2017 р. по 01.03.2017 р.

Звіт складається у порядку, визначеному ст. 48 Податкового кодексу для складення податкової декларації, у гривнях.

Дані, наведені у Звіті, повинні ґрунтуватися на даних бухобліку та відповідати вимогам щодо складання податкової звітності.

Достовірність даних підтверджується підписами керівника (уповноваженої особи) неприбуткової організації і головного бухгалтера (особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання Звіту до контролюючого органу) та засвідчується печаткою (за наявності).

Способи подання Звіту до контролюючих органів загальні, як для подання податкової декларації:

 • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
 • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 • надсилається засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електрон­ного цифрового підпису.

Єдиною підставою для відмови у прийнятті податкової декларації засобами електронного зв’язку в електронній формі є недійсність електронного цифрового підпису такого платника податків, у тому числі у зв’язку із закінченням строку дії сертифіката відкритого ключа, за умови що така податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа і надана у форматі, доступному для її технічної обробки.

Звіт складається із заголовної, основної частини та додатків, які є невід’ємною частиною Звіту.

У рядку 1 заголовної частини Звіту зазначається тип документа (звітний, звітний новий, уточню­ючий).

У рядку 2 заголовної частини Звіту передбачено відмітку щодо річного звітного (податкового) періоду, за який він подається.

Для неприбуткових організацій — порушників вимог п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу у рядках 2 та 3 заголовної частини Звіту передбачено позначку про такий особливий звітний (податковий) період «Місяць», який зазначається при поданні Звіту за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

Також обов’язково у рядку 4 заголовної частині Звіту зазначається повне найменування неприбуткової організації згідно з реєстраційними документами.

У рядку 5 — код за ЄДРПОУ (неприбуткові організації, які не мають коду, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом) та код виду економічної діяльності (КВЕД).

У рядку 6 — податкова адреса неприбуткової організації, поштовий індекс, номер телефону та факс.

Пунктами 48.3 та 48.4 ст. 48 Кодексу уточнено перелік обов’язкових реквізитів, які повинна містити податкова декларація або Звіт, а саме:

дата й номер рішення контролюючого органу про внесення неприбуткової організації до Реєстру зазначаються у рядку 7 заголовної частини;

ознака неприбуткової установи (організації) зазначається у рядку 8 заголовної частини форми Звіту, а також — найменування контролюючого органу, до якого подається Звіт.

У відповідних клітинках поля «Відомості про одночасне подання до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації форм фінансової звітності» Звіту проставляється позначка «+» про подання відповідних форм фінансової звітності.

Основна частина Звіту складається з двох частин.

Частина І Звіту. Заповнюється неприбутковими організаціями незалежно від того, дотримались вони вимог, визначених п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, чи ні.

У рядку 1 відображається загальна сума доходів, одержаних неприбутковими організаціями, яка дорівнює сумі рядків 1.1 — 1.16.

При цьому показники у рядках 1.1 — 1.16 заповнюються з урахуванням особливості діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації.

У рядку 1.15 (сума рядків 1.15.1, 1.15.2 ГД та 1.15.3) відображається загальна сума отриманих неприбутковою організацією безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, з яких:

 • суми надходжень благодійної допомоги відображаються у рядку 1.15.1;
 • гуманітарної допомоги — у рядку 1.15.2 ГД, що дорівнює сумарному значенню графи 9 розділу 2 додатка ГД Звіту;
 • cуми коштів або вартість товарів, робіт, послуг за переліком, що визначається постановою № 758, які добровільно перераховані (передані) неприбутковій організації згідно з абзацом другим п. 33 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу, відображаються у рядку 1.15.3.

Рядок 1.16 передбачено для відображення інших доходів, які не включено до рядків 1.1 — 1.15 Звіту.

Загальна сума видатків неприбуткової організації відображається у рядку 2 Звіту та дорівнює сумі рядків 2.1 — 2.6.

Сума використаних неприбутковою організацією безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань відображається у рядку 2.6 та дорівнює сумі рядків 2.6.1, 2.6.2 ГД та 2.6.3. При цьому до рядка 2.6.2 ГД переноситься сумарне значення графи 8 розділу 3 додатка ГД Звіту.

Частина ІІ Звіту. Рядки 3 — 6 другої частині Звіту заповнюються лише неприбутковими організаціями, які недотримались вимог, визначених п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

Нагадаємо, що такі неприбуткові організації зобов’язані подати Звіт у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду (20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця). Звіт складається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулось пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

У рядку 3 Звіту відображається сума коштів, витрачених не за цільовим призначенням.

Рядок 3.1 ГД дорівнює сумарному значенню графи 7 розділу 4 додатка ГД при цьому його значення не повинно перевищувати значення рядка 3.

Об’єкт оподаткування відображається у рядку 5 Звіту та розраховується від суми коштів, витрачених не за цільовим призначенням, зазначеної у рядку 3 (у тому числі гуманітарної допомоги — рядок 3.1. ГД), та/або суми доходу (прибутку) або її частини, що була розподілена серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, зазначеної у рядку 4.

При заповненні рядка 4 слід звернути увагу на те, що згідно із Законом № 1667 для цілей абзацу третього пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 цього пункту, а саме видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

У рядку 6 відображається сума самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток за ставкою 18 %.

Слід зауважити, що у разі допущення зазначених порушень неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

Надалі, за період з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено таке порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року така неприбуткова організація зобов’язана:

 • щокварталу подавати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств (з наростаючим підсумком);
 • сплачувати податок на прибуток підприємств у строк, визначений пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу для квартального періоду;
 • подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток підприємств.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає податкову декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому розділом ІІІ Кодексу для платників податку на прибуток.

Наприклад, якщо порушення відбулось у квітні, то неприбуткова організація повинна подати Звіт не пізніше 20 травня. У рядку 2 заголовної частини Звіту проставляється позначка «04» у полі «Місяць». Цей Звіт складається з початку року по останній день квітня, в якому вчинено порушення.

Неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру і стає платником податку на прибуток на загальних підставах з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено порушення. Отже, у такому випадку неприбуткова організація стає платником податку на прибуток з першого травня поточного року.

При цьому за подальші періоди починаючи з травня така організація втрачає право звітувати як неприбуткова організація та зобов’язана подавати декларацію з податку на прибуток підприємств і сплачувати податок на загальних підставах.

Така організація зобов’язана протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, що дорівнює півріччю, тобто не пізніше 9 серпня 2017 р., подати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств. Декларація подається за звітний (податковий) період, що дорівнює півріччю, у якій необхідно відобразити показники фінансово-господарської діяльності за квітень — червень 2017 р., а також подати з декларацією фінзвітність за 6 місяців 2017 р.

Відповідно, за подальші звітні (податкові) періоди такого року, а саме за звітний (податковий) період «Три квартали» та «Рік», організація подає декларацію з податку на прибуток підприємств, до якої включає показники фінансово-господарської діяльності за травень — червень та відповідно травень — грудень такого року, а також подає разом з декларацією фінансову звітність за 9 місяців та рік.

З наступного звітного (податкового) року така організація подає податкову декларацію з податку на прибуток у порядку, встановленому для платників податку на прибуток відповідно до пунктів 137.4 та 137.5 ст. 137 Податкового кодексу, та згідно з п. 46.2 ст. 46 Кодексу разом з декларацією подає квартальну або річну фінансову звітність.

Рядок 7 розділу «Виправлення помилок»Звіту заповнюється у разі самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданих Звітах відповідно до ст. 50 Податкового кодексу, шляхом уточнення показників податкового зобов’язання, розрахованого у разі порушення вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Сума штрафу нараховується та сплачується платником самостійно згідно з п. 50.1 ст. 50 Кодексу та відображається:

 • у рядку 8 — у розмірі 5 % у разі відображення недо­плати у складі Звіту, який подається за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (показник переноситься з рядка 6 таблиці 2 додатка ВП);
 • у рядку 10 — у розмірі 3 % у разі відображення недоплати в уточнюючому Звіті (розраховується від суми зобов’язання, що має позитивне значення, відображеного у рядку 7 уточнюючого Звіту).

У рядку 9 Звіту відображається пеня, нарахована на виконання вимог пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу.

Додаток ВП до рядків 7 — 9 Звіту (далі — додаток ВП).У разі якщо неприбутковою організацією виявлено помилку у раніше поданому Звіті, така організація має право подати:

 • Звіт з позначкою «звітний новий» — у разі подання такого Звіту в терміни, визначені п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу для подання податкової декларації;
 • Звіт з позначкою «уточнюючий» — у разі його подання після строку, визначеного п. 49.18 ст. 49 цього Кодексу.

Порядок внесення змін до поданого Звіту визначено ст. 50 Податкового кодексу.

Звіт з позначками «звітний новий» та «уточню­ючий» повинен містити повну інформацію про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за звітний (податковий) період.

Додаток ВП складається з двох таблиць. Таблиця 1 призначена для врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, що настає за періодом, у якому виявлено помилку(и). У таблиці 2 відображаються результати виправлення помилок.

Додаток ВП надається у разі виправлення помилок, пов’язаних з обчисленням податкового зобов’язання, у разі витрачання коштів за нецільовим призначенням та/або розподілу доходів (прибутків) організації серед засновників (учасників), її членів, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Водночас у разі необхідності уточнення показників, які відображаються у частині І Звіту, неприбуткова організація також може подати уточнюючий Звіт або Звіт з позначкою «звітний новий», навіть якщо це не призводить до визначення податкових зобов’язань.

Додаток ГД. Такий додаток до Звіту подається неприбутковими організаціями в обов’язковому порядку при здійсненні операцій з гуманітарною допомогою. Додаток ГД доповнено новим розділом «Гуманітарна допомога, використана не за цільовим призначенням за звітний (податковий) рік».

Розділ 2 «Отримано гуманітарну допомогу за звітний (податковий) рік» додатка ГД доповнено даними митної декларації, за якою було ввезено товар на митну територію України (дата, номер, код товару за УКТ ЗЕД).

Також нагадаємо, що відповідно до п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу у разі якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, всупереч нормам Кодексу з такого податку чи збору він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації (поле «Доповнення до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (заповнюється і подається відповідно до п. 46.4 ст. 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України» Звіту)).

У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до неї, складені довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Зазначене доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

Схема

 

 

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік у неприбуткових організаціях є інформаційною системою, що містить вичерпні фінансові відомості про організацію як суб’єкта господарської діяльності. І базується він на чинних законах України та нормативних документах з бухобліку.

Закон про бухоблік визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухобліку і складання фінзвітності в Україні. Його норми поширюються на всіх юридичних осіб. Оскільки переважна більшість неприбуткових організацій є юридичними особами, вони зобов’язані вести бухоблік та подавати фінзвітність.

На сьогодні відсутні не лише спеціальні ПБО для неприбуткових організацій, а й методичні рекомендації щодо їхнього обліку. Виняток — бюджетні установи, для яких передбачено окремі нормативні документи, які чітко прописують обліковий регламент.

З огляду на це зосередимося на організації облікових процесів у звичайних, не бюджетних, неприбуткових організаціях: громадських об’єднаннях, благодійних організаціях, релігійних організаціях, житлово-будівельних кооперативах, ОСББ.

 • Довідково
  Некомерційне господарювання — це самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання та спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Більшість профільних законів, на підставі яких створюються неприбуткові організації, також передбачають, що такі організації не є підприємницькими і не ставлять за мету отримання прибутку.

Зважаючи на зазначене, легко дійти висновку, що всі неприбуткові організації (як непідприємницького характеру, так і ті, що не мають заборони на підприємницьку діяльність) об’єднані одним принципом: доходи, отримані в межах своєї статутної діяльності, використовуються винятково для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. Саме цей принцип, передбачений і в пп. 133.4.2 ст. 133 Податкового кодексу, впливає на побудову бухобліку неприбуткових організацій.

З метою правильної організації облікових процесів, складання достовірної фінзвітності та Звіту про розподіл доходів неприбутковим організаціям необхідно сформувати свою облікову політику, враховуючи Методрекомендації № 635.

Так, у наказі про облікову політику необхідно визначити:

 • оцінку вибуття запасів (згідно з ПБО 9), яка застосовуватиметься (при цьому необхідно встановити, що для неприбуткових організацій вважатиметься одиницею запасів їх найменування чи однорідна група (вид); згідно з п. 5.1 ПБО 7 — вартісний критерій малоцінні необоротні матеріальні активи (далі — МНМА) та основні засоби встановлюється самостійно);
 • вартісний критерій основних засобів (може бути більше 6 000 грн) і термін їх використання;
 • вартісний критерій віднесення матеріального активу до малоцінних необоротних матеріальних активів (може бути до 6 000 грн);
 • метод амортизації основних засобів, тобто один із таких методів, як:

прямолінійний;

зменшення залишкової вартості;

прискореного зменшення залишкової вартості;

кумулятивний;

виробничий;

 • метод амортизації МНМА, тобто один з таких методів, як:

метод нарахування амортизації в першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 % його вартості та решту 50 % вартості в місяці їх списання з балансу внаслідок непридатності для подальшого використання у виробничому процесі, або

метод нарахування амортизації в першому місяці використання об’єкта у розмірі 100 % його вартості;

 • методи нарахування амортизації та терміни використання нематеріальних активів;
 • порядок формування резервів для забезпечення майбутніх витрат і платежів та забезпечень.

Забезпечення створюються для відшкодування таких (майбутніх) операційних витрат на: виплату відпусток працівникам; виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів тощо. Суми створених забезпечень визнаються витратами.

Організаціям, що мають валюту, необхідно в обліковій політиці визначити операції, систематизовані в табл. 2.

Таблиця 2

Зміст господарської операції

Повернення перерахунку

Норми ПБО 21

Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті на дату здійснення господарської операції

У межах господарської операції;
за всією статтею  

Пункт 8

Порядок застосування курсу НБУ для обліку господарських операцій за безготівковими розрахунками в іноземній валюті

На початок дня, дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат);

у сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції, у разі якщо це не суперечить вимогам податкового і митного законодавства в частині застосування валютного курсу

Пункт 5

Проведення перерахунку залишків на кінець дня за тими монетарними статтями, за якими протягом дня здійснювалися операції із застосуванням курсу НБУ

Перерахунок проводиться із застосуванням валютного курсу, встановленого на кінець цього дня

Пункт 8

У наказі про облікову політику неприбуткова організація самостійно затверджує облікові регістри, які нею застосовуються для хронологічного, систематичного накопичення, групування та узагальнення інформації про господарські операції, яка міститься у первинних документах. Додатком до наказу про облікову політику доцільно затвердити робочий план рахунків, графік документообігу, перелік первинних документів, що використовуються організацією, але не затверджені Мінстатом України чи Мінфіном України (подорожній лист, посвідчення про відрядження, бухгалтерська довідка).

На сьогодні законодавством передбачено два варіанти ведення бухобліку:

 • повний аналітичний та синтетичний облік із використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств;
 • спрощена система обліку та звітності із застосуванням спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Слід зазначити, що законодавством не врегульовано можливість використання неприбутковою організацією спрощеної системи обліку та звітності. У зв’язку з цим організація обліку в неприбутковій організації має свої особливості:

 • ведення рахунків класів 0 — 7 є обов’язковим для неприбуткової організації;
 • ведення рахунків класу 9 «Витрати діяльності» не є обов’язковим, так як їх діяльність не спрямована на здійснення комерційних операцій;
 • за власним бажанням неприбуткові організації можуть використовувати тільки рахунки класу 8 «Витрати за елементами».

З огляду на специфіку діяльності неприбуткових організацій, як було акцентовано вище, доцільно визнавати всі надходження таких організацій цільовим фінансуванням та цільовими надходженнями.

Цільове фінансування та цільові надходження — це кошти чи майно, які надходять на фінансування та здійснення конкретних програм заходів для їх використання та забезпечення статутної діяльності, обумовлені окремими законодавчими, нормативними актами, а також статутними документами.

Цілі, на які повинні використовуватися кошти неприбуткової організації, зазначаються в статутних документах та кошторисі.

Такими надходженнями в неприбуткових організаціях можуть бути:

 • членські внески;
 • безповоротна фінансова допомога;
 • пасивні доходи (проценти, дивіденди, страхові виплати, відшкодування, курсові різниці);
 • надходження від проведення основної або іншої статутної діяльності (благодійної, гуманітарної та міжнародної технічної допомоги, просвітницьких, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг, видавництва);
 • надходження від надання майна в оренду, від продажу основних засобів тощо.

Облік цільового фінансування ведеться на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». Рахунок пасивний. За Кт рахунку 48 відображаються кошти цільового призначення для фінансування певних заходів, за Дт — використані суми за певними напрямами, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум. Неприбуткові організації можуть застосовувати такі субрахунки:

 • 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів»;
 • 483 «Благодійна допомога»;
 • 484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень».

Субрахунок 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів» застосовують неприбуткові організації, що отримують кошти із бюджету на цільові програми та ОСББ при отриманні субсидій.

Субрахунок 483 «Благодійна допомога» використовують благодійні організації.

Субрахунок 484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень» доцільно використовувати неприбутковим організаціям, якщо це цільове фінансування не з бюджету і не благодійна допомога.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та їх витрачання провадиться за їх призначенням і джерелами надходжень. Типові кореспонденції рахунків за рахунком 48 наведено в Інструкції № 291.

Враховуючи, що неприбуткові організації можуть отримувати цільове фінансування на реалізацію конкретних статутних програм (заходів, проектів тощо), а також просто на забезпечення статутної діяльності, варто деталізувати облік коштів на рахунку цільового фінансування та цільових надходжень.Для цьогодо субрахунку 484  відкриваються субрахунки четвертого порядку. Наприклад:

 • 4841 «Цільове фінансування від членських внесків»;
 • 4842 «Цільове фінансування від безповоротної фінансової допомоги»;
 • 4843 «Цільове фінансування від орендної плати»;
 • 4844 «Цільове фінансування від оплати за гуртки, секції»;
 • 4845 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень».

Методологічні основи формування доходів неприбуткових організацій визначено ПБО 15 «Дохід», відповідно до якого:

 • цільове фінансування не визнається доходом до моменту, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування;
 • отримане цільове фінансування та інші цільові надходження визнаються доходом протягом тих періодів, в яких було зазнано витрат, пов’язаних із використанням умов цільового фінансування;
 • цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно до суми нарахованої амортизації цих об’єктів (лист № 31-08410-07-10/19733);
 • безоплатно отримані необоротні активи визначаються доходом протягом періоду їх корисного використання пропорційно до нарахованої амортизації.

Витрати неприбуткових організацій формуються відповідно до ПБО 16 «Витрати». Враховуючи особливості діяльності, неприбуткові організації можуть вести аналітичний облік витрат за напрямами, проектами. Доходи неприбуткових організацій (наведено в табл. 2) визнаються щомісячно, на рівні понесених витрат. А тому прибутку в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності неприбуткової організації з таких операцій не може бути.

Відображення типових операцій, що передбачені статутними документами неприбуткових організацій у бухгалтерському обліку із застосуванням рахунків 8 класу загального Плану рахунків за Інструкцією № 291, розглянемо на прикладі.

У табл. 3 систематизовано господарські операції неприбуткової організації за 2016 р. Як видно з наведеного прикладу, фінансовий результат (прибуток/збиток) дорівнює нулю. Невикористані кошти цільового фінансування та цільових надходжень обліковуються за Кт 484 як джерело фінансування витрат таких періодів. За підсумками звітного періоду Кт 484 (за даними оборотно-сальдової відомості) відображається в рядку 1595 Балансу форми № 1.

Таблиця 3


з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн

1

Надійшло цільове фінансування

311 «Поточні рахунки в національній валюті» 

484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень» 

617 903,04

2

Перераховано кошти на придбання малоцінних та швидкозношуючих предметів

685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 

311 «Поточні рахунки в національній валюті» 

1 462,00

3

Оприбутковано МШП

22 «Малоцінні швидкозношуючі предмети» 

685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 

1 462,00

4

Передано МШП в експлуатацію

80 «Матеріальні витрати»

22 «Малоцінні швидкозношуючі предмети»

1 462,00

 

5

Перераховано кошти

на надання послуг

685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 

311 «Поточні рахунки в національній валюті» 

189 334,31

 

6

Списано витрати на надані послуги, пов’язані зі статутною діяльністю 

84 «Витрати по послугам»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 

189 334,31

7

Перераховано та віднесено на витрати благодійної допомоги (статутна діяльність)

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

311«Поточні рахунки в національній валюті» 

50 000,00

8

Віднесено на витрати благодійної допомоги (статутна діяльність)

84 «Інші операційні витрати»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

50 000,00

9

Нараховано заробітну плату працівникам

81 «Витрати на оплату праці» 

661 «Розрахунки за заробітною платою» 

162 701,83

10

Нараховано ЄСВ на заробітну плату

82 «Відрахування на соціальні заходи» 

651 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування»

36 587,34

11

Утримано ПДФО 18 %

661«Розрахунки за заробітною платою»

641 «Розрахунки за податками»

3 7071,21

12

Утримано із заробітної плати військовий збір  1,5 %

661 «Розрахунки за заробітною платою»

642 «Розрахунки за обов’язковими платежами»

8 842,33

13

Оприбутковано матеріали

209 «Інші матеріали» 

685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 

38 555,13

14

Використано матеріали на статутну діяльність

80 «Матеріальні витрати» 

209 «Інші матеріали» 

38 555,13

15

Списано витрати на фінансовий результат:

 

 

 

 

заробітну плату

791 «Результат діяльності»

81 «Витрати на оплату праці»

162 701,83

 

відраховані на соціальні заходи

791 «Результат діяльності»

82 «Відрахування на соціальні заходи»

36 587,34

 

отримані послуги

791 «Результат діяльності»

84 «Витрати по послугам»

189 334,31

 

надану благодійну допомогу (статутна діяльність)

791 «Результат діяльності»

84 «Інші операційні витрати»

50 000,00

 

витрати сировини і матеріалів

791 «Результат діяльності»

80 «Матеріальні витрати»

38 555,13

16

Визнано доходи у сумі понесених витрат на статутну діяльність

(включаються всі витрати неприбуткової організації, крім амортизації основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування та цільових надходжень)

484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень»

719 «Інші доходи від операційної діяльності»

477 178,61

17

Віднесено доходи на фінансові результати

719 «Інші доходи від операційної діяльності»

791 «Результат діяльності»

477 178,61

 

А тепер розглянемо операції з обліку основних засобів і МНМА.

У нашому прикладі не придбавались ОЗ, а придбавались МНМА, при цьому обрано метод нарахування амортизації 100 % при введенні в експлуатацію МНМА.

Відображення в бухгалтерському обліку використання цільового фінансування для придбання МНМА для власних потреб наведено в табл. 4.

Таблиця 4

№ з/п

Зміст господарської  операції 

Дебет

Кредит

Сума, грн

1

Надійшло коштів на придбання МНМА

311 «Поточні рахунки в національній валюті» 

484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень»

49 516,81

 

2

Перераховано кошти на придбання МНМА

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

311 «Поточні рахунки в національній валюті» 

49 516,81

 

3

Оприбутковано МНМА

153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

49 516,81

 

4

Введено в експлуатацію МНМА

112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»

153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»

49 516,81

 

5

Віднесено суми цільового фінансування на доходи майбутніх періодів одночасно з введенням в експлуатацію МНМА

484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень»

 

69 «Доходи майбутніх періодів»

49 516,81

 

6

Нараховано амортизації методом, визначеним у обліковій політиці (100 % при введенні в експлуатацію з МНМА)

832 «Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів»

132 «Знос малоцінних необоротних матеріальних активів»

49 516,81

 

7

Віднесено витрати з амортизації на фінансові результати

791 «Результат діяльності» 

832 «Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів»

49 516,81

 

8

Визнано дохід від цільового фінансування одночасно з нарахуванням амортизації

69 «Доходи майбутніх періодів»

746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

49 516,81

 

9

Віднесено доходи на фінансові результати

746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

791 «Результат діяльності» 

49 516,81

Далі операції звітного періоду (табл. 3 і табл. 4) переносимо до оборотно-cальдової відомості.

Слід ще раз зауважити, що «неприбутковий» статус об’єднує різні за обсягами, напрямами і видами діяльності  організації. Відповідно в кожній з  них є як стандартні для всіх операцій, так і індивідуальні, притаманні тільки окремому виду неприбуткової організації. Наприклад: дотації та субсидії з бюджету в ОСББ чи курсові різниці в благодійних фондах, благодійних або міжнародних громадських організаціях.  З огляду на це в нашому прикладі було розглянуто типові для всіх неприбуткових організацій господарські операції: від проведення в бухгалтерському обліку до відображення  в Звіті. Відображення в бухгалтерському обліку використання цільового фінансування для придбання основних засобів для власних потреб не було розглянуто. Виконаємо його на умовному прикладі (решта операційрозглядатимемо саме так).

Приклад 1. Амортизація основних засобів

Отримано кошти цільового фінансування сумою 100 000,00 грн на придбання основного засобу. У цьому самому місяці придбано основний засіб для здійснення статутної діяльності та введено в експлуатацію. Ліквідаційна вартість — 100,00 грн, термін експлуатації — 5 років, метод нарахування амортизації — прямолінійний. Місячна норма амортизації — 1 665,00 грн. З місяця, що настає за введенням в експлуатацію, нараховується амортизація основного засобу і визнається дохід на суму амортизації у розмірі 1 665,00 грн.

Відображення в бухгалтерському обліку таких операцій наведено у табл. 5:

Таблиця 5


з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн

1

Надійшло коштів на придбання основних засобів

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень»

100 000,00

 

2

Перераховано кошти на придбання основних засобів

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

100 000,00

3

Оприбутковано основні засоби

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

100 000,00

4

Введено в експлуатацію основний засіб

10 «Основні засоби»

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

100 000,00

5

Віднесено суми цільового фінансування на доходи майбутніх періодів одночасно з введенням в експлуатацію основного засобу

484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень»

69 «Доходи майбутніх періодів»

100 000,00

6

Нараховано амортизації методом, визначеним у обліковій політиці (термін використання — 5 років, метод нарахування амортизації — прямолінійний, залишкова вартість — 100,00 грн

831 «Амортизація основних засобів»

131 «Знос основних засобів»

1 665,00

7

Віднесено витрати з амортизації на фінансові результати

791 «Результат діяльності»

831 «Амортизація основних засобів»

1 665,00

8

Визнано дохід від цільового фінансування одночасно з нарахуванням амортизації

69 «Доходи майбутніх періодів»

746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

1 665,00

9

Віднесено доходи на фінансові результати

746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

791 «Результат діяльності»

1 665,00

Дохід з основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування, визнається на рівні нарахованої амортизації, а фінансовий результат дорівнює 0. Визначальною умовою такого результату є правильне складання всіх первинних документів відповідно до мети та предмета діяльності неприбуткової організації.

Приклад 2. Особливості обліку за курсовими різницями

У неприбуткової організації на валютному поточному рахунку на кінець звітного періоду — 20 000,00 дол. США за курсом НБУ 26,65 грн за 1 дол. Курс НБУ станом на 31.12.2016 р. — 27,65 грн.

Продано валюту — 20 000,00 дол., курс НБУ — 26,65 грн. за 1 дол.; міжбанківський курс продажі — 26,00 грн. за 1 дол.

Відображення в бухгалтерському обліку таких операцій наведено в табл. 6:

Таблиця 6


з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн

1

Нараховано курсову різницю позитивну за розрахунковим рахунком
(27,65 – 26,65) × 20 000,00)

312 «Поточний рахунок в іноземній валюті»

4845 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень»

20 000,00

2.1

Перераховано валюту для продажу (20 000,00 дол. за курсом НБУ 26,65 грн
за 1 дол.)

314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті»

312 «Поточний рахунок в іноземній валюті»

533 000,00

2.2

Надійшло коштів від продажу валюти

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті»

520 000,00

2.3

Втрачено від продажу валюти
(20 000,00 × 26,65 – 20 000,0 × 26,0)

84 «Інші операційні витрати»

314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті»

13 000,00

 

3

Списано витрати на фінансові результати

791 «Результат діяльності»

84 «Інші операційні витрати»

13 000,00

4

Визнано дохід на суму витрат

4845 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень»

719 «Інші доходи від операційної діяльності» 

13 000,00

5

Списано доходи на фінансові результати

719 «Інші доходи від операційної діяльності» 

791 «Результат діяльності»

13 000,00

Приклад 3. Оренда приміщення

Неприбуткова організація здає в оренду приміщення. Орендна плата становить 30 000,00 грн на місяць без ПДВ (неприбуткова організація не є платником ПДВ, оскільки загальна сума від здійснення операцій з постачання орендних послуг протягом останніх 12 календарних місяців сукупно не перевищує 1 000 000,00 грн). Кошти в розмірі 25 000,00 грн були використані на статутну діяльність.

Відображення в бухгалтерському обліку таких операцій наведено у табл. 7:

Таблиця 7


з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн

1

Відображено в обліку орендну плату за місяць

3777 «Дебіторська заборгованість»

4843 «Цільові фінансування від орендної плати»

30 000,00

2

Витрачено кошти на статутну діяльність

84 «Інші операційні витрати»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

25 000,00

3

Сплачено кошти кредитору за послуги на статутну діяльність

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

25 000,00

4

Списано витрати на фінансові результати

791 «Результат діяльності»

84 «Інші операційні витрати»

25 000,00

5

Признано дохід на суму витрат

4843 «Цільові фінансування від орендної плати»

719 «Інші доходи від операційної діяльності» 

25 000,00

6

Списано доходи на фінансовий результат

719 «Інші доходи від операційної діяльності» 

791 «Результат діяльності»

25 000,00

5 000,00 грн цільових надходжень від орендної плати в цьому періоді не використано.

Приклад 4. Отримання субсидій

ОСББ, ЖБК отримують субсидії та пільги для населення за житлово-комунальні послуги.

Субсидії —безоплатні поточні виплати підприємствам, що не передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат
або товарів та послуг в обмін на проведені платежі (субсидії малозабезпеченим громадянам на оплату комунальних послуг,
оплату пільг окремим категоріям громадян згідно з чинними законодавчими актами).

Особливості обліку таких операцій визначаються такими чинниками:

 • адресністю надання громадянам щомісячних безготівкових субсидій і пільг для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг (зокрема водо-, теплопостачання та водовідведення, утримання прибудинкової території);
 • відшкодуванням субсидіями і пільгами частки тарифу на комунальні послуги і відповідним перерахуванням цих коштів місцевими фінансовими органами на рахунки підприємств, які надають ці послуги;
 • визнанням доходів (у частині наданих субсидій і пільг) доходами на суму понесених витрат.

Відображення в бухгалтерському обліку таких операцій наведено в табл. 8:

Таблиця 8


з/п

Зміст господарської операції 

Дебет

Кредит

Сума, грн

1

Відображено заборгованість за бюджетом за пільгами з утримання будинку та прибудинкової території

6451 «Розрахунки з бюджетом по пільгам»

4821 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів по пільгам»

2 000,00

2

Відображено заборгованість за бюджетом за субсидіями населенню з утримання будинку та прибудинкової території

6452 «Розрахунки з бюджетом по субсидіям»

4821 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів по субсидії»

5 000,00

3

Надійшло коштів на покриття пільг із бюджету

311 «Поточні рахунки в національній валюті» 

6451 «Розрахунки з бюджетом по пільгам»

2 000,00

4

Надійшло коштів на покриття субсидій із бюджету

311 «Поточні рахунки в національній валюті» 

6452 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів по субсидії»

5 000,00

5

Визнано дохід у сумі витрат по утриманню будинку та при будинкової території на суму пільг і субсидій

4821 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів по пільгам»

719 «Дохід від неприбуткової діяльності ОСББ» 

7 000,00

6

Віднесено доходи на фінансові результати 

719 «Дохід від неприбуткової діяльності ОСББ» 

791 «Результат діяльності» 

7 000,00

Неприбуткові організації зобов’язані складати та подавати до органів статистики фінзвітність (лист № 15.2-20/788Пі).

Фінансова звітність

Правові основи подання фінзвітності (включаючи її склад та терміни подання) встановлено такими нормативними актами: Законом про бухоблік; Порядком № 419; ПБО, додатками яких є форми фінансової звітності, затверджені відповідними наказами Мінфіну України; іншими нормативно-правовими актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінзвітності.

Пунктом 3 ст. 11 Закону про бухоблік для неприбуткових організацій встановлено скорочену за показниками фінзвітність у складі балансу і Звіту про фінансові результати.

При складанні фінзвітності слід використовувати Методрекомендації № 433, Методрекомендації  № 476.

Таким чином, підсумки оборотно-сальдової відомості є основою для складання фінзвітності.

З огляду на ст. 46 Податкового кодексу фінзвітність неприбуткових організацій є додатком до Звіту таких організацій та його невід’ємною частиною.

Як уже зазначалося, неприбуткові організації, визначені п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, подають Звіт за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом, звітують у разі порушень п. 133.4 ст. 133 цього Кодексу), та річну фінзвітність.

Неприбуткові організації, які не порушували Податкового кодексу, подають Звіт за базовий податковий (звітний) період — календарний рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Приклад заповнення фінзвітносі наведено згідно з умовними показниками оборотно-сальдової відомості.

 

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42