Оплата труда

Як розрахувати зарплату

26.04.2017 / 13:58

Згідно зі ст. 121 КЗпП робота працівника, направленого у відрядження, оплачується відповідно до умов трудового або колективного договору. При цьому розмір такої оплати не може бути нижчим від середньої заробітної плати.

Отже, щоб розрахувати суму, яку належить сплатити співробітнику за час відрядження, необхідно розрахувати і порівняти дві величини:

  • середньоденну зарплату;
  • денну заробітну плату, розраховану виходячи з тарифної ставки (окладу) працівника, за місяць, у якому він перебував у відрядженні.

З цих величин необхідно вибрати більшу і на її підставі розрахувати суму оплати часу відрядження. При цьому оплачують усі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем роботи, з якого відряджено особу.

Розглянемо, як розрахувати кожну з таких величин.

Розрахунок середньоденної зарплати

Середньоденна зарплата за час відрядження розраховується відповідно до Порядку № 100 виходячи з виплат, нарахованих працівникові у розрахунковому періоді.

Загалом розрахунковий період для визначення середньоденної зарплати становить два календарні місяці роботи перед місяцем відрядження (з першого по перше число). Середньоденна зарплата обчислюється шляхом ділення виплат за цей період на кількість фактично відпрацьованих робочих днів.

Якщо протягом цих місяців співробітник не працював, то середня зарплата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи, а якщо протягом і цих місяців працівник не відпрацював жодного робочого дня — виходячи з тарифної ставки (посадового окладу), установлених йому в трудовому договорі.

У разі якщо працівник пропрацював на підприємстві менше двох календарних місяців, середню зар­плату обчислюють виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

На основі підпунктів 3 та 4 Порядку № 100 розберемося з виплатами, які включаються та не включаються до сукупного доходу для обчислення зарплати (табл. 1).

Таблиця 1

Виплати, які враховуються при обчислення середньої зарплати

Виплати, які не враховуються при обчислення середньої зарплати

Основна заробітна плата;

доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-почасовиками; високі досягнення в праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років та інші);

виробничі премії та премії за економію конкретних видів пального, електроенергії і теплової енергії;

винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років;

індексація зарплати (лист № 204/13/184-12).

Виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов’язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);

одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);

компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);

премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, впровадження нової техніки і технології, збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності);

грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;

пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;

літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;

вартість безоплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;

дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;

виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;

вартість безоплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, пального та сума коштів на їх відшкодування;

заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середньоЇ зарплати передбачено чинним законодавством);

суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати;

виплати за час, протягом якого зберігається середня заробітна плата працівника (за час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо)

допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

Зазначимо, що премії включаються до заробітної плати того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату, а не того, за який їх нараховано. При цьому якщо робочі дні у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, то премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді. Однак у разі якщо премії виплачуються місяць у місяць і вони вже обчислені пропорційно відпрацьованому часу, то такі премії включаються до заробітної плати у фактично нарахованому розмірі (лист № 283/13/155-12).

Відповідно якщо премія виплачується в наступному за звітним місяці і нараховується у фіксованому розмірі пропорційно відпрацьованому часу, а робочі дні у розрахунковому періоді відпрацьовано неповністю, премії під час обчислення середньої заробітної плати за останні два місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

Премії, які виплачуються за квартал і триваліший проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати включаються до заробітної плати в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

Одноразові винагороди за підсумками роботи за рік і вислугу років включаються до середньої заробітної плати шляхом додавання до заробітної плати кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Усі виплати включаються до розрахунку середньої заробітної плати у тому розмірі, в якому їх нараховано, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо, за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.

Розрахунок одноденної зарплати

Для розрахунку одноденної заробітної плати потрібно суму повного окладу (тарифної ставки) відрядженого працівника та інших нарахованих йому в місяці відрядження виплат (премії, доплати, суми індексації тощо) поділити на кількість робочих днів у цьому місяці за графіком роботи підприємства (працівника).

Відповідно сума оплати днів відрядження виходячи зі звичайної зарплати визначається як добуток одноденної заробітної плати та кількості днів відрядження. Зауважимо, що допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, період, коли за працівником зберігається середня заробітна плата згідно із законодавством, не включається до денної заробітної плати працівника при порівнянні (лист № 478/13/84-13).

Приклад

Бухгалтера В. С. Хрущ направлено у відрядження 18 квітня на три робочі дні. Оклад працівника — 5 000 грн. Крім того, на підприємстві виплачується премія за вислугу років (стаж роботи) у розмірі 15 % посадового окладу за поточний місяць.

У розрахунковому періоді нараховано:

за лютий — 6 806,11 грн: основна зарплата — 4 246,40 грн, оплата періоду тимчасової непрацездатності (з 13.02.2017 р. по 17.02.2017 р.) — 1 090,75 грн, премія за поточний місяць — 636,96 грн (розрахована пропорційно відпрацьованому часу: 4 246,40 грн × 15 %), поточна індексація — 832,00 грн (базовий місяць — січень 2015 р.);

за березень — 6 673,20 грн: основна зарплата — 5 000,00 грн, премія поточного місяця — 750,00 грн, поточна індексація — 923,20 грн (базовий місяць — січень 2015 р.).

Згідно з трудовим договором у квітні працівнику мала нараховуватися зарплата на рівні березня — 6 673,20 грн (основна зарплата — 5 000,00 грн, премія поточного місяця — 750,00 грн, поточна індексація — 923,20 грн).

Отже:

середньоденна зарплата становить 334,83 грн ((6 806,11 грн – 1 090,75 грн + 6 673,20 грн) : (20 р. дн. – – 5 р. дн. + 22 р. дн.));

денна зарплата у квітні становить 351,22 грн (6 673,20 грн : 19 р. дн.).

Як бачимо, середньоденна заробітна плата менша за денну. Відповідно час перебування у відрядженні оплачується за останнім показником, тобто як решта робочих днів місяця. Отже, заробітна плата за квітень становить 6 673,20 грн.

Також зазначимо: якщо в подальшому квітень включатиметься до розрахункового періоду для обчислення середньої зар­плати для оплати виходячи із виплат за два місяці, то роботу у дні відрядження, оплачену виходячи з денної зарплати (а не середньоденної), враховуватимуть при його обчисленні.

Слід додати, що у разі виплати за час відрядження середньої заробітної плати премії за такий період не нараховують(лист № 283/13/155-12).