ВЕД

Україна — Люксембург: без подвійного оподаткування

22.05.2017 / 19:24

Верховною Радою України 14.03.2017 р. ратифіковано Конвенцію між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал (далі — Конвенція), підписану 06.09.97 р., та Протокол про внесення змін до Конвенції (далі — Протокол), підписаний 30.09.2016 р.

Коли починає діяти Конвенція

Конвенція набере чинності в день одержання останнього з повідомлень, які Україна і Люксембург передадуть одна одній дипломатичними каналами, про завершення необхідних відповідно до внутрішнього законодавства кожної з країн процедур набрання чинності цією Конвенцією. Протокол є невід’ємною частиною Конвенції та набирає чинності з моменту набрання нею чинності.

Положення Конвенції і Протоколу застосовуватимуться в Україні стосовно:

 • податків, утриманих у джерела щодо доходів, які отримані на/або після 1 січня календарного року, що настає за роком, у якому Конвенція та Протокол набирають чинності;
 • інших податків на доходи та податків на капітал, щодо податків, які справляються за будь-який податковий рік, що починається на/або після 1 січня календарного року, що настає за роком, у якому Конвенція та Протокол набирають чинності.

Податки, до яких застосовується Конвенція

Конвенція регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків на доходи і капітал, і застосовується в Україні до податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб (п. 3 ст. 2).

Конвенція також застосовуватиметься до всіх ідентичних або по суті подібних податків, які справлятимуться після дати її підписання, в доповнення до або замість наявних податків.

Особи, до яких застосовується Конвенція

Положення Конвенції застосовуються до осіб, які є резидентами України або Люксембургу, або обох держав (ст. 1 Конвенції).

Для цілей Конвенції вираз «резидент Договірної Держави» означає будь-яку особу, яка за законодавством цієї Держави підлягає оподаткуванню в ній на підставі місця її проживання, постійного місця перебування, місцезнаходження керівного органу або будь-якого іншого аналогічного критерію, а також включає цю Державу та її будь-який політико-адміністративний підрозділ або місцевий орган влади.

У разі коли фізична особа є резидентом обох договірних держав, ст. 4 Конвенції визначено правила, відповідно до яких установлюється, резидентом якої з держав вважатиметься така особа.

Якщо особа, яка не є фізичною особою, є резидентом обох договірних держав, вона вважається резидентом тільки тієї Договірної Держави, де розміщено її фактичний керівний орган.

Діяльність через постійне представництво

Згідно з положеннями ст. 7 Конвенції якщо підприємство — резидент Люксембургу здійснює підприємницьку діяльність в Україні через розташоване в ній постійне представництво, то прибуток цього підприємства може оподатковуватися в Україні, але тільки в тій частині, що стосується цього постійного представництва.

Причому до такого постійного представництва відносять прибуток, який воно могло б одержати, якби було окремим та самостійним підприємством, зайнятим такою самою або аналогічною діяльністю в таких самих або аналогічних умовах, і діяло в повній незалежності від підприємства, постійним представництвом якого воно є.

Для цілей Конвенції термін «постійне представництво» означає постійне місце діяльності, через яке повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність підприємства. Обумовлюється, що цей термін, зокрема, включає: місце управління, відділення, контору, фабрику, майстерню, установку або споруду для розвідування природних ресурсів, шахту, нафтову або газову свердловину, кар’єр або будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів, а також склад або іншу споруду, що використовується як торговельна точка.

Цей термін також включає будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об’єкт чи пов’язану з ними наглядову діяльність, якщо тільки тривалість робіт, пов’язана з таким майданчиком, об’єктом чи діяльністю, перевищує 12 місяців.

Постійним представництвом також вважається надання послуг, у тому числі консультаційних, підприємством через працівників або інший персонал, найнятий підприємством для таких цілей, але тільки якщо діяльність такого характеру триває (в рамках одного й того самого або пов’язаного з ним проекту) в Договірній Державі протягом періоду або періодів, які становлять у сукупності понад шість місяців у будь-якому дванадцятимісячному періоді.

Яка діяльність не створює постійне представництво

Не розглядається як така, що створює постійне представництво, діяльність, що має підготовчий або допоміжний характер, а також підприємницька діяльність, що здійснюється в Україні через брокера, комісіонера чи будь-якого іншого агента з незалежним статусом за умови, що ці особи діють у межах своєї звичайної діяльності.

Той факт, що компанія, яка є резидентом Договірної Держави, контролює чи контролюється компанією, що є резидентом другої Договірної Держави, або яка здійснює комерційну діяльність у цій другій Державі (через  постійне представництво або будь-яким іншим чином), сам по собі не перетворює одну з цих компаній на постійне представництво другої компанії.

Доходи від нерухомого майна

Відповідно до положень ст. 6 Конвенції держава, в якій міститься нерухоме майно, має пріоритетне, необмежене право оподаткування доходів від такого нерухомого майна. Отже, доходи, що одержуються резидентом Люксембургу від нерухомого майна, яке знаходиться в Україні, оподатковуватимуться в Україні. І навпаки, доходи, що одержуються резидентом України від нерухомого майна, розташованого в Люксембурзі, оподатковуватимуться в Люксембурзі. При цьому слід брати до уваги, що вищезазначене положення застосовуватиметься до доходів, що одержуються від прямого використання, здавання в оренду або використання в будь-якій іншій формі нерухомого майна. Ці самі правила застосовуватимуться також до доходів від нерухомого майна, що використовується для надання незалежних особистих послуг. Морські, річкові та повітряні судна не розглядаються як нерухоме майно.

Міжнародні перевезення

Прибутки від експлуатації морських, річкових або повітряних суден у міжнародних перевезеннях, а також від участі у пулі, спільному підприємстві чи міжнародному транспортному агентстві згідно з положеннями Конвенції оподатковуються лише в тій Договірній Державі, резидентом якої є перевізник.

Пасивні доходи

Щодо оподаткування так званих пасивних доходів (дивідендів, процентів, роялті), одержуваних з джерел в Україні резидентом Люксембургу, який не здійснює підприємницьку діяльність в Україні через постійне представництво, то Конвенцією не надається виняткове право оподаткування таких видів доходу країні — джерелу доходу або країні — резиденції одержувача доходу. Право на оподаткування такого доходу мають обидві країни, але право країни — джерела доходу обмежено певною, встановленою у відповідних статтях Конвенції, ставкою оподаткування.

Дивіденди, що сплачуються компанією, яка є резидентом України, підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до законодавства України, але якщо особа — фактичний власник дивідендів є резидентом Люксембургу, податок, що сплачується таким чином, не повинен перевищувати:

 • 5 % загальної суми дивідендів, якщо фактичним власником дивідендів є компанія (інша, ніж товариство), яка безпосередньо володіє принаймні 20 % капіталу компанії, що сплачує дивіденди
 • у 15 % загальної суми дивідендів в усіх інших випадках

Термін «дивіденди» для цілей Конвенції означає дохід від акцій чи інших прав, які не є борговими вимогами, що дають право на участь у прибутку, також як дохід від інших корпоративних прав, який підлягає такому самому оподаткуванню, як доходи від акцій відповідно до податкового законодавства Держави, резидентом якої є компанія, що розподіляє прибуток.

Проценти, що виникають в Україні, підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до законодавства, але якщо особа — фактичний власник процентів є резидентом Люксембургу, податок, що справляється таким чином, не повинен перевищувати:

 • % загальної суми процентів у випадку процентів, які виникають в Україні і сплачуються за будь-якими позиками будь-якого виду, що надаються банком або будь-якою іншою фінансовою установою Люксембургу, включаючи інвестиційні та ощадні банки
 • 10 % загальної суми процентів в усіх інших випадках

Незважаючи на попереднє положення проценти, що виникають в Україні, які сплачуються резиденту Люксембургу, який є фактичним власником процентів, звільняються від оподаткування в Україні, якщо вони сплачені щодо позики наданої, гарантованої або застрахованої, або будь-якої іншої боргової вимоги чи кредиту, гарантованого або застрахованого від імені Люксембургу уповноваженим на те органом.

Термін «проценти» для цілей Конвенції означає дохід від боргових вимог будь-якого виду незалежно від іпотечного забезпечення і володіння правом на участь у прибутках боржника, і зокрема, дохід від урядових цінних паперів і дохід від облігацій чи боргових вимог, включаючи премії та винагороди, що сплачуються щодо таких цінних паперів, облігацій та боргових зобов’язань.

Роялті, що виникають в Україні, підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до законодавства України, але якщо особа — фактичний власник роялті є резидентом Люксембургу, податок, що справляється таким чином, не повинен перевищувати:

 • 5 % загальної суми платежів, якщо це платежі за користування або надання права користування будь-яким патентом, торговою маркою, дизайном або моделлю, планом, таємною формулою або процесом, або за інформацію (ноу-хау), що стосується промислового, комерційного або наукового досвіду
 • 10 % загальної суми платежів, якщо це платежі за користування або надання права користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки (включаючи кінематографічні фільми і будь-які фільми або плівки для радіомовлення чи телебачення)

Як оподатковуються пасивні доходи у Люксембурзі

Аналогічним чином оподатковуються у Люксембурзі дивіденди, проценти і роялті, сплачувані резидентом Люксембургу резиденту України.

Вищезазначені положення щодо оподаткування дивідендів, процентів і роялті за пільговими ставками не застосовуються в Україні, якщо фактичний власник таких доходів є резидентом Люксембургу, але здійснює свою діяльність в Україні через постійне представництво і холдінг, щодо якого сплачуються дивіденди, або боргова вимога, на підставі якої сплачуються проценти, або право чи майно, щодо якого сплачуються роялті, дійсно належать до цього постійного представництва. У такому випадку ці види прибутку вважаються прибутком, одержаним через постійне представництво.

Доходи фізичних осіб

Конвенцiя також установлює, що дохід, одержаний резидентом Люксембургу щодо професійних послуг чи іншої діяльності незалежного характеру (незалежної наукової, лiтературної, художньої, освiтньої або викладацької, а також незалежної дiяльності лiкарiв, адвокатiв, iнженерiв, архiтекторiв, стоматологiв i бухгалтерiв), може оподатковуватися в Українi, якщо ця особа має в Українi регулярно доступну постiйну базу, що використовується нею з метою проведення цієї діяльності. У такому випадку оподатковується тільки та частина доходу, що приписується до  цієї постійної бази.

Заробітна плата та інші подібні винагороди, що одержуються фізичною особою — резидентом Люксембургу у зв’язку з роботою за наймом, що здійснюється в Україні, може оподатковуватися в обох країнах (і в Україні, і в Люксембурзі). Така винагорода не підлягає оподаткуванню в Україні лише за умови одночасного виконання таких трьох умов:

 • одержувач перебуває в Україні протягом періоду або періодів, що не перевищують у сукупності 183 днів у будь-якому дванадцятимісячному періоді, що починається або закінчується в поточному календарному році;
 • винагорода сплачується наймачем або від імені наймача, який не є резидентом України;
 • витрати зі сплати винагород не несуть постійне представництво або постійна база, які наймач має в Україні.

Незалежно від попередніх положень винагорода, яка одержується у зв’язку з роботою за наймом, що здійснюється на борту морського, річкового або повітряного судна, яке експлуатується в міжнародних перевезеннях, оподатковуватиметься у Державі, резидентом якої є підприємство, що експлуатує морське, річкове або повітряне судно.

Аналогічні правила оподаткування у Люксембурзі доходів, що одержуються фізичною особою — резидентом України від роботи за наймом у Люксембурзі.

Директорські гонорари та інші аналогічні виплати, що одержуються резидентом Люксембургу як членом ради директорів або іншого подібного органу компанії, яка є  резидентом України, оподатковуватимуться в Україні.

Незалежно від попередніх положень дохід фізичної особи — резидента Люксембургу, що одержується в Україні від здійснення особистої діяльності  як працівника мистецтв (артиста театру, кіно, радіо, телебачення чи музиканта) або спортсмена, оподатковуватимуться в Україні.

Навіть якщо дохід від вищезазначеної діяльності, що здійснюється резидентом Люксембургу в Україні, нараховується не самому працівнику мистецтв чи спортсмену, а іншій особі, цей дохід може оподатковуватися в Україні.

Такі самі правила оподаткування встановлено і для резидентів України, що здійснюють діяльність у Люксембурзі як працівники мистецтв або спортсмени.

При цьому незважаючи на попередні положення дохід від особистої діяльності як працівника мистецтв або спортсмена буде звільнено від оподаткування в тій Договірній Державі, де проводиться така діяльність, якщо ця діяльність суттєвою мірою фінансується за рахунок суспільних фондів однієї або обох договірних держав, або якщо ця діяльність виконується на підставі угоди про культурне співробітництво, укладеної між Україною і Люксембургом.

Платежі, одержувані з метою оплати проживання, навчання або професійної підготовки, що отримуються студентом або стажувальником, який є чи був безпосередньо до приїзду в Україну резидентом Люксембургу і перебуває в Україні винятково з метою навчання чи професійної підготовки, не оподатковуються в Україні за умови, що такі платежі здійснюються із джерел, які знаходяться за межами України.

Дохід, який одержується студентом або стажувальником у зв’язку з діяльністю, що виконується в Україні, якщо він перебуває в Україні винятково з метою одержання освіти чи навчання, звільняється від оподаткування в Україні. Це звільнення застосовується протягом періоду, що не перевищує двох років з дня першого прибуття студента до України з метою навчання або одержання освіти.

Такі самі правила оподаткування застосовуються у Люксембурзі щодо аналогічних доходів українських студентів.

Усунення подвійного оподаткування

У всіх випадках, коли резидент України одержує доходи, які можуть оподатковуватись у Люксембурзі згідно з положеннями Конвенції, Україна дозволяє вирахування з податку на дохід такого резидента суми, що дорівнює податку на дохід, сплаченому у Люксембурзі. Однак такі вирахування не повинні перевищувати суму податку на дохід, що підлягає сплаті з такого доходу відповідно до чинного законодавства України.

Процедура взаємного узгодження

Якщо резидент України вважає, що дії однієї або обох договірних держав призводять або призведуть до його оподаткування не відповідно до положень цієї Конвенції, він може незалежно від засобів правового захисту, передбачених національним законодавством України і Люксембургу, подати свою справу на розгляд до компетентного органу України. Заяву повинно бути подано протягом трьох років з моменту першого повідомлення про дії, що призводять до оподаткування, яке не відповідає положенням Конвенції.

Компетентний орган прагнутиме, якщо він вважатиме заперечення обґрунтованим і якщо він сам не в змозі дійти задовільного рішення, вирішити випадок за взаємною згодою з компетентним органом другої Договірної Держави з метою уникнення оподаткування, що не відповідає Конвенції

Для цілей Конвенції термін «компетентний орган» у випадку України означає Міністерство фінансів України або його уповноваженого представника.

Обмін інформацією

Компетентні органи України і Люксембургу обмінюватимуться інформацією, необхідною для виконання положень цієї Конвенції або виконання чи застосування національних законодавств щодо податків будь-якого виду та визначення.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Конвенція — Конвенція між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал, ратифікована Законом України від 14.03.2017 р. №  1918-VIII «Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал і Протоколу між Урядом України та Урядом Великого Герцогства Люксембург про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал».

Протокол про внесення змін до Конвенції — Протокол між Урядом України та Урядом Великого Герцогства Люксембург про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал, ратифікований Законом України від 14.03.2017 р. №  1918-VIII «Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал і Протоколу між Урядом України та Урядом Великого Герцогства Люксембург про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал».