ЕСВ

Спецстаж працівників: як вказати у звітності

29.05.2017 / 12:21

Відомості про спецстаж працівників формуються роботодавцями у складі звітності з ЄСВ, зокрема в таблиці 7 форми № Д4. З’ясуємо, за якими правилами здійснюється формування реквізитів цієї таблиці.

У кого є спецстаж

Згідно з Прикінцевими положеннями Закону про пенсійне страхування пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Cписком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Cписком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, мали право на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

Статтею 13 Закону про пенсійне забезпечення визначено коло осіб та професій, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджено постановою № 909

Звіт з ЄСВ

Таблиця 7 форми № Д4 та таблиця 4 форми № Д5 формуються та подаються роботодавцями (страхувальниками) в разі визначення періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від умов загально­обов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періодів страхового стажу, не пов’язаних з трудовою та/або професійною діяльністю.

Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства використовуються серійно-порядкові коди із довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства, наведеного в додатку 3 до Порядку № 435.

У разі коли у страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спецстажу, таблиця 7 форми № Д4 не формується та не подається.

Відомості про осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років та з трьох до шести років, подаються на загальних підставах.

Код підстави для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду, що складається з чотирьох частин.

Правила формування реквізитів таблиці 7

Реквізит 01. Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія та номер паспорта страхувальника (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта):

  • для юридичних осіб — вноситься восьмирозрядний номер згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
  • для фізичних осіб — вноситься податковий номер — реєстраційний номер облікової картки платника податків, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється інвесторам (операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав.

Реквізит 02. Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія та номер паспорта ліквідованого страхувальника (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

Зазначений реквізит заповнюється лише у разі якщо звіт подається правонаступником, в інших випадках таке поле не запов­нюється.

Найменування страхувальника або призвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, місце знаходження та телефон є обов’язковими реквізитами для заповнен­ня. У поле без клітинок вноситься коротка назва страхувальника відповідно до реєстраційних документів, а для страхувальника — фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць форми № Д4.

Реквізит 03. Звітний місяць, рік: вказується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який формується та подається звіт. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць форми № Д4.

Реквізит 04. Тип (форми). Поле обов’язкове для заповнення:

  • початковий документ — звіт страхувальника з позначкою «початкова». Це документ, на підставі якого створюється відповідний електронний звіт у базі даних фіскального органу та за відомостями якого формуються дані в Реєстрі застрахованих осіб в Пенсійному фонді України;
  • скасовуючий документ — звіт страхувальника з позначкою «скасовуюча», який є підставою для повного скасування інформації, що попередньо була подана у формі «початкова» до фіскальних органів;
  • додатковий документ — звіт страхувальника, який подається, якщо страхувальник не зазначив дані про застраховану особу у таблицях 5 або 7 форми № Д4 у випадках, передбачених п. 8 розділу ІV та п. 4 розділу V Порядку № 435.

У разі якщо страхувальник подає за один і той самий звітний період таблиці зі статусом «скасовуюча» та «додаткова», вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремі звіти).

Реквізит 06. Громадянин України (1 — так, 0 — ні): для застрахованих осіб, які є громадянами України, вноситься позначка «1», а для застрахованих осіб із числа іноземців поле заповнюється «0».

Реквізит 07. Податковий номер — реєстраційний номер облікової картки платника податків — для фізичних осіб, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється інвесторам (операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав. Для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, зазначається «БК<серія> <номер паспорта>».

Реквізит 08. Код підстави для обліку спецстажу: восьмирозрядний код, що складається з чотирьох частин. За Законом про пенсійне забезпечення кодування здійснюється у такому порядку:

  • ідентифікатор нормативно-правового документа — три ключові літери (абревіатура, тобто ЗПЗ);
  • стаття Закону — три цифри (номер статті), якщо це «Пенсії за віком на пільгових умовах», то зазначається «013»;
  • пункт статті Закону — одна літера, зокрема «працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, — за Cписком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць», вноситься літера А.

У разі якщо у тексті пункту статті є норми, які визначають специфічні умови спеціального стажу, то до виділеної частини пункту додається відповідний порядковий номер у пункті. Таким чином, код підстави буде таким: «ЗПЗ013А1». Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб згідно із законодавством використовуються серійно-порядкові коди із довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3 до Порядку № 435).

Реквізит 09. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО: вносяться повністю прізвище, ім’я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців — відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.

Реквізит 10. Початок періоду: зазначається перше число місяця, якщо застраховану особу прийнято на роботу у поперед­ніх звітних місяцях, або дата початку терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.

Якщо застраховану особу прийнято на роботу у звітному місяці, то зазначається день початку трудових відносин, що відповідає даті початку трудових відносин в таблиці 5 форми № Д4 саме для цієї застрахованої особи.

Реквізит 11. Кінець періоду: зазначається останнє число місяця (28 — 31), якщо застрахована особа протягом звітного періоду не звільнялася з посади, яку обіймає, або день звільнення з посади, яку обіймає, чи закінчення терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.

Реквізити 12, 13. Варіант необхідної одиниці виміру та фактична тривалість спеціального стажу за кодом підстави: заповнюється один із можливих показників фактичної тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці, тобто: кількість днів або годин і хвилин залежно від діючого обліку праці у страхувальника у звітному році для конкретної застрахованої особи, які відпрацьовано в умовах праці, що надають підстави для зарахування спеціального стажу.

Реквізит 14. Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спецстажу: зазначається норма тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці залежно від обраного варіанту необхідної одиниці виміру в реквізитах 12, 13, тобто: кількість днів або годин і хвилин залежно від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, що дає право на зарахування спеціального стажу в звітному періоді за повний календарний місяць.

Реквізит 15. № наказу про проведення атестації робочого місця: зазначається номер наказу про проведення атестації робочого місця, проведення якої передбачає, зокрема, санітарно-гігієнічні дослідження виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу, за якими підтверджується право працівника на пільги та компенсації, пов’язані із зайнятістю в несприятливих умовах праці, для працівників за списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою № 36.

Реквізит 16. Дата наказу про проведення атестації робочого місця: зазначається дата наказу про проведення атестації робочого місця, проведення якої передбачає, зокрема, санітарно-гігієнічні дослідження виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу, за якими підтверджується право працівника на пільги та компенсації, пов’язані із зайнятістю в несприятливих умовах праці, для працівників за списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою № 36.

Реквізит 17. Ознака/сезон: у відповідному рядку зазначається один із кодів ознаки «сезон» залежно від прийнятої схеми та результатів обліку на виробництві з сезонним характером праці.

Код 1 — повністю в межах місяця; код 2 — незавершення в межах місяця; код 3 — завершення в межах місяця.

Реквізит 18. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таб­лиці (для дати «5 січня 2011 року» необхідно у клітинки ДД внести 05, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2011).

Реквізит 19. Керівник: зазначається ПІБ та податковий номер.

Реквізит 20. Головний бухгалтер: зазначається прізвище, ім’я, по батькові та податковий номер реквізиту.

Як скасувати відомості або подати додаткову

Якщо потрібно повністю скасувати відомості, зазначені в таблиці 7 форми № Д4, подаються тільки скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу.

Якщо в цій таблиці страхувальник не зазначив будь-якої дії щодо застрахованої особи з тих, що передбачені п. 8 розділу IV Порядку № 435, він подає форму № Д4 за попередній період, яка містить: титульний аркуш (перелік таблиць цієї форми) з позначкою «додаткова» й таблицю 7 зі статусом «додаткова», яка містить дані на таку застраховану особу. Форма № Д4 з позначкою «додаткова» не повинна містити таблиць 1 — 4 цієї форми.

Приклад

У штаті авіаперевізного підприємства є посади командира повітряного судна, другого пілота, бортінженера, борттехніка, бортпровідника. Чи потраплять вищезазначені працівники до таблиці 7 звіту з ЄСВ, якщо у звітному місяці вони налітали неповну норму годин для зарахування до спецстажу? Як відображати в таблиці години нальоту та чи відображати години нальоту бортпровідників?

Для підприємств, де є нарахування заробітної плати застрахованій особі за роботу на посадах, які дають право на призначення пенсії відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, суми відображаються окремими записами (рядками) із зазначенням ознаки наявності підстави для обчислення спеціального стажу.

Отже, ознаку наявності спецстажу проставляють в таблиці 6 форми № Д4 та обов’язково зазначають застраховану особу в таблиці 7 цієї форми.

Таблицю 7 форми № Д4 передбачено для визначення страхувальником періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періодів страхового стажу, не пов’язаних з трудовою та/або професійною діяльністю.

Зокрема, відповідно до довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб згідно із законодавством для командира повітряного судна, другого пілота, бортінженера та борттехніка у графі 8 «Код підстави для обліку спецстажу» зазначають код «ЗПЗ054А1», а для бортпровідників — «ЗПЗ054Г1».

Інформація про кількість години нальоту вказується в таблиці 7 форми № Д4. Так, для командира повітряного судна, другого пілота, бортінженера та борттехніка у реквізиті 13 «Кількість годин, хвилин» слід зазначати фактичну місячну кількість годин та хвилин нальоту.

Згідно з пп. «а» п. 1 Порядку № 418 обчислення строків вислуги років зазначеним категоріям працівників здійснюється з урахуванням фактичних годин нальоту.

Інші поля таблиці 7 форми № Д4 не заповнюються.

Для бортпровідників зазначається реквізит 8 «Код підстави для обліку спецстажу» та реквізити 10 і 11 «Початок періоду» та «Кінець періоду» відповідно. Інші поля таблиці 7 цієї форми не заповнюються.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про пенсійне забезпечення — Закон України від 05.11.91 р. № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення». Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Постанова № 36 — постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 р. № 36 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» (втратила чинність). Постанова № 909 — постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.93 р. № 909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років». Порядок № 418 — Порядок обчислення строків вислуги років для призначення пенсій працівникам льотного складу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.92 р. № 418 «Про затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно-випробного складу». Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435