ЕСВ

Частина І. Як стати платником

30.05.2017 / 17:05

Питання обліку платників єдиного внеску в органах ДФС України та ведення реєстру страхувальників регламентуються Законом про ЄСВ і Порядком № 1162, якими визначаються питання взяття на облік, внесення змін до облікових даних і зняття з обліку платників єдиного внеску в територіальних органах ДФС України (далі — контролюючі органи), надання Пенсійному фонду України та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування даних про взяття/зняття з обліку платників єдиного внеску. 

Так, взяття на облік платників єдиного внеску здійснюється контролюючими органами шляхом внесення відповідних відомостей до реєстру страхувальників.

Кого реєструють за даними Держреєстру

Юрособи та ФОП

Взяття на облік платників єдиного внеску, на яких поширюється дія Закону про держреєстрацію, здійснюється контролюючим органом за їх місцезнаходженням чи місцем проживання на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих держреєстратором згідно із зазначеним Законом, у день отримання відомостей контролюючим органом.

Датою взяття на облік як платника єдиного внеску є дата внесення контролюючим органом запису щодо такого платника до реєстру страхувальників.

У порядку інформаційної взаємодії дані про взяття на облік платників єдиного внеску передаються держреєстратору в день взяття їх на облік за місцезнаходженням чи місцем проживання із зазначенням: дати взяття на облік, найменування та коду за ЄДРПОУ контролюючого органу, в якому такого платника взято на облік, реєстраційного номера платника єдиного внеску.

Взяття на облік юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів) та фізичних осіб — підприємців, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний ­реєстр), як платників єдиного внеску підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру, яка надсилається (видається) цим юридичним особам (відокремленим підрозділам) та фізичним особам — підприємцям у порядку, встановленому Законом про держреєстрацію.

Статус бюджетної установи

Пунктом 5 розділу ІІ Порядку № 1162 передбачено, що бюджетні установи, підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариства УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 % загальної чисельності працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 % суми витрат на оплату праці, а також підприємства та організації громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менш як 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 % суми витрат на оплату праці, подають до контролюючого органу документи про підтвердження зазначеного статусу.

Після отримання від платника єдиного внеску документів, що підтверджують статус бюджетної установи, підприємства або організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, контролюючий орган вносить відповідний запис до реєстру страхувальників. Документи, отримані від платника, долучаються до облікової справи такого платника.

У разі отримання контролюючим органом від держ­реєстратора відомостей з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, на проведення державної реєстрації змін до установчих документів про юридичну особу із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме змін щодо імені фізичної особи, місця її проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснення платежів за серією та номером паспорта), контролюючий орган вносить відповідні зміни до реєстру страхувальників.

Якщо змінилося місцезнаходження

Відповідно до п. 6 розділу ІІ Порядку № 1162 після надходження з Єдиного державного реєстру відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника, пов’язану зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, до реєстру страхувальників контролюючим органом до дати закінчення одного місяця після отримання відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника вноситься запис про переведення на облік такого платника до контролюючого органу, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).

 

Якщо окремий баланс не ведеться

Пунктом 9 розділу ІІ Порядку № 1162 передбачено, що установа або організація, яка обслуговується централізованою бухгалтерією в частині здійснення розрахунків з оплати праці із застрахованими особами, не має обов’язків чи повноважень щодо ведення окремого балансу, обліковується в реєстрі страхувальників з приміткою «Неплатник».

Для встановлення в реєстрі страхувальників примітки «Неплатник» установа або організація, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, подає до контролюючого органу підтвердження від централізованої бухгалтерії факту її обслуговування.

У разі прийняття рішення про ведення окремого балансу та перехід до самостійного ведення установою або організацією розрахунків із застрахованими особами така установа чи організація в 10-денний строк з дня прийняття такого рішення повідомляє про це контролюючий орган за своїм місцезнаходженням з наданням підтвердних документів.

На підставі наданих документів контролюючий орган знімає примітку «Неплатник» у реєстрі страхувальників щодо такої установи чи організації.

Кого візьмуть на облік за заявою

Згідно з п. 1 розділу ІІІ Порядку № 1162 взяття на облік платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону про держреєстрацію, контролю­ючим органом здійснюється за місцезнаходженням чи місцем проживання у день отримання від них заяви про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ.

До таких платників належать:

  • дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України (крім від­окремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації);
  • військові частини;
  • інвестори (оператори) за угодою про розподіл продукції.

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність (приватні нотаріуси, адвокати, які провадять адвокатську діяльність індивідуально, судові експерти та арбітражні керуючі), подають заяву за формою № 1-ЄСВ протягом 10 календарних днів після держреєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання документа, що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності.

Платникам єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону про держреєстрацію, контролю­ючим органом наступного робочого дня з дня взяття на облік безоплатно надсилається (вручається) повідомлення про взяття їх на облік за формою № 2-ЄСВ.

Коли подаються відомості про зміни

Пунктом 4 розділу ІІІ Порядку № 1162 встановлено, що у разі зміни найменування, прізвища, імені чи по батькові платника єдиного внеску, організаційно-правової форми, форми власності, місцезнаход­ження, місця проживання, основного виду діяльності платник єдиного внеску зобов’язаний у 10-денний строк з дня виникнення відповідних змін подати до контролюючого органу заяву за формою № 1-ЄСВ з приміткою «Зміни». До заяви додаються завірені копії документів, що зазнали змін.

У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) платника, пов’язаної зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, до дати закінчення одного місяця з дня отримання заяви та підтвердних документів про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника до реєстру страхувальників вноситься запис про переведення на облік такого платника до контролюючого органу, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).