Другие налоги

Перевірки самозайнятих осіб

12.06.2017 / 15:34

Суб’єкти господарювання — самозайняті особи можуть самостійно оцінити ризики та ймовірність проведення у них податкових перевірок.
За якими критеріями таких осіб включають до плану-графіка проведення перевірок, а також яку відповідальність може бути застосовано до них у разі виявлення порушення.

За яких умов включають до плану перевірок

Проведення доперевірочного аналізу діяльності платників податків і надання оцінки ризикам несплати податкових платежів є основними та визначальними умовами, які передують прийняттю керівником (його заступником чи уповноваженою особою) контролюючого органу рішення про проведення перевірки.

Так, доперевірочний аналіз здійснюється за наслідками зіставлення сум задекларованих доходів із нарахованими та сплаченими самозайнятою особою податками, їх динамікою, що дає змогу оцінити рівень бази оподаткування, виявити факти заниження податкових зобов’язань.

Для забезпечення єдиного підходу до формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок визначено перелік критеріїв відбору самозайнятих осіб (табл. 1).

Таблиця 1

Ступінь ризику

Критерії відбору
самозайнятих осіб

Включення до плану-графіка проведення перевірок

Високий

Перевищення суми доходів, отриманих платником податків за ознаками, визначеними Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку № 4 (далі — Довідник ознак доходів), 127 (інші доходи) та/або 157 (дохід, виплачений самозайнятій особі), над сумою доходів від провадження господарської діяльності на 10 та більше відсотків;

 • перевищення обсягів експортних операцій над задекларованою сумою доходу на 10 та більше відсотків;
 • заниження податкового зобов’язання в обсязі, що становить 10 та більше відсотків суми задекларованих податкових зобов’язань з ПДВ за календарний рік, та/або завищення податкового кредиту з ПДВ в обсязі, що становить 5 та більше відсотків суми задекларованого податкового кредиту з ПДВ;
 • декларування сум доходу на рівні або менше рівня витрат, які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування;
 • розмір інших витрат, у тому числі вартість виконаних робіт, наданих послуг, становить 30 або більше відсотків задекларованої в податковій звітності вартості документально підтверджених витрат, пов’язаних з господарською діяльністю платника податків;
 • наявність розбіжностей між сумою чистого оподатковуваного доходу, відображеною в декларації про майновий стан і доходи, та сумою доходу, зазначеною у звіті про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, на 5 та більше відсотків;
 • нарахування та виплата доходів за ознаками, визначеними Довідником ознак доходів, 101 (заробітна плата, нарахована (виплачена)) та/або 102 (виплати відповідно до умов цивільно-правового договору), без утримання, перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб та/або єдиного внеску;
 • порушення встановлених строків сплати єдиного внеску більше ніж на 365 днів;
 • невідповідність обсягів імпортних операцій задекларованому доходу або обсягам постачання на 20 та більше відсотків;
 • наявність інформації, що свідчить про ухилення від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом;
 • загальна сума витрат, відображених у декларації про майновий стан і доходи, становить 75 або більше відсотків суми загального доходу, задекларованого у такій декларації

Не частіше одного разу на календарний рік

Середній

 • Кількість найманих працівників менша за кількість зареєстрованих РРО (окремо на господарську одиницю);
 • декларування від’ємного значення з ПДВ при здійсненні імпортних, експортних операцій або міжнародних перевезень;
 • декларування податкових зобов’язань з ПДВ на рівні податкового кредиту;
 • наявність розбіжностей між задекларованою сумою загального оподатковуваного доходу або податкових зобов’язань з ПДВ та сумою розрахункових операцій, проведених із застосуванням РРО (книги обліку розрахункових операцій), у обсязі, що перевищує 10 %;
 • загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) особі, яка не зареєстрована платником ПДВ, протягом останніх 12 календарних місяців, перевищує обсяг, визначений ст. 181 розділу V Кодексу, більш як на 2 %;
 • наявність відносин із контрагентами, які знаходяться в розшуку, або ліквідовані, або визнані банкрутами, якщо сума операцій перевищує 10 % загального обсягу постачання;
 • ввезення на митну територію України підакцизних товарів в обсягах понад 50 % задекларованої суми доходу за рік;
 • порушення встановлених строків сплати єдиного внеску менше ніж на 365 днів

Не частіше ніж раз на два календарні роки

Незначний

 • Заниження податкового зобов’язання в обсязі, що становить менше 10 % суми задекларованих податкових зобов’язань з ПДВ за календарний рік, та/або завищення податкового кредиту з ПДВ в обсязі, що становить менше 5 % суми задекларованого податкового кредиту з ПДВ;
 • обсяг операцій із пов’язаними особами перевищує 20 % задекларованої в податковій звітності вартості документально підтверджених витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування;
 • декларування сум ПДВ до відшкодування з бюджету

Не частіше ніж раз на три календарні роки

Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній і незнач­ний.

Слід зауважити, що ризики сформовано відповідно до ст. 77 Податкового кодексу, викладено за градацією значущості з відсот­ковим значенням показників. Визначено, що в першу чергу до плану-графіка включаються платники податків — самозайняті особи, які мають найбільші ризики несплати до бюджету податків та зборів, обов’язкових платежів.

На сьогодні всі платники податків мають змогу самостійно оцінити ризики та ймовірність проведення у них податкових перевірок.

Відповідальність

Після затвердження плану-графіка територіальними органами ДФС України вживаються заходи контрольно-перевірочної роботи, передбачені чинним законодавством. А у разі виявлення порушення до самозайнятих осіб може бути застосовано відповідальність у вигляді накладення штрафу. Порушення, які самозайняті особи допускають найчастіше, наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Вид порушення

Штрафні санкції

Виявлення фактів заниження податкового зобов’язання

25 % (або 50 % — при повторному виявленні порушення протягом 1095 днів) суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування застосовуються у разі якщо дані документальних перевірок результатів діяльності самозайнятої особи (крім електронної) свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми ПДВ платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках (ст. 123 Податкового кодексу)

Порушення граничного строку для реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН

10 % суми ПДВ, зазначеної у податкових накладних/розрахунках коригування, — у разі порушення строку реєстрації до 15 календарних днів;

20 % суми ПДВ, зазначеної у податкових накладних/розрахунках коригування, — у разі порушення строку реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

30 % суми ПДВ, зазначеної у податкових накладних/розрахунках коригування, — у разі порушення строку реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

40 % суми ПДВ, зазначеної у податкових накладних/розрахунках коригування, — у разі порушення строку реєстрації від 61 до 365 календарних днів.

У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН згідно з п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу штрафні санкції не застосовуються на період зупинення такої реєстрації до прийняття рішення щодо відновлення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування згідно з пп. 201.16.4 зазначеного пункту.

У разі реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної до початку проведення перевірки, предметом якої є дотримання вимог Податкового кодексу щодо своєчасності реєстрації таких документів в ЄРПН, штрафні санкції, передбачені п. 1201.2 ст. 1201 Кодексу, не застосовуються

Виплата доходів фізичним особам без утримання ПДФО

25 % (або 50 % — при повторному вчиненні порушення протягом 1095 днів, або 75 % — при вчиненні порушення втретє та більше протягом 1095 днів) суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

При нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, після закінчення 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, нараховується пеня (пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу)

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4