Другие налоги

Нове у звітності

19.06.2017 / 12:26

З 16.06.2017 р. набрав чинності наказ № 468, яким форму Звіту про контрольовані операції (далі — Звіт) та Порядок його складання змінено. На чому варто зосередити увагу при складанні оновленого звіту та коли його подати розглянемо далі.

Які зміни у Порядку

Пункти 1 — 3 розділу І Порядку складання Звіту про контрольовані операції (далі — Порядок) викладено в новій редакції, відповідно до якої такий Звіт подається до 1 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електрон­ного цифрового підпису.

У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому Звіті інформацію подано не в повному обсязі або вона містить помилки чи недоліки, такий платник податків має право подати:

 • новий Звіт (з позначкою «звітний новий») до граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період;
 • уточнюючий Звіт (з позначкою «уточнюючий») після граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період.

Новий та уточнюючий звіти повинні містити повну інформацію про контрольовані операції за звітний рік, як передбачено при складанні основного Звіту (з позначкою «звітний»).

Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Пункт 2 розділу ІІІ Порядку доповнено абзацом такого змісту: у разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов’язаними особами — нерезидентами із залученням непов’язаних осіб відповідно до пп. 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу зазначається повне найменування нерезидента — пов’язаної особи.

Крім цього, слід зазначити, що якщо платником податків застосовано комбінацію методів трансфертного ціноутворення для встановлення відповідності умов конт­рольованої операції принципу «витягнутої руки»:

 • у графі 21 «Відомостей про контрольовані операції» зазначаються коди цих методів відповідно до додатка 6 до Порядку (в послідовності, визначеній цим додатком);
 • у графі 22 «Відомостей про контрольовані операції» зазначаються коди показників рентабельності відповідно до додат­­ка 7 до Порядку в послідовності, що відповідає послідовності зазначення методів у графі 21, під час застосування яких використано ці показники;
 • у графі 23 «Відомостей про контрольовані операції» зазначаються цифрові значення показників рентабельності контрольованої операції у відсотках у послідовності, що відповідає послідовності зазначення фінансових показників у графі 22.

Розділ IV «Порядок заповнення додатка до Звіту» Порядку доповнено новим пунктом 3 такого змісту: у разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов’язаними особами — нерезидентами із залученням непов’язаних осіб згідно з пп. 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу в розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» додатка до Звіту зазначається інформація відповідно до первинних документів щодо операції придбання та/або продажу товарів (робіт, послуг) із залученою непов’язаною особою.

Слід також звернути увагу на зміни щодо заповнення інформації у «Відомостях про контрольовані операції»:

 • при поясненні заповнення графи 17 «Відомостей про контрольовані операції» уточнено, що якщо предметом контрольованої операції є фінансова послуга, то у цій графі зазначається сума відсот­ків, нарахованих (сплачених) або отриманих під час відповідної контрольованої операції;
 • при заповненні графи 19 «Відомостей про контрольовані операції» при зазначенні коду валют указано, що слід користуватися Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою № 269;
 • уточнено, що у графі 23 «Відомостей про контрольовані операції» вказується значення показника рентабельності контрольованої операції (сукупності контрольованих операцій) у відсотках;
 • у зв’язку з доданням графи 25 до «Відомостей про контрольовані операції» із зазначенням сторони, що досліджується, у Порядку вказано, що у графі 25 зазначається інформація про сторону, що досліджується, відповідно до пп. 39.3.2.7 пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу. У разі якщо платник податків обирає себе стороною, що досліджується, зазначається «1», якщо обрано особу — контрагента у контрольованих операціях, зазначається «0»;
 • у разі застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1 і 39.3.1.5 пп. 39.3.1 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу, графа 25 не заповнюється. Якщо у разі використання комбінації методів застосовано вищевизначені методи, у графі 21 зазначається «000».

Розділ V Порядку доповнено п. 7 такого змісту:  у разі якщо показник рентабельності обчислюється для сукупності контрольованих операцій, здійснених платником протягом року, але правила групування згідно з цим розділом не дозволяють відобразити інформацію про таке групування одним рядком, відповідний показник рентабельності (графа 22) та його цифрове значення (графа 23) зазначаються у кожному з рядків, які відображають сукупність таких операцій.

Крім того, у розділі VI Порядку уточнено, що вказана інформація про пов’язаних осіб заповнюється особою, яка безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків.

Що нового у додатках

У додатку до Звіту «Відомості про контрольовані операції» вказано, що у графі 20 зазначається загальна вартість операції за вирахуванням непрямих податків.

Додаток «Відомості про контрольовані операції» до Звіту доповнено графою 25 з назвою «Сторона, що досліджується».

Додаток «Інформація про пов’язаних осіб» до Звіту викладено у новій редакції.

У додатку 1 до Порядку «Код підстави віднесення господарських операцій до контрольованих» передбачено таке:

 • у графі «Підстава» рядків за кодами «010» та «015» надано більш розширене визначення «господарська операція» у зв’язку з вилученням словосполучення «з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг);
 • у графі «Підстава» рядка за кодом «020» уточнено, що інформація надається за зовнішньоекономічними операціями та операціями з продажу та придбання не тільки товарів, а й послуг;
 • у графі «Підстава» рядка за кодом «030» доповнено, що інформація надається по нерезидентах, які є резидентами держав відповідно до пп. «в» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу;
 • додаток доповнено новим рядком за кодом «040» такого змісту:

040

господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України

У додатку 5 до Порядку (п. 12 розділу ІV) доповнено графу «Найменування сторони» рядка за кодом 109 «Коди сторони операції» словом «(позикодавець)» після слова «Кредитодавець».

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 468 — наказ Мінфіну України від 28.04.2017 р. № 468 «Про затвердження змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції». Постанова № 269 — постанова Правління Нацбанку України від 19.04.2016 р. № 269