Налог на прибыль

Реєстрація «неприбутківців» платниками ПДВ

26.06.2017 / 12:44

Неприбуткові організації,  внесені до Реєстру неприбуткових та за умови дотримання встановлених для них вимог, не є платниками податку на прибуток. Однак таке звільнення не поширюється на інші податки. Про те, чи потрібно таким організаціям реєструватися платниками ПДВ, читайте далі.

Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі — неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

  • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей зазначеного абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 п. 133. 4 ст. 133 Податкового кодексу;
  • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
  • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Після внесення до Реєстру зазначеним установам та організаціям контролюючий орган присвоює ознаку неприбуткової організації відповідно до постанови № 440.

Водночас неприбуткові організації не звільнено від обов’язку реєстрації платником ПДВ (і відповідно подання декларації з ПДВ та його сплати) у разі, якщо така організація здійснює операції з постачання товарів/послуг на митній території України, які підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу, загальний обсяг яких протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 млн грн без урахування ПДВ.

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ регулюється статтями 180 — 183 Податкового кодексу та регламентується Положенням № 1130.

Коло осіб, які для цілей оподаткування ПДВ мають право або зобов’язані бути зареєстровані як платники податку, визначено у пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 та п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу.

Статтями 181 та 182 Податкового кодексу визначено умови для реєстрації особи як платника ПДВ, відповідно до яких реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватись як в обов’яз­ковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.

Відповідно до п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу під обов’язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з Податковим кодексом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн (без урахування ПДВ).

До загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню за основ­ною ставкою ПДВ, ставкою 7 %, нульовою ставкою ПДВ, та звільнені від оподаткування ПДВ. При цьому обсяг операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, при обрахунку загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг не включається.

Згідно з пунктами 183.1 та 183.2 ст. 183 Податкового кодексу для здійснення обов’язкової реєстрації як платника ПДВ особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто вищезазначеного обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, повинна подати до контро­люючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою № 1-ПДВ (далі — реєстраційна заява).

Таким чином, якщо особа здійснює операції з постачання товарів/послуг на митній території України, які підлягають оподаткуванню згідно з Податковим кодексом, загальний обсяг яких протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 млн грн, то така особа повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням реєстраційну заяву і відповідно зареєструватись як платник ПДВ в обов’язковому порядку.

Звертаємо увагу, що відповідно до п. 183.10 ст. 183 Податкового кодексу будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, у випадках та в порядку, передбачених ст. 183 Податкового кодексу, але не подала до контролюючого органу реєстраційну заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування податку.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Постанова 440 — постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру». Положення № 1130 — наказ Мінфіну України від 14.11.2014 р. № 1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість»