Бухучет

Кваліфікаційні вимоги: які вони

10.07.2017 / 11:10

Кваліфікаційні характеристики для працівників бухгалтерії визначено у Довіднику № 336. Він є нормативним документом, обов’язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності.

Довідник № 336 використовують, зокрема, для:

  • розроблення посадових інструкцій працівникам, які закріплюють їх обов’язки, права та відповідальність;
  • складання положень про структурні підрозділи, які визначають їх роль та місце в системі управління підприємством (установою, організацією);
  • ведення документації про укладення трудового договору (прийняття на роботу), професійне просування, переведення на іншу роботу, відсторонення від роботи, припинення і розірвання трудового договору;
  • присвоєння і підвищення категорій за посадою відповідно до оволодіння особою повним обсягом знань та робіт за результатами кваліфікаційної атестації.

! Зверніть увагу, що у документах (штатний розпис, запис до трудових книжок тощо) необхідно вживати повну назву професії (посади) відповідно до Довідника № 336, включаючи кваліфікаційну категорію, наприклад: «Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста)».

Розглянемо, які кваліфікаційні характеристики щодо знань, освіти та досвіду роботи для працівників бухгалтерії передбачено Довідником № 336 у табл. 1.

Таблиця 1

Професії працівників

Кваліфікаційна характеристика

Повинен знати

Кваліфікаційні вимоги

Головний бухгалтер 
(розділ «Керівники»)

Нормативно-правові акти з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства, ПБО та інші нормативні документи Мінфіну України щодо порядку ведення бухобліку та складання фінзвітності, а також методичні документи міністерства та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування ПБО;

основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організацію документообігу за розділами обліку, форми та порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей;

правила проведення інвентаризацій активів та зобов’язань;

економіку, організацію виробництва, праці та управління;

податкову справу, основи цивільного права;

трудове, фінансове, господарське законодавство

Головний бухгалтер, начальник (завідувач) відділу (управління) бухгалтерського обліку:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

Завідувач сектора (бюро) у відділі (управлінні) бухгалтерського обліку:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

стаж бухгалтерської роботи для магістра — на менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років

Аудитор 
(розділ «Професіонали»)

Законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали, які стосуються виробничої і господарської діяльності підприємства, установи, організації;

ринкові методи господарювання, закономірності та особливості розвитку економіки;

трудове, фінансове, податкове і господарське законодавство;

порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності;

методи аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи, організації;

правила проведення перевірок і документальних ревізій;

грошовий обіг, кредит, порядок ціноутворення;

умови оподаткування юридичних і фізичних осіб;

правила організації та ведення бізнесу;

етику ділового спілкування;

економіку, організацію виробництва, праці та управління;

порядок оформлення фінансових операцій і організацію документообігу;

чинні форми обліку та звітності;

правила та норми охорони праці

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

стаж бухгалтерської роботи — не менше 3 років

Бухгалтер з дипломом спеціаліста 
(розділ «Професіонали»)

Нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві;

план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій;

систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю

 

Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста):

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

стаж роботи за професією бухгалтера І категорії — не менше 2 років.

Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста):

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

без вимог до стажу роботи для магістра; для спеціаліста — не менше 2 років за професією бухгалтера II категорії.

Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста):

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст);

стаж роботи за професією бухгалтера — не менше 1 року.

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста):

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи

Бухгалтер-ревізор 
(розділ «Професіонали»)

Законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, керівні, методичні, нормативні матеріали з організації бухобліку та складання звітності;

форми і методи бухобліку та аналізу господарської діяльності на підприємстві;

порядок проведення документальних ревізій і перевірок щодо правильного ведення бухобліку майна, зобов’язань та господарських операцій;

організацію документообігу і порядок документального оформлення та відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом основних засобів, ТМЦ та коштів;

план і кореспонденцію рахунків;

фінансове і господарське законодавство;

економіку, організацію виробництва, праці та управління;

ринкові методи господарювання;

правила експлуатації обчислювальної техніки;

трудове законодавство

Провідний бухгалтер-ревізор:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

стаж роботи за професією бухгалтера-ревізора І категорії — не менше 2 років.

Бухгалтер-ревізор І категорії:

повна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією бухгалтера-ревізора II категорії — не менше 2 років.

Бухгалтер-ревізор II категорії:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст);

стаж роботи за професією бухгалтера-ревізора — не менше 1 року.

Бухгалтер-ревізор:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу 
господарської діяльності 
(розділ «Професіонали»)

 

Законодавчі та нормативні правові акти, інші керівні, методичні та нормативні матеріали з організації бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;

форми і методи бухгалтерського обліку;

порядок документального оформлення і відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом основних засобів, ТМЦ та коштів;

порядок обліку відвантаження та реалізації готової продукції, витрат виробництва (обігу), калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг);

методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства та його підрозділів;

порядок здійснення контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

податкове законодавство;

економіку, організацію виробництва (обігу), праці та управління;

ринкові методи господарювання; можливості застосування обчислювальної техніки для здійснення бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, правила її експлуатації;

основи трудового законодавства

Провідний економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

стаж роботи за професією економіста з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності І категорії — не менше 2 років.

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності І категорії:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією економіста з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності II категорії — не менше 2 років.

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст);

стаж роботи за професією економіста з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності — не менше 1 року.

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи

Бухгалтер
(розділ «Фахівці»)

Нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

облікову політику, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві;

план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій;

систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю

Бухгалтер І категорії:

базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст);

стаж роботи за професією бухгалтера II категорії — не менше 1 року.

Бухгалтер II категорії:

базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст);

стаж роботи за професією бухгалтера — не менше 1 року.

Бухгалтер: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст);

для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи на посаді технічного службовця у галузях фінансової діяльності, роботи з базами даних, статистики та бухобліку — не менше 1 року

Касир
(розділ «Технічні службовці»)

 

Правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві;

нормативно-правові акти щодо ведення касових операцій, обліку цінних паперів;

правила експлуатації обчислювальної техніки

Старший касир:

повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві;

стаж роботи за професією касира — не менше 1 року.

Касир:

повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві;

без вимог до стажу роботи

Конторський службовець у бухгалтерії
(розділ «Технічні службовці»)

 

Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку і складання звітності безпосереднього напряму його діяльності;

практику застосування інструктивних та нормативних документів;

організацію документообігу на дільницях бухгалтерського обліку;

основи трудового законодавства;

основні методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи й організації;

основи економіки, організації виробництва, праці та управління;

основні принципи і практичні навички роботи на комп’ютері

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи

Обліковець
(реєстрація бухгалтерських даних)
(розділ «Технічні службовці»)

 

Нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;

основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві;

систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Рахівник
(розділ «Технічні службовці»)

 

Основи організації бухгалтерського обліку;

форми первинних документів за дільницями обліку, правила їх заповнення;

порядок виконання розрахунків і звітності;

правила експлуатації обчислювальної техніки;

основи організації праці; основи законодавства про працю

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи

 

! Особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційною комісії (п. 11 розділу 1 Довіднику № 336).