Другие налоги

Моніторинг контрольованих операцій по-новому

11.07.2017 / 12:30

З 16.06.2017 р. набрав чинності наказ № 470, яким внесено зміни до порядків проведення моніторингу контрольованих операцій та опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення. Пропонуємо дізнатися, які зміни відбулися та на що слід звернути увагу. 

Шляхи здійснення

Наказом № 470 визначено, що моніторинг контрольованих операцій (далі — КО), здійснених у звітних періодах 2013 та 2014 рр., проводиться відповідно до Порядку проведення моніторингу КО (далі — Порядок) з урахуванням особливостей норм ст. 39 Податкового кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015 р.

Під час здійснення моніторингу контролюючі органи використовують:  

 • джерела інформації відповідно до пп. 39.5.3 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу
 • програмні продукти та інформаційні масиви центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику
 • інформацію про здійснені КО, звіти про КО та документацію з трансфертного ціноутворення (далі — ТЦ), які надаються платниками податків відповідно до п. 39.4 ст. 39 Кодексу
 • інформацію (матеріали і відомості) контролюючих органів
 • інформацію (матеріали і відомості) органів державної влади України, державних (уповноважених) органів інших країн
 • будь-яку публічну інформацію про можливі ризики заниження платниками податків податкових зобов’язань під час здійснення КО 

Посадові особи контролюючого органу під час проведення аналізу Звіту про КО (далі — Звіт) та/або документації з ТЦ мають право проводити опитування уповноважених осіб та/або працівників платника податків відповідно до Порядку опитування уповноважених осіб та/або працівників платника податків.

Як провадиться первинний аналіз

Розділ ІІ Порядку викладено в новій редакції. Якщо раніше у цьому розділі передбачалося спостереження за цінами та умовами, що застосовуються сторонами КО, то тепер цей розділ передбачає первинний аналіз інформації про здійснені КО.

Отже, первинний аналіз проводиться контролюючим органом шляхом зіставлення показників податкової, фінансової звітності платника податків, даних митних декларацій, а також порівняння рівня цін та умов, що застосовуються платниками податків у КО, із рівнем цін та умов у неконтрольованих операціях з метою встановлення відповідності умов КО платника податків принципу «витягнутої руки» та/або виявлення фактів заниження таким платником податкових зобов’язань.

Довідково 
При проведенні первинного аналізу контролюючі органи можуть збирати та накопичувати інформацію, що є загальнодоступною, про ринкові ціни на товари (роботи, послуги) та створювати інформаційні продукти і бази даних для зберігання та узагальнення такої інформації.

При проведенні первинного аналізу враховується інформація щодо самостійного коригування ціни КО відповідно до наданих платником податків декларацій з податку на прибуток. Водночас такий аналіз здійснюється незалежно від факту подання платником податку Звіту за відповідний звітний період.

У разі виявлення факту застосування платником податку під час здійснення КО умов, що не відповідають принципу «витягнутої руки», такий платник має право самостійно провести коригування ціни КО та сум податкових зобов’язань згідно з пп. 39.5.4.1 пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу. Тобто Порядком не заборонено платникам податків скористатися правом самостійного коригування податкових зобов’язань для цілей ТЦ. Відповідні коригування відображаються у додатку ТЦ до декларації з податку на прибуток підприємств.

Контролюючому органу надано право на письмове звернення до платника податку із запитом про надання інформації у разі якщо під час первинного аналізу виявлено ризики невідповідності умов КО принципу «витягнутої руки» та/або заниження податкових зобов’язань.

Водночас згідно з Порядком платники податків зобов’язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження протягом 15 робочих днів з дня, що настає за днем отримання запиту. Запит про надання інформації вважається належним чином врученим, якщо його надіслано у порядку, встановленому ст. 42 Податкового кодексу.

Слід зазначити, що результати первинного аналізу враховуються та використовуються контролюючим органом у таких ситуаціях:

 • при прийнятті рішення про направлення платнику податків запиту про надання документації;
 • для подальшого аналізу звітів про КО та документації з ТЦ, поданих платником податків;
 • для вирішення питання призначення перевірки платника податків з питань дотримання принципу «витягнутої руки».

При цьому якщо первинний аналіз КО свідчить про можливе заниження платником податків податкових зобов’язань у зовнішньоекономічних КО та інформація, яка може це підтвердити, має надаватися компетентними органами іноземної країни, контролюючий орган ініціює направлення письмового запиту до компетентних органів іноземної країни.

Аналіз звітів

Контроль за поданням звітів про КО та повнотою відображення КО в цих звітах здійснюється контролюючим органом, до повноважень якого віднесено такі функції. Раніше такий контроль здійснювався контролюючим органом, в якому платник податків перебуває на обліку.

Контроль за наданням звітів здійснюється так:    

 • контролюючий орган з використанням інформаційних ресурсів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, з урахуванням критеріїв визначення господарських операцій контрольованими, встановлених пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу, до 1 жовтня року (замість 1 травня), що настає за звітним, формує переліки платників податків, господарські операції яких підпадають під критерії КО
 • за результатами зіставлення переліків та реєстру поданих платниками звітів визначаються платники, стосовно яких існує ризик ненадання Звіту або невключення до нього всіх КО, проведених протягом звітного року
 • з метою з’ясування обставин та встановлення факту неподання платником Звіту або невключення до поданого Звіту всіх КО, контролюючий орган, в якому такий платник перебуває на обліку, надсилає йому письмовий запит про подання інформації відповідно до п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу
 • за наявності підстав, визначених підпунктами 78.1.1, 78.1.2 та 78.1.15 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу, контролюючий орган проводить документальну позапланову перевірку з метою іксації порушення платником податків вимог пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу
 • у разі встановлення контролюючим органом при виконанні функцій податкового контролю фактів проведення платником податків КО, Звіт про які не подано або які не включено до вже поданого Звіту, він надсилає повідомлення про виявлені КО центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику. Повідомлення надсилається засобами електронного зв’язку не пізніше п’яти робочих днів з дня виявлення таких операцій

Під час проведення аналізу звітів враховуються результати фінансово-господарської діяльності платника податків, зокрема, але не виключно: збитковість протягом кількох звітних (податкових) періодів; невідповідність фінансових результатів (показників рентабельності) платника податків середнім показникам по галузі, значний обсяг операцій з надання/отримання внутрішньогрупових послуг, сплачених роялті та/або відсотків за фінансовими запозиченнями, проведення господарських операцій, не типових для його поточної діяльності.

У разі якщо аналіз звітів свідчить про невідповідність умов КО принципу «витягнутої руки»,  контролюючий орган іні­ціює перед центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, направлення запиту до платників податків щодо подання документації з ТЦ відповідно до пп. 39.4.4 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, за результатами розгляду звернення контролюючого органу приймає рішення про направлення запиту платнику податків щодо подання документації з ТЦ або недоцільності його направлення, про що інформує ініціатора запиту.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, за результатами аналізу звітів з урахуванням результатів первинного аналізу інформації про здійснені КО може самостійно прийняти рішення про направлення запиту платнику податків про надання документації, про що інформує контролюючий орган, в якому платник перебуває на обліку.

Перевірка документації

Порядком відокремлено окремий розділ в частині аналізу документації з ТЦ, поданої платником податків. Як і раніше, контролюючий орган після отримання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, повідомлення щодо направлення запиту платнику податків про подання документації з ТЦ здійснює контроль за дотриманням таким платником строків, установлених пп. 39.4.4 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу.

Проте передбачено, що саме контролюючий орган, який зазначено у запиті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (раніше — контролюючий орган, у якому платник податків перебуває на обліку), після отримання документації проводить її аналіз, під час якого, зокрема, перевіряє:

 • повноту розкриття інформації, наведеної платником податків у документації з ТЦ, та її відповідність вимогам пп. 39.4.4 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу;
 • достатність та повноту обґрунтувань, наведених платником податків у документації, що дає змогу дослідити відповідність умов КО принципу «витягнутої руки».

Оновленим Порядком також установлено вимоги щодо результатів аналізу документації з ТЦ.

Результати аналізу документації з ТЦ повинні містити інформацію про: 

 • повноту відображення платником податків у такій документації обсягу інформації, визначеного пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу, та наведення платником обґрунтування відповідності умов КО принципу «витягнутої руки»
 • встановлені контролюючим органом факти невідповідності умов КО принципу «витягнутої руки»
 • наявність ризиків ТЦ з висновками про доцільність або недоцільність прийняття рішення про проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки»
 • ініціювання (у разі необхідності) направлення платнику податків запиту про надання інформації згідно з пп. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Кодексу з обґрунтованими пропозиціями щодо питань до платника та/або переліком документів, що запитуються

У разі коли платником подано документацію, що не містить інформації в обсязі, передбаченому Податковим кодексом, або належного обґрунтування відповідності умов КО принципу «витягнутої руки», центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, надсилає такому платнику запит з вимогою додатково надати протягом 30 календарних днів з моменту його отримання інформацію та/або обґрунтування відповідності умов КО принципу «витягнутої руки».

Контролюючий орган після отримання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, повідомлення щодо надсилання запиту з вимогою додаткового надання інформації здійснює контроль за дотриманням платником податків строків, установлених пп. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу.

Результати аналізу документації з ТЦ, що свідчать про невідповідність умов КО принципу «витягнутої руки», використовуються під час прийняття рішення про проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» та є підставою для проведення документальної позапланової перевірки. У разі неподання або несвоєчасного подання документації з ТЦ контролюючий орган проводить документальну позапланову перевірку з метою фіксації порушення платником податків вимог п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. 
Наказ № 470 — наказ Мінфіну України від 28.04.2017 р. № 470 «Про затвердження змін до Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення»