Бухучет

Операції з давальницькою сировиною

14.08.2017 / 12:17

Здійснення підприємством операцій з переробки сировини, наданої йому на певних умовах, або навпаки — передача власної сировини на переробку іншому суб’єкту господарювання є доволі поширеною практикою. Далі про основні документальні й облікові особливості таких  операцій  на території України між резидентами.

Чим регламентуються

Визначення давальницької сировини наведено у пп. 14.1.41 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу — це сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб’єкта господарювання (замовника) і передаються іншому суб’єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх власникові або за його дорученням іншій особі.

Особливість операцій з давальницькою сировиною полягає у тому, що передавальна сторона зберігає за собою право власності на вихідну сировину або матеріали, що передано в переробку, і також на готову продукцію, отриману в результаті переробки, а переробник лише надає послуги з переробки. Операції з запасами, які підприємство передає іншому суб’єкту господарювання для переробки, обробки чи доопрацювання, по своїй суті належать до підрядних робіт та регламентуються главою 61 Цивільного кодексу.

Так, згідно зі ст. 837 Цивільного кодексу:

 • за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’я­зується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник — прийняти і оплатити виконану роботу;
 • договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Статтею 840 Цивільного кодексу передбачено можливість виконання робіт з матеріалу замовника. Причому підрядник відповідає за неправильне використання цього матеріалу і зобов’язаний надати замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок. У договорі підряду фіксуються норми витрат матеріалу, строки повернення його залишку та основних відходів, а також відповідальність підрядника за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків. Крім того, відповідно до ст. 841 Цивільного кодексу підрядник зобов’язаний вжити заходів щодо збереження майна, переданого йому замовником, та відповідає за втрату або пошкодження цього майна.

Документальне оформлення

Документами, що підтверджують використання сировини, допоміжних матеріалів, виготовлення готової продукції, є такі первинні документи:

 • акт приймання-передачі сировини в переробку;
 • звіт переробника про використання сировини, що складається в натуральних одиницях і містить дані про:
 • кількість отриманої на переробку сировини;
 • кількість та асортимент отриманої в результаті переробки продукції;
 • кількість невикористаної сировини;
 • кількість відходів, у тому числі зворотних;
 • акт приймання-передачі виконаних робіт (містить вартісну оцінку витрат на виробництво за кожним видом отриманої продукції);
 • акт приймання-передачі готової продукції з переробки.

 

Первинні документи повинні містити всі реквізити, передбачені у частині другій ст. 9 Закону про бухоблік

Суб’єкти господарювання можуть застосовувати бланки форм, затверджені відповідними нормативно-правовими актами. Наприклад, при передачі сировини зі складу у виробництво можна застосовувати бланки, затверджені наказом № 193: лімітно-забірну карту, накладну-вимогу на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів. Але також не буде порушенням застосування форм, самостійно розроблених підприємством, відповідно до діючої облікової політики. Оскільки йдеться про первинні документи, вони повинні містити всі реквізити, передбачені у частині другій ст. 9 Закону про бух­облік, а саме: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Бухгалтерський облік

Облік операцій у замовника

Вартість сировини та матеріалів, що передаються на переробку та надалі включаються до складу собівартості отриманих з них виробів, замовник облікує на субрахунку 206 «Матеріали, передані в переробку».

Витрати на переробку матеріалів, які оплачуються стороннім організаціям, відображаються безпосередньо за дебетом рахунків, на яких ведеться облік виробів, отриманих з переробки.

Аналітичний облік переданих матеріалів ведеться в розрізі, що забезпечує інформацію про підприємства-переробники і контроль за операціями з переробки і відповідними витратами (в розрізі як найменувань матеріалів, так і підприємств-переробників).

Передача матеріалів у переробку відображається замовником тільки на субрахунках рахунку 20. За такими операціями не передбачено відображення заборгованості за субрахунками 361, 377 тощо, оскільки на цьому етапі право власності не переходить до іншої особи.

Кореспонденції рахунків для відображення операцій у підприємства-замовника наведено у табл. 1.

Таблиця 1

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків (субрахунків)

Дебет

Кредит

1

Передано давальницьку сировину та матеріали виконавцю у переробку

206

20, 281

2

Отримано від виконавця послуги з переробки та зареєстровану виконавцем ПН в ЄРПН

23

631

641/ПДВ

631

3

Віднесено до вартості готової продукції вартість послуг з переробки

26

23

4

Отримано готову продукцію від виконавця з переробки

23

206

26

23

5

Сплачено виконавцю за послуги переробки

631

311

6

Віднесено на собівартість реалізованої продукції при її відвантаженні покупцям витрати на виготовлення готової продукції, у тому числі вартість послуг з її переробки

901

26

7

Віднесено на фінрезультат собівартість реалізованої продукції

791

901

Як обліковуються операції у виконавця

Давальницька сировина чи матеріали, які отримано виконавцем (підрядником) з метою подальшої переробки, обліковуються згідно з Інструкцією № 291 на позабалансовому субрахунку 022 «Матеріали, прийняті для переробки». Аналітичний облік давальницької сировини ведеться у розрізі замовників, а також за видами сировини й матеріалами та по місцях їх зберігання чи переробки. Облік витрат з переробки чи доробки давальницької сировини здійснюється на рахунках обліку витрат виробництва (за винятком вартості давальницької сировини замовника).

Кореспонденції рахунків (субрахунків) для відображення операцій у підприємства-виконавця наведено у табл. 2.

Таблиця 2

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків (субрахунків)

Дебет

Кредит

1

Отримано давальницьку сировину та матеріали виконавцем у переробку (збільшення дебетового сальдо)

022

2

Надано послуги замовнику з переробки та відображено податкові зобов’язання з ПДВ

361

703

703

641/ПДВ

3

Передано готову продукцію з переробки замовнику (зменшення дебетового сальдо)

022

4

Отримано оплату від замовника за послуги переробки

311

361

5

Віднесено на фінрезультат вартість наданих послуг з переробки

703

791

Які форми розрахунків застосовуються

При здійсненні операцій з давальницькою сировиною чинним законодавством передбачено розрахунки як в грошовій, так і в негрошовій формі. Замовник може розрахуватись за переробку давальницької сировини частиною готової продукції або ж сировиною (якщо обидві сторони згодні). Така форма оплати використовується, коли у замовника бракує коштів або у виконавця немає вільного доступу до такої сировини (наприклад, через необхідність отримувати спеціальні дозволи для видобування корисних копалин). За таких умов розрахунків операція вважається бартерною (п. 1 ст. 715 Цивільного кодексу). При цьому кожна зі сторін є і продавцем (замовник — сировини та/або готової продукції, виконавець — робіт), і покупцем (замовник — робіт, а виконавець — сировини та/або готової продукції).

Кореспонденції рахунків при здійсненні розрахунків за переробку частиною сировини наведено у табл. 3.

Таблиця З

з/п

Зміст господарської  операції

Кореспонденція рахунків

(субрахунків)

Дебет

Кредит

 

  У замовника

 

1

Відображено передачу сировини виконавцю та податкові

361

712

 

зобов’язання з ПДВ

712

641/ПДВ

 

Віднесено дохід на фінансовий результат

712

791

2

Списано балансову вартість сировини, переданої в оплату

943

206

 

за послуги з переробки, віднесено витрати
на фінансовий результат

791

943

3

Здійснено залік заборгованостей

631

361

 

  У виконавця

 

 

1

Отримано сировину від виконавця як оплату за надані послуги з переробки та відображено податковий кредит з ПДВ

201

641/ПДВ

631

631

2

Відображено зменшення дебетового сальдо на суму балансової вартості давальницької сировини, переданої в оплату за послуги з переробки

022

3

Здійснено залік заборгованостей

631

361

Кореспонденції рахунків при здійсненні розрахунків за переробку частиною готової продукції наведено у табл. 4.

Таблиця 4

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків (субрахунків)

Дебет

Кредит

 

  У замовника

 

1

Відображено передачу готової продукції виконавцю та податкові зобов’язання з ПДВ, а також віднесено дохід на фінансовий результат

361

701

701

641/ПДВ

701

791

2

Списано балансову вартість готової продукції, переданої в оплату за послуги з переробки, а витрати віднесено на фінансовий результат

901

26

791

901

3

Здійснено залік заборгованостей

631

361

 

  У виконавця

 

1

Отримано готову продукцію від виконавця у сплату за надані послуги з переробки та відображено податковий кредит з ПДВ згідно з ПН, зареєстрованою в ЄРПН

281

631

641/ПДВ

631

2

Здійснено залік заборгованостей

631

361

Податковий облік

Податок на прибуток

Об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінрезультату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до ПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають згідно з положеннями Податкового кодексу (пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 цього Кодексу).

Водночас, аналізуючи рух на рахунках (субрахунках), де формуються відповідні показники (доходи, витрати, фінансовий результат), можна зробити висновок, що особливостей коригування фінрезультату при здійсненні операцій з давальницькою сировиною немає.

Податок на додану вартість

Відповідно до пп. «а» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції з постачання товарів та послуг. Згідно з пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу постачання товарів — це передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Оскільки давальницька сировина є власністю замовника і при передачі її для переробки виконавцю право власності на цю сировину до виконавця не переходить, то за операцією з передачі давальницької сировини виконавцю, а також при отриманні
замовником готової продукції податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються.

Згідно з пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу постачання послуг — це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності. Місцем постачання послуг із переробки сировини відповідно до пп. «г»  пп. 186.2.1  п. 186.2 ст. 186 цього Кодексу є місце фактичного постачання таких послуг.

При здійсненні операцій з надання послуг   у виконавця виникають податкові зобов’язання з ПДВ, оскільки згідно з пп. «б» п. 185.1 ст. 185 і пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу операції з постачання послуг, місцем постачання яких відповідно до ст. 186 Кодексу є митна територія України, є об’єктом оподаткування ПДВ.

Згідно з п. 187.1 ст. 187 цього Кодексу датою виникнення податкових зобов’язань є дата події, що сталася раніше:

 • дата зарахування коштів від покупця на розрахунковий рахунок або дата їх оприбуткування в касу як сплата за товари (послуги);
 • дата відвантаження товару (оформлення документів, що підтверджують факт поставки послуг).

Виконавець нараховує ПДВ на послуги з переробки давальницької сировини на загальних підставах. Правила визначення бази оподаткування ПДВ встановлені п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 цього Кодексу на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений Кодексом термін.

Податкова накладна складається за формою та в порядку, що затверджені наказом № 1307.

Сума ПДВ, нарахована/сплачена при здійсненні операції з постачання послуг з переробки сировини (за наявності належним чином оформленої та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної), включається до складу податкового кредиту платника податку, який отримав такі послуги (п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу). При цьому датою виникнення права на віднесення сум ПДВ до складу податкового кредиту є дата події, що відбулася раніше (п. 198.2 вищезазначеної статті):

 • дата списання коштів з банківського рахунку платника податку на оплату товарів (послуг);
 • дата отримання платником податку товарів (послуг), що підтверджено податковою накладною.

Розглянемо порядок відображення в обліку операцій з давальницькою сировиною на умовних прикладах.

Приклад 1

ПП «Джерело», яке спеціалізується на виробництві різноманітних виробів з дерева, уклало договір та відповідно до умов цього договору передало ТОВ «Буратіно» бруси дерев’яні для виготовлення продукції.

Вартість переданої сировини становить 9 600 грн (без ПДВ), послуги з переробки сировини — 4 000 грн, ПДВ (20 %) — 800 грн, усього — 4 800 грн.

Собівартість послуг з переробки у виконавця становила 3 600 грн. Витрати замовника на транспортування сировини до місця переробки та готової продукції від виконавця становлять 1 500 грн, ПДВ (20 %) — 300 грн., усього — 1 800 грн.

Розрахунок за послуги здійснюється грошовими коштами.

Розглянемо, як такі операції відображаються в обліку на прикладі кореспонденції рахунків, наведеному у табл. 5.

Таблиця 5

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків (субрахунків)

Сума, грн

Дебет

Кредит

 

 

  ПП «Джерело» (замовник)

 

1

Передано сировину (бруси) виконавцю для обробки

206

201

9 600

2

Відображено послуги на переробку давальницької сировини та ПДВ згідно з ПН, зареєстрованою у ЄРПН

23

631

4 000

641/ПДВ

631

800

3

Оплачено послуги з переробки

631

311

4 800

4

Отримано готову продукцію від виконавця

23

206

9 600

5

Віднесено на собівартість готової продукції вартість послуг з транспортування та відображено ПДВ згідно з ПН, зареєстрованою у ЄРПН

23

631

1 500

641/ПДВ

631

300

6

Сплачено за транспортні послуги

631

311

1 800

7

Сформовано вартість готової продукції

 (9600 + 4000 + 1500)

26

23

15 100

                  ТОВ «Буратіно» (виконавець)

 

1

Отримано давальницьку сировину (бруси дерев’яні) від замовника (збільшення дебетового сальдо субрахунку 022)

022

9600

2

Відображено витрати, пов’язані з переробкою сировини

23

13, 65, 66, 91 ін.

3 600

3

Надано послуги з переробки сировини

361

703

4 800

4

Відображено податкові зобов’язання
з ПДВ

703

641/ПДВ

800

5

Отримано оплату від замовника

311

361

4 800

6

Списано вартість переробленої давальницької сировини (зменшено дебетове сальдо субрахунку 022)

022

9 600

7

Відображено собівартість наданих послуг з переробки

903

23

3 600

8

Віднесено на фінансовий результат собівартість наданих послуг

791

903

3 600

9

Віднесено на фінансовий результат суму доходу

703

791

4 000


Приклад 2

TOB «Слобода», що займається виробництвом соняшникової олії, передало ТОВ «Степовик» сировину — насіння. Вартість переданої сировини становить 10 200 грн (без ПДВ), послуг з переробки сировини — 2 000 грн, ПДВ — 400 грн, усього — 2 400 грн.

Собівартість послуг з переробки сировини у виконавця становить 1 500 грн. Справедлива вартість послуг — 2 000 грн (без урахування ПДВ).

Оплата за послуги здійснюється частиною сировини.

Справедлива вартість сировини, переданої як оплата за послуги з переробки, — 2 000 грн (без урахування ПДВ).

Балансова вартість цієї сировини становить 1 500 грн.

У цьому випадку договірна ціна встановлюється виходячи із справедливої вартості активів, що підлягають обміну, тобто 2 000 грн, ПДВ — 400 грн, усього — 2 400 грн.

При цьому припустимо, що справедлива вартість активів відповідає їх звичайній ціні.

Кореспонденції рахунків для відображення бухгалтерських операцій підприємства наведено у табл. 6.

Таблиця 6

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дебет

Кредит

                   ТОВ «Слобода» (замовник)

1

Передано сировину (насіння) виконавцю для обробки

206

201

10200

2

Відображено послуги на переробку давальницької сировини (насіння) та ПДВ згідно з ПН, зареєстрованою у ЄРПН

23

631

2000

641/пдв

631

400

3

Передано сировину виконавцю як оплату за послуги з переробки

361

712

2400

4

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

712

641/пдв

400

5

Віднесено на фінансовий результат суму доходу

712

791

2000

6

Списано балансову вартість сировини, яку передано в оплату послуг з переробки

943

206

1500

7

Віднесено на фінансовий результат собівартість реалізованої сировини

791

943

1500

8

Здійснено залік заборгованостей

631

361

2400

9

Отримано готову продукцію від виконавця

23

206

8700

10

Сформовано вартість готової продукції

26

23

8700

                  ТОВ «Степовик» (виконавець)

1

Отримано давальницьку сировину (насіння) від замовника (збільшення дебетового сальдо субрахунку 022)

022

10200

2

Відображено витрати, пов’язані з наданням послуг з переробки сировини

23

13, 651, 661, 91 ін.

1500

3

Відображено дохід від надання послуг з переробки сировини

361

703

2400

4

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

703

641/пдв

400

5

Віднесено на фінансовий результат дохід від надання
послуг

703

791

2000

6

Сформовано собівартість реалізованих послуг

903

23

1500

7

Віднесено на фінансовий результат собівартість реалізованих послуг

791

903

1500

8

Отримано сировину як сплату за послуги з переробки

та відображено податковий кредит з ПДВ згідно з ПН, зареєстрованою у ЄРПН

201

631

2000

641/ПДВ

631

400

9

Відображено вибуття сировини, переданої в оплату послуг (зменшення дебетового сальдо субрахунку 022)

022

1500,00

10

Здійснено залік заборгованостей

631

361

2400

11

Відображено вибуття переробленої сировини (зменшення дебетового сальдо субрахунку 022)

022

8700

 Приклад 3

TOB «Модниця» (замовник) передало ТОВ «Радість» на давальницьких умовах тканину для виробництва платтів. Вартість переданої сировини становить 3 000 грн (без ПДВ), послуги з переробки сировини — 700 грн, ПДВ — 140 грн, усього — 840 грн. Собівартість послуг з переробки сировини у виконавця становить 400 грн. Послуги оплачуються частиною готової продукції.

Справедлива вартість послуги — 700 грн (без урахування ПДВ).

Справедлива вартість готової продукції (платтів), переданої як оплата за послуги з переробки, — 700 грн (без урахування ПДВ).

Собівартість цієї готової продукції становить 350 грн.

Кореспонденції рахунків для відображення зазначених бухгалтерських операцій наведено у табл. 7.

Таблиця 7

№ 

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дебет

Кредит

                           ТОБ «Модниця» (замовник)

1

Передано сировину (тканину) виконавцю для обробки

206

201

3 000

2

Відображено послуги на переробку давальницької сировини (тканини) та ПДВ згідно з ПН, зареєстрованою у ЄРПН

23

631

700

641/пдв

631

140

3

Отримано готову продукцію від виконавця

23

206

3 000

4

Сформовано вартість готової продукції

26

23

3 000

5

Відображено реалізацію готової продукції (платтів) як оплату за переробку сировини

361

701

700

6

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

701

641/пдв

140

7

Відображено собівартість готової продукції, яку відпущено як оплату за послуги з переробки

901

26

350

8

Віднесено на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції

791

901

350

9

Віднесено на фінансовий результат дохід від реалізації

701

791

700

10

Здійснено залік заборгованостей

631

361

840

                          ТОВ «Радість» (виконавець)

 

1

Отримано давальницьку сировину (тканини) від замовника (збільшення дебетового сальдо субрахунку 022)

022

3 000

2

Відображено витрати, які пов’язані з переробкою сировини

23

13, 65, 66, 91 ін.

400

3

Надано послуги з переробки сировини

361

703

700

4

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

703

641/пдв

140

5

Списано вартість переробленої давальницької сировини

022

3 000

 

(зменшено дебетове сальдо субрахунку 022)

6

Відображено собівартість наданих послуг з переробки

903

23

400

7

Віднесено на фінансовий результат собівартість наданих послуг

791

903

400

8

Віднесено на фінансовий результат суму доходу

703

791

700

9

Отримано товар (плаття) як оплату за послуги та відображено податковий кредит з ПДВ згідно з ПН, зареєстрованою у ЄРПН

281

631

700

641/пдв

631

140

10

Здійснено залік заборгованостей

631

361

840

               

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291. Наказ № 193 — наказ Мінстату України від 21.06.96 р. № 193 «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів»