Другие налоги

Розділ 9. Звіт про КО

28.08.2017 / 16:57

9.1. Загальні положення

З метою інформування контролюючих органів про здійснені КО та забезпечення можливості проведення аналізу ризиків ТЦ платники податків, які у звітному році здійснювали КО, відповідно до пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу зобов’язані щороку подавати до ДФС звіт про КО.

Підпункт 39.4.1 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу визначає, що для цілей податкового контро­лю за ТЦ звітним періодом є календарний рік.

З 01.01.2017 р. відповідно до змін, внесених Законом № 1797, термін подання звіту про КО визначено до 1 жовтня року, що настає за звітним.

Відповідно до п. 3 розділу 1 Порядку № 8, якщо останній день строку подання звіту про КО припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Враховуючи, що останній день подання звіту про КО за 2016 звітний рік (30.09.2017 р.) припадає на вихідний день (субота), платники податків мають подати такий звіт не пізніше 02.10.2017 р.

У звіті про КО зазначається інформація про всі КО, здійснені платником податків у звітному періоді.

У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому звіті про КО інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:

  • новий звіт (звіт з позначкою «звітний новий») до закінчення граничного строку подання звіту про КО за такий самий звітний період;
  • уточнюючий звіт (звіт з позначкою «уточнюючий) у разі його подання після закінчення граничного строку для відповідного звітного періоду.

Подання платником податку уточнюючого звіту про КО не звільняє від відповідальності, передбаченої пп. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу, тобто якщо в уточнюючому звіті про КО будуть відображені КО, не зазначені у раніше поданому до ДФС звіті про КО (звіт з позначкою «звітний» або «звітний новий»), до платника будуть застосовані відповідні штрафні санкції.

Податковий кодекс забороняє платнику податків подавати уточнюючий звіт про КО під час проведення документальних перевірок.

9.2. Особливості подання звіту про КО як електронного документа

Звіт про КО подається винятково в електронній формі за допомогою засобів електронного зв’язку із дотриманням закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису (пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу).

Податковим кодексом та Порядком № 8 не передбачено іншої процедури подання звіту про КО — в паперовому вигляді або на електрон­них носіях.

Отже, платникам податків при поданні звіту про КО необхідно враховувати вимоги розділу III Інструкції № 233, зокрема:

  • органи ДФС приймають податкову звітність з 9 год 00 хв до 18 год 00 хв щодня, крім вихідних, святкових і неробочих днів (п. 4);
  • у разі надходження податкового документа в електронному вигляді до органів ДФС до 16 год платнику податків протягом двох годин з моменту прийняття (неприйняття) надсилається друга квитанція, в іншому випадку — протягом перших двох годин наступного робочого дня (п. 4);
  • перша квитанція є підтвердженням платнику податків передачі його податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку (п. 7.4);
  • підтвердженням платнику податків при­й­няття його податкових документів до бази даних є друга квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, в якій визначаються реквізити прийнятого податкового документа в електронній формі, відповідність податкового документа в електронній формі затвердженому формату (стандарту) електронного документа, результати перевірки ЕЦП, інформація про платника податків, дата та час приймання, реєстраційний номер, податковий період, за який подається податкова звітність, та дані про відправника квитанції (п. 7.5);
  • якщо надіслані податкові документи сформовано з помилкою, то платнику податків надсилається друга квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття податкових документів в електронному вигляді із зазначенням причин (п. 7.6);
  • якщо платник податків надіслав до органів ДФС кілька примірників одного податкового документа (у разі виправлення, неотримання першої квитанції тощо), то оригіналом вважається електронний документ, надісланий до органів ДФС останнім до закінчення граничного терміну встановленого законодавством для подання податкової звітності за умови, що його було сформовано правильно, прийнято до бази даних та платнику податків надійшла про це друга квитанція (п. 8).

9.3. Форма та порядок заповнення звіту про КО

Форму звіту про КО та порядок його складання затверджено наказом № 8.

Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації до додатка, які є його невід’ємною частиною.

Заголовна та основна частини звіту графічно розміщують на першому аркуші звіту, який підписується керівником та головним бухгалтером платника.

У заголовній частині зазначається тип звіту («звітний», «звітний новий», «уточнюючий») та загальні дані про платника, який подає звіт.

Новий та уточнюючий звіти повинні містити повну інформацію про КО за звітний рік, як передбачено при складанні основного звіту (звіту з позначкою «звітний»).

Інформація про платника податків, який подає звіт, містить його повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ, основний код економічної діяльності за КВЕД, податкову адресу та найменування контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку.

Наприкінці заголовної частини вказується кількість додатків до звіту (їх кількість має збігатись із кількістю контрагентів, зазначених в основній частині звіту).

В основній частині звіту наводиться інформація щодо всіх контрагентів (із зазначенням реєстраційного коду, встановленого у країні їх реєстрації), з якими протягом звітного року здійснювались КО (графи 2 та 3), та загальна сума таких операцій (графа 4).

У разі наявності у нерезидента різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний тощо) надається перевага податковому коду.

Зауважимо, що в графі 4 «Загальна сума контро­льованих операцій з контрагентом» зазначається тільки сума КО, тобто без урахування інших господарських операцій, які не визнаються контрольованими для цілей ТЦ.

Приклад 23

У разі здійснення в 2017 р. господарських операцій із нерезидентом — непов’язаною особою із Республіки Польща з організаційно-правовою формою Spólka Komadytowa в розрахунок суми КО за 2017 р. враховуватимуться тільки операції, здійснені в період з 27 липня по 31 грудня 2017 р. (після набрання чинності постановою № 480).

Додаток(и) (дані про особу(іб), яка(і) є сторон(ами) КО, деталізовані відомості про КО)

Додаток заповнюється окремо щодо кожної особи, яка бере участь у КО. Як уже зазначалося, кількість додатків до звіту має відповідати кількості контрагентів — сторін КО, зазначених в основній частині звіту, при цьому порядковий номер додатка має збігатися з порядковим номером відповідного контрагента у таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції».

Для забезпечення ефективності обробки великого обсягу інформації, яка може міститися у додатку до звіту, у разі якщо кількість рядків у додатку перевищує 20 тис. записів, він розбивається на порції (в одній порції не більше 20 тис. записів). У службовому полі «номер порції» зазначається номер порції додатка (від 01 до 99). Таким чином, максимальна кількість записів у одному додатку може становити 1 млн 980 тис. записів, що, напевно, достатньо для відображення усіх КО з одним контрагентом.

Додаток розміщено на другому аркуші звіту та умовно складається із двох частин: відомостей про особу, яка бере участь у КО, та табличної інформації про здійснені цією особою протягом звітного року КО (див. фрагмент додатка).

Інформація про пов’язаність осіб

Якщо КО здійснювалися з пов’язаною особою — нерезидентом та інформацію щодо ознак пов’язаності з таким контрагентом наведено у відповідному рядку «Відомостей про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» (коди 501—509 та 513 згідно з додатком 2 до Порядку № 8), тоді разом із додатком обов’язково надається інформація про пов’язаність осіб. У ній більш детально має бути розкрито ознаки пов’язаності між платником податків та нерезидентом.

Інформація про пов’язаність заповнюється за встановленою формою, в якій обов’язково зазначається номер додатка, до якого вона надається, та дублюються дані щодо платника податків та його контрагента.

Інформація не заповнюється, якщо ознаки пов’язаності визначаються за кодами 510—512 та 514—515, оскільки в цих випадках достатньо даних із загального опису ознаки пов’язаності.

Слід зазначити, що в разі опосередкованого володіння корпоративними правами має розкриватися весь ланцюжок осіб (із зазначенням їх назви, країни реєстрації та коду особи), через яких здійснюється таке опосередковане володіння.

9.4. Особливості заповнення додатка до звіту про КО у разі групування (сумарного відображення) КО

З метою спрощення для платників процедури заповнення звіту, Порядком № 8 передбачено можливість у разі використання платником податків для встановлення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки» методів ціни перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку, розподілення прибутку, наведення у звіті про КО узагальненої інформації щодо сукупності таких КО (п. 6 розділу І Порядку № 8). Як зазначається у Розділі V Порядку № 8, групування КО у їх сукупність для відображення узагальненої інформації у Додатку дозволяється щодо КО, які мають однакові умови поставок та інші показники цих КО, що відображаються у графах 2 — 6, 9 — 11, 21, 22 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка.

Водночас, якщо особливості окремих видів економічної діяльності припускають наявність договорів, які передбачають періодичні операції протягом звітного року, то при незмінності умов поставок та інших показників, що відображаються у графах 2 — 13, 16, 18, 19, 21 —2 3 розділу «Відомості про контрольовані операції» Додатка, дані про такі операції вказуються в одному рядку сумарно (п. 19 розділу ІV Порядку № 8).

Для кращого розуміння в якому випадку платник може застосовувати той чи інший варіант узагальнення інформації про КО у звіті, зазначимо у таблиці особливості застосування групування та сумарного відображення КО:

Застосування процедури групування КО у звіті


з/п

Випадки, коли застосовується групування інформації

Норми Порядку № 8

п. 19 розділу ІV

п. 6 розділу І та розділу V

1

КО у межах одного контракту

Так

Так

КО за кількома контрактами

Ні

Так

2

Різні торговельні марки та виробники предмета КО

Ні

Так

3

Групування товару за УКТЗЕД до рівня товарної підпозиції (шість знаків)

Ні

Так

4

Ціна (тариф) за одиницю виміру предмета КО в декількох операціях:
    однакова

Так

Так

    різна

Ні

Так

5

Використання методу:
порівняльної неконтрольованої ціни

Так

Ні

ціни перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку, розподілення прибутку

Так

Так

Отже, сумарне відображення декількох КО в одному рядку додатка (п. 19 розділу ІV Порядку № 8) можливе при застосуванні будь-якого методу ТЦ, але тільки щодо КО в межах одного контракту з ідентичними товарами, які поставляються за незмінною ціною.

Разом з тим групування КО (п. 6 розділу І та розділу V Порядку № 8) надає більш широкі можливості щодо узагальнення різних товарів (на рівні товарної підпозиції УКТЗЕД), які поставляються за різною ціною та за різними контрактами (наприклад придбання протягом звітного року за декількома контрактами санітарно-гігієнічних виробів широкої номенклатури) та за умови використання методів ТЦ використовують методи ціни перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку, з різною ціною.

9.5. Особливості заповнення окремих граф (рядків) звіту про КО

Для зручності та використання під час заповнення звіту про КО наведемо у табл. 3 особливості заповнення його окремих граф (рядків):

Таблиця 3

Назва рядка/номер графи

Особливості заповнення/інформація, що відображається

Класифікатор/інше джерело інформації, що використовується для заповнення звіту

ЗАГОЛОВНА ЧАСТИНА ЗВІТУ

ГРАФА 1

У відповідному розділі проставляється позначка «Х»

Відповідно до типу звіту «звітний», «звітний новий» або «уточнюючий»:

відмітка «звітний новий» у разі подання нового Звіту до граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період;

відмітка «уточнюючий» у разі подання граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період

ГРАФА 2

Повне найменування платника податків

Реєстраційні документи

ГРАФА 3

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ

Платник податків, який не має коду за ЄДРПОУ, зазначає реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

Код виду економічної діяльності

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010, затверджена наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 року № 457

ГРАФА 4

Податкова адреса платників

Реєстраційні документи

ГРАФА 5

Контролюючий орган, в якому платник
перебуває на обліку

Реєстраційні документи

ГРАФА 6

Кількість додатків до звіту

Кількість додатків до звіту відповідає кількості контр­агентів — сторін КО

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КО (ОСНОВНА ЧАСТИНА)

ГРАФА 1

Заповнюється наростаючим порядковим номером рядка

Заповнюється при їх додаванні у таблицю
залежно від кількості контрагентів — ​сторін КО

ГРАФА 2

Повне найменування особи — ​сторони контрольованої операції.

У разі наявності у платника податків протягом звітного періоду більше одного контрагента, які є сторонами КО, вони зазначаються в наступних рядках таблиці у довільному порядку

Відповідно до контракту/договору

У разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов’язаними особами — нерезидентами із залученням непов’язаних осіб відповідно до п.п. 39.2.1.5 ст. 39 ПКУ зазначається повне найменування нерезидента — пов’язаної особи

ГРАФА 3

Код нерезидента — ​сторони КО, встановлений у країні його реєстрації.

У разі наявності різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний тощо) надається перевага податковому

Відповідно до контракту/договору

ГРАФА 4

Вартісний показник загальної суми КО платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду, має збігатись із загальним вартісним показником усіх КО, зазначених у Додатку (підсумок графи 20)

Дані бухгалтерського обліку платника

ДОДАТОК: ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, ЯКА БЕРЕ УЧАСТЬ У КО*
*заповнюється окремо щодо кожної особи, яка бере участь у КО

Повне найменування особи —
сторони КО

Найменування особи-контрагента, яка бере участь у КО

Відповідно до контракту/договору

Місцезнаход­ження особи (адреса)

Адреса місцезнаходження особи, яка бере участь у КО

Відповідно до контракту/договору

Код особи

Код нерезидента — ​сторони КО, встановлений у країні його реєстрації.

У разі наявності різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний тощо) надається перевага податковому

Збігається з кодом у графі 3 основної частини звіту

Назва країни,

в якій зареєстро­вано особу

Назва країни українською мовою, в якій зареєстровано особу — сторону КО.

У разі здійснення КО з контрагентом-нерезидентом, який має податкову адресу на території вільної економічної зони «Крим», зазначається «ВЕЗ «Крим»

Класифікація країн світу, затверджена наказом № 426

Код країни

Цифровий код країни світу.

У разі здійснення КО з контрагентом-нерезидентом, який має податкову адресу на території вільної економічної зони «Крим», зазначається код «805»

Код підстави віднесення операції до контрольованої

Зазначається один або декілька із зазначених кодів (якщо ознак кілька) операції, віднесеної до контрольованої:

010

015

020

030

040

Додаток 1 до Порядку № 8

Код ознаки пов’язаності особи

Відображається код або декілька (якщо ознак декілька) із зазначених кодів пов’язаності особи:
для юридичних осіб: «501» — «508»;
для юридичної та фізичної особи: «509» — «513»;
«514» — ​якщо платник самостійно визнав себе пов’язаним з контрагентом;
«515» — ​якщо осіб визнано пов’язаними в судовому порядку

Додаток 2 до Порядку № 8

ВІДОМОСТІ ПРО КО*
* у разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов’язаними особами — нерезидентами із залученням непов’язаних осіб відповідно до пп. 39.2.1.5 ст. 39 Податкового кодексу у розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» зазначається інформація відповідно до первинних документів щодо операції придбання та/або продажу товарів (робіт, послуг) із залученою непов’язаною особою

ГРАФА 1

Заповнюється наростаючим порядковим номером рядка

Заповнюється при їх додаванні у таблицю залежно від кількості контрагентів — ​сторін КО

ГРАФА 2

Зазначається код найменування операції.

Наприклад, для операцій з купівлі-продажу товарів наводиться код «009». Якщо виконувалась операція, найменування якої не зазначено у додатку 3 до Порядку № 8, проставляється код «036» (інші операції, які не підпадають під коди 001 — 035)

Додаток 3 до Порядку № 8

ГРАФА 3

Відображається код типу предмета операції:

Додаток 4 до Порядку № 8:

201 Товар
202 Нематеріальні активи
203 Цінні папери
204 Послуга
205 Банківська послуга
206 Фінансова послуга (крім банківських послуг)
207 Робота

ГРАФА 4

Наводиться опис предмета операції, який дає змогу його ідентифікувати.

Наприклад, для кредитних операцій зазначається: «кредит/позика, сума кредиту, процентна ставка річних».

Відповідно до пункту 3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом № 88, усі первинні документи повинні складатись українською мовою. Отже, і опис предмета операції необхідно відображати українькою мовою, як зазначено у первинних документах

Первинні документи

ГРАФА 5

Відображається код товару згідно з УКТ ЗЕД у 10-значному числовому форматі (якщо КО є зовнішньоекономічною операцією з товарами) або «0» — у всіх інших випадках

Митні декларації

ГРАФА 6

Зазначається код послуги (якщо КО є операцією зовнішньої торгівлі послугами) або «0» у всіх інших випадках

Класифікація зовнішньоекономічних послуг, затверджена наказом Державної служби статистики України від 27.02.2013 № 69

ГРАФИ 7, 8

Наводиться дата та номер договору (контракту), згідно з яким здійснювалась контрольована операція

Договір (контракт), згідно з яким здійснювалась контрольована операція

ГРАФА 9

Зазначається код сторони операції, якою вона є для контрагента.

Наприклад, якщо контрагент КО є продавцем за договором поставки, зазначається код «117»,або якщо контрагент є кредитодавцем за договором надання кредиту, необхідно вказати код «109».

У разі відсутності потрібного коду сторони операції проставляється код 144 — ​«Інше найменування сторони»

Додаток 5 до Порядку № 8

ГРАФА 10

Відображається цифровий код країни походження предмета операції або у разі якщо країна походження невідома, проставляється «0» — ​«Невідомо»

Класифікація країн світу, затверджена наказом № 426

ГРАФА 11

Зазначаються Умови поставки товару при здійсненні зовнішньоекономічних операцій відповідно до правил «Інкотермс» із зазначенням назви місця передання товарів (місця призначення).

Враховуючи, що терміни Інкотермс можуть працювати тільки якщо сторони визначили пункт або порт, зазначення після терміна «Інкотермс» такого пункту або порту є обов’язковим. Наприклад, «CPT порт Миколаїв»

Договір (контракт), згідно з яким здійснювалась КО, митні декларації

ГРАФА 12

Наводиться торгова марка предмета операції або проставляється «0» — ​у випадку відсутності інформації у відповідних документах

Товаросупровідні та комерційні документи

ГРАФА 13

Наводиться виробник предмета операції або проставляється «0» — ​у випадку відсутності інформації у відповідних документах

ГРАФИ 14, 15

Зазначаєтья однакова дата здійснення КО, тобто дата переходу прав власності на товари або дата складення акта чи іншого документа, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Якщо відмості про КО згруповані та зазначені в одному рядку сумарно, у графах 14 та 15 зазначаються дати здійснення першої та останньої операцій в серії періодичних операцій у звітному році

Договір (контракт), згідно з яким здійснювалась КО. Товаросупровідні та комерційні документи.

Акт чи інший документ, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг

ГРАФА 16

Проставляється ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції у валюті договору (контракту) з точністю до другого знака коми.

Якщо предметом КО є:

фінансові послуги з надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається відсоткова ставка такої фінансової послуги в річному обчисленні;

сплата роялті, франшизи тощо, ставка яких визначена у відсотках до відповідної бази нарахувань, зазначається відсоткова ставкавідповідно до договору (контракту)

Первинні документи

ГРАФА 17

Вказується кількість товарів, робіт, послуг, що є предметом КО.

У разі якщо предметом контрольованої операції є фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається сума такої послуги у валюті контракту

Первинні документи.

Дані бухгалтерського обліку платника

ГРАФА 18

Вказується код одиниці виміру.

Наприклад, для ваги товару у кілограмах зазначається код «0301», для кредитних операцій — ​код «2009».

При цьому використовуються коди, зазначені у першій колонці Класифікатора

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затверджений наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 09.01.1997  № 8 (зі змінами)*

ГРАФА 19

Відображається код валюти відповідно до Класифікатора іноземних валют.

У разі якщо КО проведена у валюті України, зазначається цифровий код «980»

Класифікатор іноземних валют та банківських металів, затверджений постановою Правління Національного банку України від 04.02.198 № 34 (зі змінами)

ГРАФА 20

Відображається загальна вартість контрольованої операції (за вирахуванням непрямих податків), у гривнях. Має збігатися з вартісним показником, зазначеним у графі 4 Загальних відомостей про КО основної частини звіту у рядку відповідної особи

Первинні документи.

Дані бухгалтерського обліку платника

ГРАФА 21

Вказується код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»

Додаток 6 до Порядку № 8

Документація з ТЦ

ГРАФА 22

Проставляється код показника рентабельності  (у разі застосування методів ціни перепродажу, витрати «плюс», чистого прибутку

У разі застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни або методу розподілення прибутку  графа не заповнюється

Додаток 7 до Порядку № 8

документація з ТЦ

ГРАФА 23

Вказується цифрове значення показника рентабельності контрольованої операції (сукупності контрольованих операцій) у відсотках, зазначеного платником податку у графі 22, з точністю до другого знака після коми.

У разі застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни або методу розподілення прибутку  графа не заповнюється

Дані бухгалтерського обліку платника.

Документація з ТЦ

ГРАФА 24

Заповнюється у разі групування контрольованих операцій у їх сукупність для відображення узагальненої інформації у випадках, передбачених пунктом 6 розділу І Порядку, а саме проставляється цифра «1»

Щодо КО, які мають однакові умови поставок та інші показники таких операцій, що відображаються у графах 2 — 6, 9 — 11, 21, 22 розділу «Відомості про КО» Додатка, дозволяється групування КО у їх сукупність для відображення узагальненої інформації у додатку

ГРАФА 25

Зазначається інформація про сторону, що досліджується відповідно до пп. 39.3.2.7 пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 ПКУ. У випадках, якщо платник податків обирає себе стороною, що досліджується, зазначається «1», якщо обрано особу-контрагента у контрольованих операціях, зазначається «0».

У разі застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни або методу розподілення прибутку  графа не заповнюється

Документація з ТЦ

9.6. Подання звіту про КО за 2016 рік

З 01.01.2017 р. змінено вартісні критерії визнання операцій контрольованими, зокрема річний дохід платника податків від будь-якої діяльності за податковий (звітний) рік, збільшено з 50 млн до 150 млн грн (за вирахуванням непрямих податків), а обсяг КО платника податків з кожним контрагентом за податковий (звітний) рік збільшено з 5 млн до 10 млн грн.

Водночас внесено ряд змін до форми звіту та порядку його заповнення.

ДФС листом № 17973 надало роз’яснення, що звіт про КО, здійснені платниками податків протягом 2016 звітного року, заповнюється та подається за оновленою формою та в порядку, затвердженими наказом № 468.

Інформація про КО, здійснені платником податків у 2016 р., зазначається у звіті з урахуванням та відповідно до критеріїв, які діяли у 2016 р. під час здійснення господарських операцій. Тобто для розрахунку вартісного критерію та визнання господарських операцій контрольованими мають використовуватись норми пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу у редакції, що діяла на момент здійснення господарських операцій (тобто до 01.01.2017 р.) (листи № 2579, № 4063).