Другие налоги

Розділ 14. Попереднє узгодження ціноутворення у КО

28.08.2017 / 17:54

Важливим елементом ТЦ, впровадженого в національне законодавство, є попередні угоди про ціноутворення — Advance pricing arrangements (APA).

Принципи APA, викладені у Настановах ОЕСР (розділ ІV «Адміністративні підходи до запобігання і вирішення суперечок, пов’язаних із ТЦ» підрозділ F «Попередні угоди про ціноутворення»).

Як зазначено у Настановах ОЕСР, APA є дуже ефективним інструментом мінімізації ризиків, пов’язаних із ТЦ, який дає змогу платникам податків завчасно досягти більшої визначеності під час взаємодії з податковими органами щодо використання методів ТЦ, а податковим органам зменшити адміністративні витрати, пов’язані із проведенням контролю за ТЦ.

14.1. Загальні засади процедури попереднього узгодження ціноутворення

Підпунктом 39.6 ст. 39 Податкового кодексу для великих платників податків передбачено можливість проведення процедури попереднього узгодження ціноутворення (далі — ПУЦ) у КО, за результатами якої буде укладено відповідний договір.

Під час такої процедури ДФС та великим платником податків (далі — платник податків) узгоджуються критерії визначення відповідності фінансових та комерційних умов деяких майбутніх господарських операцій платника принципу «витягнутої руки».

Підпунктом 39.6.1.1 пп. 39.6.1 п. 39.6 ст. 39 Податкового кодексу встановлено, що предметом узгодження можуть бути:

 • види та/або перелік товарів (робіт, послуг), що є предметом КО;
 • методи або комбінація методів установлення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки»;
 • перелік джерел інформації, які передбачається використати для встановлення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки»;
 • строк, на який узгоджуються ціни у КО;
 • допустиме відхилення від установленого рівня економічних умов здійснення КО;
 • порядок, строки подання та перелік документів, які підтверджують дотримання узгоджених цін у КО;
 • інші умови за згодою сторін.

За результатами ПУЦ укладається один із трьох видів договорів, а саме договір, який має:

 • односторонній характер — укладається між платником податків і ДФС;
 • двосторонній характер — укладається між платником податків і ДФС у разі залучення до процедури узгодження державного органу, уповноваженого справляти податки та збори в іноземній державі, резидентом якої є сторона КО;
 • багатосторонній характер — укладається між платником податків і ДФС за результатами процедури узгодження, до якої було залучено два і більше державних органи, уповноважених справляти податки і збори в державах, резидентами яких є особи — сторони КО.

Порядок ПУЦ у КО, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей ТЦ затверджено постановою № 504 (далі — Порядок № 504).

У Порядку № 504 встановлено процедуру ПУЦ, визначено документи, які необхідно надати платнику податків для її проведення, строк, на який укладається договір за результатами узгодження, а також нормативно закріплено, що укладення договору про узгодження ціноутворення не є обов’язком сторін, які не можуть бути примушені укласти такий договір, якщо ними не досягнуто взаємної згоди щодо предмета узгодження та умов договору.

Як здійснюється процедура узгодження, розглянемо далі.

14.2. Попередній розгляд питання щодо ПУЦ

За рішенням платника ПУЦ може передувати попередній розгляд питання щодо її проведення. Цей етап необов’язковий, але дає змогу платнику до початку процедури узгодження оцінити доцільність подальшого звернення із заявою про ПУЦ (далі — заява) та забезпечити належну підготовку документів і матеріалів, необхідних для такого узгодження.

Порядком № 504 передбачено проведення спільного обговорення фахівцями ДФС та представниками платника податків окремих питань, пов’язаних з визначенням доцільності звернення із заявою та/або належної підготовки документів і матеріалів для проведення ПУЦ.

Про дату і місце проведення спільного обговорення ДФС повідомляє платника податків протягом 15 календарних днів з дати надходження листа, але не пізніше ніж за п’ять робочих днів до його проведення.

Необхідно зазначити, що обов’язковість проведення та формат спільних обговорень нормативно не визначено, але враховуючи рекомендації ОЕСР (підрозділ С2 додатку до розділу IV Настанов ОЕСР) та практичний досвід укладення попередніх угод про ціноутворення в інших країнах, податкові служби та платники податків зацікавлені в плідних та ефективних попередніх засіданнях, які відіграють важливу роль для з’ясування очікувань та цілей сторін, а також сприяють результативності та скороченню термінів процедури укладення ПУЦ.

ДФС за результатами попереднього розгляду питання щодо проведення ПУЦ протягом 60 календарних днів (з дати надходження листа щодо попереднього розгляду) письмово повідомляє платника податків про доцільність звернення із заявою.

Проведення або непроведення попереднього розгляду питання щодо ПУЦ, а також результати такого розгляду не обмежують платника у поданні заяви.

14.3. Подання заяви про проведення ПУЦ

Для проведення ПУЦ платник податків (незалежно від того, чи звертався він щодо попереднього розгляду відповідного питання, або незалежно від його результатів) подає до ДФС заяву, а також:

 • документацію з ТЦ, яка повинна містити інформацію, визначену підпунктами «а» — «и» пп. 39.4.6 ст. 39 Податкового кодексу;
 • копії установчих документів платника податків;
 • дані бухобліку та фінансову звітність платника податків за останні три звітні (податкові) періоди (роки);
 • опис поточних податкових спорів, які стосуються предмета узгодження (за наявності);
 • документ, який підтверджує, що сторона КО — нерезидент є резидентом відповідної держави, передбачений ст. 103 Податкового кодексу;
 • опис впливу міжнародного договору (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування між Україною та іноземною державою, податковим резидентом якої є контрагент у КО, на предмет узгодження (за наявності такого договору (конвенції);
 • результати аналізу можливого впливу умов договору про узгодження ціноутворення на розмір податкових зобов’язань сторін КО;
 • копії документів, що підтверджують факт звернення із заявою про проведення ПУЦ (у разі такого звернення) контрагента платника податків у КО до іноземного державного органу, уповноваженого стягувати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона КО;
 • копію документа, що підтверджує повноваження представника (представників) платника податків, який (які) братиме (братимуть) участь у ПУЦ;
 • пропозиції щодо порядку, строків подання та переліку документів, які підтверджують дотримання платником податків узгодженого порядку визначення ціноутворення.

Заява, документи і матеріали готуються державною мовою. У разі подання документів, підготовлених іноземною мовою, платник податків одночасно подає переклад таких документів на державну мову. У разі якщо за результатом ПУЦ планується укладання договорів, що мають двосторонній або багатосторонній характер, платник податків одночасно подає копії документів та матеріалів, перекладені на англійську мову.

Порядком № 504 передбачено, що у разі потреби платник податків має право подати, а ДФС має право затребувати інші документи і матеріали, що містять інформацію, необхідну для проведення ПУЦ та укладення відповідного договору.

14.4. Розгляд заяви та проведення ПУЦ

Для розгляду заяв, проведення ПУЦ і підписання договорів про узгодження цін з платником податків ДФС утворює робочу групу.

Робоча група має значні повноваження, пов’язані із проведенням процедури узгодження цін, зокрема вона має право:

 • визначати перелік, порядок та строки подання платником податків додаткових документів і матеріалів, які містять інформацію, необхідну для проведення процедури узгодження цін та укладення відповідного договору, та звертатись до платника податків із запитом про їх надання;
 • призначати зустрічі або затверджувати графік подальших зустрічей з посадовими особами та/або представниками платника податків для спільного обговорення питань, пов’язаних з процедурою узгодження цін;
 • відвідувати та проводити огляд приміщень, об’єктів та споруд, де провадиться діяльність платника податків, пов’язана з проведенням КО, яка є предметом процедури узгодження цін;
 • проводити опитування посадових осіб та/або працівників платника податків з питань, пов’язаних із ПУЦ.

Податковим кодексом та Порядком № 504 не деталізовано процес роботи робочої групи та платника податків під час розгляду заяви та ПУЦ. Але виходячи із закріплених повноважень робочої групи це вбачається процесом системної та постійної взаємодії робочої групи та платника податків щодо узгодження критеріїв визначення відповідності фінансових та комерційних умов господарських операцій платника принципу «витягнутої руки» та досягнення згоди щодо предмета узгодження.

У будь-якому разі ДФС та платникам податків під час проведення узгодження ціноутворення доцільно користуватись рекомендаціями з питань укладення попередніх угод про ціноутворення, викладеними, зокрема, у Настановах ОЕСР, Керівництві ООН та Керівних принципах для Договорів про попереднє ціноутворення в ЄС.

Порядок № 504 також не розкриває процес залучення до ПУЦ державного органу, уповноваженого стягувати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона (сторони) КО, зазначаючи тільки що таке залучення здійснюється відповідно до міжнародного договору (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування між Україною і такою державою.

Податковим кодексом та Порядком № 504 не визначено термінів для розгляду заяви. Це обумовлено неможливістю прогнозування строків для проведення узгодження з іноземними державними органами (для укладення двосторонніх та багатосторонніх договорів) та практикою укладання попередніх угод про ціноутворення податковими органами інших країн.

Довідково
Згідно з інформацією Канадського агентства з доходів (Canada Revenue Agency) середній час для завершення процедури АРА становив для угод, завершених у 2013 — 2014 рр. (укладено 23 угоди), — 50 місяців для двосторонніх та 46 місяців для односторонніх; у 2014 — 2015 рр. (32 угоди) — 48 та 70 місяців відповідно.
Згідно з інформацією Податкового управління США (Служба внутрішніх доходів США, IRS) середній час, необхідний для завершення угод про попереднє ціноутворення, становив у 2014 р. (101 угода) — 38,3 місяця, у 2015 р. (110 угод) — 31,9 місяця, у 2016 р. (86 угод) — 32,8 місяця.
Згідно з інформацією Австралійського податкового управління (Australian Taxation Office) середній час для досягнення угоди про попереднє ціноутворення становив для угод, завершених у 2013 — 2014 рр. (35 угод) — 30 місяців для двосторонніх та 11 місяців для односторонніх; у 2014 — 2015 рр. (31 угода) — 20 та 12 місяців відповідно; у 2015 — 2016 рр. (41 угода) — 10 та 16 місяців відповідно.

ПУЦ може бути припинено у ряді випадків:

 • якщо з будь-яких причин після звернення із заявою платник податків приймає рішення про недоцільність такого звернення, він може її відкликати в будь-який час до моменту підписання договору про узгодження ціноутворення (п. 11 Порядку № 504).
 • платник податків та/або ДФС у будь-який час можуть припинити ПУЦ (п. 16 Порядку № 504).

Про намір припинити ПУЦ платник податків або ДФС мають письмово повідомити іншу сторону із зазначенням причин такого припинення, при цьому якщо таке припинення ініціюється ДФС, платник податків має право протягом 15 календарних днів з дати надходження повідомлення від ДФС подати письмове заперечення.

За результатами розгляду заяви ДФС письмово повідомляє платнику податків про одне з прийнятих рішень щодо:

 • готовності укласти договір про попереднє узгодження ціноутворення (далі договір), що має односторонній характер, із зазначенням місця, дати і часу підписання такого договору або вмотивоване рішення щодо відмови в укладенні такого договору;
 • досягнення взаємної згоди з іноземним державним органом, уповноваженим стягувати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона КО, та готовності укласти договір, що має двосторонній або багатосторонній характер;
 • недосягнення взаємної згоди з іноземним державним органом, уповноваженим стягувати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона КО, та, як наслідок, неможливості укладення договору, що має двосторонній або багатосторонній характер.

14.5. Договір про попереднє узгодження ціноутворення

У разі прийняття ДФС рішення щодо укладення договору такий договір підписується керівником платника податків (або його уповноваженою особою) та Головою (заступником Голови) ДФС.

Договір набирає чинності з 1 січня календарного року, що настає за роком його підписання, або з дати, узгодженої ДФС та платником податків, залежно від обставин та особливостей майбутніх КО, які є предметом попереднього узгодження ціноутворення.

Строк його дії не може перевищувати п’ять календарних років.

Платник податків, який уклав договір, зобов’язаний крім звіту про КО щороку подавати звіт про виконання договору, строк подання, форма і зміст якого визначаються у договорі.

ДФС може достроково припинити дію договору, який має односторонній характер, якщо виявлено недостовірні відомості, помилки під час заповнення заяви, проведення процедури узгодження цін, укладення договору, та/або платник податків не виконав одне або кілька положень договору про узгодження цін, зокрема не подав звіт про виконання договору (або подав із зазначенням неточної та/або не в повному обсязі інформації).

Дію договору, який має двосторонній або багатосторонній характер, може бути припинено винятково відповідно до положень взаємної згоди, досягнутої щодо предмета договору з державним органом, уповноваженим стягувати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона КО.

Експерти з міжнародного оподаткування зазначають, що можливість провести ПУЦ та укласти договір сприятиме для бізнесу в частині:

 • зменшення податкової невизначеності та податкових ризиків у сфері ТЦ;
 • запобігання витрат ресурсів та часу, пов’язаних із податковими перевірками дотримання принципу «витягнутої руки»;
 • отримання можливості вирішити без суперечок складні випадки ТЦ;
 • підвищення співпраці платника податків та податкових органів (збільшення ефективності їх контактів).

Для органів фіскальної служби це також сприятиме спрощенню податкового адміністрування великих платників податків та зменшенню витрат на контроль за ТЦ, запобіганню тривалим та витратним процедурам, пов’язаним з перевірками та судовими справами, збільшенню рівня прозорості в діяльності платника податків.