Налог на имущество

Класифікація нерухомості

11.09.2017 / 14:07

Промислові будівлі, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно (п. «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу). При цьому підставою для можливості скористатися податковими пільгами та преференціями зі сплати такого податку є визначення об’єкта оподаткування шляхом чіткої класифікації об’єктів нежитлової нерухомості.

Хто та за що сплачує

Платниками податку на нерухоме майно (далі — податок на нерухомість) є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової та/або нежитлової нерухомості (пп. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Податкового кодексу).

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка (пп. 266.2.1 п. 266.2 вищезазначеної статті).

Як класифікується майно

Інструментом ідентифікації об’єктів нерухомості в частині їх належності до відповідних типів нерухомого майна є, зокрема, Класифікатор № 507 як складова частина Державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації, призначений для використання органами центральної виконавчої влади та всіма суб’єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні.

Об’єктами класифікації є будівлі виробничого та невиробничого призначення та інженерні споруди різного функціонального призначення

Одиницею класифікації в цьому Класифікаторі є в основному окрема будівля чи інженерна споруда (будинок, дорога, трубопровід тощо), які класифікуються за їх функціональним призначенням.

Класифікатор № 507 побудовано за ієрархічним методом класифікації з використанням послідовної системи коду­вання.

Кожна позиція у Класифікаторі містить п’ятизначний цифровий код і назву відповідних класифікаційних угруповань.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ЦИФРОВОГО КОДУ КЛАСИФІКАТОРА ВІДПОВІДАЄ ТАКІЙ СХЕМІ:

Х − розділ

ХХ − підрозділ

ХХХ − група

ХХХХ − клас

ХХХХ.Х − підклас

На рівні класифікаційного угруповання «підклас» забезпечується деталізація класифікаційних угруповань з урахуванням вимог національної економіки та статистики. Рівень підкласу має значення від «1» до «9», причому значення «9» завжди означає іншу продукцію в межах конкретного класу.

З метою забезпечення однозначного віднесення об’єктів класифікації до певних класифікаційних угруповань, полегшення та зручності користування Класифікатором № 507 в практичній діяльності на рівні класів в ньому до класифікаційних угруповань даються пояснення, які будівлі чи споруди включає чи не включає конкретний клас.

Таким чином, визначення належності будівлі до того чи іншого класу будівель проводиться на підставі документів, що підтверджують їх право власності з врахуванням класифікаційних ознак та функціонального призначення такого об’єкта нерухомості згідно із зазначеним Класифікатором.

Ведення Державного класифікатора будівель та споруд здійснює Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві, який уповноважений видавати такі експертні висновки.

Наявність зазначеного експертного висновку значно спрощує процес податкового адміністрування податку на нерухомість.

Приклад

Основним видом економічної діяльності підприємства є виробництво олії та тваринних жирів (код 10.41 секції С «Переробна промисловість» за Класифікацією видів економічної діяльності, затвердженою наказом № 457  (далі — ДК 009:2010).

Підприємство є власником нерухомого майна і виробничого обладнання та надало експертний висновок за результатами проведення експертизи правильності здійснення класифікації об’єктів нерухомого майна підприємства, згідно з яким належне підприємству нерухоме майно відноситься до підкласу 1251.5 «Будівлі підприємств харчової промисловості» класу 1251 «Будівлі промислові» групи 125 «Будівлі промислові та склади» Класифікатора № 507.

З’ясуємо, чи поширюється на об’єкти нерухомості підприємства преференція зі сплати податку на нерухомість.

Визначення належності будівлі до того чи іншого класу будівель проводиться на підставі документів, що підтверджують їх право власності з врахуванням класифікаційних ознак та функціонального призначення такого об’єкта нерухомості згідно з Класифікатором.

Відповідно до п. «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств, не є об’єктом оподаткування податком на нерухомість.

При визначенні належності платників податків до категорії промислових підприємств застосовується  ДК 009:2010, відповідно до якого економічна діяльність — процес виробництва продукції (товарів і послуг), який здійснюють з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устаткування, робочої сили, технологічних процесів тощо. Економічну діяльність характеризують витрати на виробництво, процес виробництва та випуск продукції.

Процес промислового виробництва — це процес перероблення (механічного, хімічного, ручного тощо), який використовують для виготовлення нової продукції (споживчих товарів, напівфабрикатів чи засобів виробництва), оброблення товарів, які були у використанні, надання промислових послуг і який класифікують у секціях В «Добувна промисловість та розроблення кар’єрів», С «Переробна промисловість», D «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря», E «Водопостачання, каналізація, поводження з відходами» та F «Будівництво».

Основним видом економічної діяльності підприємства визначено виробництво олії та тваринних жирів (код 10.41 секції С «Переробна промисловість» ДК 009:2010). Тобто з метою застосування норм пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу підприємство вважається промисловим.

Отже, на об’єкти нерухомості, що перебувають у власності підприємства та належать до підкласу 1251.5 «Будівлі підприємств харчової промисловості» Класифікатора № 507, поширюється дія податкової преференції, передбаченої п. «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Кодексу і вони не є об’єктом оподаткування податком на нерухомість.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. ДК 009:2010 — Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010, затверджена наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457. Класифікатор № 507 — Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000, затверджений наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 р. № 507