Другие налоги

Договір управління майном

18.09.2017 / 16:24

Останнім часом у платників податків усе частіше виникають запитання щодо того, за яких умов договір управління майном повинен перебувати на обліку у контролюючих органах, чи підлягає такий договір обов’язковій реєстрації платником ПДВ тощо.

Договірні зобов’язання

Питання укладання договору управління майном регулюються главою 70 розділу ІІІ Книги п’ятої Цивільного кодексу.

Слід зазначити, що такий договір укладається у письмовій формі, а якщо стосується управління нерухомим майном, то підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

Предмет, строки, істотні умови, підстави для припинення договору управління майном визначаються статтями 1029 — 1045 Цивільного кодексу.

За договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов’язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).

Майно, передане в управління, має бути відокремлене від іншого майна установника управління та від майна управителя. Крім того, воно повинно обліковуватися в управителя на окремому балансі, і щодо нього ведеться окремий облік. Розрахунки, пов’язані з управлінням майном, здійснюються також на окремому банківському рахунку.

Які договори беруться на облік

Перш за все зазначимо, що на обліку у контролюючих органах повинні перебувати договори управління майном (крім договорів щодо операцій, визначених у другому реченні абзацу другого пп. 5 п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу) без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами, визначені цим Кодексом (п. 64.6 ст. 64 Кодексу).

Договори управління майном, на які не поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами, визначені Податковим кодексом, у контролюючих органах не обліковуються. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку у контролюючих органах та виконує обов’язки платника податків самостійно.

Взяття на облік договору управління майном здійснюється шляхом додаткового взяття на облік управителя майна як платника податків — відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору

При цьому для цілей оподаткування платником ПДВ є особа — управитель майна. Податковий облік з ПДВ щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном, така особа веде окремо (абзац перший пп. 5 п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу).

Абзацом другим цього підпункту передбачено, що для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів. Однак ці норми не поширюються на управителів майна, які здійснюють управління активами інститутів спільного інвестування, фондів банківського управління, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону.

Отже, на обліку у контролюючих органах повинні перебувати лише ті договори управління майном, управителі яких мають вести окремий податковий облік з ПДВ щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням отриманого в управління майна.

Чи обов’язково реєструватися платником ПДВ

Відповідно до п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу особа зобов’язана зареєструватися як платник ПДВ у контролюючому органі у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V цього Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 грн (без урахування ПДВ).

Однак у разі якщо особа, яка згідно з вищезазначеним пунктом не є платником ПДВ у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник ПДВ, така реєстрація здійснюється за її заявою (п. 182.1 ст. 182 Податкового кодексу).

Таким чином, платником ПДВ в обов’яз­ковому порядку має бути зареєстрована особа — управитель майна у разі якщо загальна сума від здійснення операцій за таким договором (пов’язаних із використанням майна, отриманого в управління) протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 1 000 000 грн (без урахування ПДВ).

Які документи подаються

Порядком № 1588 та Положенням №  1130 визначено процедури взяття на облік у конт­ролюючих органах договорів управління майном та реєстрації їх платниками ПДВ.

Відповідно до п. 3.5 Порядку № 1588 підставою для взяття на облік договору управління майном є прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію платником ПДВ управителя майна та отримання відповідних документів.

Пунктом 4.7 цього Порядку передбачено, що для взяття на облік договору управління майном управитель майна подає одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ за формою № 1-ПДВ до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку такі документи:

 • заяву за формою № 1-ОПП;
 • копію договору управління майном (договір управління нерухомим майном має бути нотаріально засвідченим).

Одночасно з поданням заяви та копій документів пред'являються оригінали відповідних документів. У разі подання документів представником додатково пред'являється примірник оригіналу документа, що засвідчує його повноваження, або копія такого документа, засвідчена нотаріально або державною установою.

Підстави для повернення документів

Документи повертаються контролюючим органом управителю майна, якщо до заяви за формою № 1-ОПП не буде додано реєстраційну заяву платника ПДВ за формою № 1-ПДВ або за результатами розгляду цієї заяви конт­ролюючий орган відмовить у реєстрації договору управління майном як платника ПДВ.

Підстави для відмови в реєстрації особи платником ПДВ визначено у п. 183.8 ст. 183 Податкового кодексу.

Контролюючий орган відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ, якщо:  

 • за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не відповідає вимогам, визначеним ст. 180 (щодо визначення особи — платника ПДВ, наприклад, якщо згідно з договором не передбачаються господарські операції, пов’язані з використанням майна), п. 181.1 ст. 181 (щодо обов’язкової реєстрації платником ПДВ), п. 182.1 ст. 182 (щодо добровільної реєстрації платником ПДВ) та п. 183.7 ст. 183 (щодо дотримання порядку подання реєстраційної заяви) Податкового кодексу;
 • існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно зі ст. 184 Податкового кодексу;
 • при поданні реєстраційної заяви чи визначенні бажаного (запланованого) дня реєстрації (яка може наводитись у заяві при добровільній реєстрації платником ПДВ) не дотримано порядок та строки (терміни), встановлені пунктами 183.1, 183.3 — 183.7 ст. 183 Податкового кодексу.

Чи можливе повторне подання реєстраційної заяви

Відповідно до п. 3.9 Положення № 1130 у разі якщо в реєстраційній заяві не зазначено обов’язкові реквізити, надано недостовірні або неповні дані, її не скріплено печаткою заявника (за наявності), не підписано відповідальною особою заявника чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису реєстраційної заяви від особи, яка реєструється платником ПДВ, то протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви контролюючий орган звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про реєстрацію (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

Нову заяву може бути подано до контролюючого органу з бажаною датою реєстрації, вказаною у попередній неприйнятій заяві, якщо особою, яка добровільно реєструється платником ПДВ, ліквідовано недоліки і таку нову заяву подано не пізніше ніж за три робочі дні до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ та матиме право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

Якщо рішення про реєстрацію прийнято

Пунктом 183.9 ст. 183 Податкового кодексу встановлено, що у разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника ПДВ контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу внести до реєстру платників ПДВ запис про реєстрацію такої особи як платника ПДВ:

 • з бажаного (запланованого) дня реєстрації, зазначеного у реєстраційній заяві, що відповідає даті початку податкового періоду (календарного місяця), з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на складання податкових накладних, у разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ;
 • з першого числа місяця, що настає за днем закінчення 20 календарних днів після подання реєстраційної заяви до контролюючого органу, у разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено;
 • з дня внесення запису до реєстру платників ПДВ у разі обов’язкової реєстрації особи як платника ПДВ.

Взяття на облік договору управління майном здійснюється після прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію його платником ПДВ.

Слід зазначити, що управителю майна при взятті на облік договору управління майном присвоюється дев’ятизначний податковий номер, який використовується для сплати податків, виконання прав та обов’язків платника податків за договором окремо від власної діяльності. Управителю майна за декількома договорами управління майном податковий номер видається на кожний із зазначених договорів при взятті їх на облік згідно з Порядком  № 1588.

Важливо
Під час виконання декількох договорів управління майном реєстрація платником ПДВ здійснюється щодо кожного із таких договорів.

Особі, яка реєструється як платник ПДВ, присвоюється індивідуальний податковий номер, що використовується для сплати ПДВ. Для осіб, відповідальних за утримання та внесення ПДВ до бюджету під час виконання декількох договорів управління майном, реєстрація платником ПДВ здійснюється щодо кожного із зазначених договорів (пп. 3 п. 1.6 Положення № 1130).

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ для договору управління майном є тотожним податковому номеру. Використання індивідуального податкового номера, наданого управителю при реєстрації платником ПДВ, є обов’язковим при оформленні й користуванні всіма видами документів, пов’язаних із розрахунками при придбанні товарів, обліком, звітністю про ПДВ, оформленні податкового кредиту тощо за договором.

Після взяття на облік договору управління майном відомості про нього включаються до Реєстру договорів про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції.

Податковий номер, наданий управителю для договору управління майном, не змінюється протягом усього періоду перебування на обліку в контролюючих органах відповідного договору, у тому числі в разі зміни:

 • місцезнаходження управителя майна;
 • контролюючого органу, в якому управитель майна перебуває на обліку.

Після зняття з обліку договору управління майном податковий номер, який надавався управителю контролюючим органом, закривається та надалі не використовується.

Пунктом 10.24 Порядку № 1588 встановлено, що у разі переведення на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку) платника податків — управителя майна одночасно здійснюється і зміна місця обліку відповідного договору управління майном.

Дані про взяття на облік договорів управління майном як платників податків, а також дані про реєстрацію їх як платників ПДВ оприлюднюються на офіційному порталі ДФС і доступні через електронний сервіс «Електронний кабінет платника».

Довідка про взяття на облік

Відповідно до п. 3.10 Порядку № 1588 взяття на облік договору управління майном у контролюючому органі підтверджується довідкою про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, за формою № 34-ОПП, в якій зазначається строк дії договору управління майном, указаний у договорі, або п’ять років, якщо сторони не визначили строку дії договору управління майном.

Зазначена довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику чи його уповноваженій особі у контролюючому органі.

Як отримати витяг з реєстру

За запитом платника ПДВ контролю­ючий орган надає безоплатно та безумовно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з реєстру платників ПДВ за формою № 2-ВР, який діє до внесення змін до реєстру (п. 183.11 ст. 183 Податкового ко­дексу).

Пунктом 7.4 Положення № 1130 передбачено, що запит про отримання витягу з реєстру платників ПДВ за формою № 1-ЗВР подається за вибором платника ПДВ в один з таких способів:

 • особисто платником ПДВ або уповноваженою на це особою;
 • надсилається поштою до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків;
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі.

У запиті зазначаються індивідуальний податковий номер платника ПДВ, а також спосіб отримання витягу з реєстру (поштою або безпосередньо в контролюючому органі). Запит обов’язково має бути підписаний заявником із зазначенням дати. У разі якщо особа подала запит в електронному вигляді, ДФС протягом двох робочих днів від дати надходження такого запиту надсилає витяг на адресу електронної пошти платника ПДВ, з якої надійшов запит.

Умови зняття з обліку

Договори управління майном знімаються з обліку у контролюючих органах після їх припинення, розірвання, закінчення строку дії чи після досягнення мети, для якої вони були укладені, визнання їх недійсними у судовому порядку, а також у разі анулювання реєстрації платником ПДВ за умови відсутності грошових зобов’язань і податкового боргу або після їх погашення (п. 67.4 ст. 67 Податкового кодексу та п. 11.24 Порядку № 1588).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Положення № 1130 — Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом Мінфіну України від 14.11.2014 р. № 1130. Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588