Аналитика

Державні VS приватні

29.09.2017 / 08:52

Державний сектор представлено в усіх країнах світу, і Україна — не виняток, а його вплив на економіку — безумовно важливий. Однак ефективність діяльності вітчизняних державних підприємств залишається під питанням.

Протягом багатьох років серед експертів, урядовців, представників громадського суспільства ведеться дискусія щодо необхідності приватизації державних підприємств або їх реформування. Попри те що державний сектор формує значну частку ВВП країни та відіграє важливу роль у реальному секторі економіки, за оцінками Мінекономрозвитку України, значна кількість державних підприємств неефективні (за останніми оприлюдненими даними, станом на 30 червня 2016 р. у власності держави перебувало 3 460 державних підприємств, з яких працювало лише 1 794) та породжують корупцію.

Висновок міністерства навів на думку порівняти вагомість державних та приватних компаній у частині наповнення ними державного бюджету, взявши за основу підприємства ТОП-100. При визначенні частки державних бралися до уваги підприємства, де державі як емітенту цінних паперів належить 50 % + одна акція і більше.

Так, у «податковій сотні» знайшлося лише 26 державних компаній (найбільші активи яких сконцентровано у нафтогазовому секторі, транспорті та електроенергетиці), і можна було б зробити висновок, що їх роль є незначною. Але, вирахувавши частку сплачених ними податків (нагадаємо, що за основу було взято найбільшу сотню платників податків), дійшли висновку, що їх частка сплат до Зведеного бюджету України станом на 1 липня 2017 р. становила 51,5 %, або  71,2 млрд грн. Цікавим є той факт, що порівняно з липнем 2016 р. частка державних підприємств у податкових відрахуваннях «податкової сотні» збільшилася на майже 3 в. п. Водночас 74 приватні підприємства ТОП-100 у першому півріччі цього року сплатили 48,5 % усіх податкових платежів.

Хоча досі існує велика кількість збиткових або взагалі не функціонуючих державних підприємств, починаючи з 2016 р. державні компанії загалом демонструють набагато кращий фінансовий результат, ніж у попередні 2014 — 2015 рр. Так, за даними Мінекономрозвитку України, ТОП-100 вітчизняних державних компаній завершили перше півріччя 2016 р.  із прибутком у 31,6 млрд грн, тоді як аналогічний період 2015 р. — зі збитками у 11,9 млрд грн.

Приватизація 

Провідними міжнародними організаціями — МВФ та Світовим банком — приватизація розглядається як інструмент реструктуризації та підвищення економічної ефективності підприємства, а низка закордонних науковців та аналітиків, порівнюючи показники діяльності приватизованих та державних підприємств, дійшли висновку, що приватні компанії мають кращі результати порівняно з державними за рівнем доходів від реалізації продукції, продуктивністю праці, інноваційністю та технологічністю продукції, що виробляється.

Структурна перебудова вітчизняної економіки та перехід її на інноваційний шлях розвитку потребує значних інвестицій, а сьогодні, у досить непрості для нашої країни часи, розраховувати на власні фінансові ресурси не є можливим. Орієнтація країни лише на власні джерела фінансування збільшує період подолання структурних деформацій, що зумовлює руйнування технологічних зв’язків, а водночас — зменшує стимули до розвитку високотехнологічних виробництв.

Протягом багатьох років приватизація залишалася одним із наріжних каменів економічних реформ в Україні. Вона (приватизація) є комплексною інституційною реформою, яка змінює систему економічної та політичної структури, підвищує рівень конкурентоспроможності продукції приватизованого підприємства, сприяє інтеграції країни у світовий економічний простір та покращує добробут населення. Важливою для країни є саме фіскальна ціль приватизації — перенесення з «пліч» держави фінансування підприємств, що підпадають під приватизацію, на інвестора, а також наповнення дохідної частини держаного бюджету.

17,1

МЛРД ГРН ОЧІКУЄТЬСЯ ОТРИМАТИ У 2017 Р. ВІД «РОЗПРОДАЖУ»
ДЕРЖАВНИХ АКТИВІВ

Попри те що майже протягом усіх років незалежності України уряди вказували на необхідність приватизації державних підприємств, досягти бажаного результату так і не вдалося. У 2016 р., як і у попередні 2014 — 2015 рр., «велику приватизацію» було провалено. Завдяки проведенню приватизації минулого року отримано лише 188,9 млн грн — 1 % від передбачених у державному бюджеті на 2016 р. 17 млрд грн. Та попри провальну приватизацію у минулі роки уряд не полишає надій на отримання у 2017 р. від «розпродажу» державних активів 17,1 млрд грн.

Так, ми можемо стверджувати про неефективність державної політики у сфері приватизації: законодавство не відповідає сучасному рівню розвитку суспільних відносин, а закладені механізми не є прозорими та ефективними, що призводить до економічно необґрунтованих рішень, створюючи передумови для зловживань у цій сфері.

Водночас варто розуміти, що потенційних покупців цікавить стабільність і передбачуваність правил гри — прозорість та чесність проведення самої приватизації, а вже потім ціна.

Вагомість державних підприємств

Міжнародна консалтингова компанія «Ernst&Young» у 2010 р. провела дослідження «Government as best in class shareholder», за результатами якого 40 % респондентів (із 12 тис.  опитаних) у 24 країнах світу засвідчили, що більш ефективними у своїй діяльності є не приватні, а саме державні підприємства. Такий висновок громадськість зробила виходячи з результатів світової фінансової кризи 2008 р., наголошуючи, що державні підприємства змогли швидше вийти з кризового стану та налагодити економічну діяльність порівняно з приватними компаніями, головним чином підприємствами з іноземним капіталом, які і простіше адаптуються до зовнішніх умов господарювання, і водночас залежать від них.

Державні підприємства — важливий елемент ринкової економіки, який може вирішити низку ключових загальнонаціональних проблем. Проте українські реалії виглядають такими, що державний виробничий сектор свідчить у більшості випадків про незадовільні соціально-економічні результати їх функціонування. В останні роки на стан державних підприємств вплинули військові дії на сході країни (особливо на підприємства добувної промисловості), стрімка девальвація національної валюти, згортання торгівлі з Російською Федерацією та зростаюча заборгованість підприємств.

Безперечно, приватизація — можливість наповнення дохідної частини державного бюджету, однак держава не повинна ставити за мету різке скорочення кількості державних підприємств. По-перше, доцільно сформувати список національних компаній, які повинні бути віднесені до категорії стратегічних, що не підлягають продажу приватним інвесторам, наприклад, підприємства залізничного транспорту та енергетики, оскільки їх приватизація спричинить супротив громадськості. По-друге, необхідно вдосконалити управління наявними матеріальними та фінансовими ресурсами державних підприємств, а також запровадити контроль за їх використанням. Одними з напрямів удосконалення системи управління державними підприємствами є:

  • здійснення довгострокового фінансового планування;
  • запровадження практики проведення незалежного аудиту;
  • створення системи гідної матеріальної винагороди керівництва. Нинішня система оплати праці та фінансових стимулів у більшості державних підприємств не відповідає рівню відповідальності, який їхні топ-менеджери беруть на себе;
  • корпоратизація та залучення незалежних членів до наглядових рад.
Заказажите доставку онлайн, заполнив форму, или по телефону (044) 223-24-06