Єдиный налог

Безповоротна фіндопомога

17.10.2017 / 17:30

Фізична особа — підприємець (у тому числі платник єдиного податку) має право на отримання безповоротної фінансової допомоги. Але виникає питання щодо відображення такої допомоги в податковому розрахунку за формою № 1ДФ, адже потрібно визначити, чи є безповоротна фінансова допомога доходом такої особи як підприємця чи як фізичної особи та за якою ознакою відображати її у формі № 1ДФ.

Згідно з пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу безповоротна фінансова допомога — це:

  • сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів;
  • сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;
  • сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності;
  • основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних).

Що є доходом підприємця

Оподаткування доходів фізичних осіб — підприємців визначено ст. 177 розділу ІV та главою І розділу ХІV Податкового кодексу.

Доходи фізичної особи — платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з главою 1 розділу XIV цього Кодексу, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу IV зазначеного Кодексу (п. 292.9 ст. 292 Кодексу).

Доходом фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 цього Кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності (пп. 1 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу).

Пунктом 292.3 цієї статті визначено, що до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Об’єктом оподаткування фізичної особи — підприємця на загальній системі оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця (п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 177.8 зазначеної статті під час нарахування (виплати) фізичній особі — підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи фізичних осіб у джерела виплати, якщо фізичною особою — підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності.

У разі якщо фізична особа — підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими Податковим кодексом для платників податку — фізичних осіб (п. 177.6 ст. 177 цього Кодексу).

Як відобразити у формі № 1ДФ

Відповідно до Довідника ознак доходів, наведеного у додатку до Порядку № 4, дохід, виплачений самозайнятій особі, відображається у податковому розрахунку за формою № 1ДФ за ознакою доходу «157».

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом ІV Податкового кодексу, відповідно до п. 162.1 ст. 162 якого платником податку на доходи фізичних осіб є фізична особа — резидент, яка отримує доходи, зокрема, з джерел їх походження в Україні.

Суми безповоротної фінансової допомоги, наданої фізичній особі, включаються до складу оподатковуваного доходу як дохід у вигляді додаткового блага, що визначено пп. «г» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу.

При цьому згідно з пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 зазначеного Кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок за ставкою, визначеною у ст. 167 цього Кодексу (18 %).

Оскільки у такому випадку надана безповоротна фінансова допомога не є результатом від здійснення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що проводиться у порядку та за правилами, передбаченими законодавством для такої категорії осіб, то така сума допомоги оподатковується за нормами, встановленими Податковим кодексом для оподаткування доходів фізичних осіб як додаткове благо.

Таким чином, сума безповоротної фінансової допомоги, отримана платником податку від податкового агента (юридичної особи, фізичної особи — підприємця), включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу такого платника податку та оподатковується ПДФО за ставкою 18 %.

Сума безповоротної фінансової допомоги, надана платнику податку — фізичній особі, оподатковується військовим збором на загальних підставах за ставкою 1,5 %

Крім того, відповідно до пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 цього Кодексу, п. 163.1 якої передбачено, що об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого серед іншого включається дохід, отриманий платником податку у вигляді додаткового блага (крім випадків, передбачених ст. 165 зазначеного Кодексу).

Отже, сума безповоротної фінансової допомоги, наданої фізичній особі — підприємцю (в тому числі фізичній особі — підприємцю — платнику єдиного податку), не є доходом від провадження підприємницької діяльності такої особи та в податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображається за ознакою доходу «126».

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 4 — Порядок заповнен­ня та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4