Бухучет

Розділ 1. Облік довгострокових та поточних біологічних активів

31.10.2017 / 17:05

Відповідно до ст. 9 Закону про бухоблік підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов’язкові реквізити:

 • назву документа (форми);
 • дату складання;
 • назву підприємства, від імені якого складено документ;
 • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
 • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
 • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватися з використанням самостійно виготовлених бланків, які повинні містити обов’язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм (п. 2.7 Положення № 88).

Водночас згідно з п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених згаданими вище документами.

Розглянемо порядок оформлення найпоширеніших спеціалізованих форм у сільському господарстві.

Спеціалізовані форми первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів у сільськогосподарських підприємствах затверджено Методрекомендаціями № 73, які розроблено з метою забезпечення методичних засад формування у бух­обліку інформації про біоактиви і про одержані в процесі їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи та розкриття інформації про них у фінзвітності.

Для обліку біологічних активів застосовуються такі спеціалізовані форми первинки:

ДБАСГ-1 «Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію»;

ДБАСГ-2 «Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада)»;

ДБАСГ-3 «Акт на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень)»;

ДБАСГ-4 «Акт на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин)»;

ПБАСГ-1 «Акт на оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю»;

ПБАСГ-2 «Акт на списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (на початок збирання врожаю)»;

ПБАСГ-3 «Акт на оприбуткування приплоду тварин»;

ПБАСГ-4 «Звіт про процеси інкубації»;

ПБАСГ-5«Акт на вихід і сортування добового молодняку птиці»;

ПБАСГ-6 «Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка та падіж)»;

ПБАСГ-7 «Нагромаджувальний акт на оприбуткування приплоду звірів»;

ПБАСГ-8 «Обліковий лист забою та падежу худоби»;

ПБАСГ-9 «Акт на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів»;

ПБАСГ-10 «Відомість зважування тварин»;

ПБАСГ-11 «Розрахунок визначення приросту»;

ПБАСГ-12 «Книга обліку руху тварин і птиці на фермі»;

ПБАСГ-13 «Звіт про рух тварин і птиці на фермі»;

ПБАСГ-14 «Журнал реєстрації приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби»;

ПБАСГ-15 «Журнал реєстрації осіменіння корів і телиць»;

ПБАСГ-16 «Картка обліку руху дорослої птиці (для спеціалізованих господарств)»;

ПБАСГ-17 «Картка обліку руху молодняку птиці (для спеціалізованих господарств)».

Заповнення найпоширеніших спеціалізованих форм первинки розглянемо далі.

Приймання та передача багаторічних насаджень (форма № ДБАСГ-1)

Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатаціюза формою № ДБАСГ-1складається:

при збільшенні вартості незрілих довгострокових біологічних активів на суму понесених витрат, пов’язаних з біологічними перетвореннями (після закінчення посадкових робіт та щорічного зростання вартості молодих насаджень на суму витрат по їх вирощуванню);

при досягненні насадженнями віку ефективного їх використання і зарахуванні їх до складу довгострокових біологічних активів рослинництва.

Довідково

 • До довгострокових біологічних активів рослинництва належать штучні багаторічні насадження:
 • плодово-ягідні насадження всіх видів (дерева, чагарники, кущі тощо);
 • виноградники;
 • багаторічні насадження ботанічних садів та інших науково-дослідних установ і навчальних закладів для наукових цілей та інші штучні багаторічні насадження;
 • сади, дерева в лісі (лісовий масив).
  Переведення незрілих довгострокових біологічних активів до групи зрілих довгострокових біологічних активів відбувається згідно з листом № 11/02-460, який передбачає терміни переведення молодих насаджень (незрілих біологічних активів) до складу плодоносних (зрілих довгострокових біологічних активів).

Особливості заповнення:

 • в акті наводяться такі відомості: найменування насаджень, їх оцінка, порода, вид і сорт, назва або номер ділянки, площа, рік посадки. Також вказується довжина насаджень в погонних метрах, порода, сортовий склад, кількість дерев, чагарників по плодово-ягідних насадженнях, наводиться схема посадки;
 • при складанні акта по незрілих довгострокових активах до досягнення продуктивного віку вони оцінюються за сумою витрат, понесених на їх закладку та вирощування. При їх переведенні у відповідну групу зрілих довгострокових біологічних активів вартість таких активів переоцінюється до справедливої вартості, зменшеної на витрати на місці продажу, якщо їх можна достовірно визначити. Якщо справедливу вартість неможливо визначити, вони можуть оцінюватися та обліковуватися в порядку, визначеному в ПБО 7.

Акт складає та підписує комісія, призначена керівником підприємства у складі її голови та членів.

Розглянемо умовний приклад заповнення акта за формою № ДБАСГ-1.

Приклад 1

Після закінчення посадкових робіт насіннячкового саду (яблуні сорту Кортланд) комісія у складі Гоцмана В. В. (головного агронома), Яковенка І. С. (агронома саду), Маяка С. Р. (бригадира) склала акт за формою № ДБАСГ-1. Вартість закладки саду становить 1 450 000,00 грн (виходячи із суми фактичних витрат, понесених на закладку).

Формування основного стада (Форма № ДБАСГ-2)

Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада) за формою № ДБАСГ-2 складаєтьсяу випадках оформлення переведення тварин в основне стадо (формування основного стада).

Особливістю заповнення такого акта є те, що у ньому зазначаються облікові групи — з якої і в яку переведено тварин, ідентифікаційний номер (інвентарний номер, кличку), стать, масть та інші особливості, час народження, кількість голів, вага, балансова вартість, ПІБ особи, за якою закріплено прийнятих тварини.

Складають та підписують акт:

зоотехнік, завідуючий фермою або бригадир у день формування основного стада;

особа, яка прийняла тварин під свою матеріальну відповідальність.

Належно оформлений акт приймання підписують:

особа, яка прийняла тварин під свою матеріальну відповідальність для підтвердження правильності здійснення господарських операцій;

особа, яка здала тварин;

зоотехнік;

керівник структурного підрозділу;

завідуючий фермою;

бухгалтер, після перевірки документа.

Акт використовується для обліку тварин в Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі (форма № ПБАСГ-12) та для зоотехнічного обліку.

У кінці місяця акт разом із звітом про рух тварин і птиці на фермі (форма № ПБАСГ-13) передається в бухгалтерію підприємства, де його використовують для відображення операцій по руху тварин в реєстрах бухгалтерського обліку.

Порядок переведення тварин в основне стадо та їх оцінка наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Порядок переведення тварин в основне стадо та їх оцінка

Вид і групи тварин

Назва і форма документа

Час складання документа

Порядок оцінки

що діяв до запровадження ПБО 30

згідно з вимогами ПБО 30

Телиці від одного до двох років осіменіні

Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада тварин) (форма № ДБАСГ-2)

При передачі в основне стадо

За живою масою та її плановою собівартістю, яку наприкінці року коригують до фактичної

За живою масою та її собівартістю, яка дорівнює справедливій вартості за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу, що була визначена на останню дату балансу і за якою вони відображаються в обліку на дату переведення

Бугайці на плем’я

Те саме

При передачі в основне стадо у 18-місячному віці

Те саме

Те саме

Свиноматки перевірювані

– « –

 

При переведенні в групу основних свиноматок після відлучення поросят першого опоросу

– « –

– « –

Кнурці перевірювані

– « –

При переведенні в групу основних кнурів у віці 18 — 22 місяці після оцінки продуктивності спарованих з ними свиноматок

– « –

– « –

Молодняк овець народження минулого року

– « –

При переведенні в основне стадо у віці 18 — 20 місяців після формування їх у маточні отари та проведення парування (в племінних вівчарських господарствах, які утримують овець тонкорунних порід вовного і м’ясного напрямів продуктивності, при перетримці — у віці 2,5 року)

За живою масою та її плановою собівартістю, яку в кінці року коригують до фактичної

За живою масою та її собівартістю, яка дорівнює справедливій вартості за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу, що була визначена на останню дату балансу і за якою вони відображаються в обліку на дату переведення

Молодняк звірів усіх видів

– « –

При переведенні молодняку звірів в основне стадо 31 грудня, а перехідного молодняку — не пізніше 28 — 29 лютого (крім нутрій). Молодняк нутрій: самки — після першого продуктивного парування на останнє число місяця, самці — у віці 8 місяців на останнє число місяця

За плановою собівартістю утримання, обчисленою виходячи з кількості кормо-днів перебування в групі після відлучення від маток. Молодняк народження минулого року — за вартістю на початок року та плановими витратами поточного року, обчисленими за кількістю кормоднів. У кінці року коригують до рівня фактичних витрат

За собівартістю, що була визначена на останню дату балансу і за якою вони відображаються в обліку на дату переведення

Молодняк кролів

– « –

При переведенні молодих самок в основне (доросле) стадо після відлучення від них кроленят першого окролу на останнє число місяця, а молодняку самців — у віці п’яти місяців на останнє число місяця

За живою масою і плановою собівартістю, яку в кінці року коригують до рівня фактичної

За живою масою та її собівартістю, яка дорівнює справедливій вартості за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу, що була визначена на дату балансу і за якою вони відображаються в обліку на дату переведення

Жеребці та кобили, мерини

– « –

При переведенні в основне стадо у віці трьох або чотирьох років залежно від розвитку (коней високого скакового та бігового класів переводять у старшому віці)

За вартістю на початок року та планових (а в кінці року фактичних) витрат на утримання у звітному періоді

За балансовою вартістю, за якою вони відображаються в обліку на дату переведення

Умовний приклад заповнення акта за формою № ДБАСГ-2 наведено у прикладі 2.

Приклад 2

ТОВ «Ромашка» задокументувала переведення двох теличок в основне стадо (теличка 1: інвентарний номер 1358, народжена 20.03.2015 р., вагою 390 кг, балансова вартість 9 750,00 грн, і теличка 2: інвентарний номер 1361, народжена 21.03.2015 р., вагою 375 кг, балансова вартість 9 375,00 грн). Теличок здав Щербак О. О., прийняв Чепіга Ю. М.

 

Списання багаторічних насаджень (форма № ДБАСГ-3)

Акт на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) за формою № ДБАСГ-3 складаєтьсядля оформлення процедури списання багаторічних насаджень.

Спеціально створена комісія визначає непридатність багаторічних насаджень і встановлює неможливість та/або неефективність їх використання.

Особливості заповнення:

 • в акті вказуються дані, які характеризують об’єкт, а саме: рік закладання; первісна вартість (переоцінка); сума нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку; причини списання; економічна (технічна) недоцільність та/або неможливість відновлення активів;
 • акт складається в одному примірнику у разі списання власних багаторічних насаджень та у двох — у разі списання орендованих багаторічних насаджень (один — для орендаря, другий — орендодавцю на підтвердження зміни складу та вартості орендованого майна).

Списання орендованих багаторічних насаджень

Багаторічні насадження за погодженням сторін підлягають списанню у разі коли вони стали непридатними для використання через знос або інші причини, незалежні від орендаря. Погодження сторін оформлюється письмово відповідно до договору оренди або як окрема угода. Цей документ є свого роду погодженням сторін про вилучення об’єкта зі складу орендованого майна та визначення умов використання матеріальних цінностей, одержаних від його списання. Після досягнення згоди між сторонами про списання об’єктів багаторічних насаджень здійснюються процедури їх ліквідації (розкорчовування).

Акт на списання складає комісія, до складу якої повинні входити представники орендаря та уповноважена особа від співвласників (орендодавців), а також представник комісії з організації вирішення майнових питань.

Після складання цього акта одразу вносяться зміни до переліку орендованого майна, який є додатком до договору оренди та акта приймання-передачі орендованого майна.

Списання внаслідок дії ­форс-мажорних обставин

Процедура ліквідації багаторічних насаджень внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) розпочинається за наявності відповідних висновків, підтверджених:

Торгово-промисловою палатою України про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України;

 • рішеннями Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затвердженими Верховною Радою України або рішенням Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повеней, пожежі та інших видів стихійного лиха;
 • висновками інших органів, уповноважених згідно із законодавством засвідчувати форс-мажорні обставини (висновки наукових закладів та проектних організацій «Укрдіпросад», довідки Центрів з гідрометеорології та інші підтвердні документи).

За наявності зазначених документів, а також погодження комісії по списанню багаторічних насаджень Мінагрополітики України (у разі якщо власником багаторічних насаджень є державне підприємство) підприємство має право списувати загиблі насадження.

Для цього наказом керівника підприємства створюється комісія, яка складається з голови комісії (керівника або його заступника) та членів комісії (головного бухгалтера або його заступника; осіб, на яких покладено відповідальність за збереження майна; працівників інженерних, технічних, технологічних та інших служб підприємства, які добре знають об’єкт основних засобів).

Заповнення акта за формою № ДБАСГ-3 розглянемо на умовному прикладі.

Приклад 3

ТОВ «Козачок» прийняло рішення про списання власних багаторічних насаджень (насіннячковий сад № 4, з яблунями, сорт Білий налив). Причина списання — хворобливість дерев та велика зрідженість насаджень. Сад повністю замортизований (первісна вартість дорівнює зносу — 19 450,00 грн).

 

Списання вибракованих тварин (Форма № ДБАСГ-4)

Акт на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибракування тварин) за формою № ДБАСГ-4складаєтьсядля списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибракування тварин). Зазначимо, що вибракування тварин відбувається у разі втрати ними господарсько-корисних якостей:

 • значного зниження продуктивності;
 • втрати племінної або робочої цінності;
 • захворювання невиліковними хворобами;
 • внаслідок травматичних наслідків, старості або недостатньої розвиненості.

Особливістю заповнення цього акта є те, що в ньому зазначаються кличка (інвентарний номер) тварини, порода, батьки, жива вага на дату вибракування, стан вгодованості, причина вибракування.

Складає та підписує акт постійно діюча комісія, яка проводить безпосередній огляд тварин основного стада, призначених до списання, і встановлює причини, що це обумовили. Також комісія визначає подальше використання вибракованих тварин. Підписують акт голова та члени комісії.

Розглянемо умовний приклад заповнення акта за формою № ДБАСГ-4.

Приклад 4

ТОВ «Карапуз» проводить вибракування корови (з основного стада ВРХ) з метою подальшого забою. Інвентарний номер корови — 2468, жива вага тварини на момент складання акта — 430 кг, за даними Книги обліку руху тварин та птиці  — 465 кг. Причина вибракування корови — обвал приміщення з нанесенням травми тварині (пошкодження тазової кості).

Оприбуткування активів рослинництва (Форма № ПБАСГ-1)

Акт на оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю, за формою № ПБАСГ-1складаєтьсядля оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю. Оприбуткування здійснюється на дату балансу.

Особливості заповнення:

 • експертною комісією з оцінки визначається справедлива вартість окремо за рослинами(озимі зернові, з них озима пшениця; ярові зернові, з них ячмінь, горох; технічні культури; соняшник, цукровий буряк тощо) або за однорідними групами, які складаються з окремих підвидів сільськогосподарських рослин (озимі та ярі зернові), чи окремими культурами (пшениця, ячмінь, кукурудза на зерно, соняшник, цукровий буряк, картопля тощо) на певному полі, площі. Вони обліковуються як поточні біологічні активи рослинництва, оцінені за справедливою вартістю, й оприбутковуються цим актом;
 • зазначаються склад експертної комісії, назва об’єкта обліку, площа в гектарах, оцінка якості посіву, прогнозовані урожайність та валовий збір, справедлива вартість поточного біологічного активу рослинництва.

Складає та підписує акт спеціально створена комісія.

Бухгалтером перевіряється правильність заповнен­ня реквізитів та складається кореспонденція рахунків: Дт 211 «Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю» Кт 231 «Рослинництво».

Розглянемо умовний приклад заповнення акта за формою № ПБАСГ-1.

Приклад 5

ТОВ «Кортеж» на дату складання балансу (30 вересня) здійснює оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва. Експертною комісією підприємства встановлено, що справедлива вартість кукурудзи на полі № 4 становить 1 474 200,00 грн. В основу цього показника взято площу посіву — 54 га, прогнозовану урожайність — 60 ц/га та прогнозований валовий збір — 3 240 ц. Середня закупівельна ціна на дату балансу — 4 550,00 грн за т.

Списання активів рослинництва (Форма № ПБАСГ-2)

Акт на списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (на початок збирання врожаю),за формою № ПБАСГ-2складається  для списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю. Таке списання здійснюється на момент збирання врожаю.

Особливістю заповнення цього акта є те, що в ньомузазначаються назва об’єкта обліку, площа в гектарах та справедлива вартість поточного біологічного активу рослинництва.

Складають і підписують акт керівник структурного підрозділу та бухгалтер. Крім того, свій підпис на акті ставить особа, до обов’язку якої входить контролювати списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю.

Цей первинний документ є підставою для відображення в бухгалтерському обліку вибуття поточних біологічних активів рослинництва за Кт субрахунку 211 «Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю» в кореспонденції з Дт субрахунку 231 «Рослинництво».

Розглянемо умовний приклад заповнення акта за формою № ПБАСГ-2.

Приклад 6

На момент збирання врожаю ТОВ «Колосок» проводить списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю. Справедлива вартість озимої пшениці сорту «Васса» на полі площею 120 га становить 3 510 000,00 грн.

 

Оприбуткування приплоду (Форма № ПБАСГ-3)

Акт на оприбуткування приплоду тварин за формою № ПБАСГ-3складається для оформлення отриманого на фермі приплоду тварин: телят, поросят, ягнят, лошат та ін.

Особливості заповнення:

акт складається у двох примірниках в день одержання приплоду окремо за кожним видом приплоду тварин. Один примірник передається до бухгалтерії підприємства наступного дня після його складання, де він стає підставою для оприбуткування приплоду в бухгалтерських регістрах. Другий є підставою для здійснення записів у Книгу обліку руху тварин і птиці на фермі (форма № ПБАСГ-12) і в кінці місяця також надходить до бухгалтерії підприємства разом зі Звітом про рух тварин і птиці на фермі (форма № ПБАСГ-13);

в акті фіксуються ПІБ працівника, за яким закріплено тварин, кличка або номер матки, кількість голів і маса отриманого приплоду, присвоєні їм інвентарні номери, грошова оцінка одержаного приплоду, підписи осіб, які підтверджують одержання приплоду. Окремо фіксуються мертвонароджені тварини.

Складають акт завідуючий фермою, зоотехнік або бригадир. Водночас свій підпис під актом ставлять  керівник структурного підрозділу, зоотехнік, завідуючий фермою та бухгалтер (після перевірки даних акта).

Зауважимо, що дані акта, крім свого основного призначення (для обліку поголів’я тварин), використовуються в бухгалтерії для нарахування оплати праці працівникам ферм.

Довідково
При одержанні приплоду (телят, поросят, ягнят, лошат, нових сімей бджіл, курчат, гусенят, каченят, індичат, щенят) потрібно дотримуватися встановленого порядку його документального оформлення та оцінки для цілей оприбуткування і визначення матеріально відповідальних осіб за подальше зберігання поголів’я тварин і птиці. Цей порядок наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Порядок оприбуткування приплоду та його оцінка

Вид тварин

Назва і форма документа

Час складання документа

Порядок оцінки

що діяв до запровадження ПБО 30

згідно з вимогами ПБО 30

1

2

3

4

5

Телята

Акт на оприбуткування приплоду тварин (форма № ПБАСГ-3)

У день народження

За плановою (в кінці року   за фактичною) собівартістю 60 кормоднів утримання корови

За справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, визначення справедливої вартості ґрунтується на цінах активного ринку. За наявності кількох активних ринків біологічних активів їх оцінка ґрунтується на даних того ринку, на якому підприємство передбачає продавати біологічні активи

Поросята

Те саме

У день опоросу

За плановою (в кінці року   за фактичною) собівартістю 1 ц живої ваги відлучених поросят

Те саме

Ягнята

Те саме

У день окоту

За плановою собівартістю голови приплоду (в кінці року дооцінюють до фактичної) виходячи з того, що на приплід відносять 12 % витрат основного стада романівської породи, 15 % каракульської та 10 % витрат усіх інших порід

 

– « –

Курчата, гусенята, каченята, індичата

Акт на вихід і сортування добового молодняку птиці (форма № ПБАСГ-5)

У добовому віці

За плановою (в кінці року дооцінюють до фактичної) собівартістю добового молодняку

– « –

Щенята норок, лисиць, песців, нутрій, соболів і кроленята

Нагромаджувальний акт на оприбуткування приплоду тварин (форма № ПБАСГ-7)

У день огляду, а підсумковий акт — після завершення щеніння, але не пізніше останнього дня місяця

За собівартістю в сумі 50 % — на момент відлучення від маток із коригуванням у кінці року до фактичної собівартості

За справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу в сумі 50 % — на момент відлучення від матки із коригуванням при складанні підсумкового акта після завершення щеніння

Лошата коней:  робочих,      племінних

Акт на оприбуткування приплоду тварин (форма № ПБАСГ-3)

У добовому віці

За плановою (в кінці року за фактичною) собівартістю 60 кормоднів утримання дорослих коней

За справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу

Умовний приклад заповнення акта за формою № ПБАСГ-3 наведено у прикладі 7.

Приклад 7

13.02.2017 р. на фермі ВРХ (структурний підрозділ 13) ТОВ «Кульбаба» отримано приплід від корови, яку закріплено за Валяєвою Н.С. (структурний підрозділ 13). Маса народженої телички становила 26 кг. Оприбуткування приплоду відображено у відповідному акті.

 

Вибуття тварин (Форма № ПБАСГ-6)

Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва (забій, прирізка та падіж) за формою № ПБАСГ-6 складається  для обліку тварин, птиці у разі їх падежу, вимушеної прирізки, а також забою тварин всіх облікових груп (молодняк тварин, тварини на відгодівлі, птиця, тварини основного стада). Акт складається в день вибуття на кожний випадок забою тварин, знятих з відгодівлі або нагулу, вимушеної прирізки, падежу чи загибелі від стихійного лиха тварин, або з інших причин вибуття.

! Вибракування тварин із основного стада для постановки на відгодівлю й реалізації без забою на підприємстві оформлюється актом на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин) (форма № ДБАСГ-4). 

Особливості заповнення:

 • потрібно детально зазначити групу тварин чи вид птиці за інвентарними номерами та породою, стать, вік тварин, вгодованість, причину та діагноз чи обставини вибуття тварин і птиці, а також можливе використання продукції (в їжу, на годівлю худобі, підлягає знищенню тощо);
 • якщо шкура тварини, що загинула, має товарну цінність і може бути реалізована, в акті зазначається: «Шкура знята і здана на склад за накладною №...». Коли ж із певних причин її не використовують, то в документі зазначають: «Труп утилізовано разом зі шкурою»;
 • після оформлення акт передається керівнику підприємства на розгляд і затвердження;
 • після затвердження акта виконують записи про вибуття поголів’я в Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі (форма № ПБАСГ-12) і його разом зі Звітом про рух тварин і птиці на фермі (форма № ПБАСГ-13) подають до бухгалтерії господарства.

Складає та підписує акт комісія у складі зоотехніка, ветеринарного лікаря, завідувача фермою (бригадира) та особи, за якою було закріплено тварину. В кінці акта матеріально відповідальна по забійному пункту особа розписується про прийняття продукції від забою на відповідальне зберігання для подальшого відправлення на склад чи для продажу.

Розглянемо умовний приклад заповнення акта за формою № ПБАСГ-6.

Приклад 8

На фермі ВРХ ТОВ «Кармен» травмувалася телиця (вікова група — телиці від одного до двох років осіменені). Спеціально створена комісія прийняла рішення про необхідність термінової прирізки тварини. Одержана продукція від забою передаватиметься для переробки на підприємстві з метою подальшого внутрішнього використання (харчування на власній кухні та реалізації працівникам підприємства).

Переведення в іншу групу (Форма № ПБАСГ-9)

Акт на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активівзаформою № ПБАСГ-9складається у всіх випадках оформлення переведення тварин (телят, поросят, ягнят, лошат, птиці, кролів, звірів тощо) з однієї статево-вікової групи до іншої, включаючи переведення тварин до основного стада. Документ є універсальним і використовується щодо всіх видів і облікових груп тварин. Складається у день переведення тварин і птиці з однієї групи до іншої, відлучення молодняку звірів і кролів.

Особливості заповнення:

 • зазначаються облікові групи, з якої і до якої переведено тварин, ідентифікаційний номер (інвентарний номер, кличка), стать, масть та інші особливості, дата народження, кількість голів, вага, балансова вартість, прізвище, ім’я, по батькові особи, за якою закріплено прийнятих тварин;
 • правильність здійснення господарських операцій підтверджує своїм підписом особа, яка прийняла тварин під свою матеріальну відповідальність;
 • у разі якщо тварин передають до групи, що перебуває на іншій фермі, або переводять до основного стада, такий акт складають у двох примірниках. Перший залишають на фермі, що передає тварину, інший передають підрозділу, який одержує її.

Акт складають зоотехнік, завідуючий фермою або бригадир у день переведення тварин і птиці з однієї групи до іншої.

У кінці місяця такий акт разом із звітом про рух тварин і птиці на фермі (форма № ПБАСГ-13) передають до бухгалтерії підприємства, де його використовують для відображення операцій з руху тварин у реєстрах бухгалтерського обліку.

Порядок переведення тварин із групи в групу та їх оцінки наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Порядок переведення тварин із групи в групу та їх оцінки

Вид і група тварин

Назва і форма документа

Час складання документа

Порядок оцінки

що діяв до запровадження
ПБО 30

згідно з вимогами ПБО 30

1

2

3

4

5

Телята до року

Акт на переведення тварин із групи в групу в межах поточних біологічних активів (форма № ПБАСГ-9)

При переведенні в групу:

телиць від одного до двох років осіменених;

телиць від одного до двох років не осіменених;

бичків в групу ремонтного молодняку (бугайці на плем’я);

на відгодівлю згідно з технологією

За живою масою та її плановою собівартістю, яку наприкінці року коригують до фактичної

За живою масою та її собівартістю, яка дорівнює справедливій вартості, за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу, що була визначена на останню дату балансу і за якою вони відображаються в обліку на дату переведення

Телиці від одного до двох років осіменені

Те саме

При передачі в основне стадо

Те саме

Те саме

Бугайці на плем’я

– « –

При передачі в основне стадо у 18-місячному віці

– « –

– « –

Поросята до двох місяців

– « –

При переведенні в групу від двох до чотирьох місяців

– « –

– « –

Поросята від двох до чотирьох місяців

– « –

При переведенні в групу:

свинки ремонтні;

кнурці ремонтні;

на відгодівлю згідно з технологією

– « –

– « –

Свинки ремонтні

Те саме

При переведенні в групу очікуваних свиноматок при масі 100 — 120 кг (через один місяць після першого продуктивного парування)

Те саме

Те саме

Свиноматки перевірювані

– « –

При переведенні в групу основних свиноматок після відлучення поросят першого опоросу

– « –

– « –

Кнурці ремонтні

– « –

При переведенні в групу очікуваних кнурців у віці допуску до парування (12 — 14 місяців) та при досягненні живої маси не менше 160 кг і після перевірки їх продуктивності

– « –

– « –

Кнурці перевірювані

– « –

При переведенні в групу основних кнурів у віці 18 — 22 місяці після оцінки продуктивності спарованих з ними свиноматок

– « –

– « –

Ягнята чи козлята народження звітного року

– « –

При відлученні від матки у чотири-п’ятимісячному віці

При відлученні від маток дооцінюють ще на 50 % планової вартості молодняку в момент відлучення; наприкінці року уточнюють оцінку виходячи з фактичних витрат

При відлученні від маток дооцінюють на 50 % справедливої вартості за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу

Молодняк овець народження минулого року

– « –

При переведенні в основне стадо у віці 18 — 20 місяців після формування їх у маточні отари та проведення парування (в племінних вівчарських господарствах, які утримують овець тонкорунних порід вовного і м’ясного напрямів продуктивності, при перетримці — у віці 2,5 року)

За живою масою та її плановою собівартістю, яку в кінці року коригують до фактичної

За живою масою та її собівартістю, яка дорівнює справедливій вартості за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу, що була визначена на останню дату балансу і за якою вони відображаються в обліку на дату переведення

Молодняк птиці:

курей;

гусей;

качок;

індиків

– « –

При переведенні в групу у віці:

150 днів;

240 днів;

180 днів;

240 днів

Те саме

Те саме

Молодняк звірів усіх видів

– « –

При переведенні молодняку звірів в основне стадо 31 грудня, а перехідного молодняку — не пізніше 28 — 29 лютого (крім нутрій). Молодняк нутрій: самки — після першого продуктивного парування на останнє число місяця, самці — у віці восьми місяців на останнє число місяця

За плановою собівартістю утримання, обчисленою виходячи з кількості кормоднів перебування в групі після відлучення від маток. Молодняк народження минулого року — за вартістю на початок року та плановими витратами поточного року, обчисленими за кількістю кормоднів. У кінці року коригують до рівня фактичних витрат

За собівартістю, що була визначена на останню дату балансу і за якою вони відображаються в обліку на дату переведення

Молодняк кролів

– « –

При переведенні молодих самок в основне (доросле) стадо після відлучення від них кроленят першого окролу на останнє число місяця, а молодняку самців — у віці п’яти місяців на останнє число місяця

За живою масою і плановою собівартістю, яку в кінці року коригують до рівня фактичної

За живою масою та її собівартістю, яка дорівнює справедливій вартості за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу, що була визначена на дату балансу і за якою вони відображаються в обліку на дату переведення

Жеребці та кобили, мерини

– « –

При переведенні в основне стадо у віці трьох або чотирьох років залежно від розвитку (коней високого скакового та бігового класів переводять у старшому віці)

За вартістю на початок року та планових (а в кінці року фактичних) витрат на утримання у звітному періоді

За балансовою вартістю, за якою вони відображаються в обліку на дату переведення

Тварини основного стада

– « –

При переведенні на відгодівлю після втрати виробничого призначення

За балансовою вартістю

Те саме

 

Заповнення акта за формою № ПБАСГ-9 наведено у прикладі 9.

Приклад 9

На фермі ВРХ ТОВ «Олімпік» відбувається оформлення переведення тварини (теляти з групи «телята на випоюванні» у групу «телята на дорощуванні»). Інвентарний номер тварини — 4320, порода — червона степова, вага — 134 кг, балансова вартість — 2 976,00 грн. Теля прийняв Чубатий Станіслав Володимирович.

 

Зважування тварин (Форма № ПБАСГ-10)

Відомість зважування тварин за формою № ПБАСГ-10 складається для визначення фактичної живої ваги тварин, яка у процесі вирощування або відгодівлі тварин збільшується. Загалом для документального оформлення приросту тварин за звітний період застосовують дві спеціалізовані форми первинних документів, а саме зазначену відомість і розрахунок визначення приросту (форма № ПБАСГ-11). Детальніше про заповнення останнього читайте на с. 22.

Довідково
Основною продукцією, яку одержують від молодняку на вирощуванні та відгодівлі, є приріст живої ваги. Для того щоб його визначити, тварин необхідно зважувати.
Молодняк та відгодовуване поголів’я великої рогатої худоби і свиней обов’язково зважують щомісяця, а також при переведенні у наступну вікову групу, з ферми на ферму, від однієї матеріально відповідальної особи до іншої, в основне стадо, при вибракуванні з основного стада, у момент падежу, забою, продажу тощо. Дані про вагу тварин записують у відповідні документи (акти на переведення худоби і птиці та ін.). Результат зважування молодняку тварин і тварин на відгодівлі, що залишилися в групі на кінець звітного періоду, відображають у відомості зважування тварин (форма № ПБАСГ-10).

Особливістю заповнення відомості є те, що в ній зазначаються вид і група тварин, ідентифікаційний номер тварини (інвентарний номер), вага на дату попереднього зважування, вага на дату зважування й різниця, яка становить приріст живої ваги або довагу.

Відомість складають: зоотехнік, завідуючий фермою чи бригадир в одному примірнику при щомісячних, періодичних і вибіркових зважуваннях тварин при визначенні приросту їхньої живої ваги, а також у випадках надходження й вибуття тварин з підприємства за видами і обліковими групами тварин. Підписують відомість зоотехнік, бригадир і працівник, за яким закріплено худобу.

Загальні підсумки відомості про вагу тварин за відповідними групами використовують для складання розрахунку визначення приросту (форма № ПБАСГ-11). Відомість зважування тварин надають до бухгалтерії одночасно зі звітом про рух тварин і птиці на фермі (форма № ПБАСГ-13).

Умовний приклад заповнення відомості за формою № ПБАСГ-10 наведено у прикладі 10.

Приклад 10

На фермі ВРХ ТОВ «Хамон» 29.09.2017 р. проведено зважування групи тварин «телята на дорощуванні 2017 р. н.». Результат зважування оформлено відомістю № 27.

 

Приріст тварин (Форма № ПБАСГ-11)

Розрахунок за формою № ПБАСГ-11 складається для визначення приросту живої ваги тварин.

Довідково

Приріст живої ваги тварин є продукцією вирощування молодняку тварин, птиці та тварин на відгодівлі. Не визначають приріст живої ваги і не дооцінюють доросле поголів’я птиці, кролів, звірів і бджіл. Цей документ є логічним завершенням відомості зважування тварин (форма № ПБАСГ-10). Зауважимо, що приріст живої ваги у такій відомості можна визначити лише за поголів’ям, що було на початок і кінець періодів, за якими здійснювалося зважування тварин, тобто на дату цього зважування й дату попереднього зважування. Однак між цими датами в поголів’ї тварин відбуваються зміни: надходження тварин у облікову групу й вибуття тварин із цієї групи. Тому для того щоб визначити загальний приріст живої ваги у відповідній обліковій групі, необхідно крім відомості за формою № ПБАСГ-10 взяти до уваги й зміни, що відбулися у складі поголів’я за звітний період (його надходження й вибуття). Розрахунок визначення приросту живої ваги з урахуванням руху поголів’я здійснюється у розрахунку визначення приросту (форма № ПБАСГ-11).
Врахуйте, що по молодняку, приріст ваги якого не визначають (лошата, звірі), щомісяця розраховують вартість приросту тварин за фактичною кількістю кормоднів та плановою собівартістю утримання голови протягом одного дня (кормодня).

Особливості заповнення:

 • при розрахунку кількості приросту ваги до живої маси тварин певної групи на кінець звітного періоду додається жива вага тварин, що вибули з цієї вікової групи протягом звітного періоду, включаючи загиблих тварин. Від одержаного підсумку віднімають масу тварин, які надійшли в зазначену вікову групу за відповідний звітний період, і живу вагу худоби та птиці, що була в групі на початок звітного періоду;
 • для визначення середньодобового приросту необхідно одержаний приріст за відповідною статево-віковою групою за звітний період поділити на кількість кормоднів у цьому періоді. Кількість кормоднів визначається шляхом множення середнього поголів’я за звітний період на кількість днів у цьому періоді.

Зазначену форму складає завідуючий фермою чи бригадир щомісяця в цілому по фермі й облікових групах тварин на підставі даних відомостей зважування тварин (форма № ПБАСГ-10) і відповідних документів на надходження й вибуття тварин.

Розрахунок визначення приросту разом зі звітом про рух тварин і птиці на фермі передається до бухгалтерії і є підставою для оприбуткування отриманого приросту живої ваги й нарахування заробітної плати працівникам тваринництва.

Розглянемо умовний приклад заповнення розрахунку за формою № ПБАСГ-11.

Приклад 11

На фермі ВРХ ТОВ «Хамон» 29.09.2017 р. проведено зважування груп тварин: «телята на дорощуванні 2017 р. н.», «бички на дорощуванні 2016 р. н.» та «телички на дорощуванні 2016 р. н.». Результат зважування оформлено відомостями від 29.09.2017 р. № 25,  № 26 та № 27. За даними цих відомостей та враховуючи рух тварин, складено розрахунок визначення приросту за вересень 2017 р.