Другие налоги

Як обліковуються платники

06.11.2017 / 17:58

Особи, які планують займатися господарською діяльністю, підлягають взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах. Облік таких платників ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Загальні положення

З метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку) (п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу).

Пунктами 63.4 і 63.5 цієї статті передбачено, що взяття на облік платників податків — юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів здійснюється після їх державної реєстрації чи включення відомостей про них до відповідних державних реєстрів на умовах, що визначаються законодавчими актами України, крім випадків, визначених Податковим кодексом, коли органами реєстрації є контролю­ючі органи або коли проведення державної реєстрації платника податків у відповідному статусі законодавством не передбачається.

Усі фізичні особи — платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків у порядку, визначеному Податковим кодексом.

Фізичні особи — підприємці та особи, які мають намір провадити незалежну професійну діяльність, підлягають взяттю на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом.

Згідно зі ст. 4 Закону про ЄСВ підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами; філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України; фізичні особи — підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, тощо є платниками єдиного внеску.

Взяття на облік зазначених осіб як платників єдиного внеску здійснюється контролюючими органами шляхом внесення відповідних відомостей до реєстру страхувальників.

Облік платників, відомості щодо яких включаються до ЄДР

Взяття на облік платників, відомості щодо яких включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР), контролюючими органами здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, що проводяться державними реєстраторами, та процедур узяття на облік платників, що забезпечуються конт­ролюючими органами.

Взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб — підприємців як платників податків та як платників єдиного внеску в контролюючих органах здійснюється на підставі відомостей з ЄДР, наданих державним реєстратором згідно із Законом про держреєстрацію, у день отримання зазначених відомостей контролюючими органами.

Слід зауважити, що обмін відомостями (запитами) про здійснення дій з державної реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб — підприємців здійснюється у порядку інформаційної взаємодії між ЄДР та інформаційними системами ДФС у робочий час з інтервалом не більше ніж 2 год (пп. 1 п. 2 наказу № 759/5/371).

При цьому взяття на облік юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб — підприємців підтверджується відомостями, що оприлюднюються на порталі електронних сервісів ЄДР.

Як обліковуються платники, відомості щодо яких не включаються до ЄДР

Юридичних осіб та їх відокремлені підрозділи, для яких законом установлено особливості їх державної реєстрації та які не включаються до ЄДР, а також фізичних осіб, які не є підприємцями та здійснюють незалежну професійну діяльність, беруть на облік за основним місцем обліку в день надходження від них відповідних заяв та інших документів, визначених у розді­лах ІV — VI Порядку № 1588 та розділі ІІІ Порядку № 1162.

Після державної реєстрації (легалізації, акредитації чи засвідчення факту створення іншим способом) відокремленого підрозділу нерезидента або державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, такі платники зобов’язані подати документи для взяття їх на облік як платника податків та як платника єдиного внеску до контролюючого органу за їх місце­знаходженням.

Документи, що подаються платниками для взяття на облік у контролюючих органах, перевіряються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, і в разі виявлення помилок або подання недостовірних відомостей повертаються для виправлення. Платники, які не подали протягом п’яти календарних днів, що настають за днем отримання повернутих документів, виправлених документів для взяття на облік у контролюючих органах або повторно подали такі документи з помилками, несуть відповідальність згідно із законом.

Розглянемо, які документи подаються платниками, відомості щодо яких не включаються до ЄДР, у таблиці.

Категорія платників,
відомості щодо яких не включаються до ЄДР

Підстави (документи)
для взяття на облік

Спосіб і строки
подання документів

Військова частина

Як платника податків:

заява за формою № 1-ОПП;

завірена відповідним органом копія свідоцтва про реєстрацію
військової частини як суб’єкта господарської діяльності
у Збройних Силах України;

копія документа відповідного центрального органу виконавчої влади, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ.

 

У разі якщо військова частина не провадить господарської діяльності, однак при цьому є платником податків (податковим агентом), то замість свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб’єкта господарської діяльності у Збройних Силах України має бути надано підтвердний документ (документи) відповідного міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, що містить (містять) відомості про те, що військова частина є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства (із зазначенням даних про створення), не здійснює господарської діяльності у розумінні Закону № 1076, не перебуває на обслуговуванні централізованої бухгалтерії та зобов’язана самостійно вести бухгалтерський облік, утримувати та/або сплачувати податки і збори до бюджету із зазначенням видів податків.

 

Як платника єдиного внеску:

заява про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ

Протягом 10 календарних днів після отримання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб’єкта господарювання документи подаються до контролюючого органу за місцем дислокації

Відокремлений підрозділ нерезидента, який відповідає визначенню постійного представництва

Як платника податків:

заява про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток за формою № 1-РПП;

копія документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;

копія документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію чи засвідчення факту створення іншим способом.

 

Як платника єдиного внеску:

заява про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ.

 

Підставою для взяття на облік (внесення змін, перереєстрації) такого постійного представництва є належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на території України згідно із законом

Постійне представництво протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації (акредитації, легалізації) подає документи до контролюючого органу

Відокремлений підрозділ нерезидента, який не відповідає поняттю постійного представництва нерезидента у значенні, наведеному в пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу та п. 5.1 Порядку № 1588

Як платника податків:

заява за формою № 1-ОПП;

копія документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;

копія документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію чи засвідчення факту створення іншим способом.

 

Як платника єдиного внеску:

заява про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ

У 10-денний строк після державної реєстрації (легалізації, акредитації чи засвідчення факту створення іншим способом) подає документи до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням

Іноземна компанія або організація чи дипломатична місія, яка отримала майнові права на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні

Заява за формою № 1-ОПП (у розділі 9 заяви замість даних про керівника зазначаються дані про представника);

копія витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою (крім дипломатичних місій);

нотаріально засвідчена копія правовстановлюючих документів, якими підтверджується право власності на нерухомість або право власності чи користування земельною ділянкою, виданих та зареєстрованих на ім’я нерезидента уповноваженими органами України;

копії документів (з пред’явленням оригіналів), якими підтверджуються повноваження представника платника податку та відомості, зазначені у заяві

Нерезидент подає документи до контролюючого органу за місце­знаходженням відповідного об’єкта

Іноземні юридичні особи — виконавці проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих Мінекономрозвитку України

Взяття на облік виконавця здійснюється контролюючим органом за адресою виконавця в Україні із присвоєнням податкового номера.

Підставою для взяття на облік є лист-звернення та копія реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, подані виконавцем, або відомості про державну реєстрацію проекту (програми) міжнародної технічної допомоги та/або копія реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, отримані від Мінекономрозвитку України відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою № 153.

У разі отримання від Мінекономрозвитку України інформації про наявність податкових пільг, передбачених законодавством та міжнародними договорами України в рамках реалізації проектів (програм), до реєстру платників податків — нерезидентів вноситься ознака «має право на податкові пільги».

Не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік виконавця контролюючий орган надсилає йому лист-повідомлення про взяття на облік із зазначенням податкового номера

Відповідні записи та відмітки вносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб та реєстру платників податків — нерезидентів

Дипломатичні місії

Підстави для здійснення обліку:

дипломатична місія здійснює виконання функцій податкового агента щодо сплати ПДФО;

за заявою дипломатичної місії контролюючим органом приймається рішення про відшкодування з бюджету ПДВ.

 

У разі необхідності за письмовим зверненням дипломатичної місії, яка виконує обов’язки податкового агента щодо сплати ПДФО, їй видається довідка про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, за формою № 34-ОПП

Дипломатична місія за її зверненням включається до Єдиного банку даних юридичних осіб за податковим номером, наданим контролюючим органом, без подання додаткових документів, про що контролюючий орган інформує дипломатичну місію не пізніше наступного робочого дня після такого включення

Інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції

Заява за формою № 1-ОПП;

копія зареєстрованої угоди про розподіл продукції;

копія свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції.

 

Якщо багатостороння угода про розподіл продукції передбачає можливість реєстрації не лише оператора, але й інвесторів як платників ПДВ за угодою, то податкові номери інвесторам за такою угодою надаються контролюючими органами за основним місцем обліку інвесторів на підставі отриманого від оператора рішення про реєстрацію всіх інвесторів як платників ПДВ за угодою про розподіл продукції

Протягом 10 календарних днів після реєстрації угоди або після набрання нею чинності подає документи до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (основним місцем обліку)

Уповноважена особа договору про спільну діяльність

Заява за формою № 1-ОПП;

копія договору (контракту) про спільну діяльність.

 

До цих документів додаються:

інформаційна картка договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору, якщо до складу учасників договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор;

копії документів, що підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління відповідно до законодавства, засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо договором передбачено використання нерухомого майна державної власності, що перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні учасника договору про спільну діяльність;

копії спеціальних дозволів на користування надрами, якщо договором передбачено використання надр.

 

Взяття на облік договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності за участю іноземного інвестора здійснюється після державної реєстрації договору (контракту) Мінекономіки АР Крим, обласним, Київським або Севастопольським міським управлінням зовнішніх економічних зв’язків згідно з Положенням про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженим постановою № 112

Подає документи одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку

 

Управитель майна за договором управління майном

Заява за формою № 1-ОПП;

копія договору управління майном (договір управління нерухомим майном має бути
нотаріально засвідченим)

 

Подає документи одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку

Фізична особа, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність

Як платника податків:

заява за формою № 5-ОПП;

копія реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, якщо заявник є приватним нотаріусом;

копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, якщо заявник є адвокатом, який провадить адвокатську діяльність індивідуально;

копія свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Мін’юсті України за формою, що відповідає додатку 9 до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом № 86/5, якщо заявником є судовий експерт, який не є працівником державної спеціалізованої установи та отримав право самостійно провадити судово-експертну діяльність;

копія посвідчення приватного виконавця, якщо заявником є приватний виконавець;

копія свідоцтва про право на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), якщо заявником є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор).

 

Як платника єдиного внеску:

 заява про взяття на облік платника єдиного внеску
за формою № 1-ЄСВ

Протягом 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, подає документи особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання

 

Зверніть увагу
Одночасно з поданням заяви та копій документів пред’являються оригінали відповідних документів. При цьому у разі подання документів поштовим відправленням копії документів мають бути засвідчені нотаріально або державним органом, який видав (зареєстрував) документи чи акредитував (зареєстрував, легалізував) платника податків. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Які документи надсилаються платникам

Після взяття на облік у контролюючих органах платників, відомості щодо яких не включаються до ЄДР, контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня надсилає:

 • довідку про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, за формою № 34-ОПП або Свідоцтво про реєстрацію інвестора та угоди про розподіл продукції як платника податків за формою № 4-УРП для угоди про розподіл продукції;
 • повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 2-ЄСВ.

При цьому в довідці про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, за формою № 34-ОПП може бути зазначено такі строки її дії:

 • для фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, зазначається строк, якщо такий строк вказаний у свідоцтві про реєстрацію чи іншому документі (дозволі, сертифікаті тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності;
 • для договору про спільну діяльність зазначається строк дії договору про спільну діяльність, якщо такий строк указаний у договорі;
 • для договору управління майном зазначається строк дії договору управління майном, указаний у договорі, або п’ять років, якщо сторони не визначили строку дії договору управління майном;
 • якщо платник податків створений на визначений строк чи перебуває на обліку в контролюючому органі до визначеного терміну, зазначається відповідна дата.

Дані, що оприлюднюються

З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією ДФС оприлюднює на своєму офіційному порталі не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік дані:

 • про взяття на облік як платників податків юридичних осіб, їх відо­кремлених підрозділів та самозайнятих осіб;
 • з реєстру страхувальників про взяття на облік/зняття з обліку страхувальника.

Дані про взяття на облік як платника податків містять такі відомості:

 • податковий номер (для юридичної особи та її відокремленого підрозділу);
 • найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи);
 • місцезнаходження;
 • дата та номер запису про взяття на облік;
 • найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків;
 • відомості про надіслання відповідним контролюючим органом державному реєстратору повідомлень у зв’язку з припиненням юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що передбачені законодавством.

Дані з реєстру страхувальників містять такі відомості:

 • податковий номер (для юридичної особи та її відокремленого підрозділу);
 • найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи);
 • дата взяття на облік платника єдиного внеску;
 • реєстраційний номер платника єдиного внеску;
 • найменування контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку;
 • клас професійного ризику виробництва та код КВЕД, за яким призначено клас ризику (за період до 01.01.2016 р.);
 • дата зняття з обліку платника єдиного внеску.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про держреєстрацію — Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон № 1076 — Закон України від 21.09.99 р. № 1076-XIV «Про господарську діяльність у Збройних Силах України». Постанова № 112 — постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.97 р. № 112 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора». Постанова № 153 — постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги». Наказ № 86/5 — наказ Мін’юсту України від 09.08.2005 р. № 86/5 «Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів» (втратив чинність). Наказ № 759/5/371 — наказ Мін’юсту України та Мінфіну України від 18.03.2016 р. № 759/5/371 «Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Державної фіскальної служби України». Порядок № 1162 — Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 24.11.2014 р. № 1162. Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588