Таможенное дело

Індивідуальний режим ліцензування

13.11.2017 / 17:30

За порушення вимог законодавства України до суб’єктів ЗЕД та іноземних суб’єктів господарської діяльності застосовується відповідальність у вигляді спеціальних санкцій, визначених ст. 37 Закону про ЗЕД. Одним із видів таких санкцій є застосування індивідуального режиму ліцензування. Розглянемо, коли та як застосовуються спеціальні санкції до суб’єктів ЗЕД.

Насамперед слід зазначити, що держава та її органи не мають права безпосередньо втручатися в ЗЕД суб’єктів такої діяльності, за винятком випадків, коли таке втручання здійснюється згідно із законами України. Так, Закон про ЗЕД визначає компетенцію центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики — Мінекономрозвитку України, зокрема, щодо здійснення контролю за додержанням всіма суб’єктами ЗЕД чинних законів України та умов міжнародних договорів України; органів доходів і зборів — щодо здійснення митного контролю в Україні згідно з чинними законами України.

Митне регулювання ЗЕД здійснюється відповідно до принципів, закріплених ст. 13 Закону про ЗЕД, а саме:

 • Україна самостійно здійснює митне регулювання ЗЕД на своїй території. Митну політику України визначає Верховна Рада України;
 • митне регулювання ЗЕД здійснюється згідно з цим Законом, Митним кодексом, законами України про митне регулювання, Єдиним митним тарифом України та міжнародними договорами України;
 • ліцензування зовнішньоекономічних операцій визначається як комплекс адміністративних дій органу виконавчої влади з питань економічної політики з надання дозволу на здійснення суб’єктом ЗЕД експорту (імпорту) товарів;
 • до суб’єктів ЗЕД (іноземних суб’єктів господарської діяльності), які провадять демпінг, а також тих держав, які застосовують щодо України дискримінаційні дії, можуть вживатися митні заходи, передбачені статтями 29, 31 та 37 зазначеного Закону.

Санкції може бути застосовано до суб’єктів ЗЕД або іноземних суб’єктів господарської діяльності протягом трьох років з дня виявлення порушення законодавства.

Слід зазначити, що застосуванню спеціальних санкцій може передувати офіційне попередження Мінекономрозвитку України.

Хто ініціює застосування санкцій

Застосування санкцій Мінекономрозвитку України здійснюється за поданням органів доходів і зборів та контрольно-ревізійної служби, правоохоронних органів, органів Антимонопольного комітету України, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Нацбанку України або за рішенням суду.

Подання щодо застосування санкцій має містити такі дані:

 • найменування та реквізити суб’єкта ЗЕД (для іноземних суб’єктів господарювання — мовою країни їхнього місцезнаходження);
 • відомості про зміст порушення з посиланням на конкретні положення законодавства України;
 • вид спеціальної санкції, яку пропонується застосувати;
 • найменування та реквізити контрагента, при виконанні контракту з яким порушено законодавство;
 • іншу доцільну інформацію.

Ініціатори подання щодо застосування санкцій можуть направляти Мінекономрозвитку України матеріали про їх скасування (зміну виду, тимчасове зупинення), якщо суб’єктами ЗЕД або іноземними суб’єктами господарської діяльності, до яких застосовано санкції, усунуто допущені порушення законодавства України або вжито практичних заходів, що гарантують виконання Закону про ЗЕД та/або пов’язаних з ним законів України.

За недостовірність зазначеної в поданнях інформації щодо застосування, а також скасування, зміни виду, тимчасового зупинення дії санкцій, на підставі яких приймаються відповідні рішення Мінекономрозвитку України, ініціатор подання несе відповідальність.

Довідково
З метою інформування суб’єктів ЗЕД інформація щодо застосування (скасування, зміни виду, тимчасового зупинення дії) санкцій розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України за адресою: http//www.me.gov.ua.

Скасування та зупинення дії санкції

Суб’єкти ЗЕД та іноземні суб’єкти господарської діяльності, до яких застосовано санкції, у разі усунення порушень законодавства України або вжиття практичних заходів, що гарантують виконання Закону про ЗЕД та/або пов’язаних з ним законів України, і приведення своєї ЗЕД у відповідність із законами України або надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання закону, також мають право подавати до Мінекономрозвитку України відповідні матеріали та виходити з клопотанням про скасування (зміну виду, тимчасове зупинення) дії санкцій.

Відповідальність за недостовірність відомостей, поданих до цього Міністерства, несуть суб’єкти ЗЕД.

Клопотання повинно містити такі документи:

 • лист-звернення з викладенням причин, що призвели до порушення, та про вжиті заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України;
 • оригінали або завірені в установленому порядку копії матеріалів (довідки) від державних органів, що здійснюють контроль за ЗЕД чи валютний контроль, та/або агентів валютного контролю, які засвідчують вжиті суб’єктом ЗЕД практичні заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України.

Загальний термін розгляду таких клопотань — не більше 30 календарних днів.

Для уточнення інформації Мінекономрозвитку України може звертатися до державних органів, що здійснюють контроль у сфері ЗЕД, валютний контроль, та агентів валютного контролю із запитами про одержання додаткових матеріалів (інформації) щодо діяльності суб’єктів ЗЕД, які звернулися до нього з клопотанням про скасування (зміну виду, тимчасове зупинення) дії санкції.

Застосування санкцій може бути оскаржено в суді.

Представництво інтересів держави при розгляді таких судових спорів забезпечується Мінекономрозвитку України та державними органами, які внесли подання про застосування санкцій. Оскарження застосування санкцій у судовому порядку до винесення судом відповідного рішення не зупиняє їх дію.

При прийнятті рішення щодо подовження дії тимчасового зупинення ЗЕД суд зазначає термін, на який подовжено дію цієї санкції.

У разі виникнення форс-мажорних обставин подання позову до суду країни розташування контрагента чи Міжнародного комерційного арбітражного суду, Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України про визнання або стягнення з іноземного суб’єкта господарської діяльності боргу, пов’язаного з невиконанням умов зовнішньоекономічного договору (контракту), а також у разі вжиття заходів щодо усунення порушень законодавства дію санкцій Мінекономрозвитку України може бути тимчасово зупинено. Після закінчення строку зупинення санкції дія її поновлюється без додаткового рішення цього Міністерства.

Коли застосовуються спеціальні санкції

За порушення порядку здійснення ЗЕД до суб’єктів ЗЕД або іноземних суб’єктів господарської діяльності можуть бути застосовані такі спеціальні санкції.

Накладання штрафів

У випадках несвоєчасного виконання або невиконання такими суб’єктами своїх обов’язків, передбачених законами України. Розмір таких штрафів визначається відповідними положеннями законів України та/або рішеннями судових органів України

Індивідуальний режим ліцензування

У випадках порушення такими суб’єктами законів України, що встановлюють певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій

Тимчасове зупинення ЗЕД

У випадках порушення законів України, проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки

Митне оформлення товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню, здійснюється лише за наявності відповідної ліцензії.

Види ліцензій згідно зі ст. 1 Закону про ЗЕД

Ліцензія спеціальна

Належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об’єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів

Ліцензія відкрита (індивідуальна)

Дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу
(але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу

Ліцензія генеральна

Відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції щодо певного товару (товарів) та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування щодо цього товару (товарів)

Ліцензія експортна (імпортна)

Належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом установленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування

Ліцензія разова (індивідуальна)

Разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб’єктом ЗЕД на період не менший, ніж той, що є необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції

Здійснення суб’єктами ЗЕД зовнішньо­економічних операцій без відповідних ліцензій тягне за собою накладення штрафу згідно зі ст. 37 Закону про ЗЕД у сумі 10 % вартості проведеної операції, перерахованої у валюту України за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Нацбанком України на день здійснення такої операції.

Штрафи стягуються контролюючими органами на підставі відповідних рішень Мін­економрозвитку України в порядку, визначеному Податковим кодексом.

Індивідуальний режим ліцензування ЗЕД застосовують відповідно до ст. 37 Закону про ЗЕД як спеціальну санкцію до суб’єктів ЗЕД України за порушення цього Закону і пов’язаних з ним законів України (статті 1 та 2 Закону № 185, ст. 2 Закону № 351) та Положення № 52.

Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видача ліцензій на здійснення ЗЕД здійснюються відповідно до Положення № 47.

Як отримати разову (індивідуальну) ліцензію

Ліцензії видаються в порядку, передбаченому ст. 16 Закону про ЗЕД та Положенням № 47, на підставі заявок суб’єктів ЗЕД, що подаються за формою, встановленою Мінекономрозвитку України.

Для одержання ліцензії заявники звертаються, як правило, до одного органу виконавчої влади. У разі необхідності в одержанні погодження можливе звернення до кількох органів виконавчої влади, але не більше ніж до трьох.

Видача разових (індивідуальних) ліцензій (далі — ліцензії) суб’єктам ЗЕД здійснюється Мінекономрозвитку України та уповноваженими Міністерством органами.

Мінекономрозвитку України може передавати право оформлення та видачі ліцензій відповідним підрозділам державних адміністрацій (за їх згодою) з урахуванням таких критеріїв:

 • здійснення суб’єктом ЗЕД України експортно-імпортних (бартерних) операцій, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 40 тис.  дол. США;
 • здійснення суб’єктом ЗЕД України експортно-імпортних (бартерних) операцій, вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 250 тис.  дол.: у разі поставки товару в рахунок попередньої оплати — при експорті або попередньої поставки товару — при імпорті.

Виключне право Мінекономрозвитку України щодо оформлення та видачі ліцензій визначається такими критеріями:

 • здійснення суб’єктом ЗЕД України всіх видів ЗЕД, зазначених у ст. 4 Закону про ЗЕД, крім таких видів, як експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили, товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб’єктами ЗЕД та іноземними суб’єктами господарської діяльності, та з урахуванням критеріїв, згідно з якими Мінекономрозвитку України передає право оформлення та видачі ліцензій відповідним підрозділам державних адміністрацій (за їх згодою);
 • здійснення всіх видів ЗЕД суб’єктом, якого переведено на індивідуальний режим ліцензування з тимчасового зупинення ЗЕД згідно з частиною шостою ст. 37 Закону про ЗЕД.

Розгляд заявок на одержання ліцензій може здійснюватися в порядку їх надходження, який визначається за датами реєстрації заявок, або одночасно після закінчення оголошеного строку їх приймання.

Днем подання заявки на ліцензію вважається день її реєстрації в Мінекономрозвитку України або уповноважених ним органах, що підтверджується відповідним записом у журналі реєстрації.

Для одержання ліцензії подаються такі документи:

 • лист-звернення щодо оформлення ліцензії в довільній формі, підписаний керівником суб’єкта ЗЕД на офіційному бланку;
 • заявка на ліцензію, в якій зазначаються такі дані: повне найменування суб’єкта ЗЕД, прізвище та ім’я його керівника, найменування та код товару (товарів) згідно з УКТ ЗЕД, найменування виробника, споживача товару (товарів), код та назва держави (держав) походження і призначення — у разі експорту, код та назва держави (держав) походження і відправлення — у разі імпорту, строк дії ліцензії, кількість та вартість товару (товарів), код і назва митниці, повні найменування та адреси продавця і покупця, вид угоди, валюта платежу, основна та додаткова одиниці виміру товару (товарів), погодження з органами виконавчої влади (у разі необхідності), підстава для запиту ліцензії, особливі умови ліцензії. При поданні заявки можуть вимагатися документи та інформація, які вважаються необхідними для підтвердження даних, зазначених у заявці та зовнішньоекономічному договорі (контракті);
 • копії контракту, специфікацій, додатків та інших документів, які є невід’ємними частинами контракту, завірені керівником підприємства;
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена керівником підприємства;
 • сертифікат про походження товару або експертний висновок з визначенням країни походження та коду товару відповідно до УКТ ЗЕД (подаються тільки для одержання ліцензії на експорт товарів). Зазначені документи видаються Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами;
 • копія платіжного доручення (подається при отриманні оформленої ліцензії) про сплату до держбюджету державного збору за видачу ліцензії в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України;
 • документи та інформацію, які засвідчують ужиття суб’єктом практичних заходів щодо припинення правопорушення. Такі документи та інформація враховуються при видачі ліцензії;
 • висновок експертної організації про відповідність контрактної ціни рівню цін кон’юнктури ринку на товари (роботи, послуги), що поставляються (виконуються, надаються) за конкретною зовнішньоекономічною операцією.

Суб’єкти ЗЕД несуть відповідальність за достовірність відомостей, поданих до Мін­економрозвитку України або уповноважених ним органів.

Якщо заявку на ліцензію неправильно оформлено або подано неповний комплект документів, то документи не приймаються.

Заявку не може бути відхилено в разі допущення незначних помилок у документах, які подаються для одержання ліцензії, якщо вони не змінюють основних даних, що містяться в заявці. Такими основними вважаються дані, передбачені умовами зовнішньоекономічного договору (контракту).

Ліцензія видається:

 • у двох примірниках;
 • на період не менший, ніж той, що є необхідним для здійснення відповідної зовнішньоекономічної операції;
 • представнику суб’єкта за умови наявності належним чином оформленого доручення на її отримання та документа, що посвідчує особу.

Ліцензія не може бути передана іншим юридичним особам.

За видачу ліцензії справляється збір, розмір якого встановлюється Кабінетом Міністрів України з урахуванням фактичних витрат, пов’язаних із застосуванням процедури ліцензування.

Рішення Мінекономрозвитку України або уповноваженого ним органу про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається не пізніше 15 робочих днів з дати реєстрації заявки.

Довідково
Дія Положення № 47 поширюється на всіх суб’єктів ЗЕД та іноземних суб’єктів господарської діяльності, до яких застосовано індивідуальний режим ліцензування, незалежно від їхніх форм власності і місця реєстрації.

За що відмовлять у видачі ліцензії

Рішення про відмову у видачі ліцензії:

 • приймається в разі невідповідності поданих документів чинному законодавству України, вимогам Положення № 47, а також у разі одержання Мінекономрозвитку України від органів державної влади та контролю інформації про невжиття суб’єктом ЗЕД заходів щодо приведення своєї діяльності у сфері ЗЕД у відповідність із вимогами чинного законодавства, повернення валютних та матеріальних цінностей з-за кордону;
 • викладається в письмовій формі на підставі висновків відділів, що здійснюють розгляд заявок на видачу ліцензій;
 • повинно бути вмотивованим, прийнятим у строки, встановлені для розгляду за­явок, і надсилається (видається) заявникові у письмовій формі.

Ліцензії або листи з відмовою у видачі ліцензій мають право підписувати перший заступник міністра, заступник міністра — керівник апарату, заступник міністра згідно з розподілом обов’язків, директор департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності або особа, яка його заміщує.

У разі відмови у видачі ліцензії заявник має право оскаржити таке рішення згідно із законодавством.

Умови режиму індивідуального ліцензування

Індивідуальний режим ліцензування діє до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону про ЗЕД та/або пов’язаних з ним законів України та скасовується Мінекономрозвитку України.

Тимчасове зупинення ЗЕД діє до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону про ЗЕД та/або пов’язаних з ним законів України, але не більше трьох місяців з дати винесення відповідного рішення Мінекономрозвитку України. Після тимчасового зупинення ЗЕД суб’єкти ЗЕД або іноземні суб’єкти господарської діяльності переводяться цим Міністерством на індивідуальний режим ліцензування.

Разова (індивідуальна) ліцензія є підставою для здійснення окремої зовнішньоекономічної операції суб’єктами ЗЕД, до яких застосована спеціальна санкція — індивідуальний режим ліцензування.

При цьому окремою зовнішньоекономічною операцією є комплекс дій суб’єкта ЗЕД та іноземного суб’єкта господарської діяльності, що підпадає під визначення одного із видів ЗЕД, передбачених ст. 4 Закону про ЗЕД, та включає в себе закінчену разову передачу товару (виконання робіт, надання послуг) та закінчені розрахунки (грошові, товарні та в інших формах) за цю разову передачу товару (виконання робіт, надання послуг).

Договори (контракти) суб’єктів ЗЕД, до яких застосовано спеціальну санкцію — режим індивідуального ліцензування, мають містити всі істотні умови угоди, які повинні бути погоджені сторонами, згідно з чинним законодавством України. Будь-які зміни чи доповнення до зазначених договорів (контрактів), що змінюють зазначені істотні умови, потребують отримання нової разової (індивідуальної) ліцензії у порядку, установленому Положенням № 47. При цьому раніше видана разова (індивідуальна) ліцензія анулюється.

Разова (індивідуальна) ліцензія є підставою для митного оформлення товарів та здійснення розрахункових операцій у зовнішньоекономічній діяльності суб’єк­тів ЗЕД, до яких застосовано спеціальні санкції.

У разі невиконання зовнішньоекономічної операції у термін, зазначений в оформленій ліцензії, ця ліцензія підлягає пере­оформленню у порядку, передбаченому для її видачі.

При здійсненні іноземним партнером попередньої оплати частини продукції, що поставляється або поставлятиметься за зовнішньоекономічним контрактом, експортер відповідно до умов контракту здійснює відвантаження товару на суму, яка дорівнює розміру попередньої оплати. Лише після здійснення експорту зазначеного товару, що відповідає закінченим розрахункам, зовнішньоекономічна операція вважається закінченою незалежно від кількості поставок, що були проведені за цим контрактом.

У разі проведення таких поставок суб’єктами ЗЕД, до яких застосовано спеціальні санкції, разова (індивідуальна) ліцензія надається одна на всі часткові поставки, які здійснюються протягом терміну дії ліцензії, в обсягах та межах контракту, зазначених у разовій (індивідуальній) ліцензії.

У разі невиконання зовнішньоекономічної операції у термін, зазначений в оформленій ліцензії, і якщо за цією ліцензією проводилися поставки товарів та/або їх оплата, переоформлення ліцензії здійснюється лише на залишок обсягів поставок товарів за цією ліцензією на підставі відповідних відміток митниці або на залишок проведених оплат товарів на підставі відповідних відміток уповноваженого банку.

Якщо для переоформлення надається один примірник ліцензії з відповідними відмітками митниці або уповноваженого банку про поставки товарів та/або їх оплату, на ньому має бути зазначено місцезнаходження другого примірника ліцензії.

Якщо один примірник раніше виданої ліцензії залишається у митному органі, а другий — в уповноваженому банку, для переоформлення надається засвідчена в установленому законодавством порядку копія ліцензії з відповідними відмітками та зазначенням місцезнаходження оригіналів ліцензії.

У разі невиконання зовнішньоекономічної операції в термін, зазначений в оформленій ліцензії, але якщо при цьому поставки товарів та/або їх оплати не здійснювалися, переоформлення ліцензії проводиться лише за умови надання двох примірників раніше виданої ліцензії. В усіх випадках п. 21 ліцензії повинен міститися запис: «Замість ліцензії №   від   ».

Не може бути відмовлено у митному оформленні товарів, що ліцензуються та навантажуються навалом, у разі коли вартість, кількість або вага таких товарів незначною мірою відрізняються від тих, що зазначені у ліцензії. Гранична різниця таких значень встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Мінекономрозвитку України.

Якщо виконання зовнішньоекономічної операції суб’єктом ЗЕД розпочалося до моменту застосування до нього або його іноземного контрагента спеціальної санкції, то суб’єкт отримує разову (індивідуальну) ліцензію на цю операцію протягом п’яти робочих днів після документального підтвердження факту виконання частини цієї операції. Інформація про ці видані разові (індивідуальні) ліцензії надається відповідному територіальному органу ДФС.

Мінекономрозвитку України щомісяця інформує ДФС про видані ліцензії на експорт (імпорт) товарів, що підлягають ліцензуванню.

ДФС щомісяця подає до цього Міністерства інформацію про обсяги експорту (імпорту) товарів за виданими ліцензіями.

Розглянемо окремі роз’яснення ДФС та Мінекономрозвитку України з деяких питань митного оформлення окремих зовнішньо­економічних операцій суб’єктів ЗЕД, до яких застосовано спеціальну санкцію, передбачену ст. 37 Закону про ЗЕД, у вигляді індивідуального режиму ліцензування.

Довідково
Разова (індивідуальна) ліцензія є підставою для митного оформлення товарів та здійснення розрахункових операцій у зовнішньоекономічній діяльності суб’єк­тів ЗЕД, до яких застосовано спеціальні санкції.

Тимчасове вивезення/ввезення товарів

Згідно з Митним кодексом тимчасове ввезення (вивезення) — це митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за межі митної території України з обов’язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін.

Враховуючи визначення ЗЕД та її видів, згідно зі статтями 1 та 4 Закону про ЗЕД тимчасове ввезення товарів на митну територію України чи вивезення за її межі з обов’язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, що не пов’язане із взаємовідносинами (встановленням або припиненням взаємовідносин) між суб’єктами господарської діяльності, не є ЗЕД та не потребує оформлення разової (індивідуальної) ліцензії.

У разі повернення суб’єктом господарської діяльності (українським чи іноземним), до якого було застосовано спеціальні санкції згідно зі ст. 37 Закону про ЗЕД, товарів, що були тимчасово ввезені/вивезені на/з митної території України, митне оформлення здійснюється без надання цим суб’єктом ЗЕД разової (індивідуальної) ліцензії незалежно від того, коли було здійснено тимчасове ввезення/вивезення товарів на/з території України — до чи після застосування спеціальних санкцій.

Тимчасове ввезення товарів на митну територію України чи вивезення за межі митної території України, що виконується з метою здійснення одного з видів ЗЕД, визначених у ст. 4 Закону про ЗЕД, або встановлення інших взаємовідносин між суб’єктами господарювання потребує оформлення разової (індивідуальної) ліцензії суб’єктом ЗЕД, до якого застосовано спеціальну санкцію.

Зокрема, якщо тимчасове вивезення/ввезення товарів з/на території України здійснюється відповідно до зовнішньоекономічного контракту про надання послуги, яка підпадає під визначення одного з видів ЗЕД, передбачених абзацом третім та одинадцятим ст. 4 Закону про ЗЕД, суб’єкт ЗЕД, до якого застосовано спеціальну санкцію, повинен оформити в Мінекономрозвитку України разову (індивідуальну) ліцензію на зовнішньоекономічну операцію, визначену умовами контракту (тобто на загальну вартість робіт (послуг), експорт/імпорт яких здійснюється при тимчасовому вивезенні/ввезенні товарів з/на території України під зовнішньоекономічний контракт). При цьому в п. 8 ліцензії має бути запис «експорт/імпорт послуг», а в пунктах 6 та 7 визначена їх загальна вартість. У п. 21 «Особливі умови» разової (індивідуальної) ліцензії має бути запис про назву товару, що підлягає тимчасовому вивезенню/ввезенню, вказаний його код за УКТ ЗЕД, заставна вартість та кількість.

Довідково
У разі повернення суб’єктом господарської діяльності, до якого було застосовано спеціальні санкції, товарів, що були тимчасово ввезені/вивезені на/з митної території України, митне оформлення здійснюється без надання разової (індивідуальної) ліцензії.

Ввезення/вивезення гуманітарної допомоги

Відповідно до ст. 1 Закону № 1192 гуманітарна допомога — це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об’єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону № 5073.

Враховуючи зазначене та беручи до уваги визначення окремої зовнішньоекономічної операції, наведене у Положенні № 52, операції з ввезення/вивезення гуманітарної допомоги не можуть бути віднесені до окремої зовнішньоекономічної операції та не потребують надання разової індивідуальної ліцензії.

Окремою ЗЕД-операцією є комплекс дій українського суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та іноземного суб’єкта господарської діяльності, що підпадає під визначення одного із видів зовнішньоекономічної діяльності та включає в себе закінчену разову передачу товару та закінчені розрахунки за цю разову конкретну передачу товару

Відповідно до ст. 5 Закону № 1192 визнан­ня гуманітарною допомогою вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг, а також конт­роль за отриманням, розподілом, використанням за цільовим призначенням, підготовкою статистичної звітності, обліком гуманітарної допомоги, визнаної такою рішенням спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги, здійснюється спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги.

Статтею 4 цього Закону визначено, що спеціальними уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги, які мають право визнавати гуманітарною допомогою вантажі, є:

 • центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення (Мінсоцполітики України);
 • Рада міністрів АР Крим;
 • обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги приймають рішення за погодженням із органами доходів і зборів, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я, у сфері економічного розвитку, державну фінансову політику, державну політику у сфері цивільного захисту, Міністерством внутрішніх справ України, органами Національної поліції, Нацбанком України чи його філіями (територіальними управліннями).

Отже, у разі якщо спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги визнано гуманітарною допомогою вантажі, кошти, у тому числі в іноземній валюті, виконані роботи, надані послуги, то митне оформлення цієї гуманітарної допомоги, що ввозиться/вивозиться на/з митної території України суб’єктом ЗЕД, до якого застосовано спеціальні санкції згідно зі ст. 37 Закону про ЗЕД, здійснюється без надання митним органам разової (індивідуальної) ліцензії.

Ввезення вантажів МТД

У разі застосування до суб’єктів ЗЕД спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону про ЗЕД, для здійснення ними ЗЕД видається разова (індивідуальна) ліцензія відповідно до Положення № 47, дія якого поширюється на всіх суб’єктів ЗЕД та іноземних суб’єктів господарської діяльності, до яких застосовано індивідуальний режим ліцензування, незалежно від їхніх форм власності і місця реєстрації. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, відмінні від передбачених цим Положенням, застосовуються правила міжнародного договору.

Ввезення вантажів міжнародної технічної допомоги на митну територію України здійснюється на виконання міжнародних угод про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво.

Відповідно до Порядку № 153 фінансові та інші ресурси й послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України, є міжнародною технічною допомогою (далі — МТД).

Згідно з Положенням № 459 Мінекономрозвитку України забезпечує формування стратегічних і щорічних програм залучення МТД відповідно до основних напрямів соціально-економічного розвитку України та координує діяльність, пов’язану із залученням такої допомоги, проводить державну реєстрацію/перереєстрацію проектів (програм) МТД в Україні, веде єдиний реєстр проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та МТД.

Таким чином, якщо належність вантажу до МТД підтверджено Мінекономрозвитку України, митне оформлення таких вантажів у разі застосування спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону про ЗЕД до реципієнта або донора, здійснюється без надання до митниці разової (індивідуальної) ліцензії.

Товарообмінні (бартерні) операції

Відповідно до ст. 1 Закону № 351 товарообмінна (бартерна) операція у галузі ЗЕД — це один із видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або договором із змішаною формою оплати, яким часткова оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, між суб’єктом ЗЕД України та іноземним суб’єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі.

Тому при проведенні зовнішньоекономічної бартерної операції митне оформлення здійснюється за умови надання суб’єктом ЗЕД, до якого застосовано спеціальну санкцію, разової (індивідуальної) ліцензії Мін­економрозвитку України на зовнішньоекономічну операцію з експорту/імпорту товарів.

Якщо суб’єкт ЗЕД на момент звернення за отриманням разової (індивідуальної) ліцензії не розпочав здійснення зовнішньоекономічної бартерної операції, в першому аркуші ліцензії вказується конкретний обсяг і вартість товару, що експортується, а на другому аркуші — що планується імпортувати.

У випадку коли у суб’єкта ЗЕД контракт знаходиться на стадії виконання, тобто було здійснено фактичні експортні або імпортні поставки товарів до застосування режиму індивідуального ліцензування, разова (індивідуальна) ліцензія оформлюється на обсяг продукції, що повинна бути відправлена на експорт чи надійти за імпортом. При цьому суб’єкт ЗЕД надає Мінекономрозвитку України або уповноваженому ним органу копії митних декларацій, які засвідчують здійснення вказаних поставок товарів. На підставі митних декларацій, які засвідчують здійснення вказаних поставок товарів у п. 21 або п. 41 ліцензії, оформленої Мінекономрозвитку України (залежно від того, що було здійснено раніше, експорт чи імпорт), має бути зроблено запис про фактичне виконання контракту на момент отримання разової (індивідуальної) ліцензії, тобто кількість та вартість раніше експортованого/імпортованого товару, та вказано номери митних декларацій.

Оригінал разової (індивідуальної) ліцензії залишається в митниці, що проводила оформлення вантажу.

Довідково
Якщо належність вантажу до МТД підтверджено Мінекономрозвитку України, митне оформлення таких вантажів у разі застосування спеціальних санкцій до реципієнта або донора здійснюється без надання до митниці разової (індивідуальної) ліцензії.

Передача майнових прав вантажоодержувачу/відправнику вантажу

У разі застосування спеціальної санкції до українського суб’єкта ЗЕД або іноземного суб’єкта господарської діяльності, які безпосередньо виступають сторонами зовнішньоекономічного контракту, укладеного відповідно до вимог ст. 6 Закону про ЗЕД, та на яких покладено права і обов’язки з його виконання, при проведенні зовнішньоекономічної операції митне оформлення здійснюється за умови надання разової (індивідуальної) ліцензії Мін­

економрозвитку України на зовнішньоекономічну операцію з експорту/імпорту товарів (робіт, послуг).

За наявності матеріалів, що підтверджують передачу майнових прав вантажоодержувачу/відправнику вантажу або проведення розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, митне оформлення вантажу необхідно проводити за наявності разової (індивідуальної) ліцензії цього Міністерства.

У разі застосування спеціальної санкції до вантажоодержувача/відправника вантажу, який не є стороною зовнішньоекономічного контракту, митне оформлення товарів здійснюється без надання митним органам разової (індивідуальної) ліцензії.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про ЗЕД — Закон України від 16.04.91 р. № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність». Закон № 185 — Закон України від 23.09.94 р. № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті». Закон № 351 — Закон України від 23.12.98 р. № 351-XIV «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності». Закон № 1192 — Закон України від 22.10.99 р. № 1192-XIV «Про гуманітарну допомогу». Закон № 5073 — Закон України від 05.07.2012 р. № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Положення № 47 — Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затверджене наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. № 47. Положення № 52 — Положення про порядок застосування до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону про ЗЕД, затверджене наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. № 52. Положення № 201 — Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 р. № 201. Положення № 459 — Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. № 459. Порядок № 153 — Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 153