Другие налоги

Продовження строків подання звітності

18.12.2017 / 17:33

З 05.12.2017 р. набрав чинності наказ № 861, яким затверджено Порядок, що визначає механізм продовження граничних строків подання податкових декларацій, заяв про перегляд рішень контролюючих органів та заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань (далі — Порядок № 861). За яких умов можна продовжити такі строки, читайте у цій статті.

Зауважимо, що до набрання чинності Порядком № 861 діяв Порядок № 1044, який наразі втратив чинність.

Як вже зазначалося, Порядком № 861 визначено механізм реалізації законодавчо встановленого права платника податків на продовження граничних строків (у встановлених Податковим кодексом випадках) для подання:

 • податкової декларації;
 • заяв про перегляд рішень контролюючих органів;
 • заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань.

Порушення платником встановлених граничних строків у зазначених випадках призводить до таких негативних наслідків:

 • до платника застосовуються передбачені Податковим кодексом штрафні санкції за неподання/несвоєчасне подання податкової звітності (ст. 120 Податкового кодексу);
 • втрачається право на адміністративне оскарження рішення контролюючого органу у разі коли платник вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі встановлених законодавством повноважень контролюючого органу (ст. 56 Податкового кодексу);
 • втрачається право на повернення суми надміру сплаченого грошового зобов’язання (ст. 43 цього Кодексу).

Положеннями пунктів 102.6 — 102.7 ст. 102 зазначеного Кодексу та Порядку № 861 може скористатися будь-який платник податків — фізична особа або посадова особа юридичної особи у разі, якщо він не мав можливості у визначений Податковим кодексом строк складати та подавати податкову звітність, подавати заяви про перегляд рішень контролюючих органів та заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань.

Водночас для посадової особи юридичної особи продовження граничних строків здійснюється ще й за умови, що протягом зазначених граничних строків така юридична особа не мала інших посадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства України виконувати зазначені функції.

При цьому відсутність у власника юридичної особи можливості призначити таких посадових осіб може бути пов’язана з такими обставинами:

 • посадова особа є одночасно одним із власників юридичної особи за умови, що відсутність такого співвласника (акціонера, учасника, засновника) унеможливлює прийняття рішення про призначення на постійній або тимчасовій основі іншої посадової особи. Це може бути підтверджене копіями установчих документів юридичної особи, засвідченими у встановленому порядку;
 • юридична особа заснована на власності окремої фізичної особи, яка одночасно є єдиною посадовою особою такої юридичної особи;
 • процедура призначення нової посадової особи та пов’язані з проведенням цієї процедури заходи, визначені законодавством, займають певний час.

Перелік підстав для продовження граничних строків та види їх документального підтвердження, визначені Порядком № 861, наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Підстави для продовження граничних строків для платника податків — фізичної особи
або посадової особи юридичної особи

Документальне підтвердження*

Перебування за межами України

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, що дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну, з візами та без віз (для країн, в’їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на виїзд)) за наявності відповідних відміток органів прикордонної служби.

Витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», передбачений Положенням № 472, із супровідним листом за підписом посадової особи, уповноваженої Адміністрацією Державної прикордонної служби України

Перебування у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден

Копія трудового договору (контракту) разом із витягом із судового журналу

Перебування у місцях позбавлення волі за вироком суду

Довідка про звільнення, видана органом/установою виконання покарань або слідчим ізолятором

Обмеження свободи пересування у зв’язку з ув’язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально

Довідки уповноважених органів іншої держави, легалізованих консульськими установами України.

Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), виданий Торгово-промисловою палатою України або уповноваженою нею регіональною торгово-промисловою палатою.

Рішення Президента України про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, затверджене Верховною Радою України, або рішення Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від обставин непереборної сили.

Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад — у випадках, встановлених Податковим кодексом

Визнання особи за рішенням суду безвісно відсутньою або перебування у розшуку у випадках, передбачених законом

Відповідне рішення суду.

Довідка Нацполіції України, Служби безпеки України, інших правоохоронних органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

*Документальним підтвердженням може бути один із наведених документів.

При настанні відповідних обставин платник податку має право протягом 30 календарних днів, що настають за днем їх закінчення або початку їх дії, звернутися до контролюючого органу за місцем реєстрації (податковою адресою) або за місцем адміністрування (обліку) надміру сплачених грошових зобов’язань з письмовою заявою про продовження граничних строків.

Заяву разом із підтвердними документами може бути надіслано контролюючому органу поштою з повідомленням про вручення або подано платником податків особисто.

Порядком № 861 передбачено, що заява складається у довільній формі, при цьому визначено низку обов’язкових вимог щодо її змісту, до яких відносяться:

 • назва/ПІБ, реєстраційні дані, контактна інформація та підпис платника податків;
 • чітке та стисле обґрунтування підстав для продовження граничних строків з посиланням на документальне підтвердження викладених фактів;
 • вичерпний перелік додатків із зазначенням кількості сторінок кожного документа, їх повної назви та реквізитів (дата, номер, найменування органу, що видав документ);
 • для заяв про продовження граничних строків для подання податкової декларації — вид податку, збору, платежу, податковий період та суми грошового зобов’язання;
 • для заяв про продовження граничних строків для подання заяв про перегляд рішення контролюючого органу — реквізити (дата, номер) рішення та найменування контролюючого органу, рішення якого переглядається;
 • для заяв про продовження граничних строків для подання заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань — вид податку, збору, платежу та сума надміру сплаченого грошового зобов’язання, яке підлягає поверненню.

Невідповідність заяви вимогам щодо її змісту, викладеним у розділі ІІІ Порядку № 861, а також відсутність документального підтвердження є підставами для відмови контролюючого органу здійснювати розгляд заяви про продовження граничних строків.

Строки опрацювання контролюючим органом заяв про продовження граничних строків, які встановлено Порядком № 861, наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Дії контролюючого органу

Строки опрацювання

Повідомлення платника про відмову у розгляді заяви

П’ять робочих днів з дня отримання заяви

Прийняття вмотивованого рішення за результатами розгляду заяви та направлення його заявнику поштою з повідомленням про вручення або надання йому під розписку

20 календарних днів з дня отримання заяви

Прийняття рішення про продовження строків розгляду заяви платника податків понад 20 календарних днів, але не більше 60 календарних днів, та письмове повідомлення про це платника податків*

20 календарних днів з дня отримання заяви

Прийняття вмотивованого рішення за результатами розгляду заяви та направлення його заявнику поштою з повідомленням про вручення або надання йому під розписку (у разі продовження строків розгляду заяви)

60 календарних днів з дня отримання заяви

*Можливо у разі потреби додаткового вивчення документів, наданих разом із заявою, експертного підтвердження їх справжності (дійсності), необхідності направлення контролюючим органом запитів компетентним органам щодо додаткового підтвердження обставин, викладених у заяві платника податків.

Отже, Порядком № 861 встановлено послідовність дій платників податків та конт­ролюючих органів при застосуванні положень пунктів 102.6 — 102.7 ст. 102 Податкового кодексу, а також перелік документів, які підтверджують настання обставин, що дають платнику право на продовження граничних строків.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Положення № 472 — Положення про базу даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», затверджене наказом Адміністрації Держ­прикордонслужби України від 25.06.2007 р. № 472. Порядок № 861 — Порядок застосування норм пунктів 102.6 — 102.7 статті 102 глави 9 розділу II Податкового кодексу України, затверджений наказом Мінфіну України від 20.10.2017 р. № 861. Порядок № 1044 — Порядок застосування норм пунктів 102.6 — 102.7 статті 102 Податкового кодексу України, затверджений наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1044