Оплата труда

Оплата праці

15.01.2018 / 17:45

Мінімальна заробітна плата

Заробітна плата — це грошова винагорода, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим ніж розмір мінімальної заробітної плати (частина перша ст. 31 Закону про оплату праці).

Для працівників, оплата праці яких здійснюється за посадовими окладами (місячними тарифними ставками), має дотримуватись мінімальна державна гарантія — мінімальна місячна заробітна плата, а за погодинною оплатою (годинними тарифними ставками) — мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі.

Частиною другою зазначеної статті визначено вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні мінімального розміру заробітної плати працівника. Це — доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

З 01.01.2018 Р. ВСТАНОВЛЕНО ТАКУ МІНІМАЛЬНУ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ:

  • у місячному розмірі — 3 723 грн
  • у погодинному розмірі — 22,41 грн

Отже, якщо працівником виконано місячну норму праці, роботодавець у 2018 р. має нараховувати йому заробітну плату не менше ніж 3 723 грн.

Якщо працівнику, який виконав місячну норму праці, нараховано заробітну плату в меншому розмірі, ніж мінімальний, роботодавець проводить доплату до його рівня.

Така доплата розраховується в кінці місяця, коли відома сума заробітної плати за відпрацьований час, а виплачується разом із заробітною платою за другу половину місяця. Тому при нарахуванні та виплаті заробітної плати за першу половину місяця (аванс) розраховувати та виплачувати доплату до рівня мінімальної заробітної плати не потрібно.

У разі укладення з працівником трудового договору про роботу на умовах непов­ного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці роботодавець розраховує і виплачує мінімальну заробітну плату пропорційно виконаній нормі праці (відпрацьованому часу).

Мінімальний посадовий оклад

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року (ст. 6 Закону про оплату праці).

З 01.01.2018 р. прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 1 762 грн. Отже, мінімальний посадовий оклад у 2018 р. не може бути меншим ніж 1 762 грн. При цьому у разі встановлення такого посадового окладу може постати питання щодо нарахування працівникам доплати до розміру мінімальної заробітної плати.

Індексація заробітної плати

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (з 01.01.2018 р. — це 1 762 грн). Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу у місяці підвищення береться за 1 або 100 %, тобто місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати (у базовому місяці враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру) перевищить суму індексації. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менше ніж сума індексації, яка складається на момент підвищення, то сума індексації у базовому місяці зменшується на суму підвищення заробітної плати.

Слід звернути увагу, що на підприємствах, на яких з 01.01.2018 р. збільшено розміри посадових окладів працівників, індексація заробітної плати у січні 2018 р. не проводиться. Цей місяць вважатиметься базовим і починаючи з лютого 2018 р. заново наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Розглянемо нарахування сум індексації у січні 2018 р. на прикладах.

Приклад 1

Останній раз підвищення посадових окладів на підприємстві відбулося у січні 2017 р. До січня 2018 р. заробітна плата працівника становила 4 200 грн, у тому числі: посадовий оклад — 3 500 грн, доплата за інтенсивність праці — 350 грн (10 %), премія — 350 грн (10 %).

У січні 2018 р. відбулося підвищення посадового окладу на 200 грн. Після підвищення заробітна плата становить 4 440 грн, у томі числі: посадовий оклад — 3 700 грн, доплата за інтенсивність праці — 370 грн (10 %), премія — 370 грн (10%).

Якщо посадовий оклад останній раз підвищувався у січні 2017 р., величина приросту індексу споживчих цін для індексації у січні 2018 р. становить 10,2 %. Сума індексації станом на січень 2018 р. (при прожитковому мінімумі для працездатних осіб з січня 2018 р. — 1 762 грн) становить 179,72 грн (1 762 × 10,2 %).

Враховуючи те, що сума підвищення заробітної плати у січні 2018 р. 240 грн (4 440 – 4 200) перевищила суму індексації (179,72 грн), у січні індексація не нараховується.

Починаючи з лютого 2018 р. розпочинається новий розрахунок індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації. Право на індексацію відбудеться, коли індекс споживчих цін, обчислений наростаючим підсумком з лютого 2018 р., перевищить поріг індексації, встановлений у розмірі 103 %.

Приклад 2

Останній раз підвищення посадових окладів на підприємстві відбулося у січні 2017 р.

До січня 2018 р. заробітна плата працівника становила 3 200 грн, у тому числі: посадовий оклад — 2 000 грн, доплата за інтенсивність праці — 200 грн (10 %), премія — 200 грн (10 %), сума індексації — 179,72 грн, доплата до мінімальної заробітної плати — 620,28 грн.

У січні 2018 р. відбулося підвищення посадового окладу на 100 грн. У зв’язку з підвищенням посадового окладу сума індексації у січні 2018 р. має бути зменшена на суму підвищення заробітної плати.

Розрахунок заробітної плати у січні має здійснюватися так:

спочатку визначаємо суму підвищення заробітної плати, яка становить 120 грн
((2100 + 210 +210) – (2000 + 200 + 200));

сума індексації у січні 2018 р. розраховується як різниця між сумою підвищення заробітної плати та сумою індексації, тобто сума індексації зменшується на суму підвищення заробітної плати і становить 59,72 грн (179,72 – 120). Ця сума індексації виплачується до наступного підвищення посадового окладу (у подальшому до цієї суми додаватиметься нова сума індексації, яка обчислюватиметься на підставі розрахунку індексу споживчих цін, який розпочинається з лютого 2018 р.).

Заробітна плата у січні 2018 р. не може бути менше ніж мінімальна, яка з січня 2018 р. становить  3 723 грн.

Отже, враховуючи зазначене, заробітна плата працівника у січні 2018 р. має становити 3 723 грн, у тому числі: посадовий оклад — 2 100 грн, доплата за інтенсивність праці — 210 грн (10 %), премія — 210 грн (10 %),
сума індексації — 59,72 грн, доплата до мінімальної заробітної плати — 1 143,28 грн
(3 723 – 2 100 – 210 – 210 – 59,72).

Обмеження у виплаті лікарняних та декретних

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною чи хворим членом сім’ї) та допомоги по вагітності й пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ (частина друга ст. 24 та частина друга ст. 26 Закону про соцстрахування).

Середньоденна заробітна плата не може перевищувати максимальної величини бази нарахування ЄСВ у розрахунку на один календарний день, яка обчислюється діленням установленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30,44) (п. 4 Порядку № 1266).

Також слід зазначити, що відповідно до частини четвертої ст. 19 Закону про соцстрахування якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку, за даними Державного реєстру загально­обов’язкового державного соціального стра­­хування, застрахована особа має страховий стаж менше 6 місяців, тоді:

допомога по тимчасовій непрацездатності визначається виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, установленої на час настання страхового випадку (у 2018 р. — це 3 723 грн);

допомога по вагітності та пологах обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної зарплати, установленої на час настання страхового випадку (у 2018 р. — це 7 446 грн).

Частиною другою ст. 26 Закону про соцстрахування встановлено мінімальну гарантію щодо суми допомоги по вагітності й пологах.
Так, вона не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, установленої на час настання страхового випадку (у 2018 р. — це 3 723 грн)

Для більш зручного використання відоб­разимо зазначені обмеження (гарантії) у табл. 1.

Таблиця 1

 

Протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку страховий стаж — більше 6 місяців

Протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку страховий стаж — менше 6 місяців

Мінімальне

Максимальне

Мінімальне

Максимальне

Лікарняні

 

 

3 723 грн
(у розрахунку
на місяць)

 

 

 


122,31 грн
(середньоденна
(3 723 : 30,44)*

 

55 845 грн
(у розрахунку
на місяць)

 

 

 


1 834,59 грн
(середньоденна
(55 845 : 30,44)

3 723 грн
(у розрахунку
на місяць)

 

122,31 грн
(середньоденна
(3 723 : 30,44)

Декретні

3 723 грн
(у розрахунку
на місяць)


122,31 грн
(середньоденна
(3 723 : 30,44)

7 446 грн
(у розрахунку
на місяць)

 
244,61 грн
(середньоденна
(7 446 : 30,44)

Відповідальність за порушення трудового законодавства

Державний нагляд та контроль за додержанням трудового законодавства роботодавцями здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (ст. 259 КЗпП).

Відповідно до Положення № 96 центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контро­лю за додержанням трудового законодавства, є Держпраці.

Роботодавці (юридичні та фізичні особи — підприємці), винні у порушенні трудового законодавства, несуть відповідальність у вигляді штрафів.
Розміри таких штрафів залежать від величини мінімальної заробітної плати на момент виявлення відповідного порушення

Таким чином, із зростанням розміру мінімальної заробітної плати у 2018 р. збільшились і штрафи за порушення трудового законодавства (табл. 2).

Таблиця 2

Вид порушення

Розмір штрафу

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

30 МЗП

(за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення)

111 690 грн

Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час

Виплата зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків

Порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

3 МЗП

11 169 грн

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

10 МЗП

(за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення)

37 230 грн

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Недопуск до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні або ненадання необхідних для проведення перевірки документів

3 МЗП

11 169 грн

Недопуск до проведення перевірки, пов’язаної із виявленням таких фактів:

допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;

виплати зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків

100 МЗП

(за кожен факт недопущення до проведення перевірки)

372 300 грн

Інші порушення вимог законодавства про працю

1 МЗП

3 723 грн