Другие налоги

Фінзвітність: особливості складання

30.01.2018 / 15:18

01.03.2018 р. — граничний термін подання  до контролюючих органів річної фінансової звітності, яка є невід’ємною частиною податкової звітності з податку на прибуток. Детальніше про формування показників  фінансової звітності, декларації з податку на прибуток, розрахунку частини чистого прибутку, звіту про вивільнені кошти,  а також звіту «неприбутківців» читайте далі.

Концептуальні основи для складання фінзвітності

Нагадаємо, що фінансова звітність ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, отже, показники фінансової звітності мають відповідати даним облікових регістрів і первинних документів підприємства.

В Україні застосовуються дві концептуальні основи для складання фінансової звітності: національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (НПБО) та міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).

Фінзвітність і консолідовану фінзвітність за міжнародними стандартами складають:

 • підприємства, що становлять суспільний інтерес (у тому числі великі підприємства, що не є емітентами цінних паперів)
 • публічні акціонерні товариства
 • підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення
 • підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України

При цьому будь-які інші підприємства самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

Нововведенням є те, що підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобо­в’язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами, що визнається такою у порядку, визначеному міжнародними стандартами.

Форми фінзвітності

Повний річний пакет фінансової звітності складається з: 

 • балансу (звіту про фінансовий стан)
 • звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)
 • звіту про рух грошових коштів
 • звіту про власний капітал
 • приміток до річної фінансової звітності

Згідно з частиною третьою ст. 11 Закону про бухоблік для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Форми фінансових звітів, застосовані при поданні до державних органів (крім приміток до річної фінансової звітності), викладено в додатку 1 до НПБО 1.

Порядок формування та розкриття інформації за кожною статтею Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний капітал щодо заповнення форм фінансової звітності визначено у Методрекомендаціях № 433.

Окремі показники різних форм фінзвітності є пов’язаними між собою. Перевірка порівнянності показників фінзвітності здійснюється згідно з Методрекомендаціями № 476.

Розкриття інформації

Згідно з п. 3 розділу І НПБО 1 примітки до фінансової звітності — сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінзвітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними НПБО або МСФЗ.

Наказом № 302 визначено порядок складання приміток до річної фінзвітності, зокрема затверджено типову форму фінансової звітності № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», а також вимоги та коло суб’єктів господарювання, які цю форму складають. Однак аналіз цієї форми свідчить, що вона містить не всі показники, що підлягають розкриттю відповідно до вимог ПБО.

У зв’язку з цим підприємства, для яких обов’язковість оприлюднення річної фін­звітності не передбачено законодавством, додатково мають розкривати інформацію, що міститься у НПБО 1, ПБО 6, ПБО 7, ПБО 8, ПБО 9, ПБО 10, ПБО 16.

Підприємства, для яких обов’язковість оприлюднення річної фінзвітності та консолідованої звітності встановлено законодавством, крім інформації, зазначеної вище, наводять усю інформацію, розкриття якої передбачено ПБО.

Річна фінзвітність, складена відповідно до вимог ПБО, без зазначених вище розкриттів є неповною, тому відповідає вимогам ПБО не повною мірою. Слід зауважити, що вище­зазначена інформація наводиться підприємствами у самостійно обраному вигляді (письмове пояснення, таблиця, графік тощо).

Важливо
Типова форма фінансової звітності № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» не застосовується:
банками;
бюджетними установами;
представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності;
суб’єктами малого підприємництва, визнаними такими відповідно до законодавства;
підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ.

Терміни та порядок звітування

Статтею 13 Закону про бухоблік встановлено, що звітним періодом для складання фінзвітності є календарний рік. Проміжна фінзвітність складається за результатами I кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців. Крім того, відповідно до облікової політики підприємства фінзвітність може складатися за інші періоди.

Терміни та Порядок подання фінансової звітності визначено постановою № 419 (далі — Порядок № 419).

Відповідно до п. 2 цього Порядку фінзвітність подається:

 • органам, до сфери управління яких належать підприємства;
 • трудовим колективам на їх вимогу;
 • власникам (засновникам) відповідно до установчих документів;
 • згідно із законодавством — іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

Датою подання фінзвітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі надсилання її поштою — дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує адресата.

Довідково
Квартальна фінзвітність подається підприємствами до органів статистики
не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом,
а річна — не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

Порядок уточнення

Нарешті законодавчо описано можливість і порядок уточнення показників раніше поданої фінзвітності. Так, згідно з частиною шостою ст. 14 Закону про бухоблік підприємства можуть подавати уточнену фінзвітність та уточнену консолідовану фінзвітність на заміну раніше поданої такої звітності:

 • за результатами проведення аудиторської перевірки;
 • з метою виправлення самостійно виявлених помилок;
 • з інших причин.

Подання та оприлюднення уточненої фін­звітності та уточненої консолідованої фінзвітності здійснюються у такому самому порядку, як і фінзвітності та консолідованої фінзвітності, що уточнюються.

Довідково
Перший звітний період новоствореного підприємства може бути менш
як 12 місяців,
але не більш як 15 місяців.

Подання до контролюючих органів

Платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають до контролюючих органів у порядку, передбаченому Податковим кодексом для подання податкової декларації:

 • квартальну фінзвітність (крім підприємств, що відповідно до Господарського кодексу належать до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва);
 • річну фінзвітність (п. 2 Порядку № 419).

Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінзвітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 цього Кодексу.

Слід звернути увагу, що фінзвітність, яка складається та подається згідно із зазначеним пунктом платниками податку на прибуток та неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною. Так, річну фін­звітність за 2017 р. необхідно подати до контро­­лю­ючих органів до 01.03.2018 р. включно.

Відповідальність

Статтею 5 Закону про бухоблік передбачено, що фінзвітність складається у національній грошовій одиниці України — гривні. Одиницями вимірювання показників фінзвітності є тисячі гривень. При чому для повної фінзвітності — без знаків після коми, для спрощеної фінзвітності, порядок складання якої визначається ПБО, — з одним десятковим знаком після коми.

Щодо підписання та відповідальності за правильність визначення показників фін­звітності, слід зауважити, що згідно зі ст. 11 зазначеного Закону фінзвітність підписується керівником (власником) підприємства або уповноваженою особою у визначеному законодавством порядку та бухгалтером або особою, яка забезпечує ведення бухобліку підприємства. У разі якщо бухоблік підприємства ведеться підприємством, що провадить діяльність у сфері бухобліку та/або аудиторської діяльності, фінзвітність підписують керівник такого підприємства або уповноважена особа, а також керівник підприємства, що провадить діяльність у сфері бухобліку та/або аудиторської діяльності, або уповноважена ним особа. При цьому відповідальність підприємства, що провадить діяльність у сфері бухобліку та/або аудиторської діяльності, визначається законом та договором про надання бухгалтерських послуг.

Слід звернути увагу, що відповідальність за своєчасне та у повному обсязі подання і оприлюднення фінзвітності несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Отже, навіть якщо звітність складено аутсорсинговою компанією, відповідальність за правильність її складання несе керівник (власник) підприємства. Тобто механізм перекладання відповідальності на виконавця законодавством не передбачено. Можливо лише умовами договору про бухгалтерське обслуговування визначити право реверсивної вимоги замовника послуги у випадку застосування до нього фінансових санкцій через невідповідне виконання аутсорсинговою компанією своїх договірних обов’язків.

Оприлюднення фінзвітності

Відповідно до частини третьої ст. 14 Закону про бухоблік:

 • підприємства, що становлять суспільний інтерес* (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінзвітність та річну консолідовану фінзвітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством
 • великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства** зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінзвітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі)***
 • інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств**, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінзвітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі)***
 • підприємства зобов’язані забезпечувати доступність фінзвітності та консолідованої фінзвітності для ознайомлення юридичних та фізичних осіб за місцезнаходженням цих підприємств

_____________
*Підприємства, що становлять суспільний інтерес, — підприємства — емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до Закону про бухоблік належать до великих підприємств.
**Класифікація підприємств на мікро-, малі, середні та великі, наведена в частині другій ст. 2 Закону про бухоблік, застосовується винятково в цілях застосування норм цього Закону і не впливає на класифікацію, передбачену ст. 55 Господарського кодексу.
***Зазначена норма набере чинності з 01.01.2019 р.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Господарський кодекс — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Закон № 2939 — Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації». Постанова № 419 — постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності». Наказ № 302 — наказ Мінфіну України від 29.11.2000 р. № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності». Порядок № 419 — Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419. НПБО 1 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73. ПБО 6 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. № 137. ПБО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92. ПБО 8 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. № 242. ПБО 9 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246. ПБО 10 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Мінфіну України від 08.10.99 р. № 237. ПБО 16 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318. Методрекомендації № 433 — Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну України від 28.03.2013 р. № 433. Метод­рекомендації № 476 — Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну України від 11.04.2013 р. № 476