Бухучет

Інвентаризація резерву відпусток

30.01.2018 / 16:00

Формування забезпечення (резерву) відпусток є вимогою національних стандартів бухгалтерського обліку, що дає змогу підприємству рівномірно перерозподілити витрати на оплату відпусток протягом року. Для цього щороку перед складанням річної фінзвітності підприємства мають проводити інвентаризацію активів та зобов’язань.

Проведення інвентаризації

 Інвентаризація — це перевірка (підрахунок) і документальне підтвердження наявності й стану активів і зобов’язань підприємства на визначену дату. Обов’язковість проведення інвентаризації передбачено Законом про бух­облік, а також п. 12 Порядку № 419 та Положенням № 897.

Відповідно до зазначеного Положення при інвентаризації забезпечень перевіряється їх правильність і обґрунтованість, створювані на виплати відпусток працівникам та інші цілі, передбачені ПБО (як національними, так і для державного сектора) та МСФЗ.

Залишок забезпечення на виплату відпусток, у тому числі відрахування на загально­обов’язкове державне соціальне страхування з цих сум, станом на кінець звітного року визначається за розрахунком, який ґрунтується на кількості днів невикористаної працівниками підприємства щорічної відпустки та середньоденній оплаті праці працівників. Середньоденна оплата праці визначається відповідно до законодавства.

Норми п. 7 ПБО 26 та п. 13 ПБО 11 з формування забезпечень є імперативними для застосування підприємством. Формування забезпечення виплат відпусток у бухобліку є обов’язковим.

Цей розрахунок також важливий для заповнення декларації з податку на прибуток, оскільки сформоване забезпечення на виплату відпусток впливає на величину бухгалтерського фінансового результату, а відповідно і на оподаткування. Ця норма стосується всіх платників податку на прибуток незалежно від застосування різниць для коригування. 

Довідково

Не створювати забезпечення наступних витрат і платежів, у тому числі на виплату наступних відпусток працівникам, а визнавати відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення можуть суб’єкти малого підприємництва, які:

  • ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;
  • відповідають критеріям мікропідприємництва: середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку  України.

 Чинним законодавством, а саме ПБО 25, передбачано деякі винятки щодо резервування відпусток суб’єктами мікропідприємництва.

Створення резерву відображається за Дт 23, 91, 92, 93 та 94 залежно від категорії працівників та Кт 471 «Забезпечення виплат відпусток». Відповідно виплата відпускних на ЄСВ відображається за Дт 471 «Забезпечення виплат відпусток» та Кт 66, 65.

Розрахована при інвентаризації сума порівнюється з кредитовим сальдо забезпечення виплат відпусток за рахунком 471 «Забезпечення виплат відпусток» на кінець періоду (станом на 31.12.2017 р.).

Для інвентаризації необхідно дві довідки (розглянуто нижче). На підставі цих довідок та даних бухобліку комісією складається акт інвентаризації, на підставі якого здійснюється коригування в бухобліку.

Розглянемо документальне відображення інвентаризації та коригувань за даними інвентаризації на 31.12.2017 р. на умовному прикладі.

Приклад

ТОВ «Перспектива» має залишок за Кт 471 «Забезпечення виплат відпусток» за даними бухгалтерського обліку на 31.12.2017 р. у розмірі 190 000 грн (90 000 грн — працівникам основного виробництва, 100 000 грн — працівникам адмінперсоналу). При інвентаризації виявлено, що працівники основного виробництва не використали 545 днів щорічної відпустки, середньоденна зарплата становить 252 грн, адмінперсонал не використав 250 днів, середньоденна зарплата за календарний день становить 530 грн. Єдиний соціальний внесок  — 22 %.

Станом на 31.12.2017 р. у ТОВ «Перспектива» забезпечення виплат відпусток для працівників основного виробництва становило 167 554,80 грн (545 × 252,00 × 1,22), для адмінперсоналу — 161 650 грн (250 × 530,00 × 1,22). Станом на 31.12.2017р. кредитовий залишок на рахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток» з урахуванням результату інвентаризації має бути 329 204,80 грн.

На підставі даних інвентаризаційної комісії необхідно:
доформувати забезпечення виплат відпусток у бухобліку;
здійснити відповідні проведення в бухгалтерському обліку станом на 31.12.2017 р.

з/п

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

Сума, грн

1

Донараховано забезпечення виплат відпусток щодо працівників основного виробництва
(167 554,80 – 90 000,00)

23

«Виробництво»

471

«Забезпечення виплат відпусток»

77 554,80

2

Донараховано забезпечення
виплат відпусток щодо адміністративних працівників
(161 650,0 0 – 100 000,00)

92
«Адміністративні витрати»

471

«Забезпечення виплат відпусток»

61 650,00

 

Усього

 

 

139 204,80

Отже, станом на 31.12.2017 р. залишок за Кт рахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток становитиме 329 204,80 грн в оборотно-сальдовій відомості після здійснення додаткових проведень на підставі даних інвентаризації.

Відображення забезпечення виплат у фінзвітності

Витрати в бухгалтерському обліку виникають у момент формування забезпечення і відображаються у формі № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» у рядках:

2050 — собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

2130 — адміністративні витрати;

2150 — витрати на збут;

2180 — інші операційні витрати.

У формі № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» сума резерву за Кт рахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток» відображається в розділі III пасиву балансу «Поточні зобов’язання та забезпечення» у рядку 1660 «Поточні забезпечення».

Уся сума нарахованого забезпечення на виплату відпусток, включаючи донарахування за результатами інвентаризації, включається при розрахунку фінрезультату і відповідно відображається в рядку 02 декларації з податку на прибуток.

Коригування щодо нарахування забезпечень на виплату відпусток Податкового кодексу не передбачені.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». Положення № 897 — Положення  про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну України від 02.09.2014 р. № 879. Порядок № 419 — Порядок надання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419. ПБО 11 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Мінфіну України від 31.01.2000 р. № 20. ПБО 25 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39. ПБО 26 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затверджене наказом Мінфіну України від 28.10.2003 р. № 601