Налог на прибыль

Розрахунок частини чистого прибутку

30.01.2018 / 16:09

При виплаті дивідендів виникає обов’язок сплати авансових внесків з податку на прибуток.
Для цілей податкового обліку з податку на прибуток частина чистого прибутку (доходу) прирівнюється до авансових внесків, що нараховуються при виплаті дивідендів.

Як розрахувати

Порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів передбачено п. 57.11 ст. 57 Податкового кодексу.

Так, авансовий внесок розраховується із суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов’язання такий авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті.

Авансовий внесок з податку на прибуток обчислюється за ставкою 18 %. При цьому сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

У разі якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкта оподаткування, обчислене пропорційно до кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Сума попередньо сплачених протягом податкового (звітного) періоду авансових внесків з податку на прибуток під час виплати дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за такий податковий (звітний) період.

Не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов’язань з інших податків і зборів сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток під час виплати дивідендів.

Обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку на прибуток покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно від того, чи користується такий емітент пільгами із сплати податку, чи до нього застосовується інша ставка податку, ніж передбачено п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу.

Зверніть увагу
Законом № 2245 до Податкового кодексу внесено зміни, згідно з якими від сплати авансового внеску при виплаті дивідендів звільнено платників єдиного податку.

Також обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку на прибуток поширюється на державні некорпоратизовані, казенні або комунальні підприємства, які зараховують суми дивідендів у розмірі, встановленому органом виконавчої влади, до сфери управління якого належать такі підприємства, відповідно до державного або місцевого бюджету.

Авансовий внесок не справляється у разі виплати дивідендів (пп. 57.11.3 п. 57.11 ст. 57 Податкового кодексу):

 • на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб;
 • платником податку на прибуток, прибуток якого звільнено від оподаткування, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у період, за який виплачуються дивіденди;
 • фізичним особам.

Авансовий внесок з податку на прибуток, сплачений у зв’язку з нарахуванням/сплатою дивідендів, є невід’ємною частиною податку на прибуток та не може розцінюватися як податок, який справляється під час репатріації дивідендів відповідно до п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу або міжнародних договорів України.

Звітний період

Частина чистого прибутку сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності (п. 2 Порядку № 138). Отже, для нарахування та сплати цього платежу базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

Відповідно до п. 3 зазначеного Порядку частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до встановленої форми розрахунку та зазначається у декларації з податку на прибуток.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до ПБО, подається до органів доходів і зборів у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Відображення у звітності

Форму Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затверджено наказом № 285 (далі — Розрахунок).

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету у звітному періоді, відображається у р. 07, а частина чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний період поточного року, — у р. 08. У р. 09 відображається частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті, без врахування суми частини чистого прибутку (доходу), нарахованої за попередній звітний період поточного року.

Форму декларації з податку на прибуток  затверджено наказом № 897 (далі — декларація).

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів) відображається у додатку АВ до декларації.

До дивідендів прирівнюється платіж у вигляді частини чистого прибутку (доходу), який сплачується до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями.

Підприємства, які виплачують дивіденди і прирівняні до них платежі, заповнюють цей додаток незалежно від того, сплачують вони авансові внески з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів чи ні.

Додаток АВ

У р. 1.4 відображається загальна сума частини чистого прибутку (доходу), сплаченого до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями у звітному (податковому) році. При цьому значення р. 1.4 враховується у р. 1. Показник р. 1.4 цього додатка має відповідати сумарному значенню показників р. 09 Розрахунків за такі звітні періоди, за які сплату частини чистого прибутку здійснено у звітному (податковому) році, тобто за ІV квартал попереднього звітного (податкового) року та за підсумками кварталу, півріччя, три квартали поточного звітного (податкового) року.

Якщо фінансовий результат від господарської діяльності підприємства в окремому звітному періоді поточного року має від’ємне значення (або нульове), то відповідно у р. 07 Розрахунку відсутній показник частини чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету. Якщо протягом звітного року показник частини чистого прибутку за окремі звітні періоди мав позитивне значення, то у р. 1.4 додатка АВ відображається сума позитивних значень р. 09 Розрахунку за відповідні звітні періоди.

Авансовий внесок при нарахуванні та сплаті частини чистого прибутку (доходу) за підсумками звітного кварталу, півріччя, трьох кварталів розраховується зі всієї суми частини чистого прибутку (доходу), що підлягає виплаті.

Якщо на момент сплати частини чистого прибутку (доходу) за ІV квартал звітного року декларацію за такий рік подано та нараховані у такій декларації податкові зобов’язання погашено, то авансові внески нараховуються на суму перевищення частини чистого прибутку, що підлягає виплаті за ІV квартал звітного року, над значенням об’єкта оподаткування податком на прибуток за такий рік, поділеним на 12 та помноженим на 3 (пропорційно до кількості місяців, за які виплачується частина чистого прибутку (доходу)).

У р. 4 відображається сума частини чистого прибутку (доходу), відрахована до державного бюджету за відповідний звітний період поточного року (квартал, півріччя, три квартали). Крім того, враховуючи те, що частина чистого прибутку (доходу) за ІV квартал попереднього року сплачується у звітному році, то у р. 4 відображається сума перевищення частини чистого прибутку (доходу) за ІV квартал поперед­нього звітного року над значенням об’єкта оподаткування пропорційно до кількості місяців, за які виплачується частина чистого прибутку (доходу).

У р. 5 відображається сума частини чистого прибутку (доходу), з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді, але не більше значення р. 4.

У р. 6 відображається сума авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів, у тому числі частини чистого прибутку (доходу), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді, яка переноситься у рядок 20 АВ декларації.

Додаток ЗП

У додатку ЗП до декларації відображається розрахунок зменшення нарахованої суми податку (показник рядка 16 переноситься до р. 16 ЗП декларації).

Сума податку на прибуток, визначена в декларації, зменшується на суму:

 • податку на прибуток, сплаченого суб’єктами господарювання за кордоном (р. 16.1);
 • нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді (р. 16.4.1).

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (р. 16.4), яка може брати участь у зменшенні податку на прибуток, складається із суми авансового внеску:

 • звітного (податкового) періоду (р. 16.2);
 • минулих періодів, не врахована у зменшення податку попереднього звітного (податкового) року (р. 16.3). Ця сума переноситься з р. 16.4.2 цього додатка за попередній звітний (податковий) рік.

Сума авансового внеску, відображена в р. 16.4, відноситься на зменшення нарахованої суми податку:

 • поточного звітного (податкового) періоду (р. 16.4.1) — у межах нарахованої суми податку на прибуток підприємств за звітний (податковий) період, зменшену на показник р. 16.1;
 • наступного звітного (податкового) періоду (р. 16.4.2) — переноситься до р. 16.3 за звітні (податкові) періоди наступного року.

Показник Декларації розраховується наростаючим підсумком при складанні декларації за квартал, півріччя, три квартали, рік, у межах звітного (податкового) року, тому показник р. 16.3 не змінюється та дорівнює показнику р. 16.4.2 за попередній звітний (податковий) рік.

Терміни подання

Законом № 2245 внесено зміни до пунктів 49.18 та 49.19 ст. 49 Податкового кодексу щодо строків подання податкових декларацій за базовий звітний період, що дорівнює календарному року.

З'ясуємо, чи вплинуло це на строки подання Розрахунку частини чистого прибутку (доходу) (далі — Розрахунок) за рік для платників податку на прибуток підприємств з квартальним та річним звітним періодом.

Відповідно до п. 1 ст. 111 Закону № 185 державні унітарні підприємства та їх об’єднання зобов’язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у розмірі не менше 30 % у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затверджено постановою № 138 (далі — Порядок № 138).

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з ПБО як підсумок суми чистого фінансового результату (прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до такого підсумку також може бути включена частка нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових ресурсів у підприємства, у розмірі 75 % (п. 1 Порядку № 138).

Пунктом 3 цього Порядку встановлено, що Розрахунок разом із фінансовою звітністю, складеною відповідно до ПБО, подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації.

Для податку на прибуток підприємств податковими звітним періодами є календарні квартал, півріччя, три квартали, рік (крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 Податкового кодексу).

Щодо строку подання звітності, слід зазначити, що відповідно до п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу податкові декларації, крім випадків, передбачених Кодексом зокрема, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

 • календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);
 • календарному року — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
 • календарному року для платників податку на прибуток для податкової декларації, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Пунктом 49.19 ст. 49 Податкового кодексу передбачено, що якщо податкова декларація за квартал, півріччя, три квартали або рік розраховується наростаючим підсумком на підставі показників базових податкових періодів, з яких складаються такі квартал, півріччя, три квартали або рік (без урахування авансових внесків), згідно з відповідним розділом Кодексу, зазначена податкова декларація подається у строки, визначені п. 49.18 цієї статті для такого базового звітного (податкового) періоду, крім податкової декларації з податку на прибуток, яка розраховується наростаючим підсумком за рік.

Зверніть увагу
Граничний строк подання Розрахунку та фінзвітності за 2017 р. —
01.03.2018 р.

Тобто для декларації з податку на прибуток підприємств, яка складається за звітний (податковий) рік, визначено єдиний строк її подання — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, незалежно від того, за який базовий звітний (податковий) період складалася податкова декларація — квартал або рік.

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств (п. 2 Порядку № 138).

Таким чином, строк подання до контролюючих органів Розрахунку, складеного за підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до ПБО, залишився незмінним — 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем відповідного звітного (податкового) періоду.

Що стосується Розрахунку за рік, то незалежно від того, за який базовий звітний (податковий) період складалась податкова декларація — квартал або рік — такий Розрахунок подається до контролюючих органів разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до ПБО протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Слід звернути увагу, що положення пп. 49.18.6 п. 49.18 та п. 49.19 ст. 49 Податкового кодексу застосовуватимуться для подання декларації з податку на прибуток підприємств за звітний (податковий) 2017 р., тобто граничний строк подання Розрахунку припадає на 01.03.2018 р.

Відповідно до п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених Кодексом.

Отже, частина чистого прибутку (доходу) сплачується платником також протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання Розрахунку.

Зазначимо, що форму Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затверджено наказом № 285.

Водночас звертаємо увагу, що з 01.01.2018 р. набрали чинності зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі та змінено форми фінансової звітності.

Так, наказом № 976 викладено у новій редакції такі форми фінансової звітності в державному секторі:

 • «Баланс» (форма № 1-дс);
 • «Звіт про фінансові результати» (форма № 2-дс);
 • «Звіт про рух грошових коштів» (форма № 3-дс);
 • «Звіт про власний капітал» (форма № 4-дс).

Також наказом № 977 затверджено форму фінансової звітності № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності».

Таким чином, фінансова звітність, яка подається разом із Розрахунком, складається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за підсумками 2017 р. за оновленими формами.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 185 — Закон України від 21.09.2006 р. № 185-V «Про управління об’єктами державної власності». Закон № 2245 — Закон України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році».Постанова № 138 — постанова Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. № 138 «Про порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями». Наказ № 285 — наказ ДПА України від 16.05.2011 р. № 285 «Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями». Наказ № 976 — наказ Мінфіну України від 29.11.2017 р. № 976 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі». Наказ № 977 — наказ Мінфіну України від 29.11.2017 р. № 977 «Про затвердження типової форми № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності». Наказ № 897 — наказ Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств». Порядок № 138 — Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. № 138