Єдиный налог

Спрощена система для ФОП (квартальна звітність)

23.04.2018 / 11:52

Строки подання та сплати

Доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування, відображаються в податковій декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця (далі  — декларація), затвердженій наказом № 578, яка подається у строки відповідно до ст. 296 Податкового кодексу.

Платники єдиного податку третьої групи подають декларацію у строки, встановлені для квартального податкового періоду,
тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) кварталу (у 2018 р. — 10 травня, 9  серпня, 9 листопада), а сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (у 2018 р. — 18  травня, 17 серпня, 19 листопада).

Куди звітувати і сплачувати

Декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси (п. 296.4 ст. 296 Податкового кодексу).

Податковою адресою (одночасно не більше однієї) платника податків — фізичної особи визнається місце його проживання, за яким він ставиться на облік як платник податків у контролюючому органі (п. 45.1 ст. 45 Кодексу).

Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

Набуття статусу «єдинника» в середині кварталу

Якщо фізична особа подала заяву про обрання спрощеної системи оподаткування на єдиному податку третьої групи у середи­ні кварталу, то податковий (звітний) період починається у такого платника з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація. Отже, такі платники одразу  стають «єдинниками» і подають щоквартальну звітність, передбачену для третьої групи.

Якщо кількість найманих працівників змінювалася

Якщо кількість осіб, які перебувають з платниками єдиного податку третьої групи у трудових відносинах, кожного місяця кварталу була різною, то у полі «Фактична чисельність працівників у звітному періоді» декларації зазначається найбільша чисельність працівників за будь-який місяць податкового (звітного) періоду.

Відображення коштів, зароблених на іншій групі

Якщо фізична особа — підприємець перейшла з однієї на іншу групу платника єдиного податку, то така особа може включити до декларації зароблену суму коштів за попередній звітній період, але отриману в звітному податковому пе­ріоді.

Так, якщо платник єдиного податку першої або другої групи перейшов на третю, при цьому кошти за товари (послуги), надані у період перебування на першій або другій групі, надійшли у звітному періоді перебування на третій групі та не були включені до податкової декларації платника першої або другої групи, то такі кошти включаються до декларації за звітний період платника третьої групи й оподатковуються за ставками цієї групи, оскільки види діяльності, дозволені для першої або другої групи платника єдиного податку, не суперечать умовам перебування на третій групі.

У разі якщо платник єдиного податку третьої групи перейшов на першу або другу, при цьому кошти за товари (послуги), надані у період перебування на третій групі, надійшли у звітному періоді перебування на першій або другій групі та не були включені до податкової декларації платника третьої групи, то фізична особа — підприємець, яка отримала такий дохід, зобов’язана подати декларацію за звітний період, у якому надійшли такі кошти, як платник першої або другої групи, та включити зазначені кошти до складу доходу. При цьому якщо такий дохід отримано від провадження діяльності, не передбаченої у підпунктах 1 або 2 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, то такий дохід оподатковується за ставкою 15 %.

Подання декларації для отримання довідки про доходи

Подавати декларацію можна також за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, наприклад, для отримання довідки про доходи. Але це не звільняє від обов’язку подання декларації у строк, установлений для квартального податкового (звітного) періоду (п. 296.8 ст. 296 Податкового кодексу).

Така декларація складається з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 ст. 296 Кодексу та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов’язання.

Для отримання довідки про доходи за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, фізичною особою — підприємцем подається декларація з позначкою «Довідково» у полі 01 заголовної частини декларації.

При цьому у полі 02 заголовної частини заповнюється показник «місяць» (зазначається номер календарного місяця, за який подається декларація з позначкою «Довідково»).

Розділ V «Визначення податкових зобов’я­зань по єдиному податку» декларації не запов­нюється фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку, яка подає декларацію з позначкою «Довідково».

Відображення повернення суми коштів

Якщо повернення суми коштів (авансу, передоплати) покупцю за товари (роботи, послуги) у разі розірвання договору відбувається у періоді їх отримання, то такі кошти не включаються до складу доходу фізичної особи — платника єдиного податку третьої групи та не підлягають відображенню у декларації.

У разі якщо повернення суми коштів (авансу, передоплати) покупцю за товари (роботи, послуги) відбувається в іншому податковому періоді, потрібно включити таку суму коштів до складу доходу у звітному періоді, в якому ці кошти отримано, та здійснити перерахунок доходу у звітному податковому періоді, в якому відбувається їх повернення. 

Звітність у разі припинення діяльності

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, яка є платником єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення (п. 294.6 ст. 294 Податкового кодексу).

Якщо доходу не було

У разі якщо протягом звітного періоду доходи не отримано та немає об’єктів оподаткування, що підлягають декларуванню, платник єдиного податку не зобов’язаний подавати декларацію.

При цьому якщо у такого платника протягом звітного періоду відсутні доходи, що підлягають оподаткуванню єдиним податком, але у попередніх звітних періодах цього самого року було отримано та задекларовано дохід, то за поточний звітний період платники знову мають наростаючим підсумком задекларувати отриманий ними раніше дохід (без сплати єдиного податку).

Розглянемо, як заповнюється декларація за даними умовного прикладу.

Приклад Заповнення декларації

Платник єдиного податку третьої групи, який застосовує ставку 3 %, за I квартал отримав дохід від підприємницької діяльності, зазначеної у витязі із Реєстру платників єдиного податку за КВЕД 14.12 «Виробництво робочого одягу», у розмірі 380 000,00 грн.

Також у січні підприємець отримав кошти у розмірі 17 000,00 грн за послуги ремонту взуття, які він надав, перебуваючи на другій групі платника єдиного податку у IV кварталі 2017 р.

Крім того, підприємцем отримано 250 000,00 грн від операції, яку він провів не у грошовій формі.

Зазначимо, що при поданні звітної декларації за І квартал платник єдиного податку на третій групі заповнює заголовну частину декларації і розділи І, ІV та V.  При поданні уточнюючої декларації при самостійному виявленні помилок також заповнюється розділ VI.

 Заповнення заголовної частини

Рядок

Що зазначати

01

Залежно від типу декларації зазначається позначкою Х тип декларації (звітна, звітна нова чи уточнююча)

02

Позначкою Х зазначається податковий (звітний) період (І квартал)

03

Зазначається податковий (звітний) період, що уточнюється. У разі подання декларації за І квартал ставиться прочерк

04 — 07

Проставляються відповідні реквізити контролюючого органу, до якого подається декларація, та підприємця

Розділ І «Загальні показники підприємницької діяльності»

08

Зазначається фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді (осіб) (І кварталі). Якщо чисельність змінювалася, то слід зазначати за той місяць звітного періоду, у якому вона була найбільшою

09

Зазначаються види підприємницької діяльності з кодами КВЕД, за якими платник податку фактично отримував дохід у звітному періоді

Розділ ІV. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи

Код рядка

Що зазначати

Пояснення

05

Зазначається обсяг доходу (переноситься з підсумкових даних графи 7 Книги обліку доходів і витрат) за І квартал від здійснення господарської діяльності, який оподатковується єдиним податком за ставкою 3 %

Зазначаємо 397 000, 00 грн.

У вищенаведеному прикладі зазначено, що у  І кварталі підприємець отримав:
380 000,00 грн + 17 000,00 грн =
= 397 000,00 грн (усього)

06

Зазначається обсяг доходу (переноситься з підсумкових даних графи 6 Книги обліку доходів) за І квартал від здійснення господарської діяльності, який оподатковується єдиним податком за ставкою 5 %

 ­­—

07

Зазначається обсяг доходу, оподатковуваного за ставкою 15 % (п. 293.4 ст. 293 Податкового кодексу).

Це можуть бути доходи:

за не дозволеними для платника третьої групи видами діяльності;

за видами діяльності, не зазначеними у Ре­єстрі платника єдиного податку;

отримані шляхом використання заборонених форм розрахунку (негрошові розрахунки);

що перевищують установлений обсяг доходу, дозволений для третьої групи (понад 5 млн грн)

Зазначаємо 250 000,00 грн.

У вищенаведеному прикладі зазначено, що цей дохід отримано не у грошовій формі

Розділ V.  «Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку»

Код рядка

Що зазначати

Пояснення

08

Якщо підприємець не перебував на інших групах за І квартал та не має доходів, які оподатковуються за ставкою 15 %, то у цьому рядку дублюються значення рядка 05 або 06 з розділу ІV.

Якщо ж такі доходи були, то наводиться їх загальна сума (рядки 05, 06, 07 та з розділів II та ІІІ)

Зазначаємо  647 000,00 грн

(397 000,00 грн + +250 000,00 грн =    = 647 000,00 грн)

09

Заповнюється тільки у разі наявності даних за рядком 07 розділу ІV (сума доходу за графою 07 × 15 %). У разі відсутності даних проставляється прочерк

Зазначаємо
37 500,00 грн

(дохід, отриманий не у грошовій формі: 250 000,00 × 15 % = = 37 500,00 грн)

10

Розраховується сума податку за ставкою 3 % (рядок 05 × 3 %) або проставляється прочерк

Зазначаємо 11 910,00 грн

(дохід від основного виду діяльності  380 000,00 грн  + 
+ дохід за послуги, надані на другій групі 17 000,00) × 3 % = = 11 910,00 грн)

11

Розраховується сума податку за ставкою 5 % (рядок 06 × 5 %) або проставляється прочерк

 —

12

Зазначається сума рядків 09 —11

Зазначаємо 49 410,00 грн

(37 500,00 грн + + 11 910,00 грн)

13

За І квартал цей рядок не запов­нюється, оскільки зазначається загальна сума податкових зобов’язань з декларації за минулий звітний період (рядок 12 попередньої декларації)

 

14

Визначається сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті за даний звітний період (рядок 12 –  рядок 13). Це і є узгоджене податкове зобов’язання з єдиного податку

Зазначаємо 49 410,00 грн

(рядок 12 – рядок 13)

Зазначимо, що платник єдиного податку третьої групи, який застосував інший спосіб розрахунків, ніж наведений у п. 291.6 ст. 291 Податкового кодексу, тобто отримав дохід не у грошовій формі, зобов’язаний крім сплати єдиного податку за ставкою 15 % також перейти на загальну систему оподаткування з першого числа місяця, що настає за кварталом, у якому допущено порушення, оскільки право здійснювати розрахунки такі платники мають виключно у грошовій формі.

Відповідальність

За неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу) або несвоєчасне подання платником податків чи іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено цим Кодексом,  накладається штраф в розмірі 170,00 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення,  тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1 020,00 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу). 

«Горячие линии»

Дата: 4 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42