Аналитика

Огляд відповідей ДФС (грудень, частина І)

10.12.2018 / 11:37

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР).

Категорія ЗІР

Питання

Коротка відповідь

Податок на додану вартість

101.08

Ставки податку

 

За якою ставкою оподатковуються операції з постачання товарів (у тому числі безоплатного постачання) за межі митної території України у митному режимі експорту, за якими 
ціна придбання/звичайна 
ціна/балансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість), та як в такому випадку складається податкова накладна?

Операції з постачання товарів (у тому числі безоплатного постачання) за межі митної території України у митному режимі експорту, за якими ціна придбання/звичайна 
ціна/ба­лансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість), 
оподатковуються за нульовою ставкою.

У верхній лівій частині податкової накладної, складеної на такі операції, у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» робиться помітка «Х» та зазначається тип причини 07 — Складена на операції з вивезення товарів за межі митної території України.

У графі «Отримувач (покупець)» зазначаються найменування (ПІБ) нерезидента та через кому — країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у графі «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «300000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

Необхідність складання другої податкової накладної на суму перевищення експортованих товарів відсутня

101.13

Порядок формування податкового кредиту

 

Чи має право платник ПДВ віднес­ти до податкового кредиту суму ПДВ на підставі податкової накладної, в графі 7 якої міститься більше двох знаків після коми?

Зареєстрована в ЄРПН податкова накладна, в якій вказано ціну постачання одиниці товару/послуги, яка містить після коми більше ніж два знаки, є підставою для формування податкового кредиту за умови відповідності іншим вимогам, що визначені в ПКУ

101.15

Коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту

 

Чи необхідно складати розрахунок коригування до зведеної податкової накладної, якщо повернення товарів (коштів) здійснено у тому самому звітному періоді до моменту складання продавцем зведеної податкової накладної?

Оскільки зведена податкова накладна складається не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено постачання, то у разі якщо до моменту складання продавцем зведеної податкової накладної відбулась зміна податкових зобов’язань продавця у зв’язку з поверненням покупцю коштів за непоставлені товари (послуги) або повернення покупцем товарів, суми ПДВ у зведеній податковій накладній таким продавцем зазначаються загальною сумою, що відповідає фактичній сумі поставлених покупцю товарів (послуг). При цьому розрахунок коригування до такої податкової накладної не складається

101.16

Податкові накладні

 

Який порядок скорочення та округлення вартісних і кількісних показників податкової накладної?

Вартісні показники податкової накладної повинні містити не більше двох знаків після коми (крім окремих випадків щодо показників граф 7 та 11).

Необхідною кількістю знаків після коми у кількісному показнику вважається така кількість, якої достатньо для правильного розрахунку вартісного показника у графі 10 податкової накладної та рядків I — IX розділу А податкової накладної

 

Чи може платник ПДВ на виконання вимог п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 ПКУ не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду скласти декілька (дві та більше) зведених податкових накладних з однаковим типом причини?

Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307, не заборонено складання платником податку протягом 
звітного (податкового) періоду декількох зведених податкових накладних з однаковим типом причини

 

Який порядок заповнення розрахунку коригування до податкової накладної, якщо на дату складання податкової накладної покупець не був платником ПДВ, а на дату складання розрахунку коригування вже зареєстрований як платник цього податку?

Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних.

У розрахунку коригування зазначаються дата та номер податкової накладної, до якої вносяться зміни.

У верхній лівій частині розрахунку коригування проставляється відповідна позначка «X» та зазначається тип причини «02» — постачання неплатнику податку.

У графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

При цьому розрахунок коригування до податкової накладної, яка не видається отримувачу (покупцю) — платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складання такого розрахунку коригування), підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)

 

Які особливості заповнення зведеної податкової накладної, складеної на суму перевищення ціни придбання товарів 
(послуг)/звичайної ціни самостійно виготовлених товарів (послуг)/балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною?

У разі постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188, 189 ПКУ, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг, постачальник (продавець), зокрема, може скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг.

У податковій накладній (в тому числі зведеній), яка складена на суму такого перевищення, замість позначки «Х» зазначається код ознаки 3 та зазначається тип причини 15 — Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 ПКУ, над фактичною ціною постачання. Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для зазначення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.

У графі 2 — опис (номенклатура) товарів/послуг постачальника (продавця), крім опису (номенклатури) товарів/послуг, також зазначається «перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 ПКУ, над фактичною ціною постачання».

Графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 12 не заповнюються

 

Який порядок складання податкової накладної платником ПДВ при отриманні послуг від нерезидента на митній території України?

У разі складання податкової накладної отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України:

у рядку «Індивідуальний податковий номер постачальника (продавця)» такої накладної проставляється умовний ІПН «500000000000»; 

у рядку «Постачальник (продавець)» зазначаються найменування (ПІБ) нерезидента та через кому — країна, в якій зареєстрований продавець (нерезидент);

рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється; 

у рядках, відведених для заповнення даних покупця, отримувач (покупець) зазначає власні дані.

У верхній лівій частині такої податкової накладної проставляється  відповідна позначка «X» та зазначається тип причини 14 — Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента.

Решта реквізитів заповнюються відповідно до норм Порядку № 1307

 

Як заповнюється розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної у разі виправлення помилок, допущених при заповненні номенклатури товарів/послуг та/або їх кодів?

Якщо після складання та реєстрації в ЄРПН податкової накладної платник податку виявляє помилку в описі (номенклатурі) товарів/послуг та/або коді УКТ ЗЕД/ДКПП, він складає розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому зі знаком «–» зазначає показники щодо товарів/послуг, опис (номенклатура) та/або код УКТ ЗЕД/ДКПП яких виправляється. При цьому у графі 1.1 такого розрахунку коригування в обов’язковому порядку зазначається № за порядком.

Для додавання правильної товарної позиції, якої не було у податковій накладній, яка коригується, в розрахунку коригування в окремих рядках зазначаються показники опису (номенклатури) та/або коди УКТ ЗЕД/ДКПП товарів/послуг, що додаються (виправлені товарні позиції). У графі 1.1 такого розрахунку коригування виправленим товарним позиціям присвоюються нові чергові порядкові номери рядків, яких не було у податковій накладній, що коригується.

У графі 2.1 розрахунку коригування у всіх рядках, які заповнюються у зв’язку із виправленням опису (номенклатури) товарів/послуг та/або коду УКТ ЗЕД/ДКПП, зазначається код причини коригування — 104 (зміна номенклатури).

Детальні роз’яснення та приклади заповнення розрахунків коригування наведено у листі ДФС від 27.11.2018 р. № 36942/7/99-99-15-03-02-17

 

Чи має право платник податку скласти розрахунок коригування до зведеної податкової накладної, що була складена з метою нарахування податкових зобов’язань відповідно до пп. 198.5 ст. 198 та пп. 199.1 ст. 199 ПКУ?

Платник податку у разі складання зведених податкових накладних відповідно до вимог п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 ПКУ має право скласти розрахунки коригування до таких зведених податкових накладних.

У розрахунках коригування, складених починаючи з 01.12.2018 р. до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН до 01.12.2018 р., у полі «До зведеної податкової накладної» замість позначки «Х», яка вказана в податковій накладній, зазначається відповідний код ознаки (позначка «Х» не проставляється).

У розрахунках коригування, складених до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН починаючи з 01.12.2018 р., код ознаки, що вказується у полі «До зведеної податкової накладної», має відповідати коду ознаки «Зведена податкова накладна», який зазначено у зведеній податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування

101.17

Електронне адміністрування

 

Чи потрібно платнику податку завіряти копії документів, що подаються до ДФС в електронному вигляді на розгляд комісії ДФС для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН?

Платнику податку не потрібно завіряти копії документів, визначених вичерпним 
переліком документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, оскільки такі документи подаються в сканованому вигляді у форматі PDF у вигляді окремих додатків до Повідомлення щодо подання документів про підтвердження реальності здійснення операцій з відповідним накладанням на них кваліфікованого електронного підпису та електронної печатки (за наявності)

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.18

Особливості оподаткування нерезидентів

 

Чи утримується податок на доходи нерезидента при внесенні до статутного капіталу підприємства нерухомого майна, розташованого на території України, нерезидентом-засновником?

Враховуючи те, що за операцією із внесення нерезидентом нерухомого майна, розташованого на території України, до статутного капіталу резидента здійснюється перехід права власності на таке майно, така операція вважається доходом нерезидента із джерелом їх походження з України, які підлягають оподаткуванню.

Таким чином, дохід на суму вартості переданого нерезидентом нерухомого майна, розташованого на території України, в обмін на корпоративні права резидента підлягає оподаткуванню незалежно від способу виплати такого доходу, у тому числі шляхом зарахування у рахунок збільшення статутного капіталу

102.23

Звітність

102.23.02

Заповнення звітності

 

Які форми фінансової звітності повинні подаватися платниками податку на прибуток, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами?

Платники податку на прибуток, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами, разом з відповідною податковою декларацією з податку на прибуток підприємств (далі — Декларація) за календарний квартал, півріччя, три квартали  подають проміжну фінансову звітність, що складається або з повного комплекту фінансової звітності, або з комплекту стислої фінансової звітності. 
До річної Декларації такі платники подають повний комплект фінансової звітності, передбачений МСБО 1.

Банки разом з Декларацією подають відповідну проміжну або річну фінансову звітність за формами, визначеними Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженою постановою Правління Нацбанку від 24.10.2011 р. № 373

Які форми фінансової звітності повинні подаватися платниками податку на прибуток, які складають фінансову звітність за національними стандартами?

Платниками податку на прибуток (крім неприбуткових установ та організацій) разом з відповідною податковою декларацією з податку на прибуток підприємств (далі — Декларація) за календарний квартал, півріччя, три квартали подається проміжна фінансова звітність, складена за національними стандартами, яка включає баланс та Звіт про фінансові результати. До річної Декларації такі платники подають відповідну річну фінансову звітність, яка включає Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності (форми №№ 1 — 5).

Платниками податку на прибуток — суб’єктами мікропідприємств, малого підприємництва, представництвами іноземних суб’єктів господарювання, крім тих, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами, подається разом з квартальною або річною Декларацією скорочена за показниками фінансова звітність у складі Балансу і Звіту про фінансові результати (за формами № 1-м, № 2-м або № 1-мс, № 2-мс)

Податок на доходи фізичних осіб

103.05

Право на застосування податкової знижки 
та обмеження

 

Як контролюючий орган повідомляє платника податків про відмову у наданні/зменшенні суми податкової знижки, визначеної платником у податковій декларації?

Контролюючий орган у разі встановлення порушень повідомляє платника податку про відмову у наданні/зменшенні суми податкової знижки, визначеної платником у податковій декларації, шляхом вручення платнику податків акта перевірки та податкового повідомлення-рішення

103.12

Оподаткування процентів

 

Хто виконує функції податкового агента: банк або відокремлений підрозділ (філія, відділення) при нарахуванні процентів по банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунках?

Банк як податковий агент, що нараховує за податковий (звітний) місяць проценти на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, сплачує (перераховує) до Держбюджету як за себе, так і за відокремлений підрозділ (уповноважений або не уповноважений) за своїм місцезнаходженням загальну суму ПДФО за ставкою 18 %, оскільки відокремлений підрозділ здійснює діяльність від імені юридичної особи — резидента — банка і договори банківського рахунку, банківського вкладу укладаються між банком та фізичними особами — клієнтами

Податок на доходи суб’єктів підприємницької діяльності

104.05

Порядок визначення витрат

 

Чи включає фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування до складу витрат суму сплаченого нею роялті?

Фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування не включає до складу витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, суму сплаченого нею роялті

 

Єдиний податок для фізичних осіб (спрощена система оподаткування)

107.03

Обмеження щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

 

Чи може фізична особа — підпри­ємець бути платником єдиного по­датку, якщо надає нерухоме майно в оренду як фізична особа і такий вид діяльності не зазначено в реєстрі платників єдиного податку?

Фізичні особи — підприємці можуть надавати власне майно в оренду за умови, що здавання в оренду нерухомого майна такою фізичною особою не здійснюється в межах підприємницької діяльності платника єдиного податку.

Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) здійснюється відповідно до п. 170.1 ст. 170 ПКУ

107.04

Порядок визначення доходу та його склад

 

Як визначається обсяг доходу фізичної особи — підприємця— платника єдиного податку другої — четвертої груп для визначення необхідності застосовування РРО?

 

Фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку другої — четвертої груп, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, з метою визначення необхідності застосування РРО, повинні самостійно визначити перевищення обсягу доходу понад 1 000 000 грн. При цьому враховується обсяг доходу за поточний звітний податковий рік. Обсяг доходу з метою застосування критерію (понад 1 000 000 грн) визначається з урахуванням всіх доходів, які відповідно до ст. 292 ПКУ включаються до складу доходу платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця

107.12

Інші питання

 

Чи подається податкова декларація та сплачується єдиний податок платником єдиного податку — фізичною особою — підприємцем першої — третьої груп, якщо він призваний на строкову військову службу?

 

Призвані на строкову службу фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку першої — третьої груп, які перебувають на обліку в органах ДФС та протягом звітного періоду не отримували доходи і не мають об’єктів оподаткування, що підлягають декларуванню, не зобов’язані подавати податкову декларацію платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця. При цьому фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Щодо платників єдиного податку третьої групи, у яких протягом звітного періоду відсутні доходи, що підлягають оподаткуванню єдиним податком, але у попередніх звітних періодах цього самого року було отримано та задекларовано дохід, то за поточний звітний період платники повинні наростаючим підсумком задекларувати отриманий ними раніше дохід (без сплати єдиного податку)

Плата за землю

112.05

Порядок обчислення та подання податкової декларації

 

Як подається довідка (витяг) про розмір нормативно-грошової оцінки земельної ділянки при поданні першої податкової декларації з плати за землю або у разі затвердження нової нормативно-грошової оцінки землі, якщо податкова звітність подається в електронному вигляді?

Платники плати за землю повинні подавати довідки (витяги) про розмір нормативно-грошової оцінки земельної ділянки на паперових носіях до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки

 

 

До якого контролюючого органу юридичною особою — платником плати за землю подаються довідки (витяги) про розмір нормативно-грошової оцінки земельної ділянки у зв’язку з реорганізацією органів ДФС?

Довідка (витяг) про розмір нормативно-грошової оцінки земельної ділянки разом з податковою декларацією з плати за землю подається до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки

Погашення податкового боргу платників податків

134.01

Джерела погашення податкового боргу

 

Який порядок стягнення готівкових коштів та коштів з рахунків платника податків в рахунок погашення податкового боргу згідно з п. 95.5 ст. 95 ПКУ?

У разі якщо податковий борг виник у результаті несплати грошового зобов’язання та/або пені, визначених платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, що подається до контролюючого органу в установлені ПКУ строки, стягнення коштів за рахунок готівки, що належить такому платнику податків, та/або коштів з рахунків такого платника у банках здійснюється за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду, за умови якщо такий податковий борг перевищує 5 млн грн та не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його сплати, та відсутні зобов’язання держави щодо повернення такому платнику помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов’язань.

У таких випадках: рішення про стягнення коштів з рахунків такого платника податків у банках є вимогою стягувача до боржника, що підлягає негайному та обов’язковому виконанню шляхом ініціювання переказу у платіжній системі за правилами відповідної платіжної системи; рішення про стягнення готівкових коштів вручається такому платнику податків і є підставою для стягнення

Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення

214.03

Умови тимчасового ввезення/вивезення (пересилання) та ввезення з метою транзиту на митну територію України громадянами товарів та транспортних засобів

 

Які умови ввезення транспортних засобів особистого користування громадянами-резидентами в митному режимі транзиту?

Громадянам дозволяється поміщувати у митний режим транзиту транспортні засоби особистого користування (далі — ТЗОК) з метою прохідного транзиту через митну територію України за умови їх письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення на рахунок органу доходів і зборів, що здійснив пропуск таких ТЗ на митну територію України, грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких ТЗ на митну територію України з метою вільного обігу. Зазначені вимоги не поширюються на ТЗ, постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземної держави, що підтверджується відповідним документом, та переміщуються громадянами-нерезидентами.

Для автомобільного транспорту строк транзитних перевезень становить 10 діб (у разі переміщення в зоні діяльності однієї митниці — 5 діб)

 

Які умови ввезення громадянином- нерезидентом транспортного засобу на митну території України в режимі тимчасового ввезення?

Особливості тимчасового ввезення громадянами-нерезидентами транспортних засобів особистого користування визначені ст. 380 МКУ

214.04

Митне оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

 

В якому органі доходів і зборів здійснюється митне оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України громадянами з метою вільного обігу, та яка митна декларація при цьому подається?

Митне оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України громадянами з метою вільного обігу та які підлягають державній реєстрації, здійснюється у будь-якому органі доходів і зборів на всій митній території України з пред’явленням їх цьому органу

Особливості оподаткування товарів та транспортних засобів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України

215.03

Особливості оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України громадянами для вільного обігу

 

Протягом якого терміну застосовуються ставки акцизного податку для транспортних засобів, що використовувалися, з використанням коефіцієнта 0,5?

Протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом України від 08.11.2018 р. № 2611-VIII ставки акцизного податку для транспортних засобів, що відповідають товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД (крім транспортних засобів, зазначених у товарних підкатегоріях 8703 10 18 00, 8703 90 10 10, 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД), визначаються із застосуванням коефіцієнта 0,5

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

301.09

Відповідальність

 

Яка відповідальність застосовується до фізичної особи, яка фактично здійснює незалежну професійну діяльність без взяття її на облік в контролюючих органах як платника єдиного внеску?

До фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність без взяття її на облік в контролюючих органах як платника єдиного внеску, накладається штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Електронні довірчі послуги

401.01

Загальна інформація

 

Чи необхідно скасовувати кваліфіковані сертифікати та отримувати нові у разі зміни відомостей, зазначених у кваліфікованому сертифікаті (в тому числі найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи)?

Клієнт (користувач) зобов’язаний невідкладно звернутися до АЦСК ІДД ДФС за скасуванням кваліфікованого сертифіката у разі зміни відомостей, зазначених у кваліфікованому сертифікаті (в тому числі найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи) та отриманням електронних довірчих послуг щодо формування нових кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів

401.02

Порядок отримання електронних довірчих

 

Чи можливо здійснити первинну процедуру реєстрації в АЦСК ІДД ДФС через мережу Інтернет без особистої присутності в центрі?

Первинна процедура отримання електронних довірчих послуг від АЦСК ІДД ДФС не передбачає можливість реєстрації заявників через мережу Інтернет.

Заявник має бути особисто присутнім під час первинної процедури реєстрації