Аналитика

Огляд відповідей ДФС (липень, частина IV)

05.08.2019 / 10:01

/за поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР)/

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

101.07

Визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг

 

Чи оподатковується ПДВ сума компенсації єдиного збору, який сплачується замовником послуг міжнародного перевезення вантажів експедитору?

База оподаткування ПДВ визначається виходячи з договірної вартості товарів/послуг, що постачаються, до складу якої включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг

101.15

Коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту

 

Яким чином складається розрахунок коригування до зведеної податкової накладної, безпідставно складеної відповідно до п. 199.1 ст. 199 ПКУ та зареєстрованої в ЄРПН?

Якщо платником податку відповідно до вимог п. 199.1 ст. 199 ПКУ безпідставно складено та зареєстровано в ЄРПН зведену податкову накладну, то платник складає розрахунок коригування, в якому виводяться в «0» показники щодо товарів/послуг, зазначених в такій податковій накладній.

У розрахунку коригування вказується дата складання та порядковий номер такої безпідставно складеної зведеної податкової накладної, що була складена відповідно до п. 199.1 ст. 199 ПКУ.

При цьому у графі 2.1 розділу Б табличної частини розрахунку коригування зазначається код причини 202, що відповідає причині коригування «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 199.1 ст. 199 ПКУ».

Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН платником податку, який склав таку зведену податкову накладну

 

Яким чином заповнити розрахунок коригування до податкової накладної, що складається з причинами коригування «зменшення обсягу при нульовій кількості» та «зменшення кількості при нульовому обсягу»?

Якщо після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної в результаті послідуючих коригувань платником коригування ціни відображалось у графі 8 розрахунку коригування (далі — РК) (замість графи 9) або коригування кількості здійснювалось у графі 10 (замість графи 7) та в результаті таких коригувань кількість або обсяг дорівнюють нулю, то з метою виправлення помилок платнику необхідно скласти РК до податкової накладної. Виправлення таких помилок здійснюється шляхом лише сторнування рядків податкової накладної, які в результаті попередніх коригувань містять помилки (нульові значення ціни при наявності кількості товару/послуги або при наявності обсягу містять нульове значення кількості товару/послуги). Додавання нових рядків податкової накладної при здійсненні такого коригування не відбувається.

Якщо замість коригування вартості (графи 9, 10 РК) було помилково відкориговано кількість (графи 7, 8), внаслідок чого кількість дорівнює нулю, необхідно зменшити обсяг при нульовій кількості. В табличній частині такого РК, зокрема, в розділі Б зазначається:

у графі 1.1 — номер за порядком;

у графі 1.2 — порядковий номер рядка податкової накладної, який коригується;

у графі 2.1 — код причини коригування 303 (зменшення обсягу при нульовій кількості);

у графі 2.2 — «№ з/п групи коригування»;

значення граф 3 — 6, 15 відповідає значенню відповідно граф 2 — 5, 12 рядка податкової накладної, що коригується;

графи 7 — 12 не заповнюються;

у графі 13 зі знаком «–» зазначається обсяг, що залишився в результаті попереднього коригування;

у графі 14 — сума ПДВ, розрахована з графи 13 зі знаком «–». При складанні РК до податкової накладної, складеної та зареєстрованої в ЄРПН до 01.12.2018 р., графа 14 розділу Б «Сума ПДВ» не заповнюється.

Якщо замість коригування кількості (графи 7, 8) помилково відкориговано вартість (графи 9, 10), тобто коли помилково обсяги постачання виведено в нуль, але залишається кількість, то необхідно зменшити кількість при нульовому обсягу. У такому випадку в табличній частині розділу Б зазначається:

у графі 1.1 — номер за порядком;

у графі 1.2 — порядковий номер рядка податкової накладної, який коригується;

у графі 2.1 — код причини коригування 304 (зменшення кількості при нульовому обсягу);

у графі 2.2 — «№ з/п групи коригування»;

значення граф 3 — 6, 15 відповідає значенню відповідно граф 2 — 5, 12 рядка податкової накладної, що коригується;

у графі 7 зі знаком «–» зазначається значення кількості, що залишилось в результаті попереднього коригування;

графи 8 — 14 не заповнюються

101.17

Електронне адміністрування

 

Яким чином заповнюється та подається таблиця даних платника податку, якщо він розпочинає здійснювати новий вид діяльності?

Якщо платник податку розпочинає здійснювати новий вид діяльності, то таблиця даних платника податку заповнюється та подається згідно з п. 31 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117

101.21

Сільськогосподарські товаровиробники — отримувачі бюджетної дотації відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»

 

Яким чином заповнюється додаток 9 «Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в ст. 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9)» до податкової декларації з ПДВ?

Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в ст. 161 Закону України від 24.06.2004 р. № 1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України» (далі — Закон № 1877), та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9) (додаток 9) (далі — додаток 9) додається до декларації з ПДВ, яка подається сільськогосподарським товаровиробником, внесеним або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Додаток 9 складається із двох таблиць, для заповнення яких використовуються дані податкової звітності з ПДВ та дані бухгалтерського обліку. У таблиці 1 додатка 9 зазначається обсяг податкових зобов’язань з ПДВ з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877, розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний (податковий) період, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН).

У рядку 1 таблиці 1 відображається обсяг операцій з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877 (без ПДВ).

У рядку 2 таблиці 1 — сума ПДВ, нарахована за операціями, визначеними п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877, відповідно до обсягу постачання товарів, зазначеному в рядку 1 таблиці 1.

Таблиця 2 «Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів» додатка 9 заповнюється з урахуванням такого:

при визначенні розрахункового періоду враховуються 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів сукупно. Для новоствореного платника податку — послідовно попередні та поточний звітні (податкові) періоди, при цьому рядок «Усього» такими платниками не заповнюється;

при визначенні обсягів постачання (без ПДВ) (графи 3 — 6) не враховуються обсяги постачання основних засобів, що перебували у складі основних засобів платника не менше 12 послідовних звітних (податкових) періодів сукупно, якщо таке постачання не було постійним і не становило окремої підприємницької діяльності;

для обрахунку питомої ваги (%) за графами 3, 4, 5 використовуються відповідно дані граф усього × 100/усього графа 6.

Для розрахунку питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів новоствореними платниками у таблиці 2 додатка 9 передбачено окремий рядок — «ПВН»

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

102.02

Об’єкт оподаткування

 

Чи враховуються при визначенні об’єкта оподаткування витрати за договорами про надання автотранспортних послуг у разі відсутності товарно-транспортних накладних (ТТН)?

У разі відсутності товарно-транспортної документації, яка підтверджує отримання послуг з перевезення вантажу, у тому числі ТТН, які відносяться до первинних документів та на підставі яких ведеться бухгалтерський облік, платник податків при визначенні фінансового результату до оподаткування відповідно до правил бухгалтерського обліку не має підстав для врахування вартості таких послуг при формуванні собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг

102.13

Інші питання щодо визначення фінансового результату

 

В якому звітному (податковому) періоді платник податку може зменшити фінансовий результат до оподаткування відповідно до п. 140.3 ст. 140 ПКУ, якщо у І кварталі, півріччі, трьох кварталах звітного (податкового) року фінансовий результат до оподаткування збільшувався відповідно до п. 140.2 ст. 140 ПКУ?

Платник податків, який збільшив фінансовий результат до оподаткування у І кварталі, півріччі, трьох кварталах звітного (податкового) року (рядок 3.1.1 додатка РІ «Різниці» до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі — додаток РІ до Декларації)), може зменшити його відповідно до п. 140.3 ст. 140 ПКУ з урахуванням обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 ПКУ (рядок 3.2.1 додаток РІ до Декларації), у звітних (податкових) періодах наступного року

102.23

Звітність

102.23.01

Терміни подання звітності

 

Чи може платник податку подати останню (ліквідаційну) Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств до закінчення звітного (податкового) кварталу (року), якщо дата ліквідації припадає на початок або середину такого звітного (податкового) кварталу (року), та яка фінансова звітність при цьому подається?

Якщо дата ліквідації припадає на початок або середину такого звітного (податкового) кварталу (року), платник податку на прибуток підприємств може подати останню (ліквідаційну) декларацію до закінчення звітного (податкового) кварталу (року), але не пізніше строків, установлених п. 49.18 ст. 49 ПКУ. Додатком до такої декларації та її невід’ємною частиною є комплект річної фінансової звітності (за період з початку року по дату ліквідації), у тому числі ліквідаційний баланс

102.23.02

Заповнення звітності

 

Який звітний період необхідно обрати при складанні уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємств в Електронному кабінеті?

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств з типом документа «Уточнююча» (далі — уточнююча Декларація) подається за звітний (податковий) період, показники якого уточнюються. 

Відповідно при складанні уточнюючої Декларації в режимі «Введення звітності» приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету користувачем обирається звітний (податковий) період, показники якого уточнюються, а саме, звітний рік та тип звітного періоду: І квартал або півріччя, або 9 місяців (три квартали), або рік.

При цьому дані у рядку 2 заголовної частини уточнюючої Декларації про звітний (податковий) період (за який подається уточнююча Декларація) заповнюються в автоматичному режимі та не повинні коригуватись користувачем, а у рядок 3 заголовної частини уточнюючої Декларації користувачем в обов’язковому порядку вносяться дані про звітний (податковий) період, який уточнюється, аналогічні даним з рядка 2 заголовної частини уточнюючої Декларації

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

103.22

Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну рухомого майна

 

ЧиоподатковуютьсяПДФОдоходи, отриманіфізичноюособоюрезидентомвід продажупротягомзвітного (податкового) рокуодноголегковогоавтомобіля, одногомотоциклата одногомопеда?

Доходи, отримані фізичною особою — резидентом від продажу протягом звітного (податкового) року одного легкового автомобіля, одного мотоцикла та одного мопеда, не оподатковуються ПДФО

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

109.07

Порядок реєстрації та ведення книги обліку розрахункових операцій на господарську одиницю

 

Яким чином здійснюється перереєстрація РК?

Не пізніше п’яти робочих днів з дня виникнення підстав для перереєстрації суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем реєстрації книги обліку розрахункових операцій (далі — КОРО) заяву про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки за формою № 1-КОРО (далі — реєстраційна заява за формою № 1-КОРО) з позначкою «Перереєстрація» із зазначенням причини перереєстрації та розрахункову книжку (далі  — РК), яка підлягає перереєстрації.

Посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня подання реєстраційної заяви за формою № 1-КОРО проводить перереєстрацію РК шляхом внесення змін до інформаційної системи ДФС та здійснення відповідних записів на реєстраційній сторінці РК. 

Усі доповнення або виправлення на реєстраційній сторінці РК засвідчуються підписом посадової особи контролюючого органу, яка здійснила перереєстрацію, та печаткою контролюючого органу

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

116.11

Акцизні склади та контроль за сплатою податку

 

Як визначається загальна місткість ємностей для зберігання пального та обсяг пального, отриманий протягом календарного року, якщо у суб’єкта господарювання пальне зберігається на декількох територіях чи приміщеннях: по кожному приміщенню (території) чи по всіх разом?

Якщо у суб’єкта господарювання пальне зберігається у декількох спеціально обладнаних приміщеннях на обмеженій території (далі — приміщення) та/або територіях, то загальна місткість ємностей для зберігання пального визначається окремо по кожному приміщенню або території.

При цьому обсяг отриманого пального визначається сумарно по всіх приміщеннях та/або територіях

116.13

Система електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового та акцизні накладні

116.13.02

Інші питання системи електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового

 

За яких умов отримувач пального  — суб’єкт господарювання вважається таким, що отримує пальне безперервно, та якими документами це можна підтвердити?

Отримувач пального — суб’єкт господарювання вважається таким, що отримує пальне безперервно, якщо йому надано можливість отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь-який день місяця від особи, яка реалізує пальне, що підтверджується умовами укладеного між ними договору

116.13.03

Акцизні накладні

 

В яких випадках акцизна накладна складається у двох примірниках, та який порядок і терміни реєстрації другого примірника акцизної накладної?

Особа, яка реалізує пальне або спирт етиловий, зобов’язана скласти акцизну накладну в двох примірниках у разі реалізації пального або спирту етилового:

а) з акцизного складу до іншого акцизного складу, в тому числі через трубопровід або з використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації пального або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий;

б) з акцизного складу до акцизного складу пересувного;

в) з акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного;

г) з акцизного складу пересувного до акцизного складу.

Особа, яка склала акцизну накладну в двох примірниках, зобов’язана зареєструвати перший примірник такої акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН), а другий примірник такої акцизної накладної в день її складання надіслати розпоряднику акцизного складу — отримувачу пального або спирту етилового.

Розпорядник акцизного складу/розпорядник акцизного складу пересувного — отримувач пального або спирту етилового зобов’язаний зареєструвати другий примірник такої акцизної накладної в ЄРАН після реєстрації першого примірника такої акцизної накладної в ЄРАН та отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний.

Реєстрація другого примірника акцизної накладної в ЄРАН здійснюється після фактичного отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний, але не пізніше трьох календарних днів, що настають за днем отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний розпорядником акцизного складу/акцизного складу пересувного — отримувачем пального або спирту етилового

ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

119.09

Реєстрація фізичних осіб в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків

 

Чи можна отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО — платників податків, в електронному вигляді?

З метою отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, фізичній особі необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, у зв’язку з чим отримати його в електронному вигляді неможливо.

Водночас фізичні особи мають право, використовуючи кваліфікований електронний підпис, подавати в електронному вигляді Облікову картку за формою № 1ДР та Заяву за формою № 5ДР через приватну частину Електронного кабінету на офіційному веб-порталі ДФС.

При заповненні Облікової картки за формою № 1ДР та Заяви за формою № 5ДР в електронному вигляді платник податків самостійно обирає Центр обслуговування платників, де бажає отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

119.13

Інші питання

 

Де в Електронному кабінеті для заповнення графи 5 повідомлення за формою № 20-ОПП можна переглянути відомості про об’єкти оподаткування, у тому числі про ідентифікатор об’єкта оподаткування, присвоєний органом ДФС, код ознаки надання інформації, стан та вид права на такий об’єкт?

Платники податків в меню «Облікові дані платника» приватної частини Електронного кабінету мають доступ до своїх облікових даних, з яких для заповнення графи 5 Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП можна вибрати, зокрема, відомості про об’єкти оподаткування, у тому числі про ідентифікатор об’єкта оподаткування, присвоєний органом ДФС, код ознаки надання інформації, стан та вид права на такий об’єкт, виділивши їх позначкою

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

120.05

Порядок подання звітності та сплати податку

 

З якого періоду припиняється подання податкової декларації екологічного податку у разі передачі в оренду або відчуження нерухомого майна разом із стаціонарним джерелом забруднення в середині звітного періоду (року)?

У разі передачі в оренду або відчуження нерухомого майна разом із стаціонарним джерелом забруднення в середині звітного періоду поточного року платник складає та подає повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням (далі — об’єкти оподаткування) або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП (далі — повідомлення 20-ОПП) та відповідно до п. 250.9 ст. 250 ПКУ повідомляє контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення заяву про виникнення (відчуження) у нього об’єкта оподаткування екологічним податком.
При цьому декларування податкових зобов’язань з екологічного податку здійснюється платниками за фактичний період перебування у користуванні об’єктів оподаткування, визначений у повідомленні 20-ОПП, у відповідному звітному (податковому) періоді