Аналитика

Постійне представництво виплачує дохід нерезиденту: як здійснюється оподаткування?

25.11.2019 / 09:58

Тарас КОВАЛЬ, адвокат

В ІПК від 11.10.2019 р. № 739/6/99-00-07-02-02-15/ІПК при розгляді звернення щодо оподаткування доходів нерезидента — головної компанії, отриманих від його постійного представництва від здійснення операцій з надання в оренду нерухомого майна, податковим органом зроблено такий висновок: при виплаті постійним представництвом нерезидента доходу (прибутку) на користь нерезидента податок, визначений за пп. 141.4.2 ст. 141 ПКУ, не справляється у разі якщо такий дохід (прибуток), який виплачує представництво нерезиденту, був оподаткований податком на прибуток при визначенні доходу (прибутку) з джерелом поход­ження з України від провадження нерезидентом господарської діяльності через своє постійне представництво в Україні за пп. 141.4.7 ст. 141 ПКУ.

З тексту ІПК також очевидно, що представництво надає резидентам нерухоме майно за договорами оперативного лізингу/оренди нерезидента.

Висновок податкового органу є правильним, повністю відповідає чинному законодавству стосовно оподаткування таких доходів нерезидентів в Україні через зареєстроване ними для таких цілей постійне представництво.

Погоджуючись з висновками податкового органу, звертаємо увагу на таке:

нерезиденти є платниками податку на прибуток в Україні в особі власних постійних представництв або резидентів, які в такому випадку виступають їх податковими агентами, утримуючи з виплачуваних нерезидентам доходів податок на репатріацію, що є різновидністю податку на прибуток;

постійне представництво нерезидента до початку своєї господарської діяльності стає на облік (реєструється) у податковому органі за своїм місце­знаходженням. Постійне представництво, яке роз­почало свою господарську діяльність до реєст­рації, вважається таким, що ухиляється від оподат­кування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування;

прибутки постійного представництва нерезидента оподатковуються податком на прибуток у загальному порядку з урахуванням особливостей визначення прибутку з метою оподаткування податком на при­буток, встановлених пп. 141.4.7 ст. 141 ПКУ;

при виплаті доходів нерезиденту його постійним пред­ставництвом податок на репатріацію не утримується, якщо оподаткований прибуток від таких доходів визнається постійним представництвом з метою оподаткування податком на прибуток в Україні.

Довідково

Постійне представництво: виплата доходу нерезиденту без оподаткування

Індивідуальна податкова консультація від 11.10.2019 р. № 739/6/99-00-07-02-02-15/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування доходів нерезидента — головної компанії, отриманих від його постійного представництва від здійснення операцій з надання в оренду нерухомого майна, розташованого на території України, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), у межах компетенції повідом­ляє таке.

Для цілей застосування Кодексу постійним представництвом вважається постійне місце діяльності, через яке повністю або частково провадиться господарська діяльність нерезидента в Україні (пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). Таким чином, під постійним представництвом розумієтеся нерезидент, що провадить діяльність на території України.

Відповідно до пп. 133.2.2 п. 133.2 ст. 133 Кодексу платниками податку на прибуток підприємств є постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників.

Суми прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента (пп. 141.4.7 п. 141.4 ст. 141 Кодексу).

Якщо постійне представництво розпочало свою господарську діяльність до реєстрації у контролюючому органі, то відповідно до вимог п. 133.3 ст. 133 Кодексу вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Отже, оскільки постійні представництва з метою оподаткування прирівнюються до платників податку, їх об’єкт оподаткування податком на прибуток обчислюється у загальному порядку.

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються у порядку і за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 Кодексу.

Перелік доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх поход­ження з України, визначено пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу.

Зокрема, відповідно до абзацу «ґ» пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу для цілей п. 141.4 ст. 141 Кодексу під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, розуміється лізингова/орендна плата, що вноситься резидентами або постійними представництвами на користь нерезидента — лізингодавця/орендо­давця за договорами оперативного лізингу/оренди.

Згідно з пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 — 141.4.6 та 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 Кодексу) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Таким чином, при виплаті постійним представництвом нерезидента доходу (прибутку) на користь такого нерезидента податок, визначений відповідно до пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, не справляється у разі, якщо такий дохід (прибуток), який виплачує представництво нерезиденту, був оподаткований податком на прибуток при визначенні доходу (прибутку) з джерелом походження з України від провадження нерезидентом господарської діяльності через своє постійне представництво в Україні відповідно до пп. 141.4.7 п. 141.4 ст. 141 Кодексу.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.