Другие налоги
Тема: НДФЛ

Об утверждении Обобщающей налоговой консультации относительно налогообложения дохода в виде инвестиционной прибыли, полученной плательщиком налога — физическим лицом от операций с ценными бумагами (акциями), выплачиваемых профессиональным торговцем ценных бумаг (дилерские операции по купле-продаже ценных бумаг)

Керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, з метою забезпечення єдиного підходу до практичного застосування норм податкового законодавства наказую:

1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію щодо оподаткування доходу у вигляді інвестиційного прибутку, отриманого платником податку - фізичною особою від операцій з цінними паперами (акціями), що виплачується професійним торговцем цінних паперів (дилерські операції з купівлі - продажу цінних паперів (додається).

<...>


Голова О. В. КЛИМЕНКО

Затверджено
наказом ДПС України
від 06.07.2012 р. № 594

Узагальнююча податкова консультація щодо оподаткування доходу у вигляді інвестиційного прибутку, отриманого платником податку - фізичною особою від операцій з цінними паперами (акціями), що виплачується професійним торговцем цінних паперів (дилерські операції з купівлі - продажу цінних паперів)

В Узагальнюючій податковій консультації вживаються такі скорочення:

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI із змінами та доповненнями - ПКУ;

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV - Цивільний кодекс України;

Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок» (далі - Закон № 3480);

Закон України від 30.10.96 р. № 448/96-ВР «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (далі - Закон № 448/96);

Наказ Міністерства фінансів України від 22.11.2011 р. № 1484, Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2011 р. № 1689 «Про затвердження Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.01.2012 р. за № 100/20413 (далі - Методика);

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.2006 р. № 1449 «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 р. за № 52/13319 (далі - Рішення № 1449).

Особливості оподаткування окремих видів доходів визначено ст. 170 ПКУ, п. 170.2 якої встановлено порядок оподаткування інвестиційного прибутку.

Відповідно до пп. 170.2.9 п. 170.2 ст. 170 ПКУ податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець.

Згідно із пп. «а» 170.2.7 п. 170.2 ст. 170 ПКУ для цілей п. 170.2 ПКУ термін «інвестиційний актив» означає пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом.

Відповідно до п. 1.3 Методики термін «податковий агент» вживається у значенні «податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб», наведеному в пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 розділу I ПКУ, та означає торговця цінними паперами (його філію, відділення, інший відокремлений підрозділ), який діє на підставі договору, укладеного з платником податку;

термін «договір» - це договір на брокерське обслуговування, договір про управління цінними паперами та грошовими коштами (договір про управління), договір комісії, договір доручення, договір купівлі-продажу, а також будь-який інший договір, що укладається платником податку з торговцем цінними паперами відповідно до закону та передбачає здійснення операцій з цінними паперами чи деривативами.

Згідно із пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 ПКУ при застосуванні платником податку норм пп. 170.2.9 п. 170.2 ст. 170 ПКУ податковий агент - професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, з метою визначення об'єкта оподаткування під час виплати платнику податку доходу за придбані у нього інвестиційні активи враховує документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих активів.

Відповідно до ст. 17 Закону № 3480 професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами - господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає, зокрема, дилерську діяльність.

Дилерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону № 448/96, ст. 17, 26, 27 Закону № 3480 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку затверджено Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами. Розділом IV цих Правил встановлені вимоги до дилерського договору. Так, предметом дилерського договору є купівля, продаж або міна цінних паперів або інших фінансових інструментів.

Враховуючи викладене, при здійсненні фізичними особами операцій з купівлі-продажу цінних паперів (акцій), які відповідно до вимог законодавства, провадяться за участі торговця цінними паперами, податковим агентом є такий професійний торговець. При цьому такий торговець повинен виконати всі функції податкового агента, встановлені ПКУ та Методикою, розробленою відповідно до пп. 170.2.9 п. 170.2 ст. 170 розділу IV ПКУ.

Водночас згідно з пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 ПКУ запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє фізичну особу - платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених у пп. 170.2.8 п. 170.2 ст. 170 ПКУ.


Директор Департаменту оподаткування фізичних осіб
В. В. БУСАРЄВ