Юридическая практика

Государственная поддержка бизнеса

Міжнародна практика застосування cпрощених (спеціальних) режимів оподаткування малого та середнього підприємництва.

Синтез конкурентного ринкового механізму

У ринковій економіці малий та середній бізнес відіграє провідну роль, визначає темпи економічного зростання, структуру і якість валового національного продукту. У розвинутих країнах на частку малого бізнесу припадає 60 — 70% ВНП.

У державах, таких як США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, величезну частку — 99,3 — 99,7% від кількості підприємств становлять малі і середні підприємства. Вони виділяються з-поміж інших за чисельністю зайнятих (наприклад, не більше 500 працівників) або розміром основного капіталу. На них припадає майже половина обсягу продукції, що випускається. На відміну від великих виробництв, де спостерігається скорочення зайнятості, такі підприємства, як правило, створюють 75 — 80% нових робочих місць.

Підприємництво розвинуто в багатьох країнах світу. Понад 20 років тому стався вибух активності малого бізнесу, особливо в західній економіці. А 1990-і роки ознаменувалися переходом до ринкової економіки і країн Східної Європи.

Розвиток малого бізнесу відповідає загальносвітовим тенденціям до формування гнучкої змішаної економіки, поєднанню різних форм власності і адекватної їм моделі господарства, в якій реалізується складний синтез конкурентного ринкового механізму і державного регулювання великого, середнього та малого виробництва. І якщо великий бізнес — це хребет сучасної економіки, то малі і середні підприємства — м’язи, жива тканина господарського організму.

Розвиток малого бізнесу: зарубіжний досвід

У світовій економіці функціонує величезна кількість малих фірм, компаній і підприємств. Наприклад, в Індії їх кількість перевищує 12 млн., в Японії — 9 млн. Тільки в США малий бізнес дає майже половину приросту національного продукту і дві третини новостворених  робочих місць. Оперативно реагуючи на зміну кон’юнктури ринку, мале підприємництво додає ринковій економіці необхідної гнучкості.

Щоб глибше і докладніше розібратися  та зрозуміти необхідність розвитку малого бізнесу в Україні, доцільно розглянути досвід роботи в цьому напрямі провідних зарубіжних країн.

В державах із розвинутою ринковою економікою має місце могутня підтримка малого бізнесу. Так, у Німеччині субсидії малим підприємствам становлять близько 4 млрд. марок щороку.

У конгресі США проблемами малого бізнесу опікуються два комітети під керівництвом Адміністрації у справах малого бізнесу. У кожному штаті є регіональні відділення, в яких працюють 30 — 40 осіб. Мета Адміністрації — забезпечити державну підтримку малого бізнесу на належному рівні.

В Японії, де кількість малих підприємств особливо велика, спеціальна увага приділяється тим із них, які в умовах ринкової економіки не можуть розвиватися без допомоги держави.

Світовий досвід і практика переконують, що важливим елементом ринкової економіки є існування і взаємодія великих, середніх і малих підприємств. При цьому мале підприємництво розглядається не тільки як доповнення до великого виробництва, а як самостійна форма функціонування і розвитку сучасних продуктивних сил — гнучка, життєздатна, ефективна, прогресивна.

Особлива роль малого бізнесу в період переходу до ринкових відносин виявляється в структурній перебудові економіки, прискоренні науково-технічного прогресу, формуванні нового соціального простору.

Нове дихання економіки

В умовах виходу України з економічної кризи не можна не згадати про підтримку малого бізнесу. Поява великої кількості фірм супроводжуватиметься створенням нових робочих місць. Крім того, малим підприємством легше управляти в умовах нестабільного курсу національної валюти,
а в підсумку це сприятиме надходженню додаткових коштів до державного і, що особливо важливо, місцевих бюджетів.

Нині у найрозвинутіших країнах Заходу малі фірми становлять 70 — 90% від загальної кількості підприємств. Для порівняння: у США в малому підприємництві зайняно 53%  населення, в Японії — 71,7%, в державах — членах ЄС на таких підприємствах працює приблизно половина працездатного населення.

Зрештою, розвиток малого бізнесу необхідний хоча б тому, що він дає нове дихання великим підприємствам, і спільно з ними одержує значну вигоду як для себе, так і для ринкової економіки в цілому. Про це свідчать такі дані: в США на малий бізнес припадає 34,9% чистого доходу, тоді як в Японії 56,6% всієї продукції в обробній промисловості виготовляють підприємства малого бізнесу.

Податкові преференції

Навіть у країнах, де податкова система має нейтральний характер і побудована за принципом рівності й відносної одноманітності правил оподаткування для всіх категорій суб’єктів господарювання, все ж існують винятки для малих підприємств, які полягають у застосуванні спеціальних ставок оподаткування, чітко прив’язаних до обсягів їх обороту; суттєво спрощеному характері процедури ведення ними обліку і звітності; податковому стимулюванні розвитку певних секторів підприємницької діяльності; підтримці новостворених фірм тощо.

Особливим видом податкового стимулювання є реінвестування підприємством свого доходу у власний розвиток та оновлення основних засобів. Від звільнення реінвестованого прибутку від оподаткування держава отримує низку довгострокових соціально-економічних стимулів:

  • економічного відтворення підприємств та національної економіки;
  • розширення й модернізації виробничого комплексу підприємств, впровадження ними нових технологій;
  • створення нових робочих місць та нових товарів і послуг.

Також у деяких країнах здійснюється гнучка і економічно ефективна амортизаційна політика.

Розвинуті держави застосовують інструменти спеціального (пільгового) оподаткування інвестицій у пріоритетних сферах економіки: інформаційних технологій, засобах зв’язку, науково-дослідницькій діяльності.

Заохочення до сумлінної сплати

Деякі держави стимулюють і заохочують до сумлінного виконання платниками їх податкових зобов’язань. Наприклад, у Болгарії єдиний (патентний) податок можна сплачувати одноразово (наперед за цілий рік), отримуючи при цьому знижку в розмірі 5%, або сплачувати його протягом року трьома частинами, не отримуючи такої знижки.

У податкових системах деяких країн активно застосовується принцип зручності сплати податків. Суб’єктам підприємництва пропонуються декілька процедурних варіантів виконання податкових зобов’язань, які вони можуть обирати з огляду на соціально-економічні особливості їх діяльності.

Практично всі розвинуті країни основну увагу при формуванні політики підтримки малого бізнесу і механізмів її реалізації звертають на перспективність діяльності підприємницьких структур, їх функціональні особливості в забезпеченні авторитету країни на міжнародних ринках, впровадження досягнень науки і техніки, включаючи розробку нових ідей, ноу-хау, прогресивних ресурсозберігаючих технологій.

Основну увагу при формуванні політики підтримки малого підприємництва спрямовано на такі позиції:

  • орієнтація на перспективу, наукова і технічна новизна;
  • адресність допомоги при створенні нових підприємницьких організацій;
  • пріоритетність підприємницької діяльності при забезпеченні авторитету країни на міжнародному рівні;
  • обґрунтування ефективності функціонування підприємницьких структур та доведення можливості повернення кредитів у визначений період часу.

Отже, державна політика підтримки малого підприємництва в розвинутих державах формується виходячи з принципів забезпечення авторитету країни на міжнародних ринках, вирішення важливих соціальних проблем суспільства, підвищення добробуту населення.


Тетяна ДЕМКІВ,
начальник відділу масово-роз’яснювальної роботи, взаємодії з органами державної
влади та зв’язків із громадськістю — заступник начальника управління організації
зовнішніх зв’язків Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби