Юридическая практика

Оценивать работу юристов следует в комплексе с деятельностью всей налоговой службы

Правове забезпечення діяльності органів ДПС безпосередньо залежить від якісної та ефективної роботи юридичних підрозділів.

Директор Юридичного департаменту ДПА України Володимир ВерніченкоПро особливості правового регулювання сучасної податкової системи, пов’язані, зокрема, зі змінами та нововведеннями, внесеними до Податкового кодексу України, вдосконалення традиційних форм і методів роботи правників у податковій сфері розповідає директор Юридичного департаменту ДПА України Володимир ВЕРНІЧЕНКО.


— Володимире Анатолійовичу, з огляду на зміни, внесені до нового Податкового кодексу, які напрями діяльності юридичних підрозділів державної податкової служби визначено найпріоритетнішими, а які зазнають кардинального реформування?

— Насамперед наголошу, що рік у рік роль юристів у всіх структурах виконавчої влади зростає, як зростає їх відповідальність перед колегами. З набранням з 1 січня 2011 року чинності Податковим кодексом України вдосконалення та успішне функціонування сучасної податкової системи в Україні безпосередньо залежатиме від ефективного та раціонального правового регулювання. Тому на сьогодні основним напрямом роботи юридичної служби є якісне правове забезпечення діяльності податкових органів. Цей процес виявлятиметься й у здійсненні контролю за реалізацією норм Податкового кодексу у I півріччі 2011 року з метою визначення проблемних питань щодо застосування окремих положень податкового законодавства та забезпечення їх вирішення, і в узагальненні колізійних питань, щодо яких платники податків звертаються до органів державної податкової служби. Результати цієї роботи стануть підґрунтям для внесення змін до Податкового кодексу, законів, указів, постанов та інших нормативно-правових актів, що нині у вкрай стислі терміни розробляються на виконання положень Кодексу.

Крім того, особливу увагу буде приділено підвищенню контролю за якістю та чіткістю надання консультацій в органах державної податкової служби. Це пов’язано з тим, що з Кодексу законодавець вилучив положення про право державних податкових органів надавати податкові роз’яснення, оскільки цей механізм уже вичерпав себе, залишивши право надання податкових консультацій на індивідуальний запит платника.

Щодо напрямів діяльності, які зазнають реформування, то зауважу, що зміни до законодавства спричинять збільшення категорій судових справ, за якими юридичні підрозділи забезпечують представництво інтересів органів ДПС. Тому здійснення належного правового захисту інтересів державної податкової служби в судах, формування нової позитивної практики вирішення спорів, доведення її до підпорядкованих органів ДПС набуватиме особливої ваги.

— Якими на сьогодні є головні критерії визначення ефективності діяльності юридичної служби органів ДПС, зокрема позовної роботи, що нею забезпечується?

— Наша служба здійснює юридичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби, організовує та веде претензійну та позовну роботу, забезпечує проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, договорів, надає методичну допомогу як структурним підрозділам ДПА України, так і регіональним органам ДПС.

Об’єктивно оцінити роботу юристів можна лише у комплексі з діяльністю всієї податкової служби, що свідчить про результати взаємодії за наслідками роботи інших структурних підрозділів чи наслідками співпраці з іншими органами державної влади при розробці, прийнятті актів законодавства, захисті інтересів органів ДПС у судах тощо. Тож враховуючи специфіку діяльності юридичної служби, критерієм оцінки, приміром, позовної роботи, може бути алгоритм, за яким остаточно вирішені на користь держави судові справи зіставляються з усіма розглянутими справами за позовами органів ДПС.

— Які види податків найчастіше стають «каменем спотикання», а відтак, і причиною для подання позовної заяви платником? Які резонансні справи за безпосередньої участі фахівців Юридичного департаменту засвідчили професіоналізм юристів податкового відомства?

— Проблемними завжди були і залишаться спори, пов’язані з донарахуванням сум податку на прибуток, ПДВ та безпосередньо відшкодуванням податку на додану вартість. Працівники Юридичного департаменту здійснюють постійне супроводження актуальних і резонансних справ у судах, однією із сторін в яких можуть бути не лише підпорядковані органи ДПС, а й ДПА України безпосередньо. Наприклад, за безпосередньої участі працівників Юридичного департаменту вдалося захистити інтереси держави в суді за низкою справ. Так, Верховний Суд України підтримав позицію органів ДПС щодо визначення податкового зобов’язання на суму 7,5 млн. грн. на підставі порушення правових норм, які регулюють земельні відносини, що спричинило заниження земельного податку. Було досягнуто позитивного результату, зокрема, при вирішенні Верховним Судом України справи, пов’язаної з визначенням суб’єкта господарювання податкових зобов’язань з ПДВ у порядку ст. 83 Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік», відповідно до якої звільняються від оподаткування операції з експорту товарів УКТ ЗЕД — пшениця, ячмінь і жито.

Вищий адміністративний суд України погодився з позицією органів ДПС, що право на бюджетне відшкодування суми ПДВ виникає лише при фактичній надмірній сплаті ПДВ, а не з самого факту існування зобов’язання зі сплати цього податку, а в іншій справі повністю підтримав позицію органів ДПС щодо обов’язку юридичної особи при продажу товарів (згідно з кредитними договорами) забезпечувати застосування реєстраторів розрахункових операцій та роздрукування відповідних розрахункових документів встановленої форми на повну суму коштів за цією формою оплати.

— Чи зазнала певних кореляцій апеляційна процедура узгодження податкових зобов’язань з набранням чинності Податковим кодексом України?

— Так, до процедури внесено суттєві корективи. Насамперед уточню, що у Податковому кодексі спрощено процедуру оскарження рішень, прийнятих контролюючими органами. Зокрема, остання передбачає право платника податків на оскарження податкового повідомлення-рішення про визначення сум грошового зобов’язання або будь-якого рішення контролюючого органу в порядку і строки, встановлені Кодексом, за процедурами адміністративного або судового оскарження.

Новацією є те, що процедура оскарження рішень в адміністративному порядку стала дворівневою: скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до регіональної ДПА, а скарги на рішення регіональних ДПА — до ДПА України. Крім того, на законодавчому рівні закріплено, що така процедура вважається досудовим порядком вирішення спору, а день її закінчення — днем узгодження грошового зобов’язання.

При зверненні платника до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу таке рішення не підлягатиме адміністративному оскарженню, а податкове зобов’язання вважатиметься неузгодженим до дня набрання чинності судовим рішенням.

— У який спосіб втілюються у життя  найважливіші напрями роботи юридичної служби — науковий та просвітницький? Наскільки активно запроваджуєте у вітчизняну юридичну податкову практику позитивний досвід зарубіжних країн?

— Зі статтями, в яких коментується судова практика, новації у законодавстві, рекомендації щодо дотримання норм закону та інших нормативно-правових актів (і не лише у сфері оподаткування), фахівці Юридичного департаменту регулярно виступають у друкованих виданнях, зокрема і у «Віснику податкової служби України». Підвищення рівня правової освіти платників податків відбувається завдяки ґрунтовним та якісним правовим консультаціям та роз’ясненням наших працівників. Така форма роботи завжди затребувана громадянами. Це зумовлено тим, що останніми роками законодавство суттєво оновилося, з’явилися нові норми, запроваджено оновлені юридичні терміни. Відтак роз’яснення відіграє роль важливого інструменту пізнання і реалізації права, а після набрання чинності Податковим кодексом України це місце належить податковим консультаціям. Для підвищення рівня правової освіти на сайті ДПА України ми розміщуємо електронні версії інформацій з питань оподаткування.

Минулого року за участю Юридичного департаменту ДПА України підготовлено та видано довідник-посібник «Податкова міліція» (нормативно-правові акти та юридична практика). На особливу увагу заслуговує й активна участь працівників юридичної служби у науково-практичних конференціях, що проводяться в Україні, у тому числі Національним університетом ДПС України. Наукові заходи здебільшого присвячені проблемам реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів, міжнародному співробітництву України у сфері оподаткування, проблемам імплементації норм законодавства у сфері оподаткування тощо. Працівників юридичної служби було залучено і до підготовки науково-практичного коментаря до Податкового кодексу України. Зауважу, що серед працівників Юридичного департаменту є кандидат юридичних наук та фахівці, які навчаються в аспірантурі.

Щодо застосування міжнародного досвіду, то враховуючи сучасні вимоги до процесу реформування органів ДПС, спрямованого на побудову конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки, інтегрованої в ЄС, власне етапів реформування, які включають процес адаптації податкового законодавства до вимог ЄС, Юридичний департамент бере участь у проведенні науково-дослідної роботи Науково-дослідним інститутом фінансового права на тему «Імплементація (адаптація, гармонізація, уніфікація) податкового законодавства до вимог європейського законодавства. Проблеми та шляхи вирішення». При розробці нових законодавчих актів, зокрема під час підготовки Податкового кодексу України, фахівцями Юридичного департаменту враховуються рекомендації Міжнародного валютного фонду, ЄБРР, інших міжнародних інституцій.

Переконаний, що наполеглива копітка праця юристів буде високо поцінована, і кожен, як було у Давньому Римі, сприйматиме юридичні служби як інститут захисту громадянських прав і обов’язків, коли «справедливість слідує за законом».


Розмову вела  Інна ГОЛОВКО

 

Статистика
щодо  кількості податкових спорів, вирішених у судах за результатами звернень органів державної податкової служби та на вимогу платників податків

У цілому з усіх категорій справ, розглянутих у 2010 р., станом на 1 грудня 2010 р. на користь органів ДПС вирішено 109 тис. справ (у тому числі немайнові спори) на суму 35,9 млрд. грн., що становить практично 96,3% від кількості та 79,4% від суми розглянутих судами справ.

Порівняно з відповідним періодом 2009 р. на користь органів ДПС було задоволено 68 тис. справ (92,6%) на суму 40,0 млрд.  грн. (79,7%). Ці дані свідчать про збільшення (у відсотковому відношенні до розглянутих справ) кількості вирішених справ на користь органів державної податкової служби.

На користь платників податків за січень — листопад 2010 р. вирішено 4,1 тис. справ на суму 9,3 млрд. грн, що становить 3,7% від кількості та 20,6% від суми розглянутих справ. Таким чином, за результатами розгляду спорів за участі органів ДПС можна констатувати істотну кількість рішень, винесених на користь державної податкової служби, що свідчить про ефективність роботи фахівців ДПС усіх рівнів з наповнення бюджету та професіоналізм людей, які захищають інтереси держави.

Усього протягом 2010 р. (з урахуванням справ, що перейшли з попередніх років) на розгляді в судах перебувало 28 092 справи про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень за наслідками контрольної роботи та адміністрування податків на суму 58,7 млрд. грн.

Щодо зазначеної категорії спорів у 2010 р. на користь органів ДПС судами прийнято 9005 рішень, що становить 72,3% відповідно від кількості розглянутих справ, а на користь платників податків — 3451 рішення (27,7%) на суму 8,1 млрд. грн.

За позовами органів ДПС розглядалось 163 тис. справ на суму 41,6 млрд. грн. (про визнання боржників банкрутами; про стягнення заборгованості; про визнання угод недійсними/нікчемними та/або стягнення коштів за такими угодами; про припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця).

Приміром, із 40,5 тис. справ про стягнення заборгованості за рахунок активів боржників (юридичних та фізичних осіб), зокрема у справах, задоволених на користь органів ДПС при зверненні платників з позовами про визнання податкових повідомлень-рішень недійсними, у 2010 р. за 20,2 тис. справами на суму 3,2 млрд. грн. остаточні рішення винесено на користь органів ДПС, за 4 справами на суму 187,3 тис. грн. — на користь платників податків.