Другие налоги
Тема: Администрирование налогов

Об утверждении Порядка заключения и исполнения договоров о ценообразовании для целей налогообложения

Відповідно до пункту 39.16 статті 39 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок укладення та виконання договорів про ціноутворення для цілей оподаткування, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.


Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

 

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22.08.2012 р. № 787

Порядок
укладення та  виконання договорів про ціноутворення для цілей оподаткування

1. Цей Порядок визначає механізм укладення та виконання договорів про ціноутворення для цілей оподаткування між великим платником податків та ДПС (далі - договір).

2. Для укладення договору великий платник податків подає ДПС заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

1) проект договору, підписаний керівником (уповноваженою особою) великого платника податків, у двох примірниках за формою згідно з додатком 2;

2) копії:

статуту, установчого договору;

договорів поставки, крім договорів поставки товарів (робіт, послуг) великому платникові податків непов'язаними особами у разі, коли їх вартість становить менше ніж 95 відсотків загальної вартості товарів (робіт, послуг), необхідних для виробництва певного виду продукції, а також інших договорів за рішенням такого платника;

3) інформація про пов'язаних осіб за формою, затвердженою Мінфіном.

3. У проекті договору передбачається метод визначення звичайної ціни товарів (робіт, послуг).

Звичайна ціна товарів (робіт, послуг) визначається шляхом застосування одного з методів, передбачених пунктом 39.2 статті 39 Податкового кодексу України в установленій послідовності, за умови, що кожний наступний метод застосовується у разі, коли така ціна не може бути визначена за попереднім методом.

4. Строк розгляду ДПС поданих великим платником податків заяви та документів становить 20 днів. Голова ДПС (його заступник) у разі згоди з умовами договору підписує два примірники договору, які мають однакову юридичну силу, один з яких надсилається великому платникові податків.

5. ДПС надсилає у разі потреби запити іншим органам державної влади України та органам влади іноземних держав щодо проведення перевірки та/або подання інформації, необхідної для укладення договору, у зв'язку з чим розгляд заяви зупиняється, але не більш як на 30 днів.

Про зупинення розгляду заяви ДПС повідомляє великому платникові податків.

У разі коли в поданих великим платником податків документах виявлено недостовірну інформацію або встановлено, що його не включено до Реєстру великих платників податків, ДПС повертає зазначені документи такому платникові з обґрунтуванням причини.

Великий платник податків має право повторно подати документи на розгляд ДПС після усунення виявлених недоліків.

6. Внесення змін до договору або його розірвання здійснюється за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

____________
См. комментарий специалиста.