Другие налоги
Тема: Акцизный налог

Об утверждении Порядка работы налоговых постов, установленных на предприятиях субъектов хозяйствования, которые используют вещества, используемые в качестве компонентов моторных топлив и получаемые по нулевой ставке акцизного налога или ввезенные на таможенную территорию Украины без уплаты акцизного налога, как сырье для производства в химической промышленности, форм Справки о прогнозируемом объеме веществ, которые планируется получить от предприятия-производителя или ввезти на таможенную территорию Украины, Справки о целевом использовании как сырья для производства в химической промышленности веществ, используемых в качестве компонентов моторных топлив, и Журнала учета погашения налоговых векселей

Відповідно до підпунктів 229.6.8 і 229.6.10 пункту 229.6, підпунктів 229.7.10 і 229.7.12 пункту 229.7 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України, Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2013 року № 69,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують речовини, що використовуються як компоненти моторних палив та отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для виробництва в хімічній промисловості;

форму Довідки векселедавця про прогнозований обсяг речовин, які планується отримати від підприємства-виробника або ввезти на митну територію України;

форму Довідки векселедавця про цільове використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості речовин, що використовуються як компоненти моторних палив;

форму Журналу обліку погашення податкових векселів.

2. Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л. Г.) забезпечити створення та належну організацію роботи податкових постів на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують речовини, що використовуються як компоненти моторних палив та отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для виробництва у хімічній промисловості.

3. Департаменту розвитку та модернізації Державної податкової служби України (Чуприна А. М.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л. Г.) забезпечити розробку програмного забезпечення ведення Журналу обліку погашених податкових векселів.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л. Г.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А. П.


Міністр Ю. КОЛОБОВ

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови ДПС України А. П. ІГНАТОВ

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва М. Ю. БРОДСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27.03.2013 р. № 430

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02.04.2013 р. за № 535/23067

ПОРЯДОК
роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують речовини, що використовуються як компоненти моторних палив та отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для виробництва в хімічній промисловості

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм здійснення контролю за цільовим використанням речовин, що використовуються як компоненти моторних палив (коди 2707 10 90 00, 2905 11 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), реалізованих за нульовою ставкою акцизного податку або ввезених на митну територію України без сплати акцизного податку (далі - речовини), що використовуються виробниками хімічної продукції як сировина для виробництва в хімічній промисловості, за переліком та у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

1.2. Режим роботи податкових постів визначається органом державної податкової служби (далі - орган ДПС) за місцезнаходженням підприємства, що використовує речовини як сировину для виробництва в хімічній промисловості.

У разі зберігання речовин у територіально відокремленому місці від підприємства, що використовує речовини як сировину для виробництва в хімічній промисловості, контрольні пости державних податкових інспекцій діють за місцем його розташування.

1.3. Орган ДПС за місцезнаходженням підприємства - виробника хімічної продукції, що використовує речовини як сировину для виробництва в хімічній промисловості (далі - підприємство - виробник хімічної продукції), призначає свого представника (представників) на податковий пост такого підприємства (далі - представник органу ДПС на податковому посту), який здійснює постійний безпосередній контроль за цільовим використанням речовин як сировини для виробництва в хімічній промисловості.

1.4. Склад представників органу ДПС на податкових постах підприємств - виробників хімічної продукції затверджується відповідним наказом органу ДПС.

Цим наказом також визначаються порядок роботи та контролю за роботою представників органу ДПС на податкових постах (відповідає режиму роботи підприємства - виробника хімічної продукції) та заходи щодо матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування, інші умови, необхідні для забезпечення ефективного контролю.

Копія наказу про призначення представників органу ДПС на податковий пост надсилається керівнику підприємства - виробника хімічної продукції, який у триденний строк зобов'язаний видати відповідний наказ, яким передбачено створення належних умов для ефективної роботи представників органів ДПС на податкових постах.

1.5. Відповідні органи ДПС контролюють роботу податкових постів на підприємствах - виробниках хімічної продукції, що використовують речовини як сировину для виробництва в хімічній промисловості, та згідно з наданою інформацією таких постів проводять аналіз діяльності підприємства - виробника хімічної продукції щодо цільового використання речовин.

1.6. Прийом речовин як сировини для виробництва в хімічній промисловості від виробника речовин або ввезених на митну територію України підприємством - виробником хімічної продукції обов'язково здійснюється за участю представника органу ДПС на податковому посту такого підприємства.

II. Завдання та функції представників органів ДПС на податкових постах

2.1. Основним завданням представників органів ДПС на податкових постах підприємств - виробників хімічної продукції є здійснення постійного безпосереднього контролю за цільовим використанням речовин виключно як сировини для виробництва в хімічній промисловості та недопущення нецільового використання отриманих речовин.

2.2. Відповідно до покладених завдань представники органу ДПС на податкових постах підприємств - виробників хімічної продукції:

2.2.1. Здійснюють контроль за:

своєчасністю та повнотою складського і бухгалтерського обліку речовин, які надходять як сировина для виробництва в хімічній промисловості;

зберіганням та цільовим використанням речовин, які надходять як сировина для виробництва в хімічній промисловості;

обсягами надходження речовин як сировини для виробництва в хімічній промисловості;

відповідністю обсягів, витрачених на виробництво речовин, обсягам виготовленої продукції хімічної промисловості на основі первинних документів.

2.2.2. Беруть участь у проведенні щомісячної інвентаризації залишків отриманих та ввезених речовин і виробленої продукції хімічної промисловості.

2.2.3. Погоджують Довідку про цільове використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості речовин, що використовуються як компоненти моторних палив.

2.2.4. Надають керівнику підприємства - виробника хімічної продукції пропозиції щодо усунення виявлених порушень установленого законодавством порядку ведення обліку та зберігання речовин для виробництва у хімічній промисловості.

2.2.5. Ведуть Контрольний журнал реєстрації отримання (ввезення) та використання речовин як сировини для виробництва в хімічній промисловості (далі - Контрольний журнал) (додаток 1).

2.3. При отриманні речовин підприємством - виробником хімічної продукції представник органу ДПС на податковому посту робить відмітку у товарно-транспортній накладній про погодження ввезення шляхом проставляння штампа «В'їзд дозволено» і особистого підпису та вчиняє запис у Контрольному журналі, який повинен бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою органу ДПС.

Представник органу ДПС на податковому посту підприємства - виробника хімічної продукції протягом трьох робочих днів надсилає Довідку про отримання речовин як сировини для виробництва в хімічній промисловості (додаток 2) до органу ДПС за місцезнаходженням підприємства - виробника речовин, яке відпустило речовини, про що робиться відповідна відмітка у Контрольному журналі.


Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М. О. ЧМЕРУК

ДОДАТКИ