Другие налоги
Тема: Таможенное дело

Об утверждении положения об информационно-телекоммуникационной системе видеоконтроля государственной таможенной службы Украины (Извлечение)

Відповідно до ст. 31 Митного кодексу України та пп. 64 п. 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 р. № 446, наказую:

1. Затвердити Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему відеоконтролю Державної митної служби України, що додається.


Виконуючий обов'язки Міністра  А. МЯРКОВСЬКИЙ

Затверджено
наказом Мінфіну України
від 20.12.2012 р. № 1389

Зареєстровано
в Мін'юсті України
04.03.2013 р. за № 352/22884

ПОЛОЖЕННЯ про інформаційно-телекомунікаційну систему відеоконтролю Державної митної служби України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 31 Митного кодексу України з урахуванням вимог Закону України «Про основи національної безпеки України», Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 р. № 582, постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. № 1142 «Про затвердження загальних вимог до облаштування пунктів пропуску через державний кордон», розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 р. № 2-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами» і визначає призначення, структуру та технологію використання інформаційно-телекомунікаційної системи відеоконтролю Державної митної служби України (далі - Держмитслужба України).

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

Єдина автоматизована інформаційна система митних органів - багатофункціональна інтегрована автоматизована система, що забезпечує інформаційну підтримку та супроводження державної митної справи в Україні і становить сукупність кількох взаємопов'язаних інформаційних систем Держмитслужби України;

змінний носій інформації - носій інформації незалежно від фізичного способу її збереження, який після накопичення певного обсягу інформації може використовуватись для її зберігання окремо від накопичувача протягом часу, передбаченого технічними умовами на нього;

контроль за функціональним станом системи - автоматизована/ручна процедура контролю праце-здатності системи відеоконтролю або її складових частин;

контрольована територія - визначена нормативно-правовими актами територія, в якій ведеться відеоконтроль із заданими попередньо або встановленими автоматично функціональними та якісними показниками (режим роботи, розподільна здатність, частота запису тощо);

режим «реального часу» - режим функціонування системи відеоконтролю, при якому час обробки всього масиву вхідної інформації в режимі максимального навантаження не перевищує часу його формування (накопичення) для обробки;

система відеоконтролю (далі - СВК) - це сукупність організаційних, технічних та програмних засобів, що забезпечують обробку інформації за заданими алгоритмами (уведення, аналіз, запис, зчитування, зберігання, знищення, прийом/передача) щодо здійснення процедур митного контролю і митного оформлення в пунктах пропуску через державний кордон України, а також в інших місцях (територіях), визначених Держмитслужбою України.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у законах України «Про інформацію», «Про телекомунікації».

1.3. Це Положення встановлює вимоги щодо використання в митних органах СВК та отриманої за її допомогою інформації, а також вимоги по забезпеченню працездатності СВК.

1.4. СВК створюється з урахуванням перспектив розвитку Держмитслужби України та базується на таких принципах, які відображають основні вимоги до функціонування СВК:

функціонування СВК на законних підставах і відповідно до законодавства України;

високотехнологічна і ефективна СВК будується на централізовано встановленій координації і управлінні всіх її складових частин і елементів. Така координація забезпечується наявністю єдиного центру управління;

інформація СВК використовується як для прийняття оперативних рішень, так і для тактичного планування на основі її аналізу;

готовність СВК відображати та фіксувати в режимі реального часу порушення та поточні процеси одночасно на всіх контрольованих територіях;

використання інтелектуальних компонентів СВК для забезпечення протидії можливим порушенням.

1.5. СВК створюється з урахуванням потреби в отриманні, обробці та накопиченні інформації від усіх об'єктів інфраструктури митних органів, де здійснюються митний контроль та митне оформлення, та прилеглої до них території, необхідної для забезпечення належного митного контролю.

1.6. СВК Держмитслужби України складається з СВК митних органів, моніторингового центру Держмитслужби України та є складовою частиною Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України.

1.7. Власником СВК та інформації, що в ній обробляється, циркулює та накопичується, є Держмитслужба України.

II. Об'єкти контролю СВК

2.1. СВК повинна охоплювати місця, де здійснюються митний контроль та митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які перетинають митний кордон України, та прилеглу до них територію.

2.2. Схема розміщення обладнання СВК та графічне зображення контрольованих територій затверджуються наказом митного органу після погодження з підрозділами Держмитслужби України, до компетенції яких належать інформаційно-технічне забезпечення, питання організації митного контролю, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

2.3. При в'їзді/виїзді до/з території, де встановлено СВК, встановлюються інформаційні табло з написом «Здійснюється відеоконтроль».

III. Призначення СВК

3.1. СВК повинна виконувати такі функції:

контроль за переміщенням товарів та транспортних засобів комерційного призначення (далі - ТЗ) в межах контрольованих територій в режимі «реального часу». Контроль здійснюється шляхом зчитування номерних знаків ТЗ та причепів при в'їзді/виїзді до/з контрольованої території та фіксації переміщення товарів та ТЗ контрольованою територією за допомогою ідентифікаторів, які присвоюються ТЗ при в'їзді на вказану територію;

виведення результатів відеоконтролю до моніторингового центру Держмитслужби України.

3.2. СВК повинна мати такі основні можливості і функції:

багаторівневе паролювання для розмежування доступу до відеоінформації;

забезпечення можливості зберігання відеоінформації на змінному носії інформації (флеш-накопичувачі) з можливістю перегляду цієї інформації;

забезпечення можливості зберігання відеоінформації за певним критерієм чи за наявності мітки в архіві (оператор СВК повинен мати можливість створювати ці мітки у моменти, коли відбуваються події);

забезпечення можливості роботи з декількома (не менше 2-х) незалежними моніторами з виведенням відеоінформації на кожен з них;

забезпечення можливості роботи з багаторівневою картою контрольованої території;

збереження даних про розпізнаний номер (фото номера, який було розпізнано);

збереження даних про зважування ТЗ (кадр моменту зважування, кадр з ваговим табло), в базу даних СВК при цьому повинні автоматично записуватися покази ваг;

надання відеозображення за запитом розпізнаного номерного знака ТЗ (кадр моменту розпізнавання номерного знака ТЗ) або ваги (кадр моменту зважування ТЗ);

контроль визначених територій (створення «віртуальних» камер);

моніторинг стану компонентів СВК (відеокамер та відеосерверів) з віддалених робочих місць операторів СВК;

базування на серверній платформі.

3.3. СВК повинна мати такі аналітичні можливості і функції:

забезпечення аналізу бази даних ТЗ;

керування контрольованими територіями;

графічне та візуальне інформування оператора СВК про порушення встановлених заборон та обмежень на контрольованих територіях;

формування звітної документації;

керування базою даних розпізнаних номерних знаків ТЗ;

автоматична ідентифікація ТЗ за ідентифікатором;

контролювання послідовності переміщення ТЗ на контрольованих територіях тощо.

IV. Порядок використання СВК та отриманої за її допомогою інформації

4.1. Обладнання СВК (блоки управління, реєстрації та відображення інформації) повинно розміщуватися у приміщенні митного органу, обладнаному системою санкціонованого доступу. Захист від несанкціонованого доступу до системи управління СВК повинен забезпечуватися відповідними рівнями цілодобового захисту. Обов'язкове встановлення однієї контрольної відеокамери в цьому приміщенні та ведення електронного журналу обліку відвідувачів приміщення.

4.2. Право доступу до приміщення, де розміщується обладнання СВК, та архівної інформації СВК надається посадовим особам, на яких згідно з посадовими інструкціями покладено обов'язки з експлуатації (супроводження) СВК митного органу. Право доступу до приміщення та архівної інформації СВК також надається:

начальнику митного органу або посадовій особі, яка виконує його обов'язки;

заступнику начальника митного органу - керівнику підрозділу митного органу, до компетенції якого належать питання протидії контрабанді та порушенням митних правил;

визначеним керівником митного органу посадовим особам підрозділів, до компетенції яких належать питання протидії контрабанді та порушенням митних правил, митного оформлення (для проведення аналізу спрацювання ризиків щодо митного контролю та митного оформлення товарів і ТЗ, що переміщуються через контрольовану СВК територію);

посадовим особам Держмитслужби України, Департаменту митних інформаційних технологій та статистики, Департаменту боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями при проведенні контрольних заходів, службових, комплексних, тематичних перевірок або службових розслідувань (за наявності відповідного наказу та плану-завдання на проведення таких заходів);

визначеним керівником митного органу посадовим особам підрозділу митного органу, до компетенції якого належать питання здійснення контролю за технічним станом та обслуговування СВК;

представникам сервісної організації для технічного обслуговування або відновлення працездатності (ремонту) СВК;

іншим посадовим особам митного органу та Держмитслужби України доступ до приміщення, де розміщене обладнання СВК, та архівної інформації надається тільки за письмовим погодженням з керівником митного органу та в присутності посадової особи підрозділу митного органу, до компетенції якого належать питання експлуатації СВК.

4.3. Посадові особи, зазначені у пункті 4.2 цього розділу, не мають права розголошувати, модифікувати, несанкціоновано знищувати або копіювати інформацію СВК.

4.4. Забезпечення контролю за технічним станом моніторингового центру Держмитслужби України як складової частини СВК Держмитслужби України, а також загальне супроводження і контроль працездатності СВК Держмитслужби України покладаються на директора Департаменту митних інформаційних технологій та статистики.


Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку М. О. ЧМЕРУК

«Горячие линии»

Дата: 19 сентября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42