Другие налоги
Тема: НДС

Об утверждении Перечня типовых операций по расчетно-кассовому обслуживанию, в соответствии с подпунктом 196.1.5 пункта 196.1 статьи 196 раздела V Налогового кодекса Украины не являющихся объектом налогообложения

Зареєстровано в Мін'юсті України
07.12.2011 р. за № 1410/20148

Відповідно до ст. 196 Податкового кодексу України та з метою визначення типових операцій, які належать до послуг з розрахунково-касового обслуговування, Правління Нацбанку України постановляє:

1. Затвердити Перелік типових операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування, що додається.

<...>

3. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.


Голова С. Г. АРБУЗОВ

Погоджено:

Голова Державної податкової служби України О. В. КЛИМЕНКО

 

Затверджено
постановою Правління Нацбанку України
від 15.11.2011 р. №  400

Зареєстровано в Мін'юсті України
07.12.2011 р. за № 1410/20148

ПЕРЕЛІК типових операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування

1. Операції з відкриття (закриття) рахунків клієнтів у національній та іноземних валютах.

1.1. Відкриття, закриття будь-яких рахунків клієнтів у національній та іноземних валютах.

1.2. Переоформлення поточних рахунків клієнтів у зв'язку з ліквідацією підприємства на рахунок ліквідаційної комісії.

2. Операції з документарного оформлення чи підтвердження розрахунків клієнтів.

2.1. Надання бланків карток із зразками підписів, у тому числі для заміни карток із зразками підписів.

2.2. Надання виписок з рахунків клієнтів (на паперовому носії та в електронному вигляді, у вигляді текстових повідомлень, за допомогою програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС) тощо) та додатків до них.

2.3. Надання дублікатів виписок з рахунків у разі їх втрати клієнтами.

2.4. Надання довідок про розрахунково-касове обслуговування клієнтів, документів, які є документальним підтвердженням переказу коштів (у тому числі за операціями зі спеціальними платіжними засобами), видача дублікатів касових, розрахункових та інших документів, які зберігаються в архіві.

2.5. Оформлення документів (грошових чекових книжок тощо) під час відкриття, обслуговування рахунків, а також закриття рахунків клієнтів з їх ініціативи.

2.6. Розшук (запит), уточнення, повернення, анулювання, зміна умов переказів, авізованих та наданих гарантій, акредитивів; підтвердження проведених платежів, залишків за рахунками.

2.7. Видача довідок на вивезення з України іноземної валюти (чеків, платіжних карток), знятої з рахунків або купленої в уповноваженому банку.

2.8. Надання довідок власникові рахунку на вимогу державних органів, що стосуються розрахунково-касового обслуговування клієнтів (про відкриття (закриття) та наявність рахунків, про підтвердження сплати статутного капіталу, підтверд-ження залишків коштів на рахунках, відсутність чи наявність кредитів, стан розрахунків тощо), згідно зі статтями 60 - 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

2.9. Відправлення повідомлень про уточнення платіжних реквізитів, повернення або відкликання розрахункового документа на підставі документа про відкликання.

3. Операції з проведення розрахунків клієнтів.

3.1. Проведення розрахунків клієнтів зі списання та зарахування коштів за всіма видами рахунків у національній та іноземних валютах.

3.2. Переказ коштів у національній та іноземних валютах з одного рахунку клієнта на інший його рахунок.

3.3. Переказ коштів (у тому числі приймання комунальних та інших платежів від фізичних осіб) у національній та іноземних валютах через рахунки та без їх відкриття (незалежно від порядку оплати).

3.4. Ведення рахунків банків-кореспондентів.

3.5. Виконання операцій з переказу коштів за допомогою систем дистанційного обслуговування (у тому числі за допомогою ПТКС з використанням спеціальних платіжних засобів, систем «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», телефонний банкінг тощо).

3.6. Виконання операцій за приватизаційними рахунками.

3.7. Конверсійні операції в безготівковій валюті.

3.8. Виконання переказних доручень іноземних банків на користь громадян.

3.9. Купівля-продаж безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів та для здійснення власних операцій банку.

3.10. Пересилання та передавання розписки одержувача переказу відповідно до умов переказного доручення.

4. Операції, що забезпечують виконання розрахунків або є їх складовою частиною.

4.1. Перевірка документів, виконання операцій, відкриття, авізування та підтвердження акредитивів у будь-якій валюті за внутрішньоторговельними, імпортними, експортними операціями клієнтів.

4.2. Унесення погоджених змін до умов акредитивів та гарантій.

4.3. Надання/авізування гарантій та виконання операцій за наданими/авізованими гарантіями.

4.4. Проведення розрахунків із застосуванням чистого або документарного інкасо.

4.5. Оформлення інкасових доручень за експортними інкасо.

4.6. Приймання та передавання документів за імпортними інкасо.

4.7. Інкасо іменних чеків.

4.8. Пересилання або повернення на інкасо платіжних документів, дорожніх, іменних чеків, у тому числі несплачених.

4.9. Зміна умов інкасових доручень або їх анулювання за експортними інкасо, авізування змін умов інкасових доручень за імпортними інкасо.

4.10. Опротестування векселів, отриманих за інкасо, у разі їх несплати.

4.11. Операції з випуску, видачі та погашення ощадних книжок, ощадних (депозитних) сертифікатів, які згідно із законодавством України прирівнюються до вкладів (депозитів), їх переоформлення у разі втрати або пошкодження (непридатності до використання), закінчення попередньої ощадної книжки.

4.12. Установлення, підключення, відключення до/від систем дистанційного обслуговування.

4.13. Розрахункові операції, що проводяться з використанням міжнародних, внутрішньодержавних, внутрішньобанківських та інших платіжних систем.

4.14. Проведення розрахунків на кліринговій основі.

5. Операції з касового обслуговування клієнтів.

5.1. Приймання готівки від клієнтів та банків-кореспондентів для зарахування на власні рахунки та рахунки інших юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку (у тому числі не придатних до обігу банкнот (монет), виведених з обігу банкнот (монет)).

5.2. Видача готівки клієнтам та банкам-кореспондентам за видатковими касовими документами, іменними та дорожніми чеками, банківськими платіжними картками з їх рахунків чи відповідного рахунку банку.

5.3. Приймання від фізичних та юридичних осіб готівки національної та іноземних валют для переказу і виплати отримувачу суми переказу в готівковій формі.

5.4. Конверсія готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої держави з наданням відповідних квитанцій або касових ордерів.

5.5. Купівля у фізичних осіб - резидентів та нерезидентів готівкової іноземної валюти та банківських металів, продаж фізичним особам - резидентам готівкової іноземної валюти та банківських металів за готівкові кошти у грошовій одиниці України.

5.6. Купівля та продаж готівкової іноземної валюти та банківських металів для юридичних осіб з наданням відповідних касових ордерів.

5.7. Зворотний обмін готівкових коштів у грошовій одиниці України на іноземну валюту фізичним особам - нерезидентам.

5.8. Купівля та продаж платіжних документів в іноземній валюті за готівкові кошти в грошовій одиниці України, а також купівля та продаж платіжних документів в іноземній валюті за готівкову іноземну валюту з наданням відповідних квитанцій або касових ордерів.

5.9. Обмін зношених, значно пошкоджених, з дефектом виробника банкнот (монет), а також тих, що вилучаються з обігу, на придатні до обігу.

5.10. Вилучення з обігу та приймання на дослідження щодо справжності та платіжності сумнівних банкнот (монет) національної валюти, а іноземної валюти - на справжність.

5.11. Обмін банкнот національної валюти одного номіналу на банкноти іншого номіналу, а також банкнот національної валюти на розмінну монету та зворотний обмін.

5.12. Вкладні (депозитні) операції (приймання та видача готівки за вкладами (депозитами), переказ вкладів (депозитів)).

6. Операції зі спеціальними платіжними засобами (далі - СПЗ).

6.1. Обслуговування СПЗ (оформлення та видача СПЗ клієнту (заміна втраченого держателем, пошкодженого з вини держателя СПЗ та заміна СПЗ після завершення його терміну дії); зміна лімітів СПЗ чи їх платіжних додатків; внесення, вилучення СПЗ до/з стоп-списку тощо).

6.2. Проведення міжбанківських взаєморозрахунків за операціями з СПЗ.

6.3. Зміна персонального ідентифікаційного номера (далі - ПІН-код) на платіжному пристрої.

6.4. Відновлення ПІН-коду через ПТКС.

6.5. Виконання операцій за розрахунками з використанням СПЗ.

6.6. Послуги платіжних систем під час здійснення розрахунково-касових операцій з використанням СПЗ.

7. Операції з векселями.

7.1. Оформлення та видача векселів (крім операцій з продажу бланків).

7.2. Виконання операцій із врахування, авалювання векселів та виконання банком за дорученням клієнтів обов'язків особ-ливого платника (доміциліата).

7.3. Операції розрахункової палати щодо прийняття векселів до платежу, у тому числі зберігання векселів до настання строку платежу.

8. Операції з електронними грошима.

8.1. Випуск, погашення електронних грошей.

8.2. Розповсюдження електронних грошей.

8.3. Надання засобів поповнення електронними грошима електронних пристроїв.

8.4. Продаж скретч-карток для поповнення електронними грошима електронних пристроїв.

8.5. Приймання електронних грошей в обмін на готівкові/без-готівкові кошти.

8.6. Здійснення обмінних операцій з електронними грошима.


Головний бухгалтер - директор Департаменту бухгалтерського обліку Б. В. ЛУКАСЕВИЧ