Другие налоги
Тема: Проверки и ответственность

Об утверждении Порядка представления плательщиком налогов заявления о проведении документальной невыездной внеплановой электронной проверки и принятия решения территориальным органом Министерства доходов и сборов Украины о проведении такой проверки

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13.06.2013 р. за № 950/23482

Згідно з підпунктом 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 глави 8 розділу II Податкового кодексу України та підпунктом 2 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141, з метою забезпечення єдиного порядку надання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття відповідного рішення територіальним органом Міністерства доходів і зборів України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення територіальним органом Міністерства доходів і зборів України про проведення такої перевірки, що додається.

<...>

3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2014 року.


Міністр О. В. КЛИМЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України Ю. КОЛОБОВ

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М. Ю. БРОДСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
03.06.2013 № 143

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13.06.2013 р. за № 950/23482

Порядок подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення територіальним органом Міністерства доходів і зборів України про проведення такої перевірки

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 глави 8 розділу II та пункту 16 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

1.2. Документальні невиїзні позапланові електронні перевірки (далі - електронні перевірки) платників податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, проводяться з 01 січня 2014 року; суб’єктів господарювання мікро-, малого та середнього бізнесу - з 01 січня 2015 року; інших платників податків - з 01 січня 2016 року.

1.3. Предметом документальної перевірки є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати відповідних передбачених Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за додерженням якого покладено на контролюючі органи.

II. Порядок подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки

2.1. Електронна перевірка проводиться на підставі заяви платника податків з незначним ступенем ризику, встановленим відповідно до пункту 77.2 статті 77 глави 8 розділу II Кодексу, про проведення електронної перевірки (далі - Заява), яка подається за формою, передбаченою додатком 1 до цього Порядку.

2.2. Платником податків у Заяві, крім загальних облікових даних, в обов’язковому порядку зазначається інформація про:

1) податкові періоди господарської діяльності, що підлягають електронній перевірці;

2) систему оподаткування, що застосовується платником податків;

3) перелік податків, які будуть перевірені під час проведення електронної перевірки (єдиний податок, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, інші податки за наявності технічної можливості їх перевірки органом державної податкової служби (далі - територіальний орган Міндоходів України));

4) ведення в електронному вигляді бухгалтерського обліку відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186;

5) ведення в електронному вигляді первинних документів, які підтверджують правомірність ведення бухгалтерського обліку;

6) надання платником податків разом із Заявою до територіального органу Міндоходів України в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документів, які відповідно до Кодексу пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються платником податків в електронній формі та зберігаються на машинних носіях інформації), у форматі, встановленому відповідно до пункту 85.2 статті 85 глави 8 розділу II Кодексу;

7) спосіб надання документів для електронної перевірки (за допомогою каналу, яким передається електронна звітність, або електронного носія інформації).

2.3. Заява подається керівником або уповноваженим представником платника податків (з пред’явленням документа, передбаченого пунктом 19.2 статті 19 розділу I Кодексу) до територіального органу Міндоходів України, в якому він перебуває на податковому обліку, не пізніше ніж за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки.

Заява та документи, передбачені підпунктом 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 глави 8 розділу II Кодексу, можуть бути надані платником податків до територіального органу Міндоходів України:

листом з повідомленням про вручення та з описом вкладеного;

безпосередньо до територіального органу Міндоходів України;

в електронному вигляді за умови дотримання вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис" та цього Порядку. Документ вважається поданим лише після отримання підписаного підтвердження від територіального органу Міндоходів України.

2.4. Електронна перевірка може бути проведена за визначені платником податків податкові періоди, за які не проводились документальні планові або позапланові перевірки (з відповідних питань, які платник податків має намір перевірити), та у разі надання до територіального органу Міндоходів України відповідних декларацій (розрахунків). Такий податковий період не може становити менше одного базового податкового (звітного) періоду з відповідного податку (збору).

2.5. Для проведення електронної перевірки платник податків разом із Заявою забезпечує подання до територіального органу Міндоходів України в електронній формі документів, які відповідно до Кодексу пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб та у форматі, встановленому відповідно до пункту 85.2 статті 85 глави 8 розділу II Кодексу.

2.6. За потреби територіальний орган Міндоходів України, який проводить електронну перевірку, у випадках, передбачених Кодексом, має право отримати від платника податків або його уповноважених представників копії документів, що стосуються предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).

Для отримання копій документів територіальний орган Міндоходів України звертається до платника податків у визначеному статтею 42 глави 2 розділу II Кодексу порядку.

III. Порядок прийняття рішення територіальними органами Міндоходів України про проведення електронної перевірки

3.1. Територіальний орган Міндоходів України на підставі інформації, зазначеної платником податків у Заяві та доданих до неї документах для проведення електронної перевірки, та податкової інформації, наявної в територіальному органі Міндоходів України, приймає рішення про проведення/непроведення такої перевірки.

3.2. Рішення про проведення/непроведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки приймається керівником територіального органу Міндоходів України, до якого платником податків подано Заяву, протягом 10 календарних днів з дня отримання такої Заяви за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку. Таке рішення реєструється структурним підрозділом, відповідальним за реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції територіального органу Міндоходів України, у журналі реєстрації рішень про проведення/непроведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

3.3. Рішення про непроведення перевірки може бути прийнято територіальним органом Міндоходів України, якщо за результатами аналізу інформації, зазначеної в пункті 3.1 цього розділу, встановлено такі обставини:

1) Заяву подано з порушенням встановленої форми, у тому числі не заповнено (неправильно заповнено) необхідні дані, не підписано або не скріплено печаткою платника податків (за наявності);

2) платник належить до середнього або високого ступеня ризику, визначеного відповідно до пункту 77.2 статті 77 глави 8 розділу II Кодексу;

3) облікові дані платника, отримані територіальними органами Міндоходів України у встановленому законодавством порядку, не відповідають даним, зазначеним у Заяві;

4) період, який підлягає перевірці згідно із Заявою, не відповідає базовому податковому (звітному) періоду з відповідного податку (збору);

5) період, який підлягає перевірці згідно із Заявою, вже охоплено документальною плановою або позаплановою перевіркою (з відповідних питань, які платник податків має намір перевірити);

6) бухгалтерський облік (в електронному вигляді) ведеться з порушенням Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186;

7) ненадання платником податків разом із Заявою до територіального органу Міндоходів України в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документів, які відповідно до Кодексу пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, у форматі, встановленому відповідно до пункту 85.2 статті 85 глави 8 розділу II Кодексу;

8) фактична діяльність платника податків підпадає під діяльність, передбачену підпунктом 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 глави 1 розділу XIV Кодексу, при здійсненні якої платник податків не може бути платником єдиного податку;

9) інші аргументовані підстави, що технічно не дають змоги провести документальну перевірку електронним способом.

3.4. Рішення про непроведення перевірки в обов’язковому порядку повинно містити перелік встановлених територіальним органом Міндоходів України підстав, що не дають можливості провести електронну перевірку.

3.5. Рішення про проведення/непроведення електронної перевірки надсилається платнику податків у визначеному статтею 42 глави 2 розділу II Кодексу порядку не пізніше наступного робочого дня від дати його прийняття.

У разі прийняття рішення про проведення електронної перевірки до такого рішення додаються документи, передбачені статтею 79 глави 8 розділу II Кодексу.

3.6. Рішення про непроведення електронної перевірки не обмежує можливості повторного звернення платника податків із Заявою.

3.7. Оформлення та реалізація матеріалів електронних перевірок здійснюються у порядку, передбаченому Кодексом.


Директор Департаменту податкового та митного аудиту С. Б. КРУХМАЛЬОВ