Другие налоги
Тема: Труд и зарплата

Об утверждении изменений в Инструкцию о служебных командировках в пределах Украины и за границу (Извлечение)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» та у зв’язку із впровадженням електронних документів на залізничному транспорті

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року №  59 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року №  362), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за №  218/2658, що додаються.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Виконуючий обов’язки Міністра А. МЯРКОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінфіну України
від 19.07.2013 р. № 667

Зареєстровано в Мін’юсті України
09.08 2013 р. за № 1367/23899

Зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон

1. У пункті 3 розділу I слова «дипломатичних установ України, які перебувають за кордоном у довгостроковому відрядженні» замінити словами «дипломатичної служби України, які направлені у довготермінове відрядження».

2. У розділі II:

у пункті 12:

після абзацу третього доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

«У разі використання електронного проїзного/перевізного документа на поїзд підставою для відшкодування витрат на його придбання є роздрукований на паперовому носії посадочний документ (у разі перевезення багажу - роздрукований на паперовому носії перевізний документ; у разі окремого замовлення послуги (зокрема, послуги з користування комплектом постільних речей, резервування місць) - роздрукований на паперовому носії документ на послуги).

У разі повернення електронного проїзного/перевізного документа на поїзд до звіту додається роздрукований на паперовому носії документ на повернення.

Інформацію про наявність та статус електронного проїзного документа можна перевірити на офіційному веб-сайті Державної адміністрації залізничного транспорту України.».

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами сьомим - дев’ятим;

в абзаці восьмому слово «потяг» замінити словом «поїзд».

3. У розділі III:

у пункті 11:

в абзаці першому слово «потяг» замінити словом «поїзд»;

доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:

«У разі використання електронного проїзного/перевізного документа на поїзд підставою для відшкодування витрат на його придбання є роздрукований на паперовому носії посадочний документ (у разі перевезення багажу - роздрукований на паперовому носії перевізний документ; у разі окремого замовлення послуги (зокрема, послуги з користування комплектом постільних речей, резервування місць) - роздрукований на паперовому носії документ на послуги).

У разі повернення електронного проїзного/перевізного документа на поїзд до звіту додається роздрукований на паперовому носії документ на повернення.

Інформацію про наявність та статус електронного проїзного документа можна перевірити на офіційному веб-сайті Державної адміністрації залізничного транспорту України.»;

у підпункті «е» підпункту 16.2 пункту 16:

в абзаці другому:

у першому реченні слова «дипломатичних установ України, які перебувають за кордоном у довгостроковому відрядженні» замінити словами «дипломатичної служби України, які направлені у довготермінове відрядження»;

у другому реченні цифри та слова «50 відсотків зазначених сум» замінити цифрами та словами «40 відсотків сум добових витрат, визначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 98 для відповідної держави»;

абзац третій після слів «до інших держав» доповнити словами «(у тому числі до держав акредитації, які не є державою, до якої працівник направлений у довготермінове відрядження)».


Директор Департаменту фінансів соціальної сфери О. ШНИПКО