Другие налоги
Тема: Прочее

О практическом применении переработчиками норм подраздела. 2 разд. XX ПК

Міністерство доходів і зборів України розглянуло звернення <...> щодо практичного використання норм податкового законодавства, а саме підрозділу 2 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та повідомляє.

З метою підтримки галузі тваринництва Кодексом тимчасово запроваджено окремий режим оподаткування переробних підприємств, суть якого полягає у спрямуванні сум податку на додану вартість, нарахованих переробними підприємствами, на виплату компенсацій виробникам молока та м’яса такими переробними підприємствами.

Так, у період до 1 січня 2015 року податок на додану вартість юридичними особами, які зареєстровані платниками податку на додану вартість, при здійсненні ними операцій з постачання власної виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м’яса, м’ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м’ясо-кісткового борошна), виготовленої з поставлених молока або м’яса в живій вазі сільськогосподарськими підприємствами, визначеними розділом V Кодексу, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва, визначену розділом V Кодексу (далі - переробні підприємства), сплачується до спеціального фонду Державного бюджету України та на спеціальний рахунок, відкритий ними в органі державної казначейської служби, у відповідних розмірах, визначених підпунктом 6 пункту 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу.

Сума податку на додану вартість, перерахована на спеціальний рахунок в органі державної казначейської служби, використовується переробним підприємством виключно для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продані ними молоко і м’ясо в живій вазі (далі - компенсація).

Таким чином, переробне підприємство виступає як уповноважена державою особа на виплату компенсацій виробникам молока та м’яса, а тому суми податку на додану вартість, перераховані переробним підприємством на спеціальний рахунок в органі державної казначейської служби, є державними коштами та не можуть розцінюватися як власні кошти переробного підприємства.

Слід зазначити, що такий порядок оподаткування діяльності переробних підприємств не поширюється на операції з постачання продукції, виготовленої переробними підприємствами з:

  • імпортованої сировини;
  • сировини, поставленої не в живій вазі;
  • сировини, що не є сировиною власного виробництва сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб).

Отже, виплата компенсацій переробними підприємствами не проводиться постачальникам молока та м’яса в живій вазі, якщо поставлена ними продукція не має статусу власно виробленої.

При цьому, в договорах на поставку такої продукції сільськогосподарським товаровиробником має бути зазначено, що продукція, яка постачається, є власно вирощеною (виробленою) таким сільськогосподарським товаровиробником, та вказано реквізити банківського рахунка, на який повинна перераховуватися компенсація.

Крім цього, з метою ідентифікації сільськогосподарських товаровиробників, що здійснюють постачання м’яса в живій вазі власного виробництва, тобто самостійно вирощених тварин, необхідно врахувати, що відповідно до статті 4 Закону України від 04.06.09 р. № 1445 «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» (далі - Закон № 1445) сільськогосподарські тварини - велика рогата худоба, коні, свині, вівці, кози - є об’єктом ідентифікації та реєстрації. Так, юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність з розведення та утримання тварин (крім фізичних осіб, які займаються розведенням тварин та їх утриманням для власного споживання продуктів харчування тваринного походження), зобов’язані самостійно ідентифікувати тварин та вести їх облік (стаття 5 Закону № 1445). Крім того, такі суб’єкти господарювання зобов’язані здійснювати переміщення тварин з ідентифікаційними документами, проводити забій і утилізацію лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.

Також відповідно до пункту 3 статті 15 Закону України від 25.06.92 р. № 2498 «Про ветеринарну медицину» (далі - Закон № 2498) система реєстрації тваринницьких потужностей (об’єктів), система ідентифікації тварин та порядок ведення обліку даних про переміщення тварин повинні давати можливість чітко ідентифікувати тварин і відстежувати потужності (об’єкти) їх походження, переміщення та обігу.

Таким чином, з метою ведення податкового обліку в рамках окремого режиму оподаткування та забезпечення адресності та повноти виплати компенсацій переробне підприємство під час придбання м’яса в живій вазі (тварин) зобов’язане досліджувати ідентифікаційні та ветеринарні документи таких тварин, надані сільськогосподарськими товаровиробниками, зіставляти їх з інформацією, вказаною в договорах.

У випадку придбання переробним підприємством м’яса в живій вазі (тварин) у фізичної особи підтвердженням того, що така продукція є власне вирощеною, є довідка, яка видається сільською, селищною або міською радою у довільній формі за місцем податкової адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва.

Відповідно до підпункту 3 пункту 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу переробні підприємства ведуть окремий облік операцій з постачання власно виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м’яса, м’ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м’ясо-кісткового борошна), виготовленої з поставлених молока або м’яса в живій вазі сільськогосподарськими товаровиробниками (далі - готова продукція).

Переробне підприємство операції з постачання готової м’ясомолочної продукції, виготовленої з поставлених молока або м’яса в живій вазі сільськогосподарськими товаровиробниками, відображає в податковій декларації з податку на додану вартість переробного підприємства (код 0140), інші операції, в тому числі постачання м’ясо-молочної продукції, яка виготовлена з імпортованої сировини, із сировини, що не є сировиною власного виробництва сільськогосподарського товаровиробника чи фізичної особи - в податковій декларації з податку на додану вартість, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом (код 0110).

Таким чином, операції з постачання переробним підприємством м’ясо-молочної продукції, виготовленої з сировини (молока та м’яса в живій вазі), закупленої у будь-яких інших осіб, ніж її виробники, відображаються в декларації з податку на додану вартість, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, а суми податку на додану вартість, нараховані на вартість такої продукції, не можуть виступати джерелом для виплати компенсації сільськогосподарським товаровиробникам.

Сума податку на додану вартість, визначена переробним підприємством у декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання готової продукції (код 0140), підлягає перерахуванню у відповідних розмірах на спеціальний рахунок, відкритий ним в органі державної казначейської служби, до 15-го числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом, для подальшої виплати компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними молоко і м’ясо в живій вазі.

Виплата компенсації сільськогосподарським товаровиробникам (юридичним особам за платіжними дорученнями шляхом перерахування на їх окремі рахунки, відкриті в обслуговуючих банках, фізичним особам - готівкою безпосередньо з каси переробного підприємства або згідно з договорами доручення) здійснюється переробним підприємством до 20-го числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом.

Розрахунок розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлені ними переробному підприємству молоко або м’ясо в живій вазі здійснюється переробним підприємством щомісячно виходячи з суми податку на додану вартість, визначеної у податковій декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання готової продукції, та вартості закуплених у звітному періоді переробним підприємством молока або м’яса в живій вазі (код 0140).

Таким чином, переробне підприємство до 20-го числа місяця, наступного за звітним, в якому відбулося придбання молока або м’яса в живій вазі власного виробництва у сільськогосподарських товаровиробників, зобов’язане виплатити таким виробникам компенсації у визначених розмірах за поставлене ними молоко або м’ясо в живій вазі. При цьому джерелом для виплати такої компенсації виступає сума податку на додану вартість, визначена переробним підприємством в декларації з податку на додану вартість, в якій відображаються операції з постачання готової продукції (код 0140), та перерахована на спеціальний рахунок за результатами діяльності у звітному періоді, в тому числі по уточнюючих розрахунках.

У разі якщо по результатах звітного періоду сума податку на додану вартість, визначена переробним підприємством у податковій декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання готової продукції, дорівнює нулю чи має від’ємне значення (наприклад, у випадку, якщо виробництво та/або реалізація готової продукції у поточному звітному періоді не здійснювались), то виплата компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними молоко або м’ясо в живій вазі протягом такого звітного періоду не здійснюється.

В той же час у випадку якщо за результатами звітного періоду переробним підприємством визначено та перераховано на окремий рахунок в органах держказначейства суму компенсації, яка підлягає виплаті сільськогосподарським товаровиробникам, та в разі відсутності протягом такого звітного періоду операцій з придбання молока або м’яса в живій вазі у сільськогосподарських товаровиробників (виробництво готової продукції здійснювалося із сировини, закупленої у попередніх звітних періодах), такі суми компенсації підлягають перерахуванню до державного бюджету відповідно до підпункту 13 пункту 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу.

Слід також зазначити, що компенсація, яка виплачується переробним підприємством сільськогосподарському товаровиробнику за поставлені ним молоко та м’ясо в живій вазі, не включається до ціни такої продукції та виплачується переробним підприємством окремо від вартості такої продукції згідно з Розрахунком розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлені ними переробному підприємству молоко або м’ясо в живій вазі.

Щодо відображення переробним підприємством сум податку на додану вартість, що виплачені сільськогосподарським товаровиробникам у вигляді компенсацій, в звіті про суми податкових пільг слід зазначити наступне.

Податкові пільги з податку на додану вартість визначаються виключно за операціями з постачання товарів та/або послуг та не надаються окремим суб’єктам господарювання. У звіті про суми податкових пільг переробне підприємство відображає суму податку на додану вартість, яка не сплачена ним до бюджету та спрямована на виплату компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам.

Повідомляючи викладене, Міністерство доходів і зборів України пропонує <...> самостійно перевірити правильність нарахування податкових зобов’язань стосовно розглянутих у даному листі операцій.

На доповнення до зазначеного інформуємо, що з приводу відображення в бухгалтерському обліку операцій з виплати компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам доцільно звернутись до Міністерства фінансів України, яке є центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері бухгалтерського обліку.


Заступник Міністра А. ІГНАТОВ

«Горячие линии»

Дата: 19 сентября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42