Другие налоги
Тема: Прочее

Об утверждении Порядка применения административного ареста имущества плательщика налогов (Извлечение)

Зареєстровано в Мін’юсті України
31.10.2013 р. за № 1839/24371

ідповідно до статті 94 глави 9 розділу II Податкового кодексу України та пункту 9 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок застосування адміністративного арешту майна платника податків, що додається.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр О. В. КЛИМЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України Ю. КОЛОБОВ

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М. Ю. БРОДСЬКИЙ

Затверджено
наказом Міндоходів України
10.10.2013 № 568

Зареєстровано в Мін’юсті України
31.10.2013 р. за № 1839/24371

Порядок застосування адміністративного арешту майна платника податків

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 94 глави 9 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), що визначає загальну процедуру застосування адміністративного арешту майна платника податків.

1.2. Поняття, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених у Кодексі.

II. Поняття адміністративного арешту майна, його види та повноваження відповідних осіб щодо прийняття рішення про арешт майна

2.1. Адміністративний арешт майна платника податків (далі - арешт майна) є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов’язків, визначених законом.

2.2. Арешт майна може бути повним або умовним та полягає у забороні платнику податків вчиняти щодо свого майна, яке підлягає арешту, дії, зазначені у пункті 94.5 статті 94 глави 9 розділу II Кодексу.

2.3. Арешт може бути накладено органом доходів і зборів на будь-яке майно платника податків, крім майна, на яке не може бути звернено стягнення відповідно до закону, та коштів на рахунку платника податків.

2.4. Рішення про застосування арешту майна платника податків та рішення про накладення арешту при тимчасовому затриманні майна приймається керівником (його заступником) органу доходів і зборів.

III. Обставини, за яких застосовується адміністративний арешт майна

3.1. Арешт майна може бути застосовано, якщо з’ясовується одна з таких обставин:

1) платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі;

2) фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон;

3) платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб органу доходів і зборів;

4) відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення господарської діяльності, торгові патенти, а також у разі відсутності реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством;

5) відсутня реєстрація особи як платника податків в органі доходів і зборів, якщо така реєстрація є обов’язковою відповідно до Кодексу, або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам;

6) платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі;

7) платник податків не допускає податкового керуючого до складення акта опису майна, яке передається в податкову заставу;

8) у разі відмови платника податків (його посадових осіб або осіб, які здійснюють готівкові розрахунки та/або провадять діяльність, що підлягає ліцензуванню та/або патентуванню) від проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки), передбаченої підпунктом 20.1.9 пункту 20.1 статті 20 розділу I Кодексу, або ненадання для перевірки документів, їх копій (за умови наявності таких документів).

3.2. За наявності однієї з наведених обставин керівник органу доходів і зборів (його заступник) приймає рішення про застосування арешту майна платника податків.

IV. Порядок застосування адміністративного арешту майна

4.1. Керівник органу доходів і зборів (його заступник) за наявності однієї з обставин, визначених розділом III цього Порядку, та на підставі звернення про застосування адміністративного арешту майна платника податків (додаток 1) відповідного підрозділу, який у межах своїх повноважень встановлює такі обставини, приймає рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків (додаток 2).

4.2. Обґрунтованість арешту майна, накладеного рішенням керівника (його заступника) органу доходів і зборів, має бути перевірена судом протягом 96 годин.

У такому випадку рішення керівника (його заступника) органу доходів і зборів подається до суду протягом 24 годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють таке звернення до суду.

Строк, визначений цим пунктом, не включає добові години, що припадають на вихідні та святкові дні.

4.3. Рішення про застосування арешту майна платника податків надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається особисто під розписку:

1) платнику податків з вимогою тимчасово зупинити відчуження його майна;

2) іншим особам, у володінні, розпорядженні або користуванні яких перебуває майно такого платника податків, з вимогою тимчасово зупинити його відчуження.

V. Функції виконавця рішення

5.1. Функції виконавця рішення про арешт майна платника податків покладаються на податкового керуючого або іншого працівника органу доходів і зборів, призначеного його керівником (заступником).

5.2. Виконавець рішення про арешт:

надсилає рішення про арешт майна відповідно до пункту 4.3 розділу IV цього Порядку;

організовує опис майна платника податків.

5.3. Опис майна платника податків проводиться у присутності його посадових осіб чи їх представників, а також понятих.

У разі відсутності посадових осіб платника податків або їх представників опис його майна здійснюється у присутності понятих.

Для проведення опису майна у разі потреби залучається оцінювач.

Понятими не можуть бути працівники органів доходів і зборів або правоохоронних органів, а також інші особи, участь яких як понятих обмежується Законом України «Про виконавче провадження».

5.4. Представникам платника податків, майно якого підлягає адміністративному арешту, роз’яснюються їх права та обов’язки.

5.5. Під час опису майна платника податків особи, які його проводять, зобов’язані пред’явити посадовим особам такого платника податків або їх представникам відповідне рішення про накладення адміністративного арешту, а також документи, які засвідчують їх повноваження на проведення такого опису.

5.6. За результатами проведення опису майна платника податків складається протокол про застосування адміністративного арешту майна платника податків (додаток 3), який містить опис та перелік майна, що арештовується, із зазначенням назви, кількості, мір ваги, індивідуальних ознак, вартості, визначеної оцінювачем (у разі його присутності).

Зазначені протоколи реєструються в журналі реєстрації протоколів про застосування адміністративного арешту майна платника податків (додаток 4).

5.7. Усе майно, що підлягає опису, пред’являється посадовим особам платника податків або їх представникам і понятим, а за відсутності посадових осіб або їх представників - понятим для огляду.

5.8. Посадова особа органу доходів і зборів, яка виконує рішення про адміністративний арешт майна платника податків, визначає порядок його збереження та охорони.

5.9. Виконання заходів, передбачених пунктами 5.3 - 5.7 цього розділу, у період з 20-ї години до 9-ї години наступного дня не допускається.

VI. Особливості застосування арешту при тимчасовому затриманні майна

6.1. Арешт майна може бути також застосований до товарів, які виготовляються, зберігаються, переміщуються або реалізуються з порушенням правил, визначених митним законодавством України чи законодавством з питань оподаткування акцизним податком, та товарів, у тому числі валютних цінностей, які продаються з порушенням порядку, визначеного законодавством, якщо їх власника не встановлено.

6.2. Службові (посадові) особи органів доходів і зборів або інших правоохоронних органів відповідно до їх повноважень тимчасово затримують таке майно із складенням протоколу за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1239 «Про затвердження форми протоколу про тимчасове затримання майна».

6.3. Протокол складається у двох примірниках, що підлягають:

надсиланню керівнику органу доходів і зборів, на території якого було проведено таке затримання майна;

врученню особі, у якої вилучено таке майно.

6.4. Керівник підрозділу правоохоронного органу, у підпорядкуванні якого перебуває службова (посадова) особа, яка склала протокол про тимчасове затримання майна, зобов’язаний невідкладно поінформувати (телефонограмою, засобами факсимільного зв’язку або особисто) керівника органу доходів і зборів (його заступника), на території якого здійснено таке затримання.

6.5. На підставі відомостей, зазначених у протоколі, керівник органу доходів і зборів (його заступник) приймає рішення про накладення адміністративного арешту майна згідно з Податковим кодексом України (додаток 5) або відмову в ньому шляхом неприйняття такого рішення.

6.6. Рішення про накладення арешту на майно повинне бути прийняте до 24 години робочого дня, що настає за днем складення протоколу про тимчасове затримання майна, але коли відповідно до законодавства України орган доходів і зборів закінчує роботу раніше, то такий строк закінчується на час такого закінчення роботи.

6.7. У разі якщо рішення про арешт майна не приймається протягом зазначеного строку, майно вважається звільненим з-під режиму тимчасового затримання, а посадові чи службові особи, які перешкоджають такому звільненню, несуть відповідальність відповідно до закону. При цьому таке звільнення з-під режиму тимчасового затримання майна не потребує документального оформлення.

6.8. При накладенні арешту на майно у випадках, визначених пунктом 6.1 цього розділу, рішення керівника органу доходів і зборів (його заступника) невідкладно вручається особі (особам, зазначеним у пункті 4.3 розділу IV цього Порядку), зазначеній у протоколі про тимчасове затримання майна, без виконання положень пункту 4.3 розділу IV цього Порядку.

6.9. У разі якщо місцезнаходження осіб, зазначених у протоколі про тимчасове затримання майна, не виявлено або коли майно було затримано, а осіб, яким воно належить на праві власності чи інших правах, не встановлено, рішення про арешт майна приймається керівником органу доходів і зборів (його заступником) без вручення його особам, зазначеним у пункті 4.3 розділу IV цього Порядку.

6.10. Складені службовими (посадовими) особами протоколи про тимчасове затримання майна реєструються в журналі реєстрації протоколів тимчасового затримання майна (додаток 6) відповідного органу доходів і зборів, на території якого здійснено таке затримання.

VII. Особливості застосування арешту коштів на рахунку платника податків

7.1. Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення органу доходів і зборів до суду.

7.2. Звільнення коштів з-під арешту банк або інша фінансова установа здійснює за рішенням суду. Для звільнення коштів з-під арешту орган доходів і зборів звертається до суду протягом двох робочих днів, що настають за днем, коли органу доходів і зборів стало відомо про виникнення підстав припинення такого арешту.

7.3. Для застосування арешту коштів на рахунку платника податків орган доходів і зборів подає до суду позовну заяву в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України, у день прийняття рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків.

7.4. При прийнятті рішення про арешт майна банку арешт не може бути накладено на його кореспондентський рахунок.

VIII. Продовження та припинення адміністративного арешту майна

8.1. Строк застосування адміністративного арешту майна не може бути продовжений в адміністративному порядку, у тому числі за рішенням інших державних органів, крім випадків, передбачених Кодексом.

8.2. Припинення адміністративного арешту майна платника податків здійснюється у зв’язку з:

1) відсутністю протягом строку, зазначеного у пункті 4.2 розділу IV цього Порядку, рішення суду про визнання арешту обґрунтованим;

2) погашенням податкового боргу платника податків;

3) усуненням платником податків причин застосування адміністративного арешту;

4) ліквідацією платника податків, у тому числі внаслідок проведення процедури банкрутства;

5) наданням відповідному органу доходів і зборів третьою особою належних доказів про належність арештованого майна до об’єктів права власності цієї третьої особи;

6) скасуванням судом або органом доходів і зборів рішення керівника органу доходів і зборів (його заступника) про арешт;

7) прийняттям судом рішення про припинення адміністративного арешту;

8) пред’явленням платником податків дозволів (ліцензій) на провадження діяльності, торгових патентів, а також документа, що підтверджує реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій, здійснену в установленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством;

9) фактичним проведенням платником податків інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

IX. Прийняття рішення про звільнення з-під арешту майна

9.1. У випадках, визначених підпунктами 2 - 4, 8, 9 пункту 8 розділу VIII цього Порядку, рішення щодо звільнення з-під арешту майна приймається органом доходів і зборів протягом двох робочих днів, що настають за днем, коли органу доходів і зборів стало відомо про виникнення підстав для припинення адміністративного арешту.

9.2. У разі якщо рішення про звільнення майна з-під арешту прийнято щодо арешту, який було визнано судом обґрунтованим, орган доходів і зборів повідомляє про своє рішення відповідний суд не пізніше наступного робочого дня.

9.3. У разі якщо майно платника податків звільняється з-під адміністративного арешту у випадках, визначених підпунктами 1, 6, 7, 9 пункту 8.2 розділу VIII цього Порядку, повторне накладення адміністративного арешту з підстав накладення першого арешту не дозволяється.

X. Оскарження рішення керівника про арешт майна та відповідальність за неправомірне застосування арешту майна

10.1. Рішення керівника органу доходів і зборів (його заступника) щодо арешту майна може бути оскаржене платником податків в адміністративному або судовому порядку.

10.2. У всіх випадках, коли орган доходів і зборів вищого рівня або суд скасовує рішення про арешт майна, орган доходів і зборів вищого рівня проводить службове розслідування щодо мотивів прийняття керівником органу доходів і зборів (його заступником) рішення про арешт майна та приймає рішення про притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства.


Директор Департаменту обслуговування платників податків В. В. МАЛЬЦЕВА