Другие налоги
Тема: НДС

Об утверждении формы Книги учета доходов и расходов для определения суммы общего годового налогооблагаемого дохода и Порядка ведения учета доходов и расходов для определения суммы общего годового налогооблагаемого дохода (Извлечение)

Відповідно до підпункту "а" пункту 176.1 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України та підпункту 30 пункту 5 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядок ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, що додаються.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр О. В. КЛИМЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва М. Ю. БРОДСЬКИЙ

Міністр фінансів України Ю. КОЛОБОВ

Затверджено
наказом Міндоходів України
від 11.12.2013 № 794

Книга обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу

__________________________________________________________________________________________________________________
(П.І.Б. платника податку,

__________________________________________________________________________________________________________________

місце проживання,

___________________________________________________________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

 

(грн, коп.)

Дата (день, місяць, рік)
отримання доходу
або понесених витрат

Джерело отриманого доходу або понесених витрат (найменування, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи, П. І. Б. та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, місце проживання фізичної особи*)

Загальний річний оподатковуваний дохід

Сплачено (перераховано) податку

місячний оподатковуваний дохід

іноземні доходи

сума доходу

сума витрат

сума доходу

сума витрат

1

2

3

4

5

6

7

____________

*Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.


Директор Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб В. В. БУСАРЄВ

 

Затверджено
наказом Міндоходів України
від 11.12.2013 р. № 794

Зареєстровано в Мін’юсті України
26.12.2013 р. за № 2217/24749

ПОРЯДОК
ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу

1. Платники податку на доходи фізичних осіб (далі - платники податку), які відповідно до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) зобов’язані подавати декларацію або мають право на таке подання з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку, ведуть облік у Книзі обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу (далі - Книга) за формою, затвердженою наказом Міністерства доходів і зборів України від 11 грудня 2013 року № 794.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до положень Кодексу.

3. Ведення Книги здійснюється у такому порядку:

1) платники податку повинні заводити Книгу самостійно;

2) записи у графах Книги здійснюються безпосередньо платником податку або уповноваженим представником кульковою або чорнильною ручкою, чітко і розбірливо не пізніше наступного дня після отримання відповідних сум доходів, сплати (перерахування) податку, а також понесених витрат;

3) підрахунки відображених у Книзі даних проводяться для цілей заповнення декларації (коли згідно з нормами Кодексу таке подання є обов’язковим або платники податку мають право подати таку декларацію з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку за наслідками звітного податкового року з урахуванням положень статті 166 розділу IV Кодексу). Суми отриманих доходів, понесених витрат та сплачених (перерахованих) податків відображаються в графах Книги у гривнях з копійками;

4) до граф 1 та 2 записують відповідно дати отримання доходу або понесених витрат, код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, місцезнаходження - для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), місце проживання - для фізичної особи;

5) до граф 3 - 6 записують відповідно суми доходів, з яких складається загальний річний оподатковуваний дохід, а також суми понесених витрат, підтверджених документально;

6) у графу 7 записують суми сплаченого (перерахованого) податку.

4. Облік документів і відомостей, пов’язаних з правом на отримання податкової знижки згідно зі статтею 166 розділу IV Кодексу, платники податків можуть вести в реєстрі документів, записи в якому проводяться у довільній формі.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинні бути відображені вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

5. Книга та реєстр документів (за наявності) знаходяться у платників податку та повинні надаватись контролюючим органам на їх вимогу та у межах компетенції, визначеної Кодексом.


Директор Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб В. В. БУСАРЄВ