Другие налоги
Тема: НДФЛ

Про затвердження форми довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку) та Порядку її заповнення (Витяг)

Відповідно до пунктів 179.3 та 179.12 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України, пункту 4 розділу I Закону України від 04 липня 2013 року № 404-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» та підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141, наказую:

1. Затвердити форму довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку) та Порядок її заповнення, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації від 19 травня 2003 року № 226 «Про затвердження Порядку отримання довідки про доходи за останній звітний період (рік) та форми довідки про доходи за останній звітний період (рік)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 червня 2003 року за № 446/7767.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр О. В. КЛИМЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва М. Ю. БРОДСЬКИЙ

Міністр фінансів України Ю. КОЛОБОВ

Довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку)

Затверджено
наказом Міндоходів України
від 11.12.2013 р. № 795

Зареєстровано в Мін’юсті України
09.01.2014 р. за № 8/24785

Порядок
заповнення довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку)

1. Відповідно до пункту 179.3 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс) платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до контролюючого органу податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду. Контролюючий орган протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації зобов’язаний перевірити визначене податкове зобов’язання, сплату належної суми податку і видати довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку) (далі - Довідка), що подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.

2. Відповідно до пункту 179.12 статті 179 розділу IV Кодексу за зверненням платника податку контролюючий орган, до якого було подано податкову декларацію, видає Довідку.

3. Для отримання Довідки платник податку подає до контролюючого органу декларацію про майновий стан і доходи за податковою адресою.

4. Довідка видається за зверненням платника податку у десятиденний строк на підставі поданої декларації про майновий стан і доходи, а для платників податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, - протягом тридцяти календарних днів після надходження податкової декларації про майновий стан і доходи та сплати належної суми податку.

У разі неподання декларації про майновий стан і доходи відповідно до розділу IV Кодексу або для платників податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, несплати податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб заявнику у десятиденний строк надається вмотивована відповідь щодо відмови в наданні Довідки.

5. Дані Довідки заповнюються у гривнях з копійками, підписуються керівником контролюючого органу та скріплюються печаткою.

6. Цей Порядок визначає такі вимоги до заповнення Довідки:

1) у загальній частині Довідки зазначаються: найменування контролюючого органу, який видає Довідку, дата та номер Довідки; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); прізвище, ім’я, по батькові платника податків (згідно з даними декларації про майновий стан і доходи); найменування установи (організації, закладу), до якої подається Довідка; звітний податковий період (календарний рік), за який подано декларацію (зазначається арабськими цифрами);

2) у рядку 01 Довідки зазначаються доходи, отримані з джерел на території України, що зазначені у декларації про майновий стан і доходи, яка подається відповідно до розділу IV Кодексу. У цьому рядку зазначаються доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу: заробітна плата, доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна, дохід від надання майна в лізинг тощо, інвестиційний прибуток, вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна, інші доходи, доходи фізичних осіб - підприємців та доходи, отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність;

3) у рядку 02 Довідки зазначаються доходи, отримані з джерел за межами України, що зазначені у декларації про майновий стан і доходи, яка подається відповідно до розділу IV Кодексу;

4) у рядку 03 Довідки зазначається загальна сума доходу (р. 01 + р. 02);

5) у рядку 04 Довідки зазначається сума податку, сплаченого платником та/або утриманого (сплаченого) податковим агентом з доходів, отриманих в Україні, за звітний період;

6) у рядку 05 Довідки зазначається сума податку, сплаченого платником та/або утриманого з доходів за межами України (на підставі довідки про суми сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування, яка видається державним органом країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженим справляти такий податок. Довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України).

7. Для фізичних осіб - платників податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, Довідка дійсна протягом 60 календарних днів з дати її видачі за наявності документа, що посвідчує особу.


Директор Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб В. В. БУСАРЄВ