Другие налоги
Тема: Администрирование налогов, Ресурсные и рентные платежи

Об особенностях администрирования сбора за специальное использование воды в 2014 году (Извлечение)

Міністерство доходів і зборів України направляє для використання у роботі рекомендації щодо особливостей адміністрування у 2014 р. збору за спеціальне використання води (далі - Збір) в умовах дії Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Платники, об’єкт оподаткування, ставки, порядок обчислення і сплати Збору визначено розділом XVI Кодексу.

Відповідно до ст. 326 Кодексу водокористувачі самостійно обчислюють Збір та Збір для потреб гідроенергетики і рибництва щокварталу наростаючим підсумком з початку року, а Збір за спеціальне використання води для потреб водного транспорту - починаючи з першого півріччя поточного року, у якому було здійснено таке використання.

Збір обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок Збору та коефіцієнтів.

За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, Збір обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником.

Збір для потреб гідроенергетики обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій, та ставки збору.

За умови експлуатації водних шляхів вантажними самохідними і несамохідними суднами Збір для потреб водного транспорту обчислюється виходячи з фактичних даних обліку тоннаж-доби та ставки Збору, а пасажирськими суднами - виходячи з місця-доби та ставки Збору.

Справляння Збору для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва не звільняє водокористувачів від сплати Збору.

Збір для потреб рибництва обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, необхідної для поповнення водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов’язане із втратами води на фільтрацію та випаровування), та ставок Збору.

Обсяг фактично використаної води обчислюється водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з показаннями вимірювальних приладів.

За відсутності вимірювальних приладів обсяг фактично використаної води визначається водокористувачем за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо). У разі відсутності вимірювальних приладів, якщо можливість їх встановлення існує, збір сплачується у двократному розмірі.

Органи, що видають дозволи на спеціальне водокористування, щороку до 20 січня подають контролюючим органам та органам водного господарства інформацію про водокористувачів, яким видано такі дозволи, а водокористувачі, яким видано дозволи на спеціальне водокористування та які здійснюють постачання води іншим водокористувачам, щороку до 20 січня подають контролюючим органам та органам водного господарства перелік водокористувачів-абонентів.

У разі якщо водокористувачі, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, використовують обсяги води для господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, Збір обчислюється на загальних підставах з усього обсягу використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання.

Згідно зі ст. 327 Кодексу у разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води Збір обчислюється і сплачується у п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок Збору та коефіцієнтів.

За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води Збір справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті, як за понадлімітне використання.

Чинним листом Мінприроди України від 15.03.2011 р. № 5515/16/10-11-МП повідомлено, що «...для вторинних водокористувачів дозволом на спеціальне водокористування є встановлений у дозволі первинного водокористувача ліміт використання води та відведення стічних вод абонентами і договір між ними».

Порядок сплати Збору визначено ст. 328 Кодексу. Базовий податковий (звітний) період для Збору дорівнює календарному кварталу.

Платники Збору обчислюють суму Збору наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації за формами, затвердженими наказом Мінфіну України від 21.12.2012 р. № 1403, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.01.2013 р. за № 123/22655.

Податкові декларації Збору подаються платниками збору контролюючим органам за місцем податкової реєстрації у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, а саме протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Кодексу).

Податкова декларація Збору для потреб водного транспорту за перший квартал не подається.

Платники Збору подають одночасно з податковими деклараціями контролюючим органам копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про використання води.

Збір сплачується платниками збору за місцем податкової реєстрації у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, а саме протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації (п. 57.1 ст. 57 Кодексу).

Збір за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не сплачується.

Згідно з п. 7.1 розділу VII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 р. за № 1562/20300 (далі - Порядок № 1588), якщо відповідно до законодавства у платника податків, окрім обов’язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов’язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному органі державної податкової служби. Пунктом 8.3 розділу VIII Порядку № 1588 передбачено, що якщо у платника податків відбувається реєстрація, створення чи відкриття об’єкта оподаткування на території адміністративно-територіальної одиниці, де він не перебуває на обліку, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за неосновним місцем обліку в органі державної податкової служби за місцезнаходженням такого об’єкта.

На підставі п. 328.9 ст. 328 Кодексу контролюючі органи у разі несплати Збору або сплати його в неповному обсязі платниками Збору протягом шести місяців подають інформацію про таких платників Збору до органів, що видають дозволи на спеціальне водокористування, для вжиття стосовно них заходів згідно із ст. 55 Водного кодексу України - припинити право на спеціальне водокористування.

Граничними термінами подання податкових декларацій та сплати податкових зобов’язань зі Збору є за:

IV квартал 2013 р.: 10 лютого 2014 р. та 19 лютого 2014 р. відповідно;

I квартал поточного року: 12 травня та 20 травня 2014 р. відповідно;

II квартал поточного року: 11 серпня та 19 серпня 2014 р. відповідно;

III квартал поточного року: 10 листопада та 19 листопада 2014 р. відповідно;

IV квартал поточного року: 9 лютого та 19 лютого 2015 р. відповідно.


Заступник Міністра А. ІГНАТОВ