Другие налоги
Тема: Прочее

О проведении оценки для целей налогообложения и начисления и уплаты других обязательных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) оціночною вартістю для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі - оподаткування), є ринкова вартість, розрахована відповідно до національних стандартів та інших нормативно-правових актів з питань оцінки майна і майнових прав;

2) інформація із звіту про оцінку майна, звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок (далі - звіт про оцінку), що складений для цілей оподаткування, вноситься безперешкодно та безоплатно до єдиної бази даних звітів про оцінку. Зазначена інформація складається за встановленою Фондом державного майна формою та є додатком до звіту. Строк дії звіту про оцінку, що становить не більш як шість місяців з дати оцінки, зазначається в такому звіті;

3) документи про визначення оціночної вартості об’єкта оцінки зберігаються в архіві суб’єкта оціночної діяльності у паперовій або електронній формі протягом строку, встановленого законодавством з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, але не менш як один рік;

4) оцінка об’єкта для цілей оподаткування здійснюється:

суб’єктами оціночної діяльності, які відповідають вимогам, установленим Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», у складі яких працює хоча б один оцінювач, який отримав кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» хоча б за однією з таких спеціалізацій у межах напряму 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» і напряму 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»:

 - 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»;

 - 1.2 «Оцінка машин і обладнання»;

 - 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів»;

 - 1.4 «Оцінка літальних апаратів»;

 - 1.5 «Оцінка судноплавних засобів»;

 - 1.6 «Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність»;

 - 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність»;

 - 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»;

 - 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»;

суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки землі, які відповідають вимогам, установленим Законом України «Про оцінку земель»;

5) за письмовим зверненням суб’єкта оціночної діяльності про намір провести оцінку для цілей оподаткування Фонд державного майна у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати надходження такого звернення, забезпечує надання суб’єктові доступу до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою внесення ним інформації, яка міститься у звіті про оцінку, до такої бази;

6) акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади діють в частині, що не суперечить цій постанові.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 р. № 231 «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 953) і від 01.08.2013 р. № 501 «Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 231».

3. Скасувати накази Фонду державного майна:

від 10.06.2013 р. № 793 «Про затвердження форми свідоцтва керівника суб’єкта оціночної діяльності»;

від 10.06.2013 р. № 794 «Про затвердження Порядку роботи атестаційно-реєстраційної комісії»;

від 10.06.2013 р. № 797 «Про затвердження Правил організації системи зовнішнього контролю якості»;

від 10.06.2013 р. № 798 «Про затвердження Програми іспитів керівників суб’єктів оціночної діяльності»;

від 10.06.2013 р. № 799 «Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України».

4. Фонду державного майна:

1) невідкладно забезпечити надання безперешкодного та безоплатного доступу до інформації, що міститься в єдиній базі даних звітів про оцінку:

суб’єктам оціночної діяльності, нотаріусам і контролюючим органам;

іншим особам - за умови дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

2) у десятиденний строк:

вжити заходів до приведення діяльності суб’єктів оціночної діяльності, включених згідно з вимогами Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 р. № 231, до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, у відповідність з вимогами Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» і «Про оцінку земель»;

подати проект акта Кабінету Міністрів України щодо приведення його актів у відповідність із цією постановою, а також пропозиції стосовно удосконалення законодавства у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.


Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

«Горячие линии»

Дата: 14 марта, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42