ЕСВ

Допомога по вагітності та пологах: від теорії до практики

Право на отримання допомоги по вагітності та пологах мають застраховані особи, тобто фізичні особи, які відповідно до законодавства підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачують (сплачували) та/або за яких сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок.
До застрахованих осіб за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності належать:

 • фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту);
 • фізичні особи — підприємці;
 • особи, які провадять незалежну професійну діяльність;
 • особи, які беруть добровільну участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні, зокрема члени фермерського господарства, особистого селянського господарства тощо.

Про це та яким чином надається, розраховується та оподатковується допомога по вагітності та пологах, читайте у цьому матеріалі.

ВАЖЛИВО

Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів — після пологів.

Згідно зі ст. 25 Закону про соціальне страхування допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів — після пологів.

Жінкам, віднесеним до 1 — 3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 — до пологів та 90 — після пологів).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Розмір допомоги по вагітності та пологах обчислюється сумарно та надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

У разі усиновлення дитини допомога по вагітності та пологах виплачується застрахованій особі з дня народження дитини, зазначеного у свідоцтві про народження, за період з дня усиновлення і до закінчення 56 календарних днів (70 календарних днів — у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів — для жінок, віднесених до 1 — 3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

Якщо відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами застрахованій особі надано у період простою підприємства не з вини такої особи, щорічної (основної чи додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, то допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Призначення допомоги

Допомога по вагітності та пологах застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), призначається та надається за основним місцем роботи та за сумісництвом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації матеріальне забезпечення за страховими випадками, які настали до їх ліквідації (реорганізації), виплачується застрахованим особам їх правонаступником, а в разі відсутності правонаступника — робочим органом Фонду соціального страхування (далі — Фонду) за місцем здійснення обліку ліквідованого підприємства, установи, організації як страхувальника.

Фізичним особам — підприємцям та самозайнятим особам для отримання допомоги по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду необхідно звертатися до робочих органів Фонду за місцем їх обліку.

Добровільно застрахованим особам призначення та виплата матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності здійснюються робочим органом Фонду за місцем здійснення їх обліку як страхувальників.

Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом — копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

Рішення про призначення матеріального забезпечення приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб.

Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць.

Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства оформлюються протоколом в день їх прийняття згідно з додатком до Положення № 25.

Документи для призначення допомоги по вагітності та пологах розглядаються не пізніше 10 днів з дня їх надходження.

Матеріальне забезпечення виплачується у разі, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Порядок фінансування

Фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення найманим працівникам здійснюється робочими органами Фонду в порядку, встановленому постановою № 26.

Підставою для фінансування страхувальників робочими органами Фонду є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами.

Заява-розрахунок готується у двох примірниках, один з яких разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення, зберігається у страхувальника, а другий подається до робочого органу Фонду. У заяві-розрахунку зазначається повна нарахована сума допомоги з урахуванням обов’язкових утримань (податок на доходи фізичних осіб, військовий збір).

При опрацюванні заяви-розрахунку робочі органи Фонду перевіряють правильність заповнення реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, про сплату ним єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Для отримання фінансування матеріального забезпечення страхувальник відкриває окремий поточний рахунок для зарахування страхових коштів у будь-якому банку. Страхувальник, який є бюджетною установою, відкриває окремий рахунок для зарахування страхових коштів в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

У разі якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, невикористані страхові кошти повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування, протягом трьох робочих днів.

Страхові кошти, зараховані на окремий поточний рахунок у банку або на окремий рахунок в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, можуть бути використані страхувальником виключно на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам.

Допомога по вагітності та пологах виплачується:

 • застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), — у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати;
 • добровільно застрахованим особам — протягом 10 днів після призначення допомоги.

Звітування щодо коштів

Сума нарахованого страхувальником матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду та сума отриманого фінансування мають бути відображені ним у звіті по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма Ф4-ФСС з ТВП), поданому до робочого органу Фонду, що підтверджуватиме виконання зобов’язань Фонду в частині забезпечення фінансування страхувальника за рахунок коштів Фонду.

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП формується страхувальником та подається відповідно до вимог постанови № 4.

Терміни подання звітності до ФСС з ТВП — не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця. За неподання зазначеного звіту отримувач коштів несе адміністративну відповідальність, передбачену ст. 1655 КпАП.

Розрахунок допомоги

Обчислення середньої заробітної плати доходу для розрахунку допомоги по вагітності та пологах здійснюється відповідно до Порядку № 1266.

Сума допомоги по вагітності та пологах обчислюється шляхом множення суми денної виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати (доходу) залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачено законодавством, на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.

Середньоденна заробітна плата для призначення допомоги обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (доходу), на яку нараховано єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості (перебування у трудових відносинах) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин.

До поважних причин належать: тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати.

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.

Відповідно до частини першої ст. 26 Закону про соціальне страхування допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.

Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску та не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата, є 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах (з першого до першого числа) за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

ДОВІДКОВО

Для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та інших осіб, які отримують грошове забезпечення, календарні дні тимчасової непрацездатності і відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами з розрахункового періоду не виключаються.

Якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше 12 календарних місяців за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого числа).

У разі коли застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж календарний місяць за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку.

Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала заробітку або страховий випадок настав у перший день роботи, для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності середня заробітна плата визначається виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої на день настання страхового випадку. Якщо тарифна ставка (посадовий оклад) не встановлюється, розрахунок проводиться виходячи з розміру мінімальної заробітної плати (або її частини), встановленого законом на день настання страхового випадку (п. 28 Порядку № 1266).

Якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку застрахована особа має страховий стаж менше 6 місяців, середня заробітна плата визначається для розрахунку допомоги по вагітності та пологах виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку (п. 29 Порядку № 1266).

У разі коли середня заробітна плата (дохід) обчислюється відповідно до пунктів 28 і 29 Порядку № 1266, середньоденна заробітна плата за один календарний день визначається шляхом ділення вищезазначених показників (тарифної ставки (окладу), розміру мінімальної заробітної плати, двократного розміру мінімальної зарплати) на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44).

Середньоденна заробітна плата (дохід) не може перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску з розрахунку на один календарний день, яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44).

У разі коли на момент настання страхового випадку застрахована особа працює за сумісництвом, обчислення середньої заробітної плати здійснюється страхувальниками окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом. Розрахунковий період у такому разі визначається за кожним місцем роботи окремо.

Виплата допомоги по вагітності та пологах здійснюється на підставі копії виданого в установленому порядку листка непрацездатності, засвідченої підписом керівника і скріпленої печаткою за основним місцем роботи, та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи. Якщо особа працює на кількох роботах за сумісництвом, додатково додаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом.

У такому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Розглянемо приклади розрахунку допомоги по вагітності та пологах в різних ситуаціях.

ПРИКЛАДИ

Œ1. Загальний випадок: розрахунковий період12 місяців

Жінку прийнято на роботу 23.03.2015 р. На підставі листка непрацездатності їй надано відпустку у зв’язку з вагітністю з 21.06.2016 р. по 24.10.2016 р. (126 календарних днів).
Заробітна плата за розрахунковий період з червня 2015 р. по травень 2016 р. — 67 800 грн.
У розрахунковому періоді не було днів, не відпрацьованих з поважних причин.

Визначимо середню заробітну плату:

67 800 грн. : 366 к. дн. = 185,25 грн.

Сума допомоги по вагітності та пологах становить:

185,25 грн. × 126 к. дн. = 23 341,50 грн.

2. Відпрацьовано менше 12 місяців

Працівницю прийнято на роботу 19.10.2015 р. З 27.06.2016 р. вона йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами на 126 календарних днів. Розрахунковий період у цьому випадку — з листопада 2015 р. по травень 2016 р.
Нарахована сума заробітної плати за розрахунковий період становить 32 300 грн.

Кількість календарних днів за розрахунковий період з листопада 2015 р. по травень 2016 р. — 213 к. дн.
(30 к. дн. + 31 к. дн. + 31 к. дн. + 29 к. дн. + 31 к. дн. + 30 к. дн.).

Визначимо середню заробітну плату:

32 300 грн. : 213 к. дн. = 151,64 грн.

Сума допомоги по вагітності та пологах становить:

151,64 грн. × 126 к. дн. = 19 106,64 грн.

3. ŽСтраховий стажменше 6 місяців

Жінка влаштувалася на роботу 24.02.2016 р. (це її перше місце роботи). На підставі листка непрацездатності вона має право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 01.07.2016 р. на 126 календарних днів. Розмір фактично виплаченої заробітної плати за березень — червень 2016 р. — 15 960 грн.

Визначимо середньоденну заробітну плату: 15 960 грн. : 122 к. дн. = 130,82 грн.

Визначимо середньоденну заробітну плату виходячи з двократного розміру мінімальної заробітної плати:

2900 грн. : 30,44 = 95,27 грн.

Оскільки 130,82 грн. менше 95,27 грн., то допомога по вагітності та пологах розраховується виходячи із середньоденної заробітної плати, обчисленої із двократного розміру мінімальної заробітної плати, тобто 95,27 грн.

Нарахована сума допомоги по вагітності та пологах становить: 95,27 грн. × 126 к. дн. = 12004,02 грн.

Внаслідок застосування для розрахунку виплат середньомісячної кількості календарних днів у повних місяцях відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, які містять 31 календарний день, сума допомоги по вагітності та пологах перевищуватиме верхню межу обмежувального показника (двократного розміру мінімальної заробітної плати), встановленого законодавством.

Для виконання вимог абзацу третього п. 29 Порядку № 1266 у частині визначення суми страхової виплати в розрахунку на місяць застосовується алгоритм обмеження, аналогічний наведеному для обмеження максимальною величиною бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (п. 4 розділу ІІІ Прикладів, затверджених наказом № 1022).

Тобто нарахована сума допомоги по вагітності та пологах у повних місяцях періоду відпустки по вагітності та пологах, у яких є 31 календарний день (у прикладі — липень та серпень), обмежується величиною двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленого у місяці настання страхового випадку (2900 грн.). Відповідно на цю суму зменшується загальна сума страхової виплати.

Різниця між нарахованою та належною сумою допомоги у липні та серпні становить:
95,27 грн. × 31 к. дн. = 2953,37 грн. – 2900 грн. = 53,37 грн.

Сума допомоги по вагітності та пологах з урахуванням обмеження становить:

12 004,02 грн. – (53,37 грн. × 2) = 11 897,28 грн.

4. У  розрахунковому періоді відпрацьовано менше місяця

Працівницю прийнято на роботу 04.05.2016 р. У кінці місяця нею було надано листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами з 30.05.2016 р. на 126 календарних днів. Заробітна плата за розрахунковий період з 04.05.2016 р. по 29.05.2016 р. — 2600 грн. Страховий стаж за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку — більше 6 місяців.

Визначаємо середньоденну заробітну плату за фактично відпрацьовані календарні дні: 2600 грн. : 26 к. дн. = 100 грн.

Сума допомоги по вагітності та пологах становить: 100 грн. × 126 к. дн. = 12 600 грн.

5. У  розрахунковому періоді — відпустка по  догляду за  дитиною до  досягнення нею трирічного віку

З 28.06.2016 р. працівниця йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами на 126 календарних днів. У розрахунковому періоді з червня 2015 р. по травень 2016 р. вона перебувала у відпустці по догляду за дитиною до трьох років 205 календарних днів. Сума заробітної плати, нарахованої у розрахунковому періоді, — 22 500 грн.

Визначимо кількість календарних днів у розрахунковому періоді: 366 к. дн. – 205 к. дн. = 161 к. дн.

Визначимо середню заробітну плату: 22 500 грн. : 161 к. дн. = 139,75 грн.

Сума допомоги по вагітності та пологах становить: 139,75 грн. × 126 к. дн. = 17 608,50 грн.

‘6. Розрахунок допомоги суміснику

Жінка працює за основним місцем роботи та за сумісництвом. З 29.06.2016 р. вона йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами на 126 календарних днів. Заробітна плата працівниці за розрахунковий період з червня 2015 р. по травень 2016 р. становить:

за основним місцем роботи — 304 800 грн. (25 400 × 12); за сумісництвом: 150 000 грн. (12 500 × 12).

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску становить 36 250 грн.

Визначимо фактичну середньоденну заробітну плату за основним місцем роботи: 304 800 грн. : 366 к. дн. = 832,79 (не перевищує максимальної середньоденної заробітної плати 36 250 грн. : 30,44 = 1190,87 грн.).

Сума допомоги по вагітності та пологах за основним місцем роботи становить: 832,79 грн. × 126 к. дн. = 104 931,54 грн.

Сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати допомоги, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Сума заробітної плати за місяцями розрахункового періоду, що враховуватиметься за сумісництвом, визначається на підставі довідки з основного місця роботи: 36 250 грн. – 25 400 грн. = 10 850 грн.

Сума доходу за розрахунковий період становить: (10 850 грн. × 12) : 366 к. дн. = 355,74 грн.

Сума допомоги по вагітності та пологах за сумісництвом становить: 355,74 грн. × 126 к. дн. = 44 823,24 грн.


Світлана ДИМИТРЕНКО, начальник відділу удосконалення законодавства у сфері загальнообов’язкового
державного соціального страхування Департаменту соціального страхування та партнерства Мінсоцполітики України,
та Аліна ФЕСЕНКО, начальник відділу Управління планування та виконання бюджету виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 

Нарахування єдиного соціального внеску

Розмір ЄСВ

Відповідно до абзацу сьомого п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є роботодавці (страхувальники) — підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, зокрема, особам, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами.

Єдиний внесок для платників, зазначених у ст. 4 цього Закону, встановлюється у розмірі 22% до визначеної ст. 7 Закону бази нарахування єдиного внеску.

Згідно з абзацом другим п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ базою нарахування єдиного внеску для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, військових частин, які використовують найману працю та виплачують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, є сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Отже, роботодавці — підприємства, установи, організації, фізичні особи, військові частини та органи, які виплачують суму допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нараховують єдиний внесок на суму допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами у розмірі 22, 8,41, 5,3, 5,5% (залежно від категорії платника).

Схема

Сплата ЄСВ

Нарахування єдиного внеску за осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, здійснюється за кожен місяць окремо таким чином:

 • визначається середньоденний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами шляхом ділення нарахованої суми такої допомоги на кількість днів, за які вона нарахована;
 • визначається сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, що припадає на кожен місяць окремо, шляхом множення середньоденного розміру такої допомоги на кількість календарних днів кожного місяця, за які вона нарахована;
 • визначається сума єдиного внеску для роботодавця шляхом множення розрахованої суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за кожен місяць окремо на розмір єдиного внеску для зазначеної категорії платників (22, 8,41, 5,3, 5,5%).

Сплата єдиного внеску за осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, здійснюється з усієї суми нарахованої допомоги в місяці, у якому було здійснено нарахування.

Максимальна база нарахування ЄСВ

Застосування максимальної величини при нарахуванні єдиного внеску на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, період якої більше одного місяця, здійснюється окремо за кожний місяць.

Наприклад, якщо допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами нараховано у сумі 45 000 грн., то цю суму необхідно розбити на кожен місяць окремо, а не застосовувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску у місяці, у якому здійснено таке нарахування: 45 000 грн. – 36 250 грн. = 8750 грн.

Мінімальна сума

Обов’язок нарахування єдиного внеску з мінімальної заробітної плати за основним місцем роботи передбачено у разі, коли працівник працював неповний місяць (перебував у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами):

 • для працівника (за основним місцем роботи), який відпрацював частину місяця, а іншу частину перебував у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, де загальна сума нарахованого доходу (сума заробітної плати за відпрацьований час та лікарняного по вагітності та пологах) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника, тобто виникає необхідність донарахування до мінімальної заробітної плати;
 • для працівника (за основним місцем роботи), який перебував на лікарняному повний місяць, у якому сума нарахованого лікарняного по вагітності та пологах менше за мінімальний розмір заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), єдиний внесок розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої відповідно до ст. 8 Закону про ЄСВ;
 • для працівника (за основним місцем роботи), оскільки початок та закінчення лікарняного по вагітності та пологах припадають на різні місяці, нарахування єдиного внеску здійснюється у місяці, у якому до бухгалтерії
  надано листок непрацездатності. Нарахування здійснюється з місяця початку такого лікарняного до місяця, у якому такий лікарняний закінчується.

Якщо після розподілу лікарняного по вагітності та пологах (суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами відносяться до того місяця, за який вони нараховані) загальний дохід за місяць становить менше мінімального розміру, то сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.

Лише за місяць, у якому закінчується листок непрацездатності, єдиний внесок нараховується на фактично нараховану суму лікарняного, оскільки загальна сума доходу ще не є відомою. І тільки у місяці, у якому закінчується лікарняний, необхідно буде здійснити донарахування сум єдиного внеску (у разі, якщо сума нарахованого лікарняного менше законодавчо встановленого рівня) виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент нарахування таких сум.


Світлана КЕПІНА,
начальник Управління адміністрування єдиного внеску,
методології та розгляду звернень платників податків
Департаменту податків і зборів з фізичних осіб
Державної фіскальної служби України

 

Допомога у звіті ЄСВ

ПРИКЛАД 1

Працівниця пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 14.01.2016 р. по 15.05.2016 р. Суму допомоги по вагітності та пологах було нараховано і виплачено у січні 2016 р. з розрахунку середньої заробітної плати 1378,00 грн. У травні 2016 р. розмір середньої заробітної плати змінився на 1450,00 грн. Як відобразити суму допомоги по вагітності та пологах у таблиці 6 звіту з ЄСВ за травень 2016 р. з урахуванням нового розміру середньої заробітної плати?

Оскільки всю суму допомоги по вагітності та пологах було нараховано і виплачено у січні 2016 р. з розрахунку середньої заробітної плати 1378,00 грн., а відпустка закінчується 15.05.2016 р., то відповідно за травень 2016 р. сума допомоги менша, ніж мінімальна заробітна плата.

Згідно з частиною п’ятою ст. 8 Закону про ЄСВ щодо визначення умов, за яких роботодавці повинні сплачувати єдиний внесок з мінімальної заробітної плати, у разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

Отже, роботодавець повинен доплачувати різницю до мінімального розміру.

Якщо працівниці у січні (січень, лютий, березень, квітень, травень) 2016 р. нараховано і виплачено суму допомоги по вагітності та пологах на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, яка припадає у тому числі на місяць, в якому відбулось підвищення розміру мінімальної заробітної плати, то перерахунок нарахованого і сплаченого єдиного внеску з усієї суми допомоги по вагітності та пологах не здійснюється, а в звіті з ЄСВ за січень коригування нарахованого та сплаченого єдиного внеску не робиться.

У звіті з ЄСВ за травень 2016 р. у таблиці 6 потрібно зазначити донараховану суму заробітної плати до мінімальної з кодом типу нарахувань 13 та зазначити нарахування єдиного внеску з цієї суми в реквізиті 21 з урахуванням середньої заробітної плати 1450,00 грн.

У таблиці 1 звіту з ЄСВ суму доплати слід відобразити у рядку 2.5.

ПРИКЛАД 2

Працівниця пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 10.05.2016 р., а 23.05.2016 р. написала заяву про звільнення. Підприємство нарахувало та виплатило допомогу по вагітності та пологах. Чи потрібно було виплачувати допомогу? Якщо ні, то як виправити помилку? Як заповнити таблиці 5 та 6 звіту з ЄСВ?

Відповідно до частини першої ст. 19 Закону № 1105 право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України.

Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законом.

Таким чином, підприємство нараховує суми допомоги по вагітності та пологах та відображає їх у таблиці 6 звіту з ЄСВ за травень у розрізі місяців з кодом категорії застрахованої особи 42 чи 43, кодом типу нарахування «1», кількості днів відпустки у реквізиті «16» і суми допомоги та єдиного внеску в реквізитах 17, 18, 19, 21.

Водночас у таблиці 5 звіту з ЄСВ заповнюються два рядки:

в одному рядку зазначаємо інформацію про початок відпустки з кодом категорії особи «5» — особи, яким надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;

в другому — про припинення трудових відносин з кодом категорії особи «1» — наймані працівники з трудовою книжкою (чи 2 — наймані працівники (без трудової книжки), якщо це була сумісниця).


Валентина БОРШОВСЬКА,
заступник директора Департаменту інформаційно-аналітичних
систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України

 

Оподаткування Податком на доходи фізичних осіб

Оподаткування доходів фізичних осіб встановлено розділом IV Податкового кодексу, п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. До його складу  включаються доходи, перелік яких визначено підпунктами 164.2.1 — 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодексу. Крім того, до зазначеного вище переліку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу, що передбачені пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

Згідно з пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, сума допомоги по вагітності та пологах, яку отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Підпунктом 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу передбачено, що звільняються від оподаткування військовим збором доходи, які згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Отже, сума допомоги по вагітності та пологах, яку отримує платник податку з фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, на підставі пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 та пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та не оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.

Згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку № 4, сума допомоги по вагітності та пологах відображається у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) під ознакою доходу «128» як соціальні виплати з відповідних бюджетів.


Надія ФІЛІПОВСЬКИХ,
заступник начальника Управління — начальник відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб
Управління адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб
Державної фіскальної служби України

 

Допомога  у підприємців

Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності встановлено ст. 20 Закону № 1105.

Розглянемо, як оподатковується сума допомоги по вагітності та пологах, що виплачується фізичній особі — підприємцю з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Згідно з частиною третьою ст. 19 Закону № 1105 особи, які забезпечують себе роботою самостійно (займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, у тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону за умови сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування України згідно із законом.

За страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення:

 • допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
 • допомога по вагітності та пологах;
 • допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, врегульовано Податковим кодексом, зокрема порядок оподаткування доходів фізичних осіб підприємців визначено ст. 177 розділу IV та главою 1 розділу XIV цього Кодексу.

Доходом фізичної особи — підприємця є доходи, отримані виключно від здійснення підприємницької діяльності.

Відповідно до п. 177.6 ст. 177 Податкового кодексу у разі якщо фізична особа підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими цим Кодексом для платників податку фізичних осіб.

Також пп. 4 п. 292.11 ст. 292 цього Кодексу передбачено, що до складу доходу фізичної особи підприємця платника єдиного податку, визначеного цією статтею, не включаються, зокрема, суми коштів цільового призначення, що надійшли від фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регламентовано розділом IV Податкового кодексу, відповідно до пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 якого не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, зокрема, сума допомоги по вагітності та пологах, сума страхових виплат, які отримує платник податку з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно із законом.

Однак слід зауважити, що винятки, передбачені цим підпунктом, не поширюються на виплату заробітної плати, грошової (вихідної) допомоги при виході на пенсію (у відставку) та виплату, пов’язану з тимчасовою втратою працездатності.

Крім того, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання фізичної особи, зокрема фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування України (пп. «а» пп. 165.1.22 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу).

Водночас згідно з пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 зазначеного Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім перелічених у ст. 165 цього Кодексу.

Податковий агент під час нарахування (виплати, надання) оподатковуваного доходу, у тому числі заробітної плати на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18%, визначену ст. 167 Податкового кодексу (п. 168.1 ст. 168 цього Кодексу).

Крім того, пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу встановлено, що доходи, визначені ст. 163 цього Кодексу, є об’єктом оподаткування військовим збором.

Відповідно до п. 163.1 зазначеної статті об’єктом оподаткування є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються інші доходи, крім встановлених у ст. 165 Кодексу. Ставка військового збору становить 1,5% об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX цього Кодексу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Податкового кодексу (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX цього Кодексу).

Пунктом 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX зазначеного Кодексу передбачено, що звільняються від оподаткування збором доходи, які згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25 та 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Таким чином, дохід, отриманий фізичною особою — підприємцем у вигляді допомоги по вагітності та пологах від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, не оподатковується ПДФО та військовим збором.


Тетяна ФЕДЧЕНКО,
заступник директора Департаменту — начальник Управління адміністрування податків і зборів з фізичних осіб
Департаменту податків і зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби України,
та Наталія ФОКІНА,
головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податків із самозайнятих осіб

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 • КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.
 • Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
 • Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 • Закон про соціальне страхування — Закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 • Закон № 1105 — Закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 • Постанова № 4 — постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.01.2011 р. № 4 «Про Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням».
 • Наказ № 1022 — наказ Мінсоцполітики України від 21.10.2015 р. № 1022 «Про затвердження прикладів обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування».
 • Положення № 25 — Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації, затверджене постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 р. № 25.
 • Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4.
 • Порядок № 26 — Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26.
 • Порядок № 1266 — Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266.