Другие налоги
Тема: ВЭД. Валютное регулирование

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті

Зареєстровано в Мін’юсті України
21.06.2016 р. за № 879/29009

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за № 1206/21518 (зі змінами), що додаються.

<...>

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр О. ДАНИЛЮК

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної казначейської служби України Т. Я. СЛЮЗ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінфіну України
01.06.2016 р. № 520

Зареєстровано в Мін’юсті України
21.06.2016 р. за № 879/29009

Зміни до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

1. У підпункті 2.1.2 пункту 2.1 розділу II слова «(крім рахунків за надходженнями, що відповідно до законодавства складають кошик доходів державного бюджету для надання міжбюджетних трансфертів)» виключити.

2. Підпункт «б» пункту 3.7 розділу III викласти в такій редакції:

«б) дані, наведені в картці із зразками підписів та відбитка печатки, мають відповідати відомостям з Єдиного державного реєстру та даним, що містяться у поданій клієнтом завіреній в установленому порядку копії прийнятого відповідно до законодавства наказу (розпорядження), в тому числі вищестоящої установи, або рішення відповідної виборчої комісії про результати місцевих виборів та протоколу сесії відповідної місцевої ради (для органів місцевого самоврядування) про призначення керівника у разі відсутності таких даних у Єдиному державному реєстрі у визначених законодавством випадках;».

3. У пункті 7.4 розділу VII:

1) в абзаці першому слова «не закриваються» замінити словами «закриваються на підставі заяви клієнта про закриття рахунків (додаток 11 до цього Порядку)»;

2) абзац третій після слів «клієнти подають» доповнити словами «заяву про відкриття рахунків,».

4. У додатку 2 до Порядку слова «орган Державної казначейської служби України, що звертається із службовою запискою» замінити словами «найменування органу Державної казначейської служби України, що звертається із службовою запискою».

5. У додатку 6 до Порядку слова «Найменування органу Державної казначейської служби України, у якому відкривається рахунок» замінити словами «Найменування органу Державної казначейської служби України, у якому обслуговується клієнт».

6. У додатку 8 до Порядку слова «найменування органу Державної казначейської служби України, у якому відкриті рахунки» замінити словами «найменування органу Державної казначейської служби України, у якому обслуговується клієнт».

7. У додатку 9 до Порядку слова «найменування органу Державної казначейської служби України, у якому відкриваються рахунки» замінити словами «найменування органу Державної казначейської служби України, у якому обслуговується клієнт».

8. У додатку 10 до Порядку слова «найменування органу Державної казначейської служби України, у якому відкриваються/закриваються рахунки» замінити словами «найменування органу Державної казначейської служби України, у якому обслуговується клієнт».

9. У додатку 11 до Порядку слова «Найменування органу Державної казначейської служби України, у якому закривається рахунок» замінити словами «Найменування органу Державної казначейської служби України, у якому обслуговується клієнт».


Директор Департаменту державного бюджету В. П. ЛОЗИЦЬКИЙ