Другие налоги
Тема: Бухгалтерский учет

Критерії для визнання активу основним засобом

Підприємство (веде облік за МСБО) придбало матеріальні активи, вартість яких не перевищує 6000 грн., а термін використання становить понад рік. Чи потрібно такі активи обліковувати у складі основних засобів та визначати різниці при нарахуванні амортизації?


Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних ПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають згідно з положеннями розділу ІІІ цього Кодексу.

Однією з різниць є різниця, яка виникає при нарахуванні амортизації необоротних активів. Така різниця формується відповідно до вимог ст. 138 Податкового кодексу.

Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів згідно з національними ПБО або МСФЗ та зменшується на суму розрахованої амортизації таких активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу (пункти 138.1, 138.2 цієї статті).

Нормативним документом, що регламентує облік основних засобів, а також їх відображення у МФЗ, є Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» від 01.01.2014 р. (далі — МСБО 16), згідно з яким для визначення об’єкта основних засобів не застосовується вартісний критерій, передбачено групування основ-них засобів за класами відповідно до облікової політики підприємства та відсутнє поняття щодо малоцінних необоротних матеріальних активів.

Зокрема, згідно з п. 6 МСБО 16 основні засоби — це матеріальні об’єкти, які:

  • утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей;
  • використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.

На відміну від правил бухгалтерського обліку у податковому обліку згідно з пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу до основних засобів належать активи вартістю понад 6000 грн. та строком корисного використання більше одного року.

Таким чином, у разі якщо строк корисного використання (експлуатації) активу становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік), але вартість такого активу менше 6000  грн., то такий актив у податковому обліку не визнається основним засобом, і платник не формує різниці, визначені ст. 138 Податкового кодексу за таким активом.